МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2002  № 177


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2002 р.
за № 445/6733

Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища
№ 71 від 16.02.2009
Наказами Міністерства екології та природних ресурсів
№ 104 від 03.03.2017
№ 108 від 04.04.2018}

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1655 "Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря (додається).

2. Департаменту екологічної безпеки (Є. Маторін) подати цей наказ у п'ятиденний термін на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Голові Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з екології та природних ресурсів, начальникам Державних управлінь екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі організувати та провести роботи щодо взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря в терміни, визначені цією Інструкцією.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря А. Гриценка.

Міністр

С. КурикінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
10.05.2002 № 177


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2002 р.
за № 445/6733

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря

{У тексті Інструкції слово "Мінекоресурсів" у всіх відмінках замінено словом "Мінприроди" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища № 71 від 16.02.2009}

1. Загальні положення

1.1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до статті 31 Закону України "Про охорону атмосферного повітря", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1655 "Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря".

1.2. Інструкція встановлює критерії взяття на державний облік об'єктів у залежності від видів і обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, та обов'язкові вимоги щодо єдиного на території України порядку подання матеріалів для взяття на державний облік підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря із стаціонарних джерел (далі - об'єкти).

1.3. Дані про види та обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, готуються на підставі матеріалів інвентаризації викидів забруднюючих речовин.

1.4. Узяття на державний облік об'єктів, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, здійснює Мінприроди.

{Пункт 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}

2. Критерії взяття на державний облік об'єктів, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря

Узяття на державний облік здійснюється за такими критеріями:

об'єктів - якщо в їх викидах присутня хоча б одна

забруднююча речовина (або група речовин),  потенційний викид* якої

рівний або перевищує величину, зазначену в Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік (додаток 1);

видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, - за умови, що обсяг потенційних викидів рівний або перевищує порогові значення за окремою речовиною або групою речовин, наведених у додатку 1 до цієї Інструкції.

__________
* Потенційний викид - це максимальний загальний обсяг викидів забруднюючої речовини із стаціонарних джерел при роботі підприємства в режимі номінального навантаження технологічного обладнання, що передбачається проектно-кошторисною документацією.

3. Документи, які надають об'єкти для взяття їх на державний облік (зняття з обліку)

Для взяття об'єкта на державний облік (зняття з обліку) необхідно надати до Мінприроди:

{Абзац перший розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}

клопотання про взяття об'єкта на державний облік (зняття з обліку) за довільною формою на бланку заявника;

загальні відомості про об'єкт (додаток 2);

інформацію про види та обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, за формою, яка наведена в табл. 2.1 додатка 2 до цієї Інструкції;

копію листа про реєстрацію звіту з інвентаризації викидів забруднюючих речовин;

{Розділ 3 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}

матеріали, які підтверджують достовірність геодезичних координат об’єкта (копія технічного звіту з визначення геодезичних координат географічного центру (центроїда).

{Розділ 3 доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}

Документи надаються у письмовій та електронній формі (XML - файл).

{Абзац сьомий розділу 3 в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}

4. Порядок узяття об'єктів на державний облік

{Пункт 4.1 розділу 4 виключено на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}

4.1. Об'єкти проводять інвентаризацію видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;

за результатами інвентаризації встановлюють необхідність взяття їх на державний облік за критеріями, наведеними в розділі 2 цієї Інструкції;

готують документи згідно з розділом 3 цієї Інструкції та подають їх до Мінприроди.

{Абзац третій пункту 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}

Об’єкти, які були взяті на державний облік, після проведення інвентаризації або її коригування готують документи згідно з розділом 3 цієї Інструкції та подають їх до Мінприроди для коригування видів та обсягів викидів.

{Пункт 4.1 розділу 4 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}

4.2. Якщо об'єкт має відокремлені підрозділи у різних населених пунктах, то кожний підрозділ може самостійно подати документи до Мінприроди.

{Абзац перший пункту 4.2 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}

У випадку, коли відокремлений підрозділ здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, обсяг яких за критеріями не дозволяє взяти його окремо на державний облік, підрозділ повідомляє про це об'єкт, який повинен відобразити викиди цього підрозділу у своїй інформації при взятті його на облік.

{Абзац другий пункту 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}

4.3. Якщо об'єкт не перебуває на державному обліку, в той же час потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря збільшився і потребує взяття його на облік, він подає документи до Мінприроди згідно з розділом 3 цієї Інструкції.

{Пункт 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}

4.4. Об'єкт, який перебуває на державному обліку і в якого потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря зменшився до рівня, нижчого порогових значень, вказаних у додатку 1 до цієї Інструкції, надає до Мінприроди для зняття його з обліку документи згідно з розділом 3 цієї Інструкції та пояснювальну записку із зазначенням причин зменшення викидів.

{Пункт 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}

4.5. Мінприроди:

{Абзац перший пункту 4.5 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}

розглядає надані об'єктами документи щодо взяття їх на державний облік (зняття з обліку);

{Абзац другий пункту 4.5 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}

направляє об'єкту у місячний термін з дня надходження матеріалів повідомлення про взяття його на державний облік (зняття з обліку). У разі подання недостовірної документації вона повертається на доопрацювання;

{Абзац третій пункту 4.5 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}

складає перелік об'єктів, які перебувають на державному обліку;

{Абзац четвертий пункту 4.5 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}

здійснює накопичення, обробку та аналіз даних про об'єкти, узяті на державний облік, види та обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;

{Абзац п'ятий пункту 4.5 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}

щороку до 01 грудня надає до Держстату перелік об’єктів, які станом на 15 листопада звітного року перебувають на державному обліку (додаток 3);

{Абзац шостий пункту 4.5 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}

веде журнал реєстрації об'єктів, узятих на державний облік (знятих з обліку) (додаток 4).

{Абзац сьомий пункту 4.5 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}

{Абзац восьмий пункту 4.5 розділу 4 виключено на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}

4.6. Дані щодо обліку об'єктів, які перебувають на державному обліку, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, зберігаються у Мінприроди протягом 5 років з моменту зняття їх з обліку.

{Пункт 4.6 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}

Начальник Управління
атмосферного повітря


В. ГорбуновДодаток 1
до Інструкції про порядок та критерії
взяття на державний облік об'єктів,
які справляють або можуть справити
шкідливий вплив на здоров'я людей
і стан атмосферного повітря, видів
та обсягів забруднюючих речовин,
що викидаються в атмосферне повітря

ПЕРЕЛІК
забруднюючих речовин на порогові значення потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік

№ з/п

Код

Найменування

Порогові значення викидів, тонн/рік

1

2

3

4

1

01001

Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен)

0,001

2

01002

Ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'ятиоксид ванадію)

0,02

3

01003

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

0,1

4

01004

Кадмій та його сполуки (у перерахунку на кадмій)

0,001

5

01005

Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь)

0,01

6

01006

Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)

0,001

7

01007

Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)

0,0003

8

01008

Селен та його сполуки (у перерахунку на селен)

0,007

9

01009

Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)

0,003

10

01010

Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)

0,02

11

01011

Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)

0,1

12

01101

Алюмінію оксид

0,1

13

01102

Берилій та його сполуки (у перерахунку на берилій)

0,001

14

01103

Кобальт та його сполуки (у перерахунку на кобальт)

0,002

15

01104

Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану )

0,005

16

01105

Олово та його сполуки (у перерахунку на олово)

0,007

17

01106

Стибій та його сполуки (у перерахунку на стибій)

0,002

18

03000

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )

3,0

19

03001

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм

1,0

20

03002

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше

0,5

21

03003

Азбест

0,001

22

03004

Сажа

0,3

23

04001

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])

1,0

24

04002

Азоту (1) оксид [N2О]

0,1

25

04003

Аміак

1,5

26

04004

Азотна кислота

0,2

27

05000

Діоксид та інші сполуки сірки

2,0

28

05001

Сірки діоксид

1,5

29

05002

Сірководень (H2S)

0,03

30

05003

Сірковуглець

0,05

31

05004

Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота]

0,5

32

06000

Оксид вуглецю

1,5

33

07000

Вуглецю діоксид

500

34

08000

Озон

0,1

35

09000

Фосфористий водень (фосфін)

0,01

36

10000

Органічні аміни

0,3

37

10001

Анілін

0,03

38

10002

Диметиламін

0,01

39

10003

Діетиламін

0,1

40

10004

(альфа)-Нафтиламін

0,001

41

10005

м,п-Хлоранілін

0,1

42

11000

Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)

1,5

43

11001

Акрилонітрил

0,003

44

11002

Ангідрид малеїновий

0,03

45

11003

Ангідрид фталевий

0,2

46

11004

Акролеїн

0,004

47

11005

Альдегід масляний

0,01

48

11006

Ацетальдегід

0,03

49

11007

Ацетон

0,5

50

11008

Бензол

0,05

51

11009

Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат)

0,3

52

11010

1,3-Бутадієн (дивініл)

0,9

53

11011

Вінілацетат

0,3

54

11012

Гідразин гідрат

0,01

55

11013

Диметилформамід

0,5

56

11014

Дихлоретан

0,005

57

11015

Дихлорфенол

0,03

58

11016

Дибенз(а,п)антрацен

0,005

59

11017

Діетиловий ефір

0,05

60

11018

Діетилбензол

0,05

61

11019

Етилбензол

0,06

62

11020

Етилцелозольв

1,0

63

11021

Етилацетат

1,0

64

11022

Етилену оксид

0,005

65

11023

Кислота акрилова

0,5

66

11025

Кислота масляна

0,1

67

11026

Кислота мурашина

0,5

68

11027

Кислота пропіонова

0,1

69

11028

Кислота оцтова

0,8

70

11029

Кислота терефталева

0,01

71

11030

Ксилол

0,9

72

11031

Метилізобутилкетон

0,9

73

11032

Метилетилкетон

0,9

74

11033

Метилацетат

0,9

75

11034

Нафталін

0,01

76

11035

Піридин

0,5

77

11036

Спирт метиловий

0,9

78

11037

Стирол

0,05

79

11039

Тетрагідрофуран

0,9

80

11040

Трикрезол

0,05

81

11041

Толуол

0,9

82

11042

Толуіїлендиізоціанат

0,2

83

11043

о,м,п-Толуїдини

0,3

84

11044

Трихлоретилен

1,0

85

11045

Трихлорбензол

0,01

86

11046

Трихлорметан (хлороформ)

0,01

87

11047

Тетрахлоретилен (перхлоретилен)

0,5

88

11048

Фенол

0,1

89

11049

Формальдегід

0,1

90

11050

Фурфурол

0,2

91

11051

1-Хлор-2,3-епіксипропан (епіхлоргідрин)

0,05

92

11052

Хлоропрен

0,05

93

11053

Циклогексанон

0,2

94

12000

Метан

10,0

95

13000

Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ)

0,1

96

13001

Гексабромдифеніл

0,01

97

13002

Гексахлорбензол

0,001

98

13003

Мірекс

0,01

99

13004

Нітробензол

0,1

100

13005

м,о,п-Нітротолуоли

0,1

101

13006

м,о,п -Нітрофеноли

0,1

102

13007

Пентахлорфенол

0,02

103

13008

Пентахлорбензол

0,01

104

13009

Поліхлоровані дибензо-n-діоксини

5,0х10-7

105

13010

Поліхлоровані дибензофурани

5,0х10-7

106

13011

Поліхлоровані дифеніли

0,01

107

13012

2,3,7,8 - Тетрахлордибензопарадіоксин (ТХДД)

0,01

108

13013

Токсафен

0,01

109

13014

Хлордекон

0,01

110

13015

Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом

0,01

111

13100

Поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

5,0х10-7

112

13101

Бенз(а)пірен

5,0х10-7

113

13102

Бенз(b)флуорантен

5,0х10-7

114

13103

Бенз(k)флуорантен

5,0х10-7

115

13104

Індено(1,2,3-cd)пірен

5,0х10-7

116

14000

Бром та його сполуки (у перерахунку на бром)

0,02

117

15000

Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор)

0,1

118

15001

Аліл хлористий

0,1

119

15002

Вініл хлористий

0,01

120

15003

Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL)

0,1

121

15004

Хлорбензол

0,5

122

16000

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)

0,05

123

16001

Фтористий водень

0,05

124

17000

Ціаніди

0,2

125

17001

Водню ціанід (синильна кислота)

0,1

126

18000

Фреони

0,1

127

18001

Гідрохлорфторвуглеці (ГХВ)

0,1

128

18002

Хлорфторвуглеці (ХФВ)

0,1

129

18003

Трихлоретан

0,1

130

18004

Галони

0,1

131

18005

Вуглецю чотирихлорид (тетрахлорметан)

0,005

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища № 71 від 16.02.2009}

Начальник Управління
атмосферного повітря


В. ГорбуновДодаток 2
до розділу 3 Інструкції
про порядок та критерії взяття
на державний облік об'єктів,
які справляють або можуть справити
шкідливий вплив на здоров'я людей
і стан атмосферного повітря, видів
та обсягів забруднюючих речовин,
що викидаються в атмосферне повітря

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

__________________________________________________________________
(повна назва об'єкта / код за ЄДРПОУ)

__________________________________________________________________
(місцезнаходження, телефон)

__________________________________________________________________
(назва області / код за КОАТУУ)

__________________________________________________________________
(назва району / код за КОАТУУ)

__________________________________________________________________
(назва населеного пункту / код за КОАТУУ)

__________________________________________________________________
(відомча підпорядкованість / код за СКОДУ)

__________________________________________________________________
(назва виду економічної діяльності / код за КВЕД)

Географічні координати об'єкта:

Широта

Довгота

градуси

мінути

секунди

градуси

мінути

секунди

(0)

(')

(")

(0)

(')

(")

1

2

3

4

5

6

Інформація про види та обсяги забруднюючих речовин, що

викидаються в атмосферне повітря, додається на ____ арк.

____________________
(керівник об'єкта)

___________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника)

__________
Примітки:


1. Коди області, району та населеного пункту надаються згідно з класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).


2. Коди міністерств або органу управління надаються згідно із Статистичним класифікатором органів державного управління (СКОДУ).


3. Коди видів економічної діяльності (КВЕД) надаються згідно із загальним класифікатором видів економічної діяльності.


4. Коди об'єктів установлюються відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій України (ЄДРПОУ).


5. Кодова та адресна частини Загальних відомостей заповнюються об’єктом на підставі реєстраційних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.


6. Географічні координати визначаються об'єктом відповідно до Інструкції щодо порядку визначення геодезичних координат джерел викидів забруднюючих речовин при проведенні державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, яка затверджена наказом Мінекоресурсів від 22.05.2001 № 190 та зареєстрована в Міністерстві юстиції 13.06.2001 за № 506/5697.

Інформація про види та обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря

на_______________________________________________________________________
(повна назва об'єкта)

Таблиця 2.1

№ з/п

Забруднююча речовина

Потенційний обсяг викидів

Викиди за 200__ рік (факт)

Порогові значення потенційних викидів

код

найменування

тонн/рік

тонн/рік

тонн/рік

1

2

3

4

5

6

"___" _____________ 200_ р.

____________________
(керівник об'єкта)

___________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника)

__________
Примітки:


1. У графі 2 "Код забруднюючої речовини" зазначається відповідно до додатка 1 до цієї Інструкції.


2. У графах 4, 5 показники зазначаються з трьома десятковими знаками після коми.


3. У графі 5 указується обсяг викидів за звітний період. Для новостворених об'єктів графа 5 не заповнюється.


4. У графі 6 зазначається обсяг викидів, відповідно до додатка 1 до цієї Інструкції.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017, № 108 від 04.04.2018}Додаток 3
до пункту 4.5 Інструкції про порядок
та критерії взяття на державний облік
об'єктів, які справляють або можуть
справити шкідливий вплив на здоров'я
людей і стан атмосферного повітря, видів
та обсягів забруднюючих речовин,
що викидаються в атмосферне повітря

ПЕРЕЛІК
об'єктів, які перебувають на державному обліку

в ____________________________________________________________області (місті)

№ з/п

Код за ЄДРПОУ

Найменування об'єкта

Місцезнаходження/код КОАТУУ

Потенційний викид, тонн/рік

1

2

3

4

5

"___" _____________ 200_ р.

Уповноважена особа Мінприроди

________________
(посада)

_________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи)


М.П.


{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}Додаток 4
до пункту 4.5 Інструкції про порядок
та критерії взяття на державний облік
об'єктів, які справляють або можуть
справити шкідливий вплив на здоров'я
людей і стан атмосферного повітря, видів
та обсягів забруднюючих речовин,
що викидаються в атмосферне повітря

ЖУРНАЛ
реєстрації об'єктів, узятих на державний облік
(знятих з обліку)

№ з/п

Дата взяття об'єкта на держоблік

Код за ЄДРПОУ

Найменування об'єкта, телефон

Дата зняття об'єкта з держобліку

Примітка

1

2

3

4

5

6


{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 10.05.2002 № 177 Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 10.05.2002 № 177 "Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря"

Завантажити НАКАЗ від 10.05.2002 № 177 "Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!