ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Рішення у справі «Швець та інші проти України»
(Заява № 40506/07 та 8 інших заяв - див. перелік у додатку)

СТРАСБУРГ
12 січня 2017 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Швець та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Ханлар Гаджієв (<…>), Голова,
Фаріс Вегабовіч (<…>),
Карло Ранцоні (<…>), судді,
Та Хасан Бакірчі (<…>), заступник Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 15 лютого 2016 року,
постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначеними у переліку в додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені у переліку в додатку.

4. Заявники скаржилися на надмірну тривалість кримінальних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. Деякі заявники скаржилися також за іншими положеннями Конвенції.

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх одночасно в одному рішенні.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 ТА СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржилися, зокрема, на те, що тривалість кримінальних проваджень була несумісною із вимогою «розумного строку» та на відсутність ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим. Вони посилались на пункт 1 статті 6 та статтю 13 Конвенції, які передбачають таке:

Пункт 1 статті 6

«Кожен має право на … розгляд його справи упродовж розумного строку … судом, …, який … встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.».

Стаття 13

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.».

7. Суд повторює, що розумність тривалості судового розгляду повинна оцінюватися в світлі обставин справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявників та відповідних органів влади, а також важливість предмета спору для заявників (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справах «Пелісьє та Сассі проти Франції» (Pelissier and Sassi v. France) [ВП], № 25444/94, п. 67, ECHR 1999-II, та «Фрідлендер проти Франції» (Frydlender v. France) [ВП], № 30979/96, п. 43, ECHR 2000-VII).

8. У справі «Меріт проти України» (Merit v. Ukraine, № 66561/01, від 30 березня 2004 року) Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі.

9. Розглянувши всі наявні матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. З огляду на свою практику з цього питання Суд вважає, що у цій справі тривалість проваджень була надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку».

10. Суд також зазначає, що заявники не мали ефективного засобу юридичного захисту щодо цих скарг.

11. Таким чином, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

III. ІНШІ СКАРГИ

12. Деякі заявники скаржилися також за іншими положеннями Конвенції відповідно до усталеної практики Суду (див. перелік у додатку). Ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції, вони також не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Тому вони мають бути визнані прийнятними. Розглянувши всі наявні матеріали, та з огляду на його висновки в рішенні у справі «Іванов проти України» (Ivanov v. Ukraine, № 15007/02, від 7 грудня 2006 року), Суд вирішує, що вони також вказують на порушення Конвенції.

IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

13. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

14. Зважаючи на наявні в нього документи та свою практику (див., зокрема, рішення у справі «Бевз проти України» (Bevz v. Ukraine), № 7307/05, п. 52, від 18 червня 2009 року), Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені у переліку в додатку.

15. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви.

2. Оголошує заяви прийнятними.

3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю кримінальних проваджень.

4. Постановляє, що було порушення щодо інших скарг відповідно до усталеної практики Суду (див. перелік у додатку).

5. Постановляє, що:

(а) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) Із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 12 січня 2017 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

Заступник Секретаря

Хасан БАКІРЧІ

Голова

Ханлар ГАДЖІЄВДодаток

ПЕРЕЛІК
заяв зі скаргами за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції (надмірна тривалість кримінальних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту)

№ заяви,
дата подання

П. І. Б. заявника,
дата народження

П. І. Б. представника,
та місце проживання

Початок провадження

Закінчення провадження

Загальна тривалість, інстанції

Інші скарги відповідно до усталеної практики

Сума, присуджена кожному заявнику в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат (в євро)-1

1

40506/07
16/08/2007

Роман Юрійович
ШВЕЦЬ
27/05/1979


06/04/2001

24/10/2005

08/08/2003

24/03/2009

2 роки, 4 місяці та 3 дні
2 інстанції
3 роки, 5 місяців та 1 день
2 інстанції


1 500

2

12722/08
11/02/2008

Максим Миколайович
ПЛАХОТІН
13/12/1981


11/09/2004

триває

Більше 12 років, 3 місяців та 4 днів
2 інстанції


4 200

3

42638/08
14/08/2008

Валентина Петрівна
КІРПА
27/03/1951

Михайло Олександрович
Тарахкало
Київ

19/06/2002

триває

Більше 14 років, 5 місяців та 27 днів
2 інстанції

пункт 1 статті 2 Протоколу № 4 - надмірна тривалість застосування підписки про невиїзд

7 000

4

24296/11
08/04/2011

Ярослав Михайлович
ПІДГАЙНИЙ
06/02/1952


10/03/2000

триває

Більше 16 років, 9 місяців та 5 днів
3 інстанції

пункт 1 статті 2 Протоколу № 4 - надмірна тривалість застосування підписки про невиїзд

8 600

5

53420/11
11/08/2011

Сергій Миколайович
ГОЛУБНИЧИЙ
21/10/1957


21/05/2001

16/02/2011

9 років, 8 місяців та 27 днів
3 інстанції

пункт 1 статті 2 Протоколу № 4 - надмірна тривалість застосування підписки про невиїзд

3 100

6

35684/12
05/06/2012

Валерій Анатолійович
РАЩУПКО
09/03/1957


04/05/2006

10/12/2011

5 років, 7 місяців та 7 днів
1 інстанція

пункт 1 статті 2 Протоколу № 4 - надмірна тривалість застосування підписки про невиїзд

2 300

7

65855/13
10/10/2013

Євген Олегович
ЛІЧКОВ
11/12/1971

Віктор Борисович
Василюк
Київ

28/09/2004

11/01/2015

10 років, 3 місяців та 15 днів
2 інстанції

пункт 1 статті 2 Протоколу № 4 - надмірна тривалість застосування підписки про невиїзд

3 900

8

22735/16
14/04/2016

Євген Ігоревич
ХАЙКІН
17/09/1958

Дмитро Вікторович
Ягунов
Київ

09/02/2013

29/03/2016

3 роки,1 місяць та 21 день
1 інстанція


900

9

22736/16
14/04/2016

Ігор Дмитрович
ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ
05/12/1963

Дмитро Вікторович
Ягунов
Київ

09/02/2013

29/03/2016

3 роки, 1 місяць та 21 день
1 інстанція


900

__________
-1 Та додатково будь-які податки, які можуть бути стягнуті з заявників.


Рішення у справі «Швець та інші проти України» (Заява № 40506/07 та 8 інших заяв - див. перелік у додатку)
Рішення; Європейський суд з прав людини від 12.01.2017
Прийняття від 12.01.2017
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/974_b70
Законодавство України
станом на 30.05.2023
поточна редакціяПублікації документа

Скачать Рішення у справі «Швець та інші проти України» (Заява № 40506/07 та 8 інших заяв - див. перелік у додатку)

Завантажити Рішення у справі «Швець та інші проти України» (Заява № 40506/07 та 8 інших заяв - див. перелік у додатку)

Завантажити Рішення у справі «Швець та інші проти України» (Заява № 40506/07 та 8 інших заяв - див. перелік у додатку) не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!