ДОГОВІР
про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки


Дата вчинення:

20.02.2020


Дата набрання чинності для України:

20.02.2020

Вступна частина

Пам’ятаючи про велику кількість жертв та трагічні наслідки недемократичних режимів, беручи до уваги зацікавленість у збереженні культурної спадщини та в історіографічному опрацюванні політичних репресій на території України і Словацької Республіки в XX столітті, а також з метою поглиблення взаємного співробітництва, поважаючи роль та призначення обох установ, складовою яких є архіви документів репресивних органів тоталітарних режимів XX століття, Служба безпеки України (далі - СБУ) та Інститут національної пам’яті (далі - ІНП), які надалі іменуються Сторонами, уклали цей Договір про таке:

Стаття I
Предмет Договору

Предметом Договору є визначення пов’язаних з періодом політичних репресій XX століття напрямів взаємного співробітництва між Сторонами у сфері архівної справи, наукових досліджень та публікації матеріалів, що зберігаються в архівах Сторін.

Стаття II
Зміст співробітництва

1. Взаємне співробітництво Сторін включає, насамперед:

а) надання доступу працівникам Cторін до архівних посібників і архівних документів, пов’язаних з діяльністю та співпрацею репресивних органів, що діяли на території України і Словацької Республіки у XX столітті; а також до усіх документів з архівних фондів, що відображають цей історичний період;

б) обмін копіями архівних документів, що зберігаються в архівах Сторін;

в) обмін досвідом щодо накопичення, обробки, зберігання та надання доступу до документів, що перебувають у володінні Сторін;

г) обмін інформацією про архівні фонди Сторін;

д) спільні публікації історичних праць і документів;

е) надання допомоги у публікаціях результатів наукових досліджень;

є) взаємодію при організації виставок, наукових конференцій, проведенні пам’ятних заходів; при реалізації інших проектів у сфері діяльності Сторін;

ж) організацію робочих зустрічей і стажувань працівників Сторін.

2. Сторони домовилися, що безкоштовно надаватимуть одна одній публікації про результати своєї діяльності.

Стаття III
Умови співробітництва

1. Доступ до архівних документів надається працівникам другої Сторони згідно з національним законодавством. Обмін копіями архівних документів, що знаходяться на збереженні в державних архівах іншої Сторони, здійснюється на основі взаємності. Обмін інформацією з обмеженим доступом здійснюється відповідно до міжнародних договорів України і Словацької Республіки.

2. Сторони надають цифрові копії архівних документів залежно від власних часових обмежень та кадрового потенціалу.

3. Сторона, за згодою іншої Сторони, може залучати третіх осіб до проектів наукових досліджень, архівних досліджень, а також виготовлення копій архівних документів.

4. Сторони домовилися посилатися одна на одну як на джерела оригінальних документів у своїх архівних посібниках, відповідно до діючих правил історичної науки, архівної справи та внутрішнього порядку Сторін.

5. Сторони зобов’язуються докладати всіх зусиль для ознайомлення інших осіб, які отримають доступ до наданих архівних документів, з правилами їх використання.

6. Сторони зобов’язані утриматися від будь-якого використання назви чи позначення другої Сторони, без заздалегідь отриманої від неї письмової згоди.

Стаття IV
Окремі положення

1. Документи, отримані в рамках співпраці, не можуть бути передані третій стороні без згоди Сторони, яка є їх зберігачем. Зазначене не стосується надання доступу до архівних документів колишніх репресивних органів, однак умовою їх комерційного використання є згода другої Сторони або власника таких документів.

2. Кожна із Сторін має право відмовитися від виконання або обмежити виконання окремих положень цього Договору у разі, якщо їх виконання може зашкодити інтересам або безпеці однієї з держав Сторін, або суперечитиме нормативно-правовим актам однієї з держав Сторін, про що письмово інформує іншу Сторону.

3. У сфері міжнародного співробітництва Сторони діють відповідно до зовнішньополітичного курсу України і Словацької Республіки, з метою встановлення й підтримання добрих взаємовідносин між обома країнами.

4. Фінансові витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань, що випливають з цього договору, кожна Сторона покриває самостійно.

5. Сторони домовилися, що при здійсненні взаємодії Сторони використовують англійську мову. Обмін інформацією відбувається усно, письмово, з використанням електронної пошти або через уповноважених осіб.

Стаття V
Заключні положення

1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами і діє протягом 10 років. Якщо жодна зі Сторін не заявить про своє бажання припинити дію цього Договору (не пізніше ніж за 90 днів до закінчення строку дії Договору), дія Договору буде автоматично продовжена на наступні 5 років.

2. Сторони домовилися про те, що всі спори, що стосуються чи випливають з цього Договору, будуть вирішувати, насамперед, шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.

3. Будь-які зміни або додатки до цього Договору можуть бути виконані за взаємною згодою Сторін, виключно в письмовій формі.

4. Будь-яка із Сторін може припинити дію цього Договору шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні у будь-який час. Дія Договору припиняється через 30 днів після одержання такого повідомлення іншою Стороною.

5. Вчинено у м. Київ 20 лютого 2020 року у двох примірниках, кожний українською та словацькою мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.


(підпис)

(підпис)За Інститут національної памяті

Андрій КОГУТ
За Службу безпеки УкраїниПублікації документа

Скачать ДОГОВІР від Дата вчинення: про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки

Завантажити ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки"

Завантажити ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!