ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення зборів суддів
Вищого спеціалізованого
суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ
26.10.2010 N 1

ПОЛОЖЕННЯ
про збори суддів Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ

1. Загальні положення
1.1. Збори суддів Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі - збори) -
це зібрання суддів цього суду, на якому вирішуються питання
внутрішньої діяльності Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі - Суд)
та приймаються колективні рішення з обговорюваних питань.
2. Повноваження зборів
2.1. Збори: 2.1.1. обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності Суду
або роботи конкретних суддів чи працівників апарату Суду
та приймають із цих питань рішення, що є обов'язковими для суддів
і працівників апарату Суду; 2.1.2. відповідно до порядку денного заслуховують звіти
суддів, які обіймають адміністративні посади в Суді, та керівника
апарату Суду і його заступника про їх діяльність щодо виконання
законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України,
постанов Верховної Ради України інших нормативних актів,
що стосуються кадрового, фінансового, організаційного,
матеріально-технічного, інформаційного забезпечення діяльності
Суду, гарантій незалежності суддів, судочинства; 2.1.3. визначають спеціалізацію суддів з розгляду цивільних
і кримінальних справ за пропозицією Голови Суду; 2.1.4. приймають рішення про утворення та склад судових палат
Суду; 2.1.5. призначають секретаря відповідної судової палати; 2.1.6. подають раді суддів загальних судів пропозиції
щодо делегатів на конференцію суддів; 2.1.7. приймають рішення щодо створення належних умов праці,
соціального захисту суддів; 2.1.8. за поданням Голови Суду приймають рішення щодо
визначення потреб організаційного (кадрового, фінансового,
матеріально-технічного, інформаційного) забезпечення діяльності
Суду та додержання установлених нормативів цього забезпечення; 2.1.10. звертаються до органів державної влади та місцевого
самоврядування з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності
Суду; 2.1.11. створюють тимчасові комісії для вивчення окремих
питань внутрішньої діяльності Суду; 2.1.12. обговорюють пропозиції щодо необхідності надання
роз'яснень з питань застосування законодавства, що виникли
в судовій практиці.
2.2. Збори затверджують Положення про збори суддів Суду.
3. Порядок скликання і проведення зборів
3.1. Збори скликаються за пропозицією Голови Суду
або на вимогу не менш як третини від загальної кількості суддів
Суду у міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці.
3.2. У пропозиції Голови Суду чи у вимозі суддів про
скликання зборів наводиться перелік питань, що пропонуються внести
на розгляд. Зазначена пропозиція чи вимога передається
у письмовому вигляді всім суддям і керівнику апарату Суду
не пізніше ніж за 10 днів до дня скликання зборів.
3.3. За розпорядженням Голови Суду керівник апарату Суду
організовує проведення зборів протягом 10 днів з дня прийняття
рішення про їх скликання. Матеріально-технічне забезпечення роботи
зборів здійснюється за рахунок коштів Суду.
3.4. Відкриває збори Голова Суду або його заступник.
3.5. Збори вважаються повноважними, якщо на них є присутніми
більше половини від загальної кількості суддів Суду. На збори
з розгляду питань організаційного, кадрового, фінансового,
матеріально-технічного, інформаційного та іншого забезпечення
діяльності Суду запрошується керівник апарату. Стосовно запрошення
інших осіб та працівників апарату, які можуть брати участь
у зборах при розгляді окремих питань, рішення приймає Голова Суду
(або пропонується вимогою суддів). У голосуванні беруть участь тільки судді Суду.
3.6. Головуючий і секретар зборів обираються шляхом вільного
висунення кандидатур відкритим голосуванням. Обраним є суддя, який
набрав більшу кількість голосів, присутніх на зборах.
3.7. Головуючий веде збори і є відповідальним за оформлення
рішення зборів та направлення його згідно з пунктом 4.3 цього
Положення для виконання.
3.8. Перебіг зборів фіксується в протоколі, що підписують
головуючий і секретар зборів. За рішенням зборів може проводитися
фіксування засідання технічними засобами, або виготовлення
стенограми.
4. Рішення зборів і його виконання
4.1. За результатами обговорення внесених на розгляд питань
збори приймають рішення, що в передбачених законодавством випадках
є обов'язковими для всіх судів та працівників апарату Суду. Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість присутніх на них суддів. Рішення про
затвердження Положення про збори суддів Суду та Положення про
тимчасові комісії суддів Суду, про внесення змін до цих положень
чи їх скасування приймаються 2/3 присутніх на зборах суддів.
4.2. Рішення зборів підписують головуючий та секретар зборів.
4.3. Виконання рішень зборів, за дорученням зборів,
покладається на Голову Суду або його заступників.

Скачать Рішення зборів суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 26.10.2010 N 1 ПОЛОЖЕННЯ про збори суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 1. Загальні положення
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити Рішення зборів суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 26.10.2010 N 1 ПОЛОЖЕННЯ про збори суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "1. Загальні положення"

Завантажити Рішення зборів суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 26.10.2010 N 1 ПОЛОЖЕННЯ про збори суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "1. Загальні положення" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!