Регламент Ради N 1493/93/Євратом 
"Щодо перевезень радіоактивних речовин між
державами-членами"
від 8 червня 1993 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Враховуючи Договір, що засновує Європейське Співтовариство з
Атомною Енергії ( 994_027 ) та, зокрема, статті 31 і 32
вищевказаного, Враховуючи пропозицію Комісії (1), складену після одержання
висновку групи осіб, призначених Науковим і Технічним Комітетом з
наукових експертів держав-членів, Враховуючи висновок Європейського Парламенту (2), Враховуючи висновок Економічного і Соціального Комітету (3),
_______________
(1) OJ No C 347, 31. 12. 1992, p. 17.
(2) OJ No C 150,31.5.1993.
(3) OJ No C 19, 25.1.1993, p. 13.
Беручи до уваги що 2 лютого 1959 року Рада прийняла
директиви, що затверджують основні стандарти по захисту здоров'я
робітників і громадськості від погроз, що відбуваються від
іонізуючої радіації (4), змінені, зокрема, Директивою
80/836/Євратом (5);
_______________
(4) OJ No L 11, 20.2.1959, p. 221/59.
(5) OJ No L 246, 17. 9. 1980, p. 1. Директива змінена
Директивою 84/467/Євратом (OJ No L 265, 5.10.1984, p. 4).
Беручи до уваги, що відповідно до статті 3 Директиви
80/836/Євратом кожна держава-член повинна в обов'язковому
порядку звітувати про ті види діяльності, що містять у собі
небезпеку, яка відбувається від іонізуючої радіації; беручи до
уваги, що від можливої небезпеки та інших релевантних міркувань,
ці види діяльності підлягають санкціонуванню у випадках прийняття
такого рішення кожною державою-членом; беручи до уваги, що в
результаті цього держави-члени установили в межах своїх територій
системи для того, щоб виконувати вимоги статті 3 Директиви
80/836/Євратом; беручи до уваги, що, отже, за допомогою
внутрішнього контролю, застосовуваного державами-членами на базі
національних правил, погодженого з існуючими вимогами
Співтовариства та будь-якими релевантними міжнародними вимогами,
держави-члени продовжують забезпечувати порівнянний рівень захисту
в межах своїх територій; беручи до уваги, що перевезення
радіоактивних відходів між державами-членами та в/за межі
Співтовариства піддаються спеціальним заходам, затвердженим
Директивою 92/3/Євратом ( 994_364 ) (6); беручи до уваги, що
країни-члени повинні, не пізніше ніж 1 січня 1994 року, ввести в
дію закони, регламенти та адміністративні положення, необхідні для
дотримання Директиви 92/3/Євратом; беручи до уваги, що кожна
держава-член є відповідальною за забезпечення правильного
поводження зі своїми власними радіоактивними відходами;
_______________
(6) OJ No L 35, 12.2.1992, p. 24.
Беручи до уваги, що ліквідація прикордонного контролю у
Співтоваристві з 1 січня 1993 року позбавила органи
держав-членів інформації, яку вони раніше одержували за допомогою
цього контролю над перевезеннями радіоактивних речовин; беручи до
уваги, що є необхідність у тому, щоб зацікавлені компетентні
органи одержували такий же обсяг інформації, як раніше, для
продовження здійснення свого контролю з метою захисту від
радіації; беручи до уваги, що система декларування та надання
інформації в Співтоваристві полегшує зберігання системи контролю
радіаційного захисту; беручи до уваги, що система попереднього
декларування необхідна при перевезеннях герметично зачинених
джерел радіації та радіоактивних відходів; Беручи до уваги, що спеціальні матеріали, що розщеплюються,
як визначається статтею 197 Договору ЄСАЕ ( 994_027 ), підпадають
під дію положень Розділу II Глави VII Гарантій за цим Договором;
беручи до уваги, що транспортування таких матеріалів підпадає під
дію зобов'язань держав-членів та Комісії, відповідно до
Міжнародної Конвенції з Фізичного Захисту від Ядерних Матеріалів
( 995_024 ) (МАГАТЕ 1980); Беручи до уваги, що цей Регламент не зашкоджує наданню
інформації та контролю, накладеному з причин іншим, ніж
радіаційний захист, ПРИЙНЯЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:
Стаття 1
1. Цей Регламент застосовується до перевезень між
державами-членами герметизованих радіоактивних та інших подібних
джерел радіації, коли обсяги та концентрації перевищують рівні,
затверджені у статті 4 (a) і (b) Директиви 80/836/Євратом. Він
також застосовується до перевезень радіоактивних відходів між
державами-членами, як охоплюється Директивою 92/3/Євратом
( 994_364 ). 2. У випадку ядерних матеріалів кожна держава-член здійснює
всі необхідні контролі в межах своєї власної території, для того,
щоб гарантувати, що кожен одержувач вантажу цих матеріалів, що
перевозяться з іншої держави-члена, дотримує національних
положень, що впроваджують статтю 3 Директиви 80/836/Євратом.
Стаття 2
В цілях цього Регламенту: - перевезення - означає транспортувальні дії від місця
походження до місця призначення, включаючи
вантажно-розвантажувальні дії з радіоактивними речовинами, - власник радіоактивних речовин - означає будь-яку фізичну чи
юридичну особу, що, до факту здійснення перевезення, несе юридичну
відповідальність відповідно до національного законодавства по
таких матеріалах та має намір здійснити перевезення
вантажоодержувачу, - вантажоодержувач радіоактивних речовин - означає будь-яку
фізичну чи юридичну особу, якій перевозять такий матеріал, - герметизовані радіоактивні джерела - має значення, що
надане в Директиві 80/836/Євратом, - інші подібні джерела радіації - означає будь-яку
радіоактивну речовину, що не є герметично зачиненим джерелом
радіації, призначене для прямого чи непрямого використання
іонізуючої радіації, випромінюваної їм для медичних, ветеринарних,
промислових, комерційних, дослідницьких чи сільськогосподарських
застосувань, - радіоактивні відходи - має значення, дане в Директиві
92/3/Євратом ( 994_364 ), - ядерні матеріали - означає спеціальні матеріали, що
розщеплюються, вихідні матеріали і руди, як визначається в статті
197 Договору по ЄСАЕ ( 994_027 ), - компетентні органи - означає будь-який орган, що є
відповідальним у державі-члені за застосування чи виконання цього
Регламенту або будь-який інший орган, призначений державою-членом, - діяльність - має значення, дане в Директиві 80/836/Євратом.
Стаття 3
Контроль над перевезеннями герметизованих радіоактивних
джерел, інших подібних джерел радіації та радіоактивних відходів
між державами-членами, відповідно до законодавства Співтовариства
та національного законодавства, з метою захисту від радіації
здійснюється як частина контролюючих процедур, застосовуваних
недискримінаційним шляхом по всій території держав-членів.
Стаття 4
1. Власник герметизованих радіоактивних джерел або
радіоактивних відходів, що має намір виконати перевезення цих
джерел або відходів, чи організувати виконання такого перевезення,
одержує попередньо декларацію в письмовому вигляді від
вантажоодержувача радіоактивних речовин про те, що
вантажоодержувач у державі-члені, яка є місцем призначення,
дотримує всім положенням, що застосовуються на виконання статті 3
Директиви 80/836/Євратом, а також всі стосовні до цього
національні вимоги з безпеки збереження, використання або
захоронення джерел чи відходів такого класу. Декларацію складають
за допомогою стандартних документів, наданих у Додатках I і II до
цього Регламенту. 2. Декларацію, що згадується в пункті 1, вантажоодержувач
відправляє компетентному органу держави-члена, до якої планується
перевезення. Компетентний орган ставить свою печатку на цей
документ, підтверджуючи що декларація врахована, і далі
вантажоодержувач відправляє декларацію до власника.
Стаття 5
1. Декларація, про яку йдеться в статті 4, може відноситися
до більш, ніж одного перевезення, за умови, що: - Герметизовані джерела радіації чи радіоактивні відходи, до
яких вона відноситься, мають в основному ті ж самі фізичні та
хімічні характеристики, - Герметизовані джерела радіації чи радіоактивні відходи, до
яких вона відноситься, не перевищують рівнів активності,
затверджених цією декларацією, а також - перевезення здійснюються від того самого власника тому
самому вантажоодержувачу і при участі тих самих компетентних
органів. 2. Декларація є дійсною протягом періоду, що не перевищує
трирічний, з дати одержання печатки компетентного органу, як
згадується в статті 4 (2).
Стаття 6
Власник герметизованих джерел радіації, інших подібних джерел
та радіоактивних відходів, що здійснив перевезення цих джерел чи
відходів, або організував виконання такого перевезення, протягом
21 дня по закінченню кожного календарного кварталу надає
компетентним органам у державі-члені місця призначення наступну
інформацію, що відноситься до постачань протягом кварталу: - імена й адреси вантажоодержувачів, - загальна активність по радіонуклідах, що були поставлені
кожному вантажоодержувачу та кількість здійснених постачань, - найбільша одинична кількість кожного радіонукліда,
поставленого кожному вантажоодержувачу, - тип речовини: герметизоване джерело радіації, інше подібне
джерело чи радіоактивні відходи. Перший подібний звіт охоплює період з 1 липня по 30 вересня
1993 року.
Стаття 7
Компетентні органи держав-членів співробітничають для
забезпечення застосування та виконання вимог цього Регламенту.
Стаття 8
Держави-члени направляють до Комісії не пізніше, ніж 1 липня
1993 року ім'я(ена) та адресу(и) компетентних органів, як
визначається у статті 2, а також усю необхідну інформацію для
забезпечення швидкого зв'язку з такими органами. Держави-члени направляють до Комісії будь-які зміни цих
даних. Комісія передає цю інформацію та будь-які зміни до неї всім
компетентним органам у Співтоваристві та публікує їх, а також всі
їхні зміни, в Офіційному Журналі Європейських Співтовариств.
Стаття 9
Ніщо в цьому Регламенті не впливає на існуючі національні
положення та міжнародні угоди з транспортування радіоактивних
матеріалів, включаючи транзит.
Стаття 10
Ніщо в цьому Регламенті не впливає на зобов'язання та права,
які витікають з Директиви 92/3/Євратом ( 994_364 ).
Стаття 11
1. Регламент набирає чинності на 20 день після його
публікації в Офіційному Журналі Європейських Співтовариств. 2. Застосування цього Регламенту припиняється стосовно
радіоактивних відходів з 1 січня 1994 року.
Цей Регламент є обов'язковим у всій його цілісності та
безпосередньо застосовується у всіх державах-членах.
Здійснено в Брюсселі, 8 червня 1993 року.
Від імені Ради
Президент Н. Хелвег Петерсен
Додаток I
Перевезення герметизованих джерел радіації
між державами-членами Європейського співтовариства
Стандартний документ для використання відповідно до
Регламенту Ради (ЄЕС) N 1493/93 - Повідомлення - Вантажоодержувач герметизованих джерел радіації повинен
заповнити клітинки анкети з 1 по 5 та відправити цю форму до
відповідного компетентного органу у своїй країні. - Компетентний орган держави-члена вантажоодержувача повинен
заповнити клітинку 6 та повернути цю форму вантажоодержувачу. - Вантажоодержувач повинен відправити цю форму до власника в
країну відправника попередньо, до перевезення герметизованих
джерел. - Усі секції цієї форми повинні бути заповнені та клітинки
відмічені, як необхідно.
1. ДАНА ДЕКЛАРАЦІЯ СТОСУЄТЬСЯ: ОДНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ (Ця форма дійсна доти, поки перевезення не
завершене, якщо інше не затверджується клітинкою 6) Очікувана дата перевезення (якщо є); ДЕКІЛЬКОХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ (Ця форма дійсна протягом трьох
років, якщо інше не затверджується клітинкою 6)
2. МІСЦЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛА(Л) Ім'я вантажоодержувача: Контактна особа: Адреса: Тел.: Факс:
3. ВЛАСНИК ДЖЕРЕЛА(Л) У КРАЇНІ ВІДПРАВНИКА Ім'я власника: Контактна особа: Адреса: Тел.: Факс:
4. ОПИС ДЖЕРЕЛА(Л), ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ(Ь) (a) Радіонуклід(и): (b) Максимальна активність окремого джерела (MBq); (c) Кількість джерел: (d) Якщо це(ці) герметизоване джерело(а) закріплене в
машині/приладі/устаткуванні, то короткий опис
машини/приладу/устаткування:
(e) Указати (якщо є інформація та якщо це потрібне
компетентному органу):
- національний або міжнародний технічний стандарт, якому
відповідає герметизоване джерело(а) та номер сертифіката: - дата закінчення терміну дії сертифіката: - ім'я виробника референція каталогу:
5. ДЕКЛАРАЦІЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ЧИ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ - Я, вантажоодержувач, цим підтверджую, що інформація, надана
в цій формі, є правильною. - Я, вантажоодержувач, цим підтверджую, що я маю ліцензію,
повноваження або інші дозволи на одержання джерела(л), що описані
у цій формі. - Номер ліцензії, повноваження чи інших дозволів (якщо
застосовуються) та термін їхньої дії: - Я, вантажоодержувач, цим підтверджую, що я дотримую всіх
релевантних національних вимог, такими є вимоги, що відносяться
до безпечного збереження, використання чи поховання джерела(л),
описаних у цій формі.
Ім'я: Підпис: Дата:
6. ПІДТВЕРДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНИМ ОРГАНОМ КРАЇНИ
ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧА ТОГО, ЩО ВІН ПРИЙНЯВ ДО ВІДОМА ЦЮ ДЕКЛАРАЦІЮ Печатка: Назва органу: Адреса: Тел.: Факс: Дата: Дана декларація дійсна до (якщо є): Будь ласка, дивіться клітинку 1, стор. 1, для одержання
посібника з тривалості терміну дії цієї форми.
Додаток II
Перевезення радіоактивних відходів
між державами-членами Європейського співтовариства
Стандартний документ для використання відповідно до
Регламенту Ради (Євратом) N 1493/93 - Повідомлення - Вантажоодержувач радіоактивного відходу повинен заповнити
клітинки з 1 по 6 та відправити цю форму до відповідного
компетентного органу своєї країни. - Компетентний орган держави-члена вантажоодержувача повинен
заповнити клітку 7 та повернути цю форму до вантажоодержувача. - Вантажоодержувач повинен потім відправити цю форму до
власника в країну відправника попередньо, до перевезення
радіоактивного відходу. - Усі секції цієї форми повинні бути заповнені та клітинки
відмічені, де потрібно. - Цей документ не застосовується більше з 1 січня 1994 року.
1. ДАНА ДЕКЛАРАЦІЯ СТОСУЄТЬСЯ: ОДНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ Очікувана дата перевезення (якщо є): декількох перевезень
2. МІСЦЕ ПРИЗНАЧЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ Ім'я вантажоодержувача: Контактна особа: Адреса: Тел.: Факс:
3. ВЛАСНИК РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ У КРАЇНІ ВІДПРАВЛЕННЯ Ім'я вантажоодержувача: Контактна особа: Адреса: Тел.: Факс:
4. ТИП РАДІОАКТИВНОГО ВІДХОДУ (a) Опис відходу: (b) Походження відходу: (наприклад: медичний, дослідницький,
енергетичний і т.д.)
(c) Основні радіонукліди: (d) Максимальна альфа активність партії(й) (Bq): (e) Максимальна бета/гама активність партії(й) (Bq): (f) Максимальна кількість відходу в партії(ях), обсяг чи маса
(куб.м чи кг):
(g) Кількість перевезень:
5. ДЕКЛАРАЦІЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ЧИ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ - Я, вантажоодержувач, цим підтверджую, що інформація, надана
в цій формі, є правильною. - Я, вантажоодержувач, цим підтверджую, що я маю ліцензію,
повноваження чи інші дозволи на одержання радіоактивного відходу,
описаного в цій формі. - Номер ліцензії, повноваження чи інших дозволів (якщо
застосовуються) та термін їхньої дії: - Я, вантажоодержувач цим підтверджую, що я дотримую всіх
релевантних національних вимог, такими є вимоги, що відносяться до
безпечного збереження чи захоронення відходу, описаного в цій
формі. Ім'я: Підпис: Дата:
6. ПІДТВЕРДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНИМ ОРГАНОМ КРАЇНИ
ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧА ТОГО, ЩО ВІН УЗЯВ ДО ВІДОМА ЦЮ ДЕКЛАРАЦІЮ Печатка: Назва органу: Адреса: Тел.: Факс: Дата: Дана декларація дійсна до (якщо є): Будь ласка, дивіться повідомлення, стор. 1, для одержання
посібника з тривалості терміну дії цієї форми.
Енергетичне законодавство:
Том 2. Збірник правових актів Європейського Союзу.
К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003.

Скачать Регламент Ради N 1493/93/Євратом Щодо перевезень радіоактивних речовин між державами-членами від 8 червня 1993 рокуРАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Завантажити Регламент Ради N 1493/93/Євратом "Щодо перевезень радіоактивних речовин між державами-членами"" від 8 червня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Завантажити Регламент Ради N 1493/93/Євратом "Щодо перевезень радіоактивних речовин між державами-членами"" від 8 червня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!