МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.03.2012 N 71
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 березня 2012 р.
за N 454/20767

Про затвердження Змін
до Інструкції про порядок оформлення іноземцям
та особам без громадянства віз
для в'їзду в Україну і транзитного проїзду
через її територію

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2011 року N 1340 ( 1340-2011-п ) "Про внесення змін
до Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного
проїзду через її територію та визнання такою, що втратила
чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997
р. N 1125" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок оформлення
іноземцям та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну і
транзитного проїзду через її територію, затвердженої наказом
Міністерства закордонних справ України від 26 липня 2011 року
N 196 ( z0983-11 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
18 серпня 2011 року за N 983/19721, що додаються.
2. Департаменту консульської служби забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому законодавством порядку.
3. Управлінню генерального секретаріату Департаменту з
фінансово-адміністративних питань та діловодства довести цей наказ
до відома першого заступника Міністра, заступника Міністра -
керівника апарату, заступника Міністра, керівників структурних
підрозділів Міністерства закордонних справ України, представництв
Міністерства закордонних справ України на території України та
закордонних дипломатичних установ України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту консульської служби.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр К.І.Грищенко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Служби безпеки України В.Породько
Голова Державної
міграційної служби України М.М.Ковальчук
Голова Адміністрації
Державної прикордонної
служби України П.А.Шишолін
Т.в.о. Міністра
внутрішніх справ України С.П.Черних

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
закордонних справ України
12.03.2012 N 71
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 березня 2012 р.
за N 454/20767

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок оформлення іноземцям
та особам без громадянства віз
для в'їзду в Україну і транзитного проїзду
через її територію
( z0983-11 )

1. У пункті 1.3 розділу I:
1.1. Абзаци другий, дев'ятий і одинадцятий викласти
відповідно у такій редакції: "віза - наданий уповноваженим органом України в установленій
законодавством формі дозвіл, необхідний для в'їзду або для
транзитного проїзду через територію України протягом відповідного
строку;"; "паспортний документ - виданий уповноваженим органом
іноземної держави або статутною організацією ООН документ, що
підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця чи
особу без громадянства, надає право на в'їзд або виїзд з держави і
визнається Україною;"; "приймаюча сторона - зареєстровані в установленому законом
порядку українські підприємства, установи та організації,
представництва (філії) іноземних підприємств, установ та
організацій, представництва міжнародних організацій, а також
фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без
громадянства), які постійно проживають або тимчасово перебувають
на території України у зв'язку з навчанням, стажуванням, роботою
або на інших законних підставах та запрошують чи приймають
іноземців та осіб без громадянства;";
1.2. Доповнити цей пункт новим абзацом такого змісту: "члени сім'ї іноземця чи особи без громадянства - чоловік
(дружина), неповнолітні діти, в тому числі неповнолітні діти
чоловіка (дружини), непрацездатні батьки та інші особи, які
вважаються членами сім'ї відповідно до права держави походження.".
2. У пункті 2.1 розділу II слова "Адміністративний
департамент МЗС України (далі - АДЕП МЗС)" замінити словами
"Департамент з фінансово-адміністративних питань та діловодства
МЗС України (далі - ДАФ МЗС)".
3. У розділі III:
3.1. Пункти 3.2, 3.6-3.8 викласти у такій редакції: "3.2. Особи, відомості про яких внесені до паспортного
документа іноземця та особи без громадянства і які прямують разом
з ним, подають окрему візову анкету."; "3.6. Перелік держав, оформлення віз громадянам яких та
особам без громадянства, які постійно проживають у зазначених
державах, здійснюється дипломатичними представництвами та
консульськими установами України за кордоном в державі тимчасового
або постійного проживання наведено у додатку 2 до цієї Інструкції.
В разі відсутності таких представництв та установ оформлення віз
здійснюється у будь-якій іншій державі відповідно до встановлених
ДКС МЗС зон відповідальності дипломатичних представництв та
консульських установ України. 3.7. Оформлення віз громадянам та особам без громадянства з
держав, передбачених пунктом 3.6 цього розділу, здійснюється після
проведення особистої співбесіди з іноземцем та особою без
громадянства та за погодженням зі Службою безпеки України. Порядок погодження зі Службою безпеки України оформлення віз
іноземцям та особам без громадянства дипломатичними
представництвами та консульськими установами України за кордоном в
державі їх тимчасового або постійного проживання встановлено
Інструкцією про порядок погодження зі Службою безпеки України
оформлення віз іноземцям та особам без громадянства дипломатичними
представництвами та консульськими установами України за кордоном в
державі їх тимчасового або постійного проживання, затвердженою
наказом Служби безпеки України, Міністерства закордонних справ
України від 16 лютого 2012 року N 67/45 ( z0391-12 ),
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13 березня 2012 року
за N 391/20704. 3.8. Співбесіда та погодження, передбачені пунктом 3.7 цього
розділу, можуть не проводитися у таких випадках: іноземець та особа без громадянства має в паспортному
документі дійсну або використану протягом останніх 12 місяців візу
країн Шенгенської угоди ( 987_004 ), Австралії, Сполученого
Королівства Великобританії та Північної Ірландії, Ірландії,
Канади, Нової Зеландії, Сполучених Штатів Америки, Японії або
постійно проживає на території зазначених країн; іноземець та особа без громадянства в'їжджає в Україну на
запрошення міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади, державної установи, державного підприємства, державної
організації або на звернення органів державної влади іноземних
держав чи міжнародних організацій.".
3.2. Пункт 3.12 доповнити новим абзацом такого змісту: "перевіряє наявність дійсного полісу медичного страхування за
умови можливості його оформлення на території держави, в якій
подається відповідне клопотання. У разі розгляду звернення про
оформлення багаторазової візи перевіряється наявність полісу
медичного страхування, дійсного на період першого запланованого
в'їзду в Україну. Особи, що користуються дипломатичним або
службовим паспортом, звільняються від зазначеної перевірки.".
3.3. Абзаци другий і третій пункту 3.19 викласти у такій
редакції: "У розділі "Додаткова інформація" візової етикетки
зазначаються такі відомості: 1. Дозволений строк
перебування/Duration of stay: ___ (проставляється строк від 05 до
90). 2. Мета поїздки: ___ (проставляється відповідний код). Мета
поїздки позначається цифрами: 01 - службова, ділова, дипломатична; 02 - туризм; 03 - приватна; 06 - імміграція (постійне проживання); 07 - культурний та спортивний обмін, релігійна, інша. У разі оформлення візи типу Д для отримання іноземцем та
особою без громадянства в Україні посвідки на тимчасове проживання
відповідно до статті 5 Закону України "Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства" ( 3773-17 ) мета поїздки
позначається цифрами: 01/05 - міжнародна технічна допомога; 03/13 - возз'єднання сім'ї з громадянами України; 03/14 - возз'єднання сім'ї з іноземцями та особами без
громадянства, які отримали: посвідчення біженця, посвідчення
особи, яка потребує додаткового захисту в Україні, посвідчення
особи, якій надано тимчасовий захист в Україні, посвідку на
тимчасове або постійне проживання в Україні; 04/12 - навчання; 05/04 - працевлаштування; 05/07 - робота в структурному осередку громадської
організації іноземної держави; 05/08 - робота в представництві іноземного суб'єкта
господарювання; 05/09 - робота в представництві іноземного банку; 05/11 - робота кореспондентом або представником іноземного
засобу масової інформації; 07/06 - проповідування релігійних віровчень, виконання
релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності; 07/10 - провадження культурної, наукової, освітньої
діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними
договорами України або спеціальними програмами, або участь в
міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи в
діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні.".
3.4. Пункт 3.20 доповнити новим абзацом такого змісту: "У разі виявлення технічної помилки, допущеної під час
заповнення бланка візової етикетки та вклеювання її до паспортного
документа, віза анулюється шляхом перекреслення та проставлення на
ній відмітки "Анульовано", дати і підпису посадової особи, що
скріплюється малою гербовою печаткою.".
4. У пункті 7.4 розділу VII слова "АДЕП МЗС" замінити словами
"ДАФ МЗС".
5. Доповнити Інструкцію ( z0983-11 ) новим додатком 2
(додається). У зв'язку з цим додатки 2-4 вважати відповідно додатками 3-5. У тексті Інструкції посилання на додатки 2-4 замінити
посиланнями на додатки 3-5.
6. Додаток 3 викласти у новій редакції, що додається.
Директор Департаменту
консульської служби А.В.Олефіров

Додаток 2
до Інструкції про порядок
оформлення іноземцям
та особам без громадянства
віз для в'їзду в Україну
і транзитного проїзду
через її територію
( z0983-11 )
ПЕРЕЛІК
держав, оформлення віз громадянам
яких та особам без громадянства,
які постійно проживають у зазначених державах,
здійснюється дипломатичними представництвами
та консульськими установами України
за кордоном в державі тимчасового
або постійного проживання

Республіка Ангола Алжирська Народна Демократична Республіка Ісламська Республіка Афганістан Народна Республіка Бангладеш Республіка Бенін Багатонаціональна Держава Болівія Республіка Ботсвана Буркіна-Фасо Республіка Бурунді Королівство Бутан Соціалістична Республіка В'єтнам Габонська Республіка Республіка Гамбія Республіка Гана Кооперативна Республіка Гайана Республіка Гаїті Гвінейська Республіка Республіка Гвінея-Бісау Республіка Екваторіальна Гвінея Незалежна Держава Папуа-Нова Гвінея Республіка Джибуті Співдружність Домініки Домініканська Республіка Республіка Еквадор Держава Еритрея Федеративна Республіка Ефіопія Арабська Республіка Єгипет Єменська Республіка Республіка Замбія Республіка Зімбабве Республіка Індія Республіка Індонезія Республіка Ірак Ісламська Республіка Іран Хашимітське Королівство Йорданія Республіка Кабо-Верде Королівство Камбоджа Республіка Камерун Федеральна Ісламська Республіка Коморські Острови Республіка Кенія Киргизька Республіка Китайська Народна Республіка Республіка Колумбія Республіка Кот-д'Івуар Республіка Конго Демократична Республіка Конго Корейська Народно-Демократична Республіка Лаоська Народно-Демократична Республіка Королівство Лесото Республіка Ліберія Ліванська Республіка Лівія Ісламська Республіка Мавританія Республіка Мадагаскар Республіка Малаві Республіка Малі Королівство Марокко Республіка Мозамбік Монголія Союз М'янма Республіка Намібія Королівство Непал Республіка Нігер Федеративна Республіка Нігерія Республіка Нікарагуа Ісламська Республіка Пакистан Палестина Республіка Перу Республіка Південний Судан Руандійська Республіка Демократична Республіка Сан-Томе і Принсіпі Королівство Свазіленд Республіка Сенегал Сирійська Арабська Республіка Сомалійська Республіка Республіка Суринам Республіка Судан Республіка Сьєрра-Леоне Республіка Таджикистан Королівство Таїланд Об'єднана Республіка Танзанія Демократична Республіка Тимор-Лешті Тоголезька Республіка Королівство Тонга Республіка Туніс Республіка Узбекистан Республіка Уганда Республіка Філіппіни Центральноафриканська Республіка Республіка Чад Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка Ямайка.

Додаток 3
до Інструкції про порядок
оформлення іноземцям
та особам без громадянства
віз для в'їзду в Україну
і транзитного проїзду
через її територію
( z0983-11 )
ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову в оформленні візи для
в'їзду в Україну і транзитного проїзду
через її територію

Шановний/шановна _______________________
Посольство/Генеральне консульство/Консульство України в _______________________ розглянуло Ваше звернення про оформлення
візи для в'їзду в Україну/транзитного проїзду через територію
України. За результатами розгляду прийнято рішення про відмову в
оформленні візи. Рішення прийнято на таких підставах: --- | | необхідності забезпечення національної безпеки або --- охорони громадського порядку;
--- | | необхідності охорони здоров'я, захисту прав і законних --- інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;
--- | | наявності відомостей про іноземця чи особу без --- громадянства у базі даних осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну, або тимчасово
обмежено право виїзду з України;
--- | | пред'явлення іноземцем чи особою без громадянства --- паспортного документа, що є підробленим, зіпсованим або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;
--- | | подання іноземцем чи особою без громадянства завідомо --- неправдивих відомостей або підроблених документів;
--- | | відсутності в іноземця чи особи без громадянства --- дійсного полісу медичного страхування за умови можливості його оформлення на території держави, в якій подається відповідне
клопотання;
--- | | відсутності в іноземця чи особи без громадянства --- достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження
або транзиту до третьої держави чи можливості отримати достатнє
фінансове забезпечення у законний спосіб на території України;
--- | | непідтвердження іноземцем чи особою без громадянства мети --- запланованого перебування в Україні;
--- | | відсутності документів, що дають змогу встановити намір --- іноземця чи особи без громадянства залишити територію України до закінчення строку дії візи;
--- | | звернення заявника про припинення розгляду клопотання --- щодо оформлення візи.
Відповідно до абзацу тринадцятого пункту 30 Правил оформлення
віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня
2011 року N 567, іноземець та особа без громадянства, яким
відмовлено в оформленні візи, мають право оскаржити таке рішення,
звернувшися до керівника уповноваженого органу, що розглядав
звернення про оформлення візи, з апеляційним листом, в якому
обґрунтувати свою думку, та подати прохання про повторний розгляд
звернення про оформлення візи. Апеляційний лист подається протягом
двох місяців після отримання іноземцем та особою без громадянства
рішення про відмову в оформленні візи.
Дата та печатка уповноваженого органу
Підпис працівника уповноваженого органу


Публікації документа

Скачать НАКАЗ 12.03.2012 N 71 Про затвердження Змін до Інструкції про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

Завантажити НАКАЗ 12.03.2012 N 71 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію"


Завантажити НАКАЗ 12.03.2012 N 71 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію" не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!