СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

20.02.2020  № 53


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2020 р.
за № 383/34666

Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом

Відповідно до статей 10, 13 Закону України "Про Службу безпеки України", статті 27 Закону України "Про національну безпеку України", рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про організацію планування в секторі безпеки і оборони України", введеного в дію Указом Президента України від 16 травня 2019 року № 225, пункту 10 розділу III Порядку проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом, затвердженого Указом Президента України від 09 липня 2019 року № 506, з метою забезпечення проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом, що додається.

2. Начальникам Управління правового забезпечення Служби безпеки України та Штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

І. Баканов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України

Тимчасово виконуючий обов’язки
Міністра оборони України

Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій України

Міністр у справах ветеранів України

Начальник Управління державної
охорони України
полковник

Голова Національної поліції України

Т.в.о. командувача Національної гвардії України
генерал-лейтенант

Голова Державної прикордонної служби України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Перший заступник Голови Державної
фіскальної служби України

Голова Державної податкової служби України

Голова Державної митної служби України

Директор департаменту фінансових
розслідувань Державної служби фінансового
моніторингу УкраїниА. Аваков


І. Руснак


В. ПетровО. Резніков

С. БессарабС. Рудь

І. Клименко


В. Кондратюк

С. Дейнеко


М. Чечоткін


С. Білан

С. Верланов

М. НефьодовВ. Хилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління
Служби безпеки України
20 лютого 2020 року № 53


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2020 р.
за № 383/34666

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом

1. Робоча група з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом (далі - Робоча група) утворюється в Службі безпеки України з метою організації виконання завдань (заходів) під час проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом, забезпечення міжвідомчої взаємодії та координації дій суб'єктів боротьби з тероризмом, центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, організацій та установ.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Служби безпеки України та цим Положенням.

3. Робоча група проводить свою діяльність на засадах паритету.

4. Основними завданнями Робочої групи є:

організація виконання завдань (заходів) огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом;

забезпечення міжвідомчої взаємодії та координації дій фахівців (експертів) суб'єктів боротьби з тероризмом, центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, організацій та установ, які входять до складу Робочої групи;

оцінювання стану та готовності суб'єктів боротьби з тероризмом до виконання завдань із запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, стану їх кадрового, фінансового, матеріально-технічного й інших видів забезпечення, а також наявних спроможностей щодо ефективного реагування на терористичні загрози;

оцінка стану та перспектив розвитку загальнодержавної системи боротьби з тероризмом;

надання пропозицій щодо вдосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань боротьби з тероризмом;

підготовка матеріалів, інших документів для розгляду керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України, Головою Служби безпеки України з метою подання звіту на розгляд і затвердження Радою національної безпеки і оборони України.

5. Робочу групу очолює голова, який за посадою є першим заступником Голови Служби - керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Голова робочої групи має заступника (заступників), який (які) виконує (виконують) окремі його доручення та виконує (виконують) обов'язки голови у разі його відсутності.

Забезпечення поточної роботи Робочої групи здійснює її секретар.

6. Робоча група має право:

отримувати в установленому законодавством порядку від суб'єктів боротьби з тероризмом, органів місцевого самоврядування, державних органів, установ та організацій, представники (фахівці, експерти) яких входять до складу робочої групи, інформацію (документи, матеріали), необхідну для виконання завдань (заходів) огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом;

залучати до виконання завдань (заходів) огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом фахівців, експертів суб'єктів боротьби з тероризмом, центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, організацій та установ;

за необхідності утворювати робочі підгрупи для виконання завдань (заходів) огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

7. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

визначає завдання (заходи) огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом та ресурсне забезпечення їх проведення, строки здійснення, відповідальних за виконання й очікувані результати їх реалізації;

здійснює збір, аналіз, розгляд матеріалів з виконання завдань (заходів) огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом та узагальнює їх результати;

розробляє форми подання звітності за результатами проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом;

організовує подання на розгляд та затвердження проекту звіту про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

8. Формою роботи Робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови за результатами виконання основних завдань (заходів) огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом або за потреби.

Член Робочої групи має право ініціювати проведення позачергового засідання.

9. Рішення Робочої групи приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Робочої групи й оформлюється протоколом.

Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Робочої групи вносять голова, його заступники та її члени.

10. Голова Робочої групи:

скликає чергові або позачергові засідання Робочої групи;

призначає керівників підгруп та затверджує плани їх роботи;

за поданням керівників підгруп затверджує їх персональний склад і визначає повноваження;

визначає порядок денний та підписує протоколи засідань Робочої групи;

дає окремі доручення членам Робочої групи;

надає матеріали огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом і пропозиції Голові Служби безпеки України для прийняття відповідних рішень.

11. Секретар Робочої групи здійснює:

організацію засідань Робочої групи, підготовку порядку денного та матеріалів, що підлягають розгляду та доведення їх до членів Робочої групи;

проведення моніторингу виконання завдань (заходів) огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом;

підготовку проектів рішень і протоколів засідань;

за рішенням голови Робочої групи підготовку проектів його доручень.

12. Для виконання завдань (заходів) огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом можуть утворюватися робочі підгрупи.

Керівники підгруп забезпечують виконання завдань плану заходів із проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом, підготовка якого здійснюється Службою безпеки України на підставі пропозицій суб'єктів боротьби з тероризмом, готують плани роботи підгруп, надають матеріали та звіти Робочій групі.

13. Робоча група виконує завдання (заходи) за трьома етапами проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом:

підготовчий;

виконавчий (основний);

підсумковий.

14. У ході підготовчого етапу огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом Робоча група:

розробляє проект плану заходів з проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом (далі - План заходів), який затверджується Головою Служби безпеки України;

доводить План заходів до відома суб'єктів боротьби з тероризмом і робочих підгруп;

погоджує плани роботи робочих підгруп (у разі їх утворення);

вивчає й аналізує нормативно-правову базу, вітчизняний і зарубіжний досвід проведення оглядів систем боротьби з тероризмом.

15. Під час виконавчого етапу огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом Робоча група забезпечує реалізацію Плану заходів, оцінку стану та готовності суб'єктів боротьби з тероризмом до виконання завдань із запобігання, реагування та припинення терористичних актів і мінімізації їх наслідків через призму спроможностей суб'єктів боротьби з тероризмом, що передбачає оцінку:

1) безпекового середовища (глобальні, регіональні та національні аспекти) у контексті антитерористичної безпеки;

стану та перспектив розвитку антитерористичної безпеки держави і загальнодержавної системи боротьби з тероризмом;

внутрішніх і зовнішніх терористичних загроз у середньо- та довгостроковій перспективах;

стану взаємодії та координації діяльності суб'єктів боротьби з тероризмом;

дієвості заходів контррозвідувального режиму в частині антитерористичного забезпечення;

готовності суб'єктів боротьби з тероризмом діяти відповідно до встановлених рівнів терористичних загроз;

ефективності гласних і негласних методів, які використовуються в боротьбі з тероризмом;

стану співробітництва з міжнародними організаціями, правоохоронними органами та спеціальними службами іноземних держав у сфері боротьби з тероризмом;

комплексного використання та застосування правових, організаційних і тактико-спеціальних заходів у сфері боротьби з тероризмом;

імовірних сценаріїв застосування суб'єктів боротьби з тероризмом для виконання завдань за призначенням відповідно до встановлених рівнів терористичних загроз із розподілом відповідальності між ними, а також забезпеченням координації;

2) огляд спроможностей за їх функціональними групами, а саме:

аналіз наявних спроможностей та формування їх переліку;

уточнення форм і методів з протидії потенційним терористичним загрозам національній безпеці України, розрахунку сил і засобів;

формування єдиного переліку (каталогу) спроможностей відповідно до компетенції суб'єктів боротьби з тероризмом;

3) планування сил та засобів, а саме:

визначення вимог до спроможностей суб'єктів боротьби з тероризмом;

уточнення необхідних спільних спроможностей суб'єктів боротьби з тероризмом за ймовірними сценаріями їх застосування, розвиток яких потребує планування на середньо- та довгострокову перспективу, з урахуванням аналізу ризиків терористичних загроз;

визначення недостатніх спроможностей, які підлягають створенню, а також наявних спроможностей, що необхідно розвивати;

визначення надлишкових спроможностей, від яких можна відмовитися з метою вивільнення додаткових ресурсів;

4) планування ресурсів, що передбачає:

прогнозування вартісних показників необхідних спроможностей, ресурсів та видатків на потреби загальнодержавної системи боротьби з тероризмом;

визначення потреби у створенні необхідних спроможностей;

оцінювання ресурсів, які потрібні для забезпечення утримання наявних спроможностей;

формування переліку мінімально необхідних спроможностей для максимального збалансування їх вартості з фінансово-економічними можливостями держави;

визначення потреби в додаткових фінансових ресурсах, зокрема за рахунок залучення міжнародної допомоги;

визначення альтернативних варіантів досягнення необхідних спроможностей суб'єктів боротьби з тероризмом;

5) формування перспективної моделі загальнодержавної системи боротьби з тероризмом, що передбачає:

визначення перспективної системи координації суб'єктів боротьби з тероризмом;

удосконалення її правових та організаційних засад;

формування пакетів цілей (завдань) для досягнення необхідних спроможностей суб'єктів боротьби з тероризмом.

16. У ході підсумкового етапу огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом Робоча група забезпечує:

підготовку та доопрацювання проекту звіту про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом з урахуванням пропозицій Голови Служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони України;

відпрацювання інформаційно-аналітичних матеріалів, отриманих у результаті проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом, узагальнення результатів огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом та досвіду, що використовується під час прийняття управлінських рішень щодо забезпечення антитерористичної безпеки держави;

розроблення пропозицій щодо підготовки проектів необхідних законодавчих та інших нормативно-правових актів.

17. На своїх засіданнях Робоча група розглядає питання, що належать до її компетенції, та за результатами розгляду готує відповідні пропозиції (рекомендації), які вносяться до протоколу засідання.

Експерти суб'єктів боротьби з тероризмом, залучені до роботи у складі Робочої групи, у межах своєї компетенції готують висновки, затверджені керівниками відповідних відомств, для врахування їх при підготовці звітних матеріалів.

18. Організаційно-аналітичне, інформаційне, матеріально-технічне та методичне забезпечення роботи Робочої групи здійснюється Штабом Антитерористичного центру при Службі безпеки України із залученням можливостей та ресурсів відповідних підрозділів Служби безпеки України.

Перший заступник
Голови Служби -
керівник Антитерористичного
центру при Службі
безпеки України
генерал-майор


Р. Баранецький


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом

Завантажити НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом"

Завантажити НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!