СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2019  № 457


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2020 р.
за № 80/34363

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України

Відповідно до Законів України «Про розвідувальні органи України», «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі» та з метою вдосконалення порядку проведення службових розслідувань щодо військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України, затвердженої наказом Служби зовнішньої розвідки України від 06 лютого 2013 року № 35, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за № 326/22858, що додаються.

2. Юридичному управлінню подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

В. ЄвдокимовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби
зовнішньої розвідки України
29 листопада 2019 року № 457


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2020 р.
за № 80/34363

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України

1. У розділі І:

пункт 1.3 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Посадові (службові) особи зобов’язані письмово доповісти командиру (начальнику) про всі факти завдання шкоди протягом доби з моменту виявлення таких фактів.

У разі виявлення факту завдання шкоди командир (начальник) протягом трьох діб після отримання відповідної письмової доповіді посадових (службових) осіб письмовим наказом призначає розслідування для встановлення причин завдання шкоди, її розміру та винних осіб.

Розслідування може не призначатися, якщо причини завдання шкоди, її розмір та винна особа встановлені за результатами аудиту (перевірки), інвентаризації, досудового розслідування або судом.»;

у пункті 1.4 слова «, заподіяння державі матеріальної шкоди» виключити.

2. У пункті 2.1 розділу II:

в абзаці шостому слова «, магнітної картки доступу на об’єкти СЗРУ» виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«шкоду, завдану державному майну (далі - шкода).».

3. Розділ V після пункту 5.1 доповнити новим пунктом 5.2 такого змісту:

«5.2. Під час службового розслідування за фактами завдання шкоди встановлюються:

наявність шкоди;

протиправна поведінка особи у зв’язку з невиконанням чи неналежним виконанням нею обов’язків військової служби або службових обов’язків;

причинний зв’язок між протиправною поведінкою особи і завданою шкодою;

вина особи в завданні шкоди.».

У зв’язку з цим пункти 5.2-5.10 вважати відповідно пунктами 5.3-5.11.

4. У розділі VI:

у пункті 6.1:

абзац десятий після слова «дисциплінарної» доповнити словами «та/або матеріальної»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«До акта (висновку), складеного за результатами розслідування, проведеного за фактами завдання шкоди державному майну, додаються довідка про вартісну оцінку завданої шкоди за підписом начальника відповідної служби забезпечення й фінансового органу (головного бухгалтера) та/або акт оцінки збитків, що складається суб’єктами оціночної діяльності.»;

в абзаці першому пункту 6.3 слова «Перед поданням» замінити словами «За три робочі дні до подання»;

пункти 6.4, 6.5 викласти в такій редакції:

«6.4. Посадова особа, яка призначила службове розслідування, протягом десяти робочих днів розглядає висновок за результатами службового розслідування та матеріали службового розслідування, приймає рішення про притягнення військовослужбовця, щодо якого воно проводилося, до дисциплінарної відповідальності (якщо вину військовослужбовця повністю доведено), визначає вид дисциплінарного стягнення та затверджує висновок за результатами службового розслідування. Вид дисциплінарного стягнення зазначається у висновку за результатами службового розслідування посадовою особою, яка призначила службове розслідування, власноруч.

6.5. Після прийняття рішення про притягнення військовослужбовця, щодо якого проводилося службове розслідування, до дисциплінарної та/або матеріальної відповідальності й затвердження висновку за його результатами особа (особи), якій (яким) доручено проведення службового розслідування, протягом трьох робочих днів ознайомлює (ознайомлюють) такого військовослужбовця з висновком під підпис. Про відмову військовослужбовця, щодо якого проводилося службове розслідування, ознайомлюватися або підписувати висновок за результатами службового розслідування особа, яка надавала його для ознайомлення, зазначає у висновку.».

Начальник
Юридичного управління
Служби зовнішньої розвідки
України
І. Сандул


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 29.11.2019 № 457 Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України

Завантажити НАКАЗ від 29.11.2019 № 457 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України"

Завантажити НАКАЗ від 29.11.2019 № 457 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!