МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ  ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.01.2019  № 28


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2019 р.
за № 508/33479

Про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 209 «Про затвердження Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки, що додається.

2. Управлінню нафтогазового комплексу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

І. Насалик

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Перший заступник
Міністра соціальної політики України

Міністр екології та природних ресурсів України

Тимчасово виконуючий обов’язки
Міністра оборони України

Міністр внутрішніх справ України
Г. Плачков


М. Чечоткін


О. Крентовська

О. Семерак


О. Шевчук

А.Б. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
23 січня 2019 року № 28


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2019 р.
за № 508/33479

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки

1. Це Положення визначає порядок утворення та роботи Комісії з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки (далі - Комісія).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, у тому числі цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

розгляд поданих суб’єктами господарювання документів;

підготовка пропозицій щодо доцільності виведення з експлуатації магістрального трубопроводу або щодо відмови в його виведенні.

4. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 209.

5. Персональний склад Комісії затверджується наказом Міненерговугілля.

6. До складу Комісії входять голова, який за посадою є заступником Міністра енергетики та вугільної промисловості України згідно з визначеними обов’язками, заступник голови, члени Комісії та секретар Комісії.

До складу Комісії залучаються представники центральних органів виконавчої влади та обласних (міських) державних адміністрацій (за згодою).

7. Комісія має право:

отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи й інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

залучати в установленому порядку до роботи Комісії представників суб’єктів господарювання, проектних і науково-дослідних установ та інших фахівців (за їх згодою);

вносити до Міненерговугілля пропозиції з питань, що належать до компетенції Комісії.

8. Голова Комісії:

визначає порядок денний засідання Комісії, дату, час і місце проведення засідання;

веде засідання Комісії, виносить питання на голосування, оголошує його результати;

забезпечує неупереджений та об’єктивний розгляд питань, що виносяться на засідання Комісії;

підписує протокол засідання Комісії.

9. Члени Комісії зобов’язані:

розглядати документи, подані суб’єктами господарювання на розгляд Комісії;

брати участь у засіданнях Комісії;

не допускати конфлікту інтересів під час розгляду поданих документів;

дотримуватись вимог чинного законодавства, у тому числі цього Положення.

10. Члени Комісії мають право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд Комісії;

заявляти клопотання, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

викладати письмово окрему думку як додаток до протоколу засідання Комісії, що є його невід’ємною частиною.

11. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює секретар Комісії. Секретар Комісії бере участь у засіданнях Комісії без права голосу.

12. Секретар Комісії:

готує матеріали для розгляду на засіданні Комісії;

забезпечує ведення та оформлення протоколу засідання Комісії;

доводить рішення Комісії до відома Міністра.

Секретар Комісії повідомляє її членів про дату проведення засідання Комісії та перелік питань, що виносяться на розгляд, за 7 робочих днів до дня його проведення.

13. Організаційною формою роботи Комісії є засідання.

Засідання Комісії веде її голова, в разі його відсутності - заступник голови Комісії.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

14. Якщо член Комісії має конфлікт інтересів, він зобов’язаний повідомити про це під час засідання членів Комісії перед початком обговорення відповідного питання.

У цьому разі такий член Комісії не бере участі у голосуванні з питання, щодо якого є конфлікт інтересів.

Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення Комісією відповідного рішення, таке рішення підлягає перегляду.

15. Комісія:

розглядає документи, подані суб’єктом господарювання відповідно до Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 209;

за результатами розгляду документів готує пропозиції щодо доцільності виведення з експлуатації магістрального трубопроводу або щодо відмови в його виведенні, що оформлюються протоколом, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні.

Член Комісії, не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.

16. Рішення Комісії приймається на її засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

Заступник начальника
Управління нафтогазового
комплексу -
начальник
відділу функціонування
нафтогазового комплексу


О. Гладкий


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 23.01.2019 № 28 Про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 23.01.2019 № 28 "Про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки"

Завантажити НАКАЗ від 23.01.2019 № 28 "Про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!