Угода 
між Урядом України та Організацією Об'єднаних
Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)
про надання Державному підприємству України
"Міжнародний дитячий центр "Артек" статусу
центру під егідою ЮНЕСКО (категорія 2)

{ Угоду затверджено Постановою КМ N 793 ( 793-2007-п )
від 30.05.2007 }
Офіційний переклад
Уряд України, з одного боку, і Генеральний директор
Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, з
іншого боку (далі - ЮНЕСКО),
беручи до уваги резолюцію 33 C/Resolution 65, прийняту
Генеральною конференцією на її 33-ій сесії, та Рішення Виконавчої
ради 175 EX/Decision 19;
ураховуючи, що Виконавча рада за дорученням Генеральної
конференції вповноважила Генерального директора укласти з Урядом
України Угоду, проект якої був представлений Виконавчій раді;
бажаючи визначити умови, за якими буде надаватися підтримка
зазначеному Центру відповідно до цієї Угоди,
домовилися про таке:
Стаття I
Тлумачення
1. Якщо з контексту не випливає іншого, термін "ЮНЕСКО" в цій
Угоді означає Організацію Об'єднаних Націй з питань освіти, науки
і культури.
2. Терміни "Центр" й "Артек" означають Державне підприємство
України "Міжнародний дитячий центр "Артек", заснований 1925 року,
що знаходиться в селищі міського типу Гурзуф Ялтинського району
Автономної Республіки Крим, Україна.
Стаття II
Заснування
Уряд України погоджується здійснити всі заходи, які можуть
виявитися необхідними для започаткування діяльності Центру в
Україні, відповідно до цієї Угоди.
Стаття III
Участь
1. Центр є автономною установою, до співробітництва з якою
прагнуть держави - члени та асоційовані члени ЮНЕСКО, які мають
спільні інтереси та заінтересовані в досягненні цілей Центру.
2. Держави - члени ЮНЕСКО, які бажають співробітничати з
Центром відповідно до цієї Угоди, надсилають Генеральному
директору відповідне повідомлення. Генеральний директор інформує
Центр, а також згадані вище держави - члени ЮНЕСКО про отримання
таких повідомлень.
Стаття IV
Мета Угоди
1. Метою цієї Угоди є визначення форм та умов, за якими буде
здійснюватися співробітництво між ЮНЕСКО та Урядом України, а
також прав та обов'язків Сторін, що випливають з такого
співробітництва.
2. Положення цієї Угоди поширюються лише на діяльність
Центру, пов'язану з його участю в підготовці та реалізації
проектів і програм ЮНЕСКО.
Стаття V
Правовий статус
1. Центр на території України має статус юридичної особи та
повноваження, що необхідні для реалізації його функцій відповідно
до його Статуту й національного законодавства, зокрема має право:
- на укладення договорів;
- бути позивачем та відповідачем у суді;
- набувати й відчужувати рухоме та нерухоме майно.
2. Центр засновано на державній власності. Він має власну
назву та майно й здійснює самостійну діяльність згідно з власним
фінансовим планом.
Стаття VI
Статут
Статут Центру, крім положень, установлених національним
законодавством, що регулюють його правовий статус і
правоздатність, необхідну для здійснення його функцій, у тому
числі для отримання субсидій і виплат за надані послуги й
отримання всіх необхідних коштів, буде включати положення, що
визначають:
a) його правовий статус, який забезпечує відповідно до
національного законодавства його самостійну правоздатність;
b) структуру управління Центром, що забезпечує представництво
ЮНЕСКО в його Правлінні.
Стаття VII
Функції (завдання)
1. До функцій (завдань) Центру входять:
a) сприяння виникненню та розвитку творчих здібностей
юнацтва, прищеплення їм колективістських якостей, виховання
терпимості, а також зміцнення взаєморозуміння між представниками
різних народів і культур та носіями різних звичаїв і традицій на
основі поширення відповідних знань, що у своїй сукупності є одним
з важливих аспектів зусиль стосовно забезпечення якісної освіти
для всіх;
b) заохочення культурного розмаїття й художньої творчості;
c) проведення конкретних практичних заходів, що сприяють
діалогові між цивілізаціями, культурами та народами;
d) сприяння зміцненню миру й мирному вирішенню спільних
проблем, а також формуванню в юнацтва різних країн, субрегіонів та
регіонів культури миру;
e) сприяння досягненню цілей Міжнародного десятиріччя
культури миру і ненасильства в інтересах дітей планети (2001 -
2010 рр.), у рамках якого керівною установою системи Організації
Об'єднаних Націй є ЮНЕСКО.
2. Центр займається розробкою та здійсненням якісних програм,
спрямованих на забезпечення всебічного розвитку юнацтва за рахунок
створення сприятливої атмосфери для спілкування та позитивної і
творчої суспільної взаємодії. Ці програми можуть уключати
проведення навчально-практичних занять, уроків майстерності й
семінарів, створення спільних цільових груп, організацію
спортивних змагань, концертів і вистав, а також проведення
художніх виставок, виставок декоративно-прикладного мистецтва та
інших культурних заходів. Вони можуть також передбачати зустрічі
дітей і підлітків з артистами й художниками, державними діячами та
відомими особистостями, проведення днів національної культури й
призначення молодих "посланців миру".
Стаття VIII
Правління
1. Для здійснення керівництва та нагляду за діяльністю
Центру, пов'язаною з підготовкою та реалізацією спільних з ЮНЕСКО
програм, що відповідають його стратегічним цілям і завданням,
створюється Правління. До складу Правління входять:
a) два представники Уряду України або призначений (-і) ним
представник (-и);
b) один-два представники інших держав - членів ЮНЕСКО, які
бажають брати участь у діяльності Центру та надіслали Генеральному
директору ЮНЕСКО повідомлення відповідно до пункту 2 статті III
цієї Угоди;
c) представник Генерального директора ЮНЕСКО;
d) представник Центру.
2. Правління:
a) затверджує довгострокові та короткострокові програми
Центру;
b) затверджує щорічний план роботи й видатки Центру,
пов'язані з реалізацією спільних з ЮНЕСКО проектів;
c) розглядає щорічні доповіді, що надаються Генеральним
директором Центру;
d) установлює правила та інструкції в частині реалізації
спільних з ЮНЕСКО проектів стосовно визначення процедур
фінансового, адміністративного та кадрового управління Центром;
e) приймає рішення з питань участі регіональних міжурядових
організацій та міжнародних організацій у роботі Центру.
3. Правління проводить чергові сесії на регулярній основі не
рідше одного разу на рік; позачергові сесії скликаються
Генеральним директором Центру або з його ініціативи, або на
прохання Генерального директора ЮНЕСКО чи половини членів
Правління.
4. Правління приймає свої правила процедури. Процедура
першого засідання встановлюється Урядом та ЮНЕСКО.
Стаття IX
Секретаріат
1. З метою забезпечення співробітництва Центру з ЮНЕСКО
створюється Секретаріат, який складатиметься з директора й
персоналу, необхідного для належного функціонування Центру.
2. Директор Секретаріату призначається із числа
співробітників Центру головою Правління за погодженням з Урядом
України та Генеральним директором ЮНЕСКО.
3. До складу Секретаріату можуть також входити:
a) співробітники ЮНЕСКО, тимчасово відряджені в розпорядження
Центру відповідно до нормативних документів ЮНЕСКО та рішень її
керівних органів;
b) будь-яка особа, призначена директором відповідно до
процедур, установлених Правлінням;
c) державні службовці, які будуть знаходитися в розпорядженні
Центру відповідно до нормативних документів Уряду України.
Стаття X
Обов'язки директора Секретаріату
Директор виконує такі обов'язки:
a) керує роботою Центру відповідно до програм та директив,
ухвалених Правлінням;
b) пропонує проект плану роботи й фінансового плану,
пов'язаного з реалізацією проектів ЮНЕСКО, який передається на
затвердження Правлінню;
c) готує попередній порядок денний сесій Правління й передає
на розгляд Правління пропозиції, які він (вона) уважатиме
корисними для цілей управління Центром;
d) готує доповіді про діяльність Центру, які передаються на
розгляд Правлінню;
e) представляє Центр у судах і в усіх цивільних справах.
Стаття XI
Внесок ЮНЕСКО
1. ЮНЕСКО надає допомогу Центру у формі технічної та (або)
фінансової підтримки його діяльності відповідно до стратегічних
цілей та завдань ЮНЕСКО.
2. ЮНЕСКО погоджується:
a) надавати послуги своїх експертів у галузях спеціалізації
Центру;
b) тимчасово відряджати своїх співробітників у розпорядження
Центру. Рішення про таке відрядження можуть як виняток прийматися
Генеральним директором, коли це необхідно для здійснення спільних
заходів (проектів) у пріоритетних галузях, затверджених керівними
органами ЮНЕСКО.
3. В усіх перерахованих вище випадках внесок ЮНЕСКО повинен
бути передбачений Програмою й бюджетом Організації.
Стаття XII
Внесок Уряду України
1. Уряд України надає сприяння Центру в його належному
функціонуванні, розвитку інфраструктури, а також в реалізації
програми його комплексної реконструкції.
2. Уряд України сприятиме діяльності Центру у формі
фінансової підтримки шляхом реалізації відповідних державних
програм.
3. Уряд України братиме участь у забезпеченні утримання
матеріально-технічної бази Центру у належному стані.
4. В усіх перерахованих вище випадках внесок Уряду України
повинен бути передбачений Державним бюджетом України.
Стаття XIII
Відповідальність
Оскільки в правовому відношенні Центр є установою, незалежною
від ЮНЕСКО, вона не несе за нього ніякої юридичної або
матеріальної відповідальності, зокрема фінансової чи іншої
відповідальності, за винятком випадків, спеціально визначених у
цій Угоді.
Стаття XIV
Оцінка
1. ЮНЕСКО може в будь-який момент провести оцінку діяльності
Центру стосовно реалізації програм ЮНЕСКО з метою визначити:
- чи робить Центр вагомий внесок у досягнення стратегічних
цілей ЮНЕСКО;
- чи відповідає фактична діяльність Центру положенням цієї
Угоди.
2. ЮНЕСКО погоджується надавати Уряду України, при першій
можливості, доповіді про будь-які проведені оцінки.
3. За результатами перевірки Сторони можуть денонсувати цю
Угоду або вимагати внесення змін та доповнень до неї.
Стаття XV
Використання назви й емблеми ЮНЕСКО
1. Центр може згадувати про свої відносини з ЮНЕСКО. А тому
він може використовувати після своєї назви слова "що діє під
егідою ЮНЕСКО".
2. Центр має право використовувати емблему ЮНЕСКО в її різних
варіантах на своїх офіційних бланках і документах згідно з
умовами, установленими керівними органами ЮНЕСКО.
Стаття XVI
Набрання чинності
Ця Угода набирає чинності з дати отримання письмового
повідомлення про завершення виконання внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набрання нею чинності.
Стаття XVII
Строк дії Угоди
Ця Угода укладається строком на шість років з моменту
набрання нею чинності й може бути поновлена за мовчазною згодою
Сторін.
Стаття XVIII
Денонсація
1. Кожна Сторона має право денонсувати цю Угоду в
односторонньому порядку.
2. Денонсація набирає чинності через шість місяців після
отримання повідомлення, надісланого однією зі Сторін іншій
Стороні.
Стаття XIX
Зміни та доповнення
Зміни та доповнення до цієї Угоди можуть бути внесені за
взаємною згодою між Урядом України та ЮНЕСКО.
Стаття XX
Вирішення спорів
1. Будь-які спори між ЮНЕСКО та Урядом України стосовно
тлумачення або застосування положень цієї Угоди, у випадку
неможливості вирішення Сторонами шляхом переговорів або іншими
відповідними методами, повинні подаватися до арбітражного суду, що
складається з трьох членів, один з яких призначається
представником Уряду України, другий - Генеральним директором
ЮНЕСКО, а третій, який головуватиме у арбітражі, обиратиметься
двома першими. Якщо обидва представники не зможуть визначитися
стосовно вибору третього, призначення здійснюватиметься головою
Міжнародного Суду.
2. Рішення суду буде остаточним.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, підписали цю
Угоду.
Учинено в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі 9 листопада 2006 року
у двох оригінальних примірниках англійською мовою.
За Уряд України За Організацію Об'єднаних Націй
з питань освіти, науки і культури
(Підпис) (Підпис)
Володимир Огризко, Коїчіро Мацуура,
Перший заступник Генеральний директор
Міністра закордонних справ
України,
Голова правління Національної
комісії України у справах
ЮНЕСКО
{ Угоду додано до Постанови КМ N 793 ( 793-2007-п ) від
30.05.2007 }


Публікації документа

Скачать Угода між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) про надання Державному підприємству України Міжнародний дитячий центр Артекстатусу центру під егідою ЮНЕСКО (категорія 2) { Угоду затверджено Постановою КМ N 793 ( 793-2007-п ) від 30.05.2007 } Офіційний переклад
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити Угода між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) про надання Державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек"статусу центру під егідою ЮНЕСКО (категорія 2) "{ Угоду затверджено Постановою КМ N 793 ( 793-2007-п ) від 30.05.2007 }" Офіційний переклад

Завантажити Угода між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) про надання Державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек"статусу центру під егідою ЮНЕСКО (категорія 2) "{ Угоду затверджено Постановою КМ N 793 ( 793-2007-п ) від 30.05.2007 }" Офіційний переклад не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!