Офіційний переклад

{Угоду (у формі обміну нотами) ратифіковано Законом № 1802-VIII від 22.12.2016}

Міністерство Закордонних Справ та Міжнародного Співробітництва Італійської Республіки

ВЕРБАЛЬНА НОТА

№ 1512/77536

Міністерство Закордонних Справ та Міжнародного Співробітництва Італійської Республіки засвідчує свою повагу Міністерству Закордонних Справ України та має честь, посилаючись на Вербальну Ноту № 630/24/010-523 від 29.02.2016 стосовно укладення двосторонньої Угоди про здійснення оплачуваної трудової діяльності членами сімей дипломатичного, штатного консульського, адміністративного і технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в двох державах, такого змісту:

«Міністерство Закордонних Справ України засвідчує свою повагу Міністерству Закордонних Справ та Співробітництва Італійської Республіки та має честь від імені Кабінету Міністрів України запропонувати укласти Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про здійснення оплачуваної трудової діяльності членами сімей дипломатичного, штатного консульського, адміністративного і технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в двох державах, такого змісту:

Кабінет Міністрів України та Уряд Італійської Республіки (далі - Сторони) погоджуються, на принципі взаємності, що члени сімей, які спільно проживають та перебувають на утриманні дипломатичного, штатного консульського, адміністративного і технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських установ України в Італійській Республіці та Італійської Республіки в Україні, та персоналу відповідних представництв, акредитованих при міжнародних організаціях, розташованих у двох державах, мають право здійснювати оплачувану трудову діяльність на території держави іншої Сторони у порядку та на умовах, передбачених для громадян приймаючої держави, та після отримання відповідного дозволу згідно з цією Угодою.


Міністерство Закордонних Справ України
Київ


Стаття 1

Для цілей цієї Угоди терміни мають таке значення:

1. «оплачувана трудова діяльність» - виконання будь-якої трудової функції за дорученням або наказом працедавця згідно з умовами трудового договору (контракту), укладеного відповідно до законодавства приймаючої держави, а також будь-яка незалежна професійна діяльність.

2. «член сім'ї» - особа, яка спільно проживає та перебуває на утриманні дипломатичного, штатного консульського, адміністративного і технічного персоналу дипломатичного представництва або консульської установи направляючої держави згідно з таким переліком:

a) член подружжя;

b) дитина віком до 21 року;

c) дитина віком до 25 років, яка є студентом денної форми навчання вищого навчального закладу;

d) недієздатна дитина безвідносно до віку, яка не в змозі себе утримувати.

Стаття 2

1. Дипломатичне представництво України в Італійській Республіці направляє вербальну ноту до Міністерства закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки з метою інформування, що член сім'ї має намір здійснювати в Італії оплачувану трудову діяльність. Так само Дипломатичне представництво Італії направляє вербальну ноту до Міністерства закордонних справ України з метою інформування, що член сім'ї має намір здійснювати оплачувану трудову діяльність в Україні.

2. У запиті, згаданому в п. 1 цієї статті, має бути вказаний член сім'ї, який має намір здійснювати оплачувану трудову діяльність в приймаючій державі, а також уточнено вид оплачуваної діяльності, надані дані роботодавця та будь-яка інша додаткова інформація, необхідна компетентним органам приймаючої держави, згідно з її національним законодавством.

3. Міністерство закордонних справ України або, відповідно, Міністерство закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки після перевірки та встановлення того, чи член сім'ї відповідає умовам, зазначеним у цій Угоді, а також погодження з іншими компетентними органами приймаючої держави, офіційно інформує дипломатичне представництво держави іншої Сторони про свою згоду розпочати процедуру встановлення трудових відносин на основі чинного законодавства приймаючої держави.

4. Зацікавлене дипломатичне представництво інформує Міністерство закордонних справ приймаючої держави про завершення членом сім'ї оплачуваної трудової діяльності, на яку було раніше надано дозвіл. У разі бажання члена сім'ї розпочати нову оплачувану трудову діяльність або відновити раніше завершену діяльність, вищезгадане дипломатичне представництво має подати нове звернення для надання дозволу згідно з п. 1 та п. 2 цієї статті.

5. Член сім'ї звільняється від отримання дозволу від інших компетентних органів приймаючої держави на працевлаштування у випадку виконання оплачуваної діяльності в приймаючій державі відповідно до цієї Угоди

6. Ця Угода не дозволяє члену сім'ї здійснювати оплачувану діяльність на посадах, які згідно із законодавством приймаючої держави може займати лише громадянин цієї держави.

Стаття 3

1. Член сім'ї, який має імунітет згідно зі статтею 37 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. чи статтею 53 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 р. чи Конвенцією про привілеї та імунітети Організації Об'єднаних Націй 1946 р. чи будь-якого іншого міжнародного договору, що передбачає надання імунітетів, не має імунітету від цивільної та адміністративної юрисдикції за свої дії при здійсненні оплачуваної трудової діяльності, на яку було надано згоду згідно з цією Угодою, і на нього поширюються відповідне законодавство та судові рішення держави перебування.

2. У разі, якщо член сім'ї, який користується імунітетом від кримінальної юрисдикції в державі перебування передбаченого у статті 37 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. чи статтею 53 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 р. чи Конвенцією про привілеї та імунітети Організації Об'єднаних Націй 1946 р. був звинувачений у злочині, скоєному при виконанні трудової діяльності на території держави перебування, направляюча держава невідкладно розгляне письмовий запит про відмову від імунітету, який приймаюча держава може подати.

3. Відмова від імунітету від кримінальної юрисдикції не поширюється на виконання судового вироку, для чого необхідною є окрема відмова. У таких випадках направляюча держава ретельно розгляне питання відмови від цього імунітету.

4. В усіх передбачених цією статтею випадках, вивчення запиту та відповідь на нього Сторін має відбуватися у найстисліший строк. У разі відсутності відмови Сторонами може бути розглянуто питання відкликання відповідного співробітника та скасування дозволу, виданого члену сім'ї.

Стаття 4

На члена сім'ї, який здійснює оплачувану трудову діяльність у приймаючій державі згідно з цією Угодою, поширюється законодавство приймаючої держави щодо оподаткування, трудових відносин та соціального забезпечення, включно з тим, що передбачається двосторонніми чи багатосторонніми угодами між двома державами.

Стаття 5

1. Дипломатичне представництво направляючої держави поінформує міністерство закордонних справ приймаючої держави про всі зміни, пов'язані зі статусом члена сім'ї, що здійснює оплачувану трудову діяльність.

2. Член сім'ї має право здійснювати в приймаючій державі оплачувану трудову діяльність, на яку було надано дозвіл відповідно до цієї Угоди, до часу:

a) коли втратить статус члена сім'ї відповідно до цієї Угоди або;

b) припинення трудового договору (контракту) або;

c) закінчення строку займання посади в державі перебування співробітником, з яким спільно проживає і на утриманні якого перебуває член сім'ї.

3. Член сім'ї може бути позбавлений права здійснювати оплачувану трудову діяльність в приймаючій державі, якщо буде встановлено, що член сім'ї порушує законодавство у сфері імміграції, або податкове законодавство приймаючої держави.

4. Будь-яка оплачувана трудова діяльність відповідно до цієї Угоди не надає права члену сім'ї продовжувати проживання у приймаючій державі після настання умов, передбачених п. 2 цієї статті.

5. Ця Угода не передбачає автоматичного визнання дипломів, кваліфікацій та вчених ступенів. Таке визнання відбувається у відповідності із законодавством приймаючої держави.

Стаття 6

Дозвіл надається лише на період, який не перевищує строк місії дипломатичного, штатного консульського, адміністративного і технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських установ направляючої держави.

Стаття 7

1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами другого письмового повідомлення про завершення Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

2. До цієї Угоди в будь-який час дипломатичними каналами можуть бути внесені зміни або доповнення за згодою обох Сторін. Такі зміни і доповнення набирають чинності у тому ж порядку, що й ця Угода.

3. Кожна із Сторін може в будь-який момент повідомити письмово дипломатичними каналами іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди. Дія цієї Угоди завершується через 6 місяців з дати отримання дипломатичними каналами цього повідомлення.

4. Повідомлення про намір припинити дію цієї Угоди не впливатиме на чинність дозволів на здійснення оплачуваної трудової діяльності, виданих відповідно до цієї Угоди, які залишались чинними на дату повідомлення про намір припинити дію цієї Угоди протягом періоду, на який ці дозволи були видані.»

Якщо передбачені вище умови є прийнятними для Уряду Італійської Республіки, Українська Сторона пропонує, щоб ця вербальна нота та нота-відповідь Італійської Сторони становили Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про здійснення оплачуваної трудової діяльності членами сімей дипломатичного, штатного консульського, адміністративного і технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських установ, та яка набере чинності з дати отримання дипломатичними каналами другого письмового повідомлення про завершення Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

Міністерство Закордонних Справ України користується цією нагодою, що поновити Міністерству Закордонних Справ та Міжнародного Співробітництва Італійської Республіки запевнення у своїй високій повазі.»

Міністерство Закордонних Справ та Міжнародного Співробітництва Італійської Республіки приймає зміст вищезазначеної Вербальної Ноти та користується цією нагодою, щоб поновити Міністерству Закордонних Справ України запевнення у своїй високій повазі.

м. Рим, 20/04/2016


МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ


№ 630/24/010-523

Міністерство Закордонних Справ України засвідчує свою повагу Міністерству Закордонних Справ та Співробітництва Італійської Республіки та має честь від імені Кабінету Міністрів України запропонувати укласти Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про здійснення оплачуваної трудової діяльності членами сімей дипломатичного, штатного консульського, адміністративного і технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в двох державах, такого змісту:

«Кабінет Міністрів України» та Уряд Італійської Республіки (далі - Сторони) погоджуються, на принципі взаємності, що члени сімей, які спільно проживають та перебувають на утриманні дипломатичного, штатного консульського, адміністративного і технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських установ України в Італійській Республіці та Італійської Республіки в Україні, та персоналу відповідних представництв, акредитованих при міжнародних організаціях, розташованих у двох державах, мають право здійснювати оплачувану трудову діяльність на території держави іншої Сторони у порядку та на умовах, передбачених для громадян приймаючої держави, та після отримання відповідного дозволу згідно з цією Угодою.


Міністерство закордонних справ
та міжнародного співробітництва
Італійської Республіки

м. Рим


Стаття 1

Для цілей цієї Угоди терміни мають таке значення:

1. «оплачувана трудова діяльність» - виконання будь-якої трудової функції за дорученням або наказом працедавця згідно з умовами трудового договору (контракту), укладеного відповідно до законодавства приймаючої держави, а також будь-яка незалежна професійна діяльність.

2. «член сім'ї» - особа, яка спільно проживає та перебуває на утриманні дипломатичного, штатного консульського, адміністративного і технічного персоналу дипломатичного представництва або консульської установи направляючої держави згідно з таким переліком:

a) член подружжя;

b) дитина віком до 21 року;

c) дитина віком до 25 років, яка є студентом денної форми навчання вищого навчального закладу;

d) недієздатна дитина безвідносно до віку, яка не в змозі себе утримувати.

Стаття 2

1. Дипломатичне представництво України в Італійській Республіці направляє вербальну ноту до Міністерства закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки з метою інформування, що член сім'ї має намір здійснювати в Італії оплачувану трудову діяльність. Так само Дипломатичне представництво Італії направляє вербальну ноту до Міністерства закордонних справ України з метою інформування, що член сім'ї має намір здійснювати оплачувану трудову діяльність в Україні.

2. У запиті, згаданому в п. 1 цієї статті, має бути вказаний член сім'ї, який має намір здійснювати оплачувану трудову діяльність в приймаючій державі, а також уточнено вид оплачуваної діяльності, надані дані роботодавця та будь-яка інша додаткова інформація, необхідна компетентним органам приймаючої держави, згідно з її національним законодавством.

3. Міністерство закордонних справ України або, відповідно, Міністерство закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки після перевірки та встановлення того, чи член сім'ї відповідає умовам, зазначеним у цій Угоді, а також погодження з іншими компетентними органами приймаючої держави, офіційно інформує дипломатичне представництво держави іншої Сторони про свою згоду розпочати процедуру встановлення трудових відносин на основі чинного законодавства приймаючої держави.

4. Зацікавлене дипломатичне представництво інформує Міністерство закордонних справ приймаючої держави про завершення членом сім'ї оплачуваної трудової діяльності, на яку було раніше надано дозвіл. У разі бажання члена сім'ї розпочати нову оплачувану трудову діяльність або відновити раніше завершену діяльність, вищезгадане дипломатичне представництво має подати нове звернення для надання дозволу згідно з п. 1 та п. 2 цієї статті.

5. Член сім'ї звільняється від отримання дозволу від інших компетентних органів приймаючої держави на працевлаштування у випадку виконання оплачуваної діяльності в приймаючій державі відповідно до цієї Угоди

6. Ця Угода не дозволяє члену сім'ї здійснювати оплачувану діяльність на посадах, які згідно із законодавством приймаючої держави може займати лише громадянин цієї держави.

Стаття 3

1. Член сім'ї, який має імунітет згідно зі статтею 37 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. чи статтею 53 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 р. чи Конвенцією про привілеї та імунітети Організації Об'єднаних Націй 1946 р. чи будь-якого іншого міжнародного договору, що передбачає надання імунітетів, не має імунітету від цивільної та адміністративної юрисдикції за свої дії при здійсненні оплачуваної трудової діяльності, на яку було надано згоду згідно з цією Угодою, і на нього поширюються відповідне законодавство та судові рішення держави перебування.

2. У разі, якщо член сім'ї, який користується імунітетом від кримінальної юрисдикції в державі перебування передбаченого у статті 37 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. чи статтею 53 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 р. чи Конвенцією про привілеї та імунітети Організації Об'єднаних Націй 1946 р. був звинувачений у злочині, скоєному при виконанні трудової діяльності на території держави перебування, направляюча держава невідкладно розгляне письмовий запит про відмову від імунітету, який приймаюча держава може подати.

3. Відмова від імунітету від кримінальної юрисдикції не поширюється на виконання судового вироку, для чого необхідною є окрема відмова. У таких випадках направляюча держава ретельно розгляне питання відмови від цього імунітету.

4. В усіх передбачених цією статтею випадках, вивчення запиту та відповідь на нього Сторін має відбуватися у найстисліший строк. У разі відсутності відмови Сторонами може бути розглянуто питання відкликання відповідного співробітника та скасування дозволу, виданого члену сім'ї.

Стаття 4

На члена сім'ї, який здійснює оплачувану трудову діяльність у приймаючій державі згідно з цією Угодою, поширюється законодавство приймаючої держави щодо оподаткування, трудових відносин та соціального забезпечення, включно з тим, що передбачається двосторонніми чи багатосторонніми угодами між двома державами.

Стаття 5

1. Дипломатичне представництво направляючої держави поінформує міністерство закордонних справ приймаючої держави про всі зміни, пов'язані зі статусом члена сім'ї, що здійснює оплачувану трудову діяльність.

2. Член сім'ї має право здійснювати в приймаючій державі оплачувану трудову діяльність, на яку було надано дозвіл відповідно до цієї Угоди, до часу:

a) коли втратить статус члена сім'ї відповідно до цієї Угоди або;

b) припинення трудового договору (контракту) або;

c) закінчення строку займання посади в державі перебування співробітником, з яким спільно проживає і на утриманні якого перебуває член сім'ї.

3. Член сім'ї може бути позбавлений права здійснювати оплачувану трудову діяльність в приймаючій державі, якщо буде встановлено, що член сім'ї порушує законодавство у сфері імміграції, або податкове законодавство приймаючої держави.

Будь-яка оплачувана трудова діяльність відповідно до цієї Угоди не надає права члену сім'ї продовжувати проживання у приймаючій державі після настання умов, передбачених п. 2 цієї статті.

4. Ця Угода не передбачає автоматичного визнання дипломів, кваліфікацій та вчених ступенів. Таке визнання відбувається у відповідності із законодавством приймаючої держави.

Стаття 6

Дозвіл надається лише на період, який не перевищує строк місії дипломатичного, штатного консульського, адміністративного і технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських установ направляючої держави.

Стаття 7

1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами другого письмового повідомлення про завершення Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

2. До цієї Угоди в будь-який час дипломатичними каналами можуть бути внесені зміни або доповнення за згодою обох Сторін. Такі зміни і доповнення набирають чинності у тому ж порядку, що й ця Угода.

3. Кожна із Сторін може в будь-який момент повідомити письмово дипломатичними каналами іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди. Дія цієї Угоди завершується через 6 місяців з дати отримання дипломатичними каналами цього повідомлення.

4. Повідомлення про намір припинити дію цієї Угоди не впливатиме на чинність дозволів на здійснення оплачуваної трудової діяльності, виданих відповідно до цієї Угоди, які залишались чинними на дату повідомлення про намір припинити дію цієї Угоди протягом періоду, на який ці дозволи були видані.»

Якщо передбачені вище умови є прийнятними для Уряду Італійської Республіки, Українська Сторона пропонує, щоб ця вербальна нота та нота-відповідь Італійської Сторони становили Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про здійснення оплачуваної трудової діяльності членами сімей дипломатичного, штатного консульського, адміністративного і технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських установ, та яка набере чинності з дати отримання дипломатичними каналами другого письмового повідомлення про завершення Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

Міністерство закордонних справ України користується цією нагодою, що поновити Міністерству закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки запевнення у своїй високій повазі.

м. Київ, 29 лютого 2016 р.


Публікації документа

Скачать Міністерство Закордонних Справ та Міжнародного Співробітництва Італійської Республіки ВЕРБАЛЬНА НОТА

Завантажити Міністерство Закордонних Справ та Міжнародного Співробітництва Італійської Республіки ВЕРБАЛЬНА НОТА


Завантажити Міністерство Закордонних Справ та Міжнародного Співробітництва Італійської Республіки ВЕРБАЛЬНА НОТА не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!