Правила
про Чорнобильський фонд "Укриття"
Європейського банку з реконструкції та розвитку
від 6 листопада 1997 р.

Правила
про Чорнобильський фонд "Укриття"
Преамбула
Європейський банк з реконструкції та розвитку (далі - "Банк")
було створено Угодою від 29 травня 1990 р. ( 995_062 ) (далі -
"Угода"), що засновувала Європейський банк з реконструкції та
розвитку з метою надання допомоги членам Банку, якими є країни, що
отримують кредит (далі - "Країни, які отримують кредит") в період
переходу до економіки, орієнтованої на відкритий ринок, а також
для сприяння повній інтеграції цих країн в міжнародну економіку
відповідно до цілей Угоди, особливо її Статті 2.1 (vі). Підчас своєї зустрічі в Денвері в 1997 р. голови країн та
урядів "Великої сімки" згідно з заявою "Великої сімки" прийняли
рішення щодо свого внеску в допомогу Україні в рамках "Меморандуму
про взаєморозуміння між країнами "великої сімки" та Комісією
Європейських Співтовариств та Урядом України про закриття
Чорнобильської атомної електростанції" ( 998_008 ). "Велика
сімка", Європейський Союз та Україна підписали документ про
встановлення додаткового багатостороннього механізму для надання
допомоги Україні в трансформації існуючого "саркофагу" Чорнобиля в
безпечну та екологічно стабільну систему по впровадженню заходів,
зазначених в "Проекті реалізації плану дій для об'єкта "Укриття"
від 31 травня 1997 р. (далі "ПРУ"). "Велика сімка" звернулася до
урядів зацікавлених країн та інших донорів із закликом приєднатися
до ініціативи по забезпеченню повної імплементації ПРУ. Відповідно до Статті 20.1 (vііі) Угоди Банк уповноважений
укладати угоди про співробітництво з державними та приватними
організаціями, згідно з якими Банк здійснює керівництво фондами,
що надаються такими організаціями для цілей, що є сумісними з
цілями та функціями Банку. В контексті "Меморандуму про
взаєморозуміння між країнами "Великої сімки" та Комісією
Європейського Співтовариства та Урядом України про закриття
Чорнобильської атомної електростанції", а також відповідно до
цілей та функцій Банку, що викладені в Статтях 1 та 2 Угоди, деякі
члени Банку звернулися до Банку з проханням про встановлення фонду
(далі - "Чорнобильський фонд "Укриття" або "Фонд") для
імплементації Плану реалізації проекту по об'єкту "Укриття", що
керується Правилами, викладеними нижче (далі - "Правила"). Таким чином Радою директорів Банку було засновано такий Фонд
згідно з Правилами.
Стаття I - Фонд
Розділ 1.01. Заснування Фонду Фонд засновується з дати затвердження цих Правил Радою
директорів Банку. З цієї ж дати вводяться в дію Правила.
Розділ 1.02. Призначення Фонду Призначення цього Фонду - приймати та використовувати кошти,
що надаються Вкладниками та Донорами, для наступних цілей: а) фінансування через окремі гранти виконання робіт та
надання послуг, необхідних для виконання ПРУ, що включає надання
технічної допомоги, інформування громадськості, консультації,
будівельні роботи, а також придбання, монтаж та введення в
експлуатацію обладнання; і сплати витрат та видатків, що виникають внаслідок або у
зв'язку з виконанням цієї діяльності.
Розділ 1.03. Початок операцій Фонд розпочинає свої операції і перша сесія Асамблеї
Вкладників скликається тоді, коли щонайменше вісім (8) Вкладників
(див. Розділ 2.02) укладуть із Банком Угоди про внески (див.
Розділ 2.02).
Розділ 1.04. Застосування Правил Фонд та його кошти будуть керуватись Правилами, і такі кошти
будуть отримуватись, управлятись, використовуватись і
розподілятись згідно з Правилами, з урахуванням виправлень, які
час від часу до них вносяться, відповідно до Розділу 6.01.
Розділ 1.05. Керування Фондом Фонд та його кошти керуються Банком, що діє від імені
Вкладників згідно з Правилами Фонду.
Стаття II - Ресурси Фонду
Розділ 2.01. Ресурси Ресурси Фонду складаються з: а) коштів, отриманих Банком для внесення до Фонду відповідно
до Розділів 2.02, 2.03 і 2.06; та b) надходжень, отриманих від інвестування ресурсів Фонду
відповідно до Розділу 4.01.
Розділ 2.02. Внески а) Будь-який член Банку та будь-яка зацікавлена країна може
внести кошти ("Внески") до Фонду. Такі кошти вносяться відповідно
до Угоди про внески, яка визначена формою Додатка 1, укладеною між
таким членом Банку або країною ("Вкладник") та Банком, і вказує
суму, що вноситься до Фонду, валюту, рік або роки здійснення
внеску, а також спосіб, у який буде здійснюватися сплата до Банку,
а також інші питання, що можуть вимагатися або дозволятись цими
Правилами. b) Мінімальна первісна сума Угоди про внески складає
щонайменше 2,5 мільйона ЕКЮ. c) Укладання Угоди про внески зобов'язує Вкладника прийняти
застосування Правил щодо ресурсів, що вносяться до Фонду,
відповідно до Угоди про внески. d) Декілька країн можуть укласти спільну Угоду про внески з
Банком. В такому разі відповідні зобов'язання щодо сплати внесків
можуть бути різними, якщо тільки відповідна Угода про внески не
зазначає інше. e) Внески не можуть призначатися для конкретних частин ПЗУ.
Розділ 2.03. Сплата внесків a) Кожен внесок оцінюється в ЕКЮ або в іншій вільно
конвертованій валюті і надається Банку готівкою або у вигляді
векселя або інших зобов'язань, наданих Вкладником. Такі векселі
або зобов'язання повинні бути без права передачі, безвідсотковими
і підлягати сплаті Банку за вимогою за номінальною вартістю.
Вимоги щодо сплати висуваються по мірі необхідності для
задовільнення витрат на наступні шість місяців або альтернативний
період, визначений Асамблеєю Вкладників у спосіб, зазначений
Розділом 3.02 (далі - "Асамблея"). b) Угода про внески може передбачати виконання платіжних
зобов'язань Вкладника у валюті (як зазначено Розділом 2.03 (а)),
відмінній від ЕКЮ, за середнім курсом такої валюти у
співвідношенні до ЕКЮ, визначеному Банком на період від 1 травня
1997 р. до 30 жовтня 1997 р. включно, або інший період, який може
бути визначений Асамблеєю. c) Всі платежі, що виконані не в ЕКЮ, конвертуються після
отримання в ЕКЮ.
Розділ 2.04. Підвищення внесків Вкладник в будь-який час може запропонувати підвищити суму
свого внеску. Таке підвищення здійснюється шляхом корегування
відповідної Угоди про внески або укладення іншої Угоди про внески.
Умови цих Правил стосовно Внесків застосовуються в однаковій мірі
до підвищених сум, що були внесені у такий спосіб.
Розділ 2.05. Розподіл ресурсів а) Ресурси Фонду відокремлюються від звичайних капітальних
ресурсів Банку та від Спеціальних Фондових ресурсів Банку в такому
обсязі, в якому такі умови визначено в цій Угоді (або на які
робиться посилання). b) Ні за яких обставин із звичайних капітальних ресурсів
Банку або Спеціальних Фондових ресурсів Банку не повинні
сплачуватися або використовуватися для покриття витрат, пов'язаних
із збитками або відповідальністю, що виникають у зв'язку з
операціями, для виконання яких первісно використовувалися або
призначалися кошти Фонду.
Розділ 2.06. Пожертвування Для включення до Фонду Банк може приймати грошові внески в
ЕКЮ або іншій вільно конвертованій валюті ("Пожертвування") від
зацікавлених державних або приватних осіб або організацій
("Донори") для цілей Фонду, а також інформувати Асамблею про
прийняття такого пожертвування. Пожертвування, що були внесені у
валюті, відмінній від ЕКЮ, реєструються в ЕКЮ за відповідним
курсом обміну після отримання. Банк надсилає Донорам копію
щорічного звіту Фонду і, за проханням Донорів, може зазначити їх у
звіті.
Стаття III - Керування
Розділ 3.01. Принципи Діяльність Фонду відбувається під керівництвом Банку від
імені і під наглядом Асамблеї відповідно до Правил.
Розділ 3.02. Асамблея Вкладників а) Асамблея: 1. уповноважує видачу грантів, що фінансуються з ресурсів
Фонду, визначає принципові напрямки діяльності, що фінансуються
або підлягають фінансуванню за рахунок ресурсів Фонду, і здійснює
загальний нагляд за їх здійсненням Банком; 2. відстежує сплату обіцяних Внесків до Фонду та надання
Українських ресурсів, що доповнюють надання грантів для ПРУ у
зв'язку із виконанням проекту та витратами; 3. розглядає ефективність діяльності, що фінансується за
рахунок ресурсів Фонду; 4. затверджує щорічний бюджет та фінансові звіти Фонду; 5. затверджує керівні матеріали у зв'язку з вимогами Банку
щодо сплати за векселями згідно з Розділом 2.03 (а), а також
керівних матеріалів щодо розпорядження обіговими коштами Фонду; 6. відстежує витрачання грантів Банком; 7. визначає наявність особливих обставин, завдяки яким
виникає доцільність одержання уповноваження на використання
джерел, відмінних від тих, на які робиться посилання в Розділі
4.05; 8. скеровує Банк матеріали щодо виконання ним своїх функцій
згідно з Розділом 3.03; і 9. щорічно розглядає дії щодо закупівлі по відношенню до
контрактів, що фінансуються за рахунок, включаючи розподіл таких
закупівель. b) Кожен Вкладник має право бути представленим в Асамблеї та
брати участь в її засіданнях за умови, що такий Вкладник на дату
засідання виконав свої зобов'язання відповідно до Угоди про
внески. Уряд України має такі ж самі права представництва та
участі за умови, що особливі Українські ресурси, що доповнюють
надання грантів, було узгоджено і Україна виконує свої
зобов'язання. c) Асамблея проводить чергові щорічні засідання, на яких
подаються для затвердження фінансові звіти за попередній
фінансовий рік Фонду. Асамблея може також проводити засідання як
вважатиме за необхідне або доцільне. Позачергові засідання можуть
скликатися Головою в будь-який час або повинні скликатися
Головою, якщо таке рішення буде прийняте Асамблеєю, або на
прохання Банку або Вкладниками, які сукупно володіють щонайменше
третиною суми, що внесена всіма Вкладниками Фонду на дату такої
вимоги. d) На кожному черговому засіданні Асамблеї її члени обирають
Голову зі свого складу, який виконуватиме свої обов'язки до
наступного засідання. e) Кожен Вкладник має право бути представленим в Асамблеї
представником, який виконує доручення такого Вкладника, без
будь-якого винагородження від Фонду. Будь-яка фізична особа може
одночасно бути представником більш, ніж одного Вкладника на
Асамблеї, якщо такі Вкладники згідні з цим і заздалегідь
попередили про це Банк та Асамблею. f) Вкладники, чиї внески складають не менш, ніж половину
сукупної суми всіх Внесків, складають кворум на засіданнях
Асамблеї. g) Голова (а в разі першого засідання Асамблеї - Банк) може
запрошувати: 1. представників урядів та міжурядових організацій для участі
в засіданнях Асамблеї як спостерігачів та висловлення своїх
поглядів перед Асамблеєю; і 2. представників інших організацій, юридичних осіб та Донорів
для участі в засіданнях Асамблеї як спостерігачів. h) Не ущемляючи умов, викладених у розділі 5.01 (а), рішення
на Асамблеї приймаються шляхом консенсусу між Вкладниками та
Україною за винятком тих випадків, коли Україна не накладає вето
на рішення стосовно грантів та їх використання за особливих
обставин, на які робиться посилання в Розділі 3.02 (а) (7). і) У випадку невиконання Вкладником своїх зобов'язань щодо
Угоди про внески, що, на думку Голови, суттєво впливає або завдає
шкоди операціям Фонду, Голова скликає позачергове засідання
Асамблеї з метою вирішення питання щодо прийняття відповідних
заходів. j) Засідання Асамблеї проводяться в штаб-квартирі Банку або в
будь-якому іншому місці за узгодженням Голови та Банку. k) Асамблея може створити Оперативний Комітет та/або інші
підпорядковані йому органи для виконання таких функцій, які можуть
бути визначені Асамблеєю стосовно операцій та контролю Фонду.
Повноваження, функції та членство Оперативного Комітету чи інших
підпорядкованих йому комітетів визначаються Асамблеєю відповідно
до цих Правил.
Розділ 3.03. Адміністративна та оперативна підтримка з боку
Банку а) Банк здійснює керівництво Фондом відповідно до цих Правил
та забезпечує адміністративну та оперативну підтримку Асамблеї
шляхом: 1. забезпечення наявним персоналом Банку та іншими
експертами, що мають кваліфікацію та компетенцію, якої потребує
виконання діяльності Фонду; 2. підготовки, видачі, витрачання грантів та керівництва
ними, видачі вимог щодо сплати за векселями, необхідних для
здійснення виплат та керівництва Фондом у інший спосіб, відповідно
до Правил; 3. встановлення контактів із Вкладниками, Донорами, Урядом
України, зацікавленими органами влади та експлуатуючими
організаціями України та іншими державними установами та
приватними особами з подальшим повідомленням про це Асамблеї; 4. підготовки щорічних фінансових звітів Фонду та доповіді за
такими фінансовими звітами та діяльністю, що фінансується за
рахунок ресурсів Фонду протягом періоду, що висвітлюють такі
звіти, з метою розгляду та затвердження Асамблеєю; 5. підготовки засідань Асамблеї та виконання обов'язків
секретаря під-час таких засідань; 6. складанням програми діяльності Фонду; 7. надання допомоги Фонду та Асамблеї у визначенні та
залученні перспективних Донорів; 8. виконання таких функцій, які можуть бути необхідними для
здійснення ефективного керівництва Фондом, за винятком функцій, що
входять до компетенції Асамблеї та не доручені Банку. b) За всі витрати, що несе Банк, він одержує компенсації;
йому також компенсуються всі гонорари та витрати консультантів,
залучених Банком у зв'язку з керуванням Фондом. с) Банк має право затверджувати такі оперативні процедури, що
не вступають у протиріччя з Правилами, які він вважатиме
відповідними та доцільними, для ефективного керування Фондом.
Стаття IV - Діяльність Фонду
Розділ 4.01. Інвестиції Банк може інвестувати будь-які ресурси Фонду, які не
використовуються в даний момент. За винятком інших випадків,
передбачених Асамблеєю, інвестиції проводяться відповідно до
керівних матеріалів щодо інвестицій, підготовлених Банком та
затверджених Асамблеєю. Надходження, що отримані Фондом внаслідок
таких інвестицій, додаються до ресурсів Фонду.
Розділ 4.02. Виплата компенсації Банку та сплата витрат Компенсація, належна Банку, згідно з Розділом 3.03 (b)
вноситься до рахунка Фонду щоквартально, одразу після закінчення
календарного кварталу, до якого вона відноситься.
Розділ 4.03. Оцінка валют За винятком випадків, передбачених Розділом 2.03, в будь-який
час, коли для цілей підготовки або презентації фінансових звітів
виникає необхідність визначення вартості будь-якої валюти в
одиницях іншої валюти або валюти, прийнятної для Банку, оцінку
повинен виконувати Банк, використовуючи ті ж самі принципи, що і
при проведенні оцінки звичайних операцій.
Розділ 4.04. Рахунки та аудит а) Банк веде звітність Фонду в ЕКЮ (Європейська валютна
одиниця, ЕКЮ) згідно з тими ж принципами звітності, яким він
слідує при веденні своїх власних книг та рахунків. b) Фінансові звіти Фонду підлягають аудиту з боку внутрішніх
та зовнішніх аудиторів Банку у спосіб, що є сумісним зі способом,
що застосовується до звичайних капітальних ресурсів Банку. c) Фінансовий рік Фонду співпадає з календарним роком. Перший
звітний фінансовий рік закінчується 31 грудня 1997 р.
Розділ 4.05. Закупівля Політика та Положення Банку щодо закупівлі застосовується до
грантів, що видаються з ресурсів Фонду, за винятком того, що, в
принципі, надання коштів обмежується товарами та послугами, що
виробляються в країнах або постачаються з країн-вкладників або
країн-операцій.
Стаття V - Припинення діяльності Фонду
Розділ 5.01. Припинення діяльності Фонду а) Фонд діє протягом такого відрізку часу, який потрібен для
завершення імплементації ПРУ, якщо тільки його діяльність не
припиняється завчасно рішенням Асамблеї, що було прийнято за
угодою Вкладників, чиї Внески складають не менше двох третин
сукупної суми Внесків до Фонду або згідно з підрозділом (с) нижче. b) Банк може припинити виконання функцій, які покладаються на
нього згідно з цими Правилами, після консультації з Асамблеєю та
згідно з рішенням Ради директорів Банку. Банк може виконати
вищезазначене у випадку накладення відповідної резолюції
Асамблеєю. c) Цей Фонд припиняє свою діяльність автоматично після
припинення Банком своїх операцій згідно із Статтею 41 Угоди.
Розділ 5.02. Розпорядження ресурсами після припинення
діяльності Фонду Після припинення діяльності Фонду до його ресурсів
застосовуються наступні положення: а) Банк негайно припиняє всіляку діяльність стосовно таких
ресурсів за винятком тієї, що пов'язана із звичайною реалізацією,
консервацією та зберіганням таких ресурсів, а також із
розрахунками за прямими або непередбаченими зобов'язаннями, до
яких вони можуть бути причетні. b) З урахуванням підрозділу (с) нижче, Банк розподіляє чисту
суму активів Фонду (чисту суму активів Фонду, що зазначена у
звітах, на дату припинення діяльності) між Вкладниками та Донорами
пропорційно до тих сум, які кожен з них вніс до Фонду. Таке
розподілення здійснюється в такий час, в таких валютах та видах
активів, яке Асамблея вважатиме справедливим та неупередженим
переважно в тій валюті, в якій виконувалися відповідні внески.
Розподілення не обов'язково повинно бути однаковим щодо типу
активів або валюти. c) Ніяке розподілення не відбувається до тих пір, поки не
будуть сплачені або забезпечена сплата всіх зобов'язань (включаючи
належні Банку виплати), і до тих пір, поки Рада Директорів Банку
не прийме рішення щодо виконання такого розподілення. Будь-яке
розподілення Вкладнику або Донору відбувається після попереднього
розрахунку за всіма несплаченими претензіями, які Банк пред'являє
Вкладнику або Донору стосовно Внеску або Пожертвування. d) До остаточного розподілення активів Фонду всі права та
зобов'язання Банку, а також Вкладників та Донорів, згідно з цими
Правилами та відповідною Угодою про внески, залишаються чинними.
Стаття VI - Виправлення
Розділ 6.01. Виправлення Ці Правила можуть бути виправленими тільки за рішенням
Асамблеї. Виправлення Правил набирають чинності тільки після їх
затвердження Радою директорів Банку.
Додаток 1 - Умови Угоди про внесок
А. Форма листа Вкладника Президентові Банку
(Фірмовий бланк Вкладника)
Шановний пане, Пишу для підтвердження одержання Вашого повідомлення стосовно
заснування Європейським банком з реконструкції та розвитку
("Банк") Чорнобильського фонду "Укриття" ("Фонд") та вступу в силу
Правил цього Фонду.
1. Із задоволенням підтверджую, що (назва країни) висловлює
побажання про те, щоб зробити Внесок до Фонду відповідно до Правил
Фонду загальною сумою ( ) ЕКЮ (або інша вільно конвертована
валюта) на засадах внутрішніх законів та положень, а також згідно
зі щорічними бюджетними асигнуваннями. 2. В мірі, що дозволяється законом, Внесок буде сплачено
готівкою (у вигляді безвідсоткових векселів в ЕКЮ) в іншій вільно
конвертованій валюті у вигляді одного або кількох часткових
платежів протягом календарного року (років) ( ) ( ), або у вигляді
часткових платежів, що дозволяють провести більш швидку інкасацію,
за вимогами Банку у формі письмового повідомлення не раніше, ніж
за 60 днів до дати, коли такий платіж підлягає виконанню. 3. Я підтверджую, що терміни, які використовуються в цьому
листі, мають значення, що були їм присвоєні в Правилах.
З повагою,
____________________
В. Форма відповіді Президента Банку
(Фірмовий бланк Європейського Банку)
Шановний пане,
Дякую Вам за Ваш лист від __________________ стосовно Вашого
внеску до Чорнобильського фонду "Укриття" загальною сумою _________ (ЕКЮ).
Цим підтверджується, що Європейський банк буде радий прийняти
цей Внесок для включення його до свого Фонду згідно з Правилами,
що регулюють керування Фондом.
З повагою,
(Президент)

Скачать Правила про Чорнобильський фонд Укриття Європейського банку з реконструкції та розвитку від 6 листопада 1997 р. Правила про Чорнобильський фонд Укриття Преамбула

Завантажити Правила про Чорнобильський фонд "Укриття" Європейського банку з реконструкції та розвитку від 6 листопада 1997 р. " Правила про Чорнобильський фонд "Укриття"" Преамбула

Завантажити Правила про Чорнобильський фонд "Укриття" Європейського банку з реконструкції та розвитку від 6 листопада 1997 р. " Правила про Чорнобильський фонд "Укриття"" Преамбула не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!