МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.07.2018  № 623


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2018 р.
за № 936/32388

Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», з метою визначення умов та розмірів виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства внутрішніх справ України від 23 квітня 2015 року № 475 «Про затвердження Інструкції про виплату грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 травня 2015 року за № 544/26989 (зі змінами), від 30 квітня 2015 року № 501 «Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту винагороди за водолазні роботи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 травня 2015 року за № 554/26999, та від 27 липня 2016 року № 723 «Про затвердження Інструкції про розміри, порядок та умови виплати щомісячної додаткової грошової винагороди особам начальницького складу, які проходять службу на посадах льотного складу органів і підрозділів цивільного захисту», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2016 року за № 1166/29296.

3. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій МВС (Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 березня 2018 року.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Міністр соціальної політики України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
Г.В. ОсовийР. Іллічов

А. Рева


М. ЧечоткінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
20 липня 2018 року № 623


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2018 р.
за № 936/32388

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок, умови та розміри виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (далі - особи рядового і начальницького складу), а також порядок виплат одноразової грошової допомоги при звільненні осіб рядового і начальницького складу.

Цю Інструкцію розроблено відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Законів України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про запобігання корупції», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту», Указу Президента України від 01 грудня 2009 року № 987 «Про Перелік посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць», постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей», від 15 червня 1994 року № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці», від 22 грудня 1995 року № 1037 «Про надбавки до посадових окладів працівників, зайнятих на шифрувальній роботі», від 03 січня 2013 року № 2 «Про встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць», від 12 червня 2013 року № 413 «Про затвердження Переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу», від 11 липня 2013 року № 593 «Про затвердження Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» та від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб».

2. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу визначається залежно від посади, спеціального звання, тривалості та умов служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання.

3. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

4. Грошове забезпечення виплачується особам рядового і начальницького складу, які:

займають посади осіб рядового і начальницького складу, передбачені штатами в апараті Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС), її територіальних органах та підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, навчальних закладах цивільного захисту, наукових установах та інших підрозділах, в яких особи рядового і начальницького складу проходять службу цивільного захисту (далі - органи управління (підрозділи));

навчаються в закладах вищої освіти цивільного захисту (далі - навчальні заклади);

перебувають у розпорядженні відповідних керівників органів управління (підрозділів).

5. При виплаті грошового забезпечення за неповний місяць розмір виплати за кожний календарний день перебування на службі визначається шляхом поділу суми грошового забезпечення, належного за повний місяць, на кількість календарних днів у місяці, за який здійснюється виплата.

Якщо в період, за який виплачується грошове забезпечення, за правилами, викладеними в цьому пункті, особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту набуває права на встановлення надбавки за вислугу років, а також інших додаткових видів грошового забезпечення, за час із дати виникнення цього права грошове забезпечення виплачується з урахуванням таких змін.

6. Грошове забезпечення виплачується в межах асигнувань, визначених у кошторисі органу управління (підрозділу) на грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу.

7. За час відсутності особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту на службі без поважних причин (прогул) грошове забезпечення не виплачується.

Підставою для припинення виплати грошового забезпечення особі рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту є мотивований рапорт безпосереднього керівника про обставини невиходу на службу та наказ керівника органу управління (підрозділу), у якому зазначається, за який період припиняється виплата грошового забезпечення.

8. Підставами для виплати грошового забезпечення є наказ:

керівника органу управління (підрозділу) про призначення на штатну посаду, яка входить у його номенклатуру, та встановлення відповідних окладів, надбавок, доплат тощо;

керівника навчального закладу про зарахування на навчання із встановленням відповідних окладів, надбавок, доплат тощо;

керівника органу управління (підрозділу) про зарахування в розпорядження.

Проекти зазначених наказів по особовому складу органів управління (підрозділів) готують підрозділи по роботі з персоналом (кадрами) та погоджують з відповідними фінансовими і юридичними підрозділами.

9. Грошове забезпечення виплачується особам рядового і начальницького складу за місцем їх постійної служби.

Виплата грошового забезпечення не за місцем постійної служби здійснюється особам рядового і начальницького складу, яких:

направлено на строк більше трьох місяців у навчальні заклади цивільного захисту, на навчальні збори та на курси перепідготовки, удосконалення і підвищення кваліфікації кадрів;

за рішенням Голови ДСНС зараховано на фінансове забезпечення до інших органів управління (підрозділів).

Особам рядового і начальницького складу, які тимчасово вибувають зі збереженням штатної посади на короткострокові курси і збори початкової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації в навчальні заклади, підрозділи, установи тощо, а також за час дороги до місця навчання і назад, виплачується грошове забезпечення за основною штатною посадою.

Особам рядового і начальницького складу, які під час навчання одержують грошове забезпечення за посадами, що за ними зберігаються, у разі призначення їх у період навчання на іншу штатну посаду (у зв’язку з організаційно-штатними заходами) розмір посадового окладу за період навчання не змінюється.

Якщо в період навчання змінився посадовий оклад за тією посадою, що зберігається, виплата грошового забезпечення проводиться з урахуванням нового окладу з дати його встановлення.

10. Виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу здійснюється щомісяця у період із 20 по 25 число.

У той самий строк виплачується грошове забезпечення за перерахунками у зв’язку із присвоєнням чергового спеціального звання, призначенням на іншу посаду, зміною розміру відсотка надбавки за вислугу років тощо.

11. Виплата грошового забезпечення раніше встановленого строку допускається лише у разі:

вибуття осіб рядового і начальницького складу в щорічні основні відпустки або переміщення по службі - за поточний і наступний місяці;

вибуття осіб рядового і начальницького складу у службові відрядження - за поточний місяць, якщо вони на день виплати грошового забезпечення за поточний місяць не можуть прибути до місця служби.

У разі переведення по службі, пов’язаного з переїздом до іншого населеного пункту, у тому числі й при направленні в навчальні заклади цивільного захисту, зі звільненням із посади, грошове забезпечення за попереднім місцем служби виплачується до дня виключення зі списків особового складу органу управління (підрозділу).

12. Грошове забезпечення, виплачене за правилами і нормами, що діяли в момент виплати, поверненню не підлягає, якщо право на нього особами рядового і начальницького складу повністю або частково надалі втрачено.

13. Грошове забезпечення, що належить особам рядового і начальницького складу і своєчасно їм не виплачено або виплачено в меншому, ніж належало, розмірі, виплачується за весь період, упродовж якого особи рядового і начальницького складу мали право на нього.

Заяви та скарги осіб рядового і начальницького складу щодо грошового забезпечення беруть на облік і розглядають в установленому чинним законодавством порядку.

14. Індексація грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу здійснюється в порядку та розмірах, установлених чинним законодавством України.

II. Посадові оклади осіб рядового і начальницького складу

1. Посадові оклади особам рядового і начальницького складу виплачуються за займаними посадами відповідно до тарифних розрядів, передбачених у штаті органу управління (підрозділу).

Розмір посадових окладів осіб рядового і начальницького складу, які займають посади з подвійним або потрійним найменуваннями (сумісні посади), визначається за найменуванням, що зазначене в штаті органу управління (підрозділу) першим.

Посадові оклади заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені схемами тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу, установлюються на 1–5 відсотків нижче від посадового окладу відповідного керівника.

2. У разі призначення осіб рядового і начальницького складу на посади оклади за цими посадами виплачуються з дати, з якого вони приступили до виконання обов’язків за посадою, але не раніше дня підписання наказу про призначення.

3. Особам рядового і начальницького складу, прийнятим на службу цивільного захисту до дня вступу до виконання обов’язків за посадою, виплачуються:

посадовий оклад за 1 тарифним розрядом, визначений у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (далі - постанова № 704),- особам рядового і молодшого начальницького складу;

посадовий оклад за 13 тарифним розрядом, визначений у додатку 1 до постанови № 704,- особам середнього, старшого та вищого начальницького складу.

4. Особам рядового і молодшого начальницького складу, призначеним на посади середнього та старшого начальницького складу, з того дня, з якого вони приступили до виконання обов’язків за посадою, але не раніше дня видання наказу про призначення, виплачуються посадові оклади за тарифними розрядами, передбаченими штатами за цими посадами.

5. За особами рядового і начальницького складу з числа осіб, віднесених до 1 або 2 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - й осіб, віднесених до 3 категорії, призначених у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на посади з меншими посадовими окладами, на новій посаді зберігаються впродовж одного року посадові оклади за попередньою посадою відповідно до чинного законодавства України.

Про таке збереження зазначається в наказі відповідного керівника органу управління (підрозділу) про призначення.

III. Оклади за спеціальним званням

1. Особам рядового і начальницького складу органів управління (підрозділів) виплачуються оклади за присвоєними їм спеціальними званнями рядового і начальницького складу в розмірі, визначеному у додатку 14 до постанови № 704.

2. Виплата окладів за спеціальними званнями особам рядового і начальницького складу проводиться з дня підписання наказу про присвоєння відповідного спеціального звання.

IV. Надбавка за вислугу років

1. Особам рядового і начальницького складу виплачується надбавка за вислугу років у таких розмірах посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням:

від 1 до 5 років - 25 відсотків;

від 5 до 10 років - 30 відсотків;

від 10 до 15 років - 35 відсотків;

від 15 до 20 років - 40 відсотків;

від 20 до 25 років - 45 відсотків;

25 років і більше - 50 відсотків.

2. До вислуги років особам рядового і начальницького складу для виплати їм надбавки за вислугу років зараховуються в календарному обчисленні періоди служби, визначені відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей».

3. Вислуга років особам рядового і начальницького складу для виплати надбавки за вислугу років визначається на підставі їх особових справ та інших документів, що підтверджують проходження служби.

4. Визначення періодів служби для виплати надбавки за вислугу років рядовому і начальницькому складу здійснюється комісіями органів управління (підрозділів) і оголошується наказом органу управління (підрозділу).

Персональний склад комісії визначається наказами відповідних керівників органів управління (підрозділів).

5. Особам рядового і начальницького складу, яким у встановленому порядку зараховано до вислуги років раніше не враховані періоди служби цивільного захисту (військової, внутрішньої служби (роботи)), доплата надбавки за вислугу років здійснюється з дня надання особою рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту документів, що підтверджують цей період служби.

Якщо надбавка за вислугу років виплачувалась особам рядового і начальницького складу в менших ніж належало розмірах із вини посадових осіб органу управління (підрозділу), здійснюється перерахунок надбавки за весь період, упродовж якого особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту мала право на неї.

6. Виплата надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу здійснюється на підставі висновку про обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років (додаток 1), що складає відповідна комісія органу управління (підрозділу), в якому особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту проходить службу, затвердженого наказом керівника органу управління (підрозділу).

V. Надбавка за особливості проходження служби

1. Особам рядового і начальницького складу виплачується надбавка за особливості проходження служби в розмірі до 50 відсотків посадового окладу, окладу за спеціальним званням з урахуванням надбавки за вислугу років.

2. Особам рядового і начальницького складу залежно від складності, важливості, інтенсивності та умов служби розмір надбавки за особливості проходження служби, установлений відповідно до пункту 1 цього розділу, може збільшуватися до 100 відсотків посадового окладу, окладу за спеціальним званням з урахуванням надбавки за вислугу років.

Перелік посад, за якими встановлюється надбавка за особливості проходження служби понад розмір, установлений відповідно до пункту 1 цього розділу, затверджується наказом ДСНС у межах фонду грошового забезпечення.

3. Розмір надбавки за особливості проходження служби встановлюється наказом керівника органу управління (підрозділу) на початку року із зазначенням конкретного розміру кожній особі рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту залежно від складності, важливості, інтенсивності та умов служби з урахуванням асигнувань на грошове забезпечення на відповідний рік.

Особам рядового і начальницького складу, що прибули до нового місця служби, переведені на іншу посаду тощо, виплата надбавки за особливості проходження служби здійснюється на підставі наказу керівника органу управління (підрозділу) про вступ до виконання обов’язків за посадою (основною чи тимчасовою), в якому зазначається розмір надбавки за особливості проходження служби.

Надбавку за особливості проходження служби за рішенням керівника органу управління (підрозділу) може бути скасовано або розмір її зменшено в разі несвоєчасного, неякісного виконання завдань, що оформлюється відповідним наказом керівника органу управління (підрозділу) із зазначенням причини скасування надбавки за особливості проходження служби або розміру її зменшення.

4. Особам рядового і начальницького складу, які одержують надбавку за особливості проходження служби в розмірах, визначених пунктом 2 цього розділу, на яких у встановленому порядку покладено тимчасове виконання обов’язків за посадами, за якими виплату цієї надбавки не встановлено, за період тимчасового виконання обов’язків за посадами надбавка виплачується в розмірах, визначених пунктом 1 цього розділу.

5. Особам рядового і начальницького складу, які отримують надбавку за особливості проходження служби в розмірах, визначених пунктом 1 цього розділу, і на яких покладено тимчасове виконання обов’язків за посадами, передбаченими пунктом 2 цього розділу, ця надбавка виплачується в розмірах, визначених пунктом 2 цього розділу.

6. Надбавка за особливості проходження служби виплачується в разі тимчасового вибуття особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту з органу управління (підрозділу) зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки» зі збереженням грошового забезпечення, на лікування, стажування, у відрядження та за період перебування в розпорядженні.

VІ. Доплата за науковий ступінь

1. Особам рядового і начальницького складу виплачується доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню, у таких розмірах посадового окладу:

доктора філософії (кандидата наук) - 5 відсотків;

доктора наук - 10 відсотків.

2. Відповідність наукового ступеня профілю службової діяльності осіб рядового і начальницького складу на займаних посадах визначається керівником органу управління (підрозділу), якому надано право призначення цих осіб на посади, за результатами розгляду відповідними комісіями.

3. За наявності в особи начальницького складу служби цивільного захисту двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

4. Доплата за науковий ступінь особам рядового і начальницького складу встановлюється на підставі наказу по особовому складу. Підставами для видання наказу є засвідчені копії документів, що підтверджують присвоєння (наявність) наукового ступеня, та рапорт особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту.

5. Особам рядового і начальницького складу, які до дня призначення на посаду мали науковий ступінь, зазначена доплата встановлюється з дня, з якого вони приступили до виконання обов’язків за посадою, профіль діяльності за якою відповідає науковому ступеню.

6. Особам рядового і начальницького складу, які займають посади, що за профілем діяльності відповідають науковому ступеню, і яким присуджено науковий ступінь у період виконання обов’язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата встановлюється з дати набрання чинності наказом Міністерства освіти і науки України про затвердження рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукових ступенів доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук та видачі відповідного диплома на підставі рішення атестаційної колегії згідно з Порядком присудження наукових ступенів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, і оголошується наказом органу управління (підрозділу) по особовому складу.

7. Виплата особам рядового і начальницького складу, зазначеним у пункті 1 цього розділу, доплати за науковий ступінь припиняється з дня, наступного за днем звільнення з посади або покладання тимчасового виконання обов’язків за посадами, профіль діяльності за якими не відповідає науковому ступеню.

VІІ. Доплата за вчене звання

1. Особам рядового і начальницького складу, які займають посади, пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю, і мають вчене звання, виплачується доплата в таких розмірах посадового окладу:

за вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) - 5 відсотків;

за вчене звання професора - 10 відсотків.

2. За наявності в особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

3. Доплата за вчене звання особам рядового і начальницького складу встановлюється на підставі наказу по особовому складу. Підставами для видання наказу є засвідчені копії документів, що підтверджують присвоєння (наявність) вченого звання, та рапорт особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту.

4. Особам рядового і начальницького складу, які до дня призначення на посаду мали вчене звання, зазначена доплата виплачується з дня призначення на посаду, пов’язану з педагогічною або науковою діяльністю.

5. Особам рядового і начальницького складу, які займають посади, пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю, і яким присвоєно вчене звання у період виконання обов’язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата виплачується на підставі наказу органу управління (підрозділу).

Підставами для видання наказу є засвідчені копії документів, що підтверджують присвоєння (наявність) наукового ступеня чи вченого звання, та рапорт особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту.

6. Виплата особам рядового і начальницького складу, зазначеним у пункті 1 цього розділу, доплати за вчене звання припиняється з дня, наступного за днем звільнення з посади або покладання тимчасового виконання обов’язків за посадами, що не пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю.

VІІІ. Надбавка за спортивні звання

1. Особам рядового і начальницького складу, які мають спортивні звання, а їхня діяльність за профілем відповідає спортивним званням, виплачується надбавка в таких розмірах посадового окладу:

за спортивні звання «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту», «майстер спорту міжнародного класу» - 10 відсотків;

за спортивне звання «майстер спорту» - 5 відсотків.

2. Відповідність спортивного звання профілю службової діяльності особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту на займаній посаді визначає керівник органу управління (підрозділу), якому надано право призначення цих осіб на посади, за результатами розгляду відповідними комісіями.

3. За наявності двох і більше спортивних звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням.

4. Надбавка за спортивне звання виплачується особам рядового і начальницького складу на підставі наказу керівника органу управління (підрозділу) про виплату зазначеної надбавки з дня, з якого вони приступили до виконання обов’язків за посадами, і припиняється з дня, наступного за днем звільнення з посади.

Підставами для видання наказу є рапорт особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту та копія посвідчення про наявність спортивного звання, засвідчена підрозділом по роботі з персоналом.

ІХ. Надбавка за почесні звання

1. Особам рядового і начальницького складу органів управління (підрозділів), які мають почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР, виплачується надбавка в таких розмірах посадового окладу:

за почесне звання «заслужений» - 10 відсотків;

за почесне звання «народний» - 15 відсотків.

2. Надбавка за почесні звання виплачується особам рядового і начальницького складу в разі, якщо їх діяльність збігається за профілем із почесним званням.

Відповідність почесних звань профілю службової діяльності осіб рядового і начальницького складу на займаних посадах визначає керівник органу управління (підрозділу), якому надано право призначення цих осіб на посади, за результатами розгляду відповідними комісіями.

3. Надбавка за почесні звання виплачується особам рядового і начальницького складу на підставі наказу керівника органу управління (підрозділу) про виплату зазначеної надбавки на підставі засвідченої копії посвідчення про наявність почесного звання.

4. Особам рядового і начальницького складу, які мають почесні звання та займають посади, які за профілем не збігаються з наявним почесним званням (у тому числі особам, які перебувають у розпорядженні, та тим, які звільнені з посад), на яких покладено тимчасове виконання обов’язків за посадами, які за профілем збігаються з наявним почесним званням, надбавка за почесне звання виплачується за період тимчасового виконання обов’язків за цими посадами.

Х. Надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниць

1. Особам начальницького складу, які займають посади, визначені Переліком посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць, затвердженим Указом Президента України від 01 грудня 2009 року № 987, та особам начальницького складу апарату ДСНС, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць, виплачується надбавка в розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 03 січня 2013 року № 2 «Про встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць».

2. Надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниць виплачується особам рядового і начальницького складу на підставі наказу керівника органу управління (підрозділів), у якому зазначається її розмір, а керівнику органу управління (підрозділу) - на підставі наказу керівника органу управління (підрозділу) вищого рівня.

Проекти наказів про виплату цієї надбавки готує режимно-секретний підрозділ, а де такого підрозділу немає - особа, спеціально призначена керівником органу управління (підрозділу), яка здійснює забезпечення режиму секретності в органі управління (підрозділі).

ХІ. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень

1. Особам начальницького складу, які проходять службу в умовах режимних обмежень, установлюється надбавка за службу в умовах режимних обмежень залежно від ступеня секретної інформації в таких розмірах від посадового окладу:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості»,- 20 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «цілком таємно»,- 15 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно»,- 10 відсотків.

2. Виплата особам рядового і начальницького складу надбавки за службу в умовах режимних обмежень здійснюється на підставі затвердженої керівниками органів управління (підрозділів) номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

3. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень установлюється особам рядового і начальницького складу за займаною посадою наказом керівника органу управління (підрозділу) на підставі мотивованих рапортів керівників структурних підрозділів органів управління (підрозділів), погоджених із режимно-секретним підрозділом.

У рапорті зазначаються дата оформлення допуску особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту до державної таємниці, форма допуску, ступінь секретності відомостей, що становлять державну таємницю, з якими за функціональними обов’язками за посадою постійно працює особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, пункт номенклатури посад, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

4. Проекти наказів про виплату цієї надбавки або її припинення готує режимно-секретний підрозділ, а де такого підрозділу немає - особа, спеціально призначена наказом керівника органу управління (підрозділу), яка здійснює забезпечення режиму секретності в органі управління (підрозділі).

5. При призначенні на іншу штатну посаду або покладенні на особу рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту тимчасового виконання обов’язків за посадою, яку включено до номенклатури посад осіб рядового і начальницького складу, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, надбавка за службу в умовах режимних обмежень установлюється з дотриманням вимог пункту 3 цього розділу.

6. Виплата надбавки за службу в умовах режимних обмежень припиняється із дати:

звільнення із займаної посади;

скасування допуску до державної таємниці.

7. Виплата надбавки за службу в умовах режимних обмежень здійснюється із дня підписання наказу керівника органу управління (підрозділу) про встановлення особі рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту надбавки за службу в умовах режимних обмежень.

ХІІ. Надбавка за кваліфікацію

1. Особам рядового і начальницького складу (крім осіб начальницького складу, які проходять службу на посадах льотного складу і виконують польоти у складі екіпажів повітряних суден як льотчики і штурмани), яким у встановленому порядку присвоєно (підтверджено) клас, виплачується надбавка за кваліфікацію в таких розмірах посадового окладу залежно від класу:

другий клас - 3 відсотки;

перший клас - 5 відсотків;

клас майстра - 7 відсотків.

2. Особам рядового і начальницького складу, які проходять службу на посадах льотного складу і виконують польоти у складі екіпажів повітряних суден як льотчики і штурмани, яким у встановленому порядку присвоєно клас, виплачується надбавка за кваліфікацію в таких розмірах посадового окладу залежно від класу:

другий клас - 5 відсотків;

перший клас - 7 відсотків;

клас снайпера - 9 відсотків.

3. Надбавка за кваліфікацію особам рядового і начальницького складу, які мають відповідний клас кваліфікації, виплачується, починаючи із дня видання наказу органу управління (підрозділу) про присвоєння (підтвердження) їм кваліфікації.

У разі підвищення або пониження класу кваліфікації надбавка в нових розмірах виплачується із дня видання наказу про присвоєння наступного класу або пониження в кваліфікації.

4. Виплата особам рядового і начальницького складу надбавки за кваліфікацію зберігається на періоди:

навчання в навчальних центрах, частинах, на курсах підвищення кваліфікації - у разі збереження за місцем служби посад;

перенавчання осіб начальницького складу льотно-підйомного складу на нові для них типи літаків, вертольотів;

перебування у відпустці зі збереженням грошового забезпечення, на лікуванні, а також у службовому відрядженні - у разі збереження за місцем служби посад.

5. Особам рядового і начальницького складу, у тому числі зазначеним у пункті 4 цього розділу, які не пройшли в установлені строки випробувань на підтвердження класу кваліфікації з незалежних від них причин, надбавка за кваліфікацію виплачується на підставі наказу керівника органу управління (підрозділу) до проведення наступних випробувань.

Особам рядового і начальницького складу, які мали перед зарахуванням на навчання в навчальні заклади цивільного захисту клас кваліфікації і після прибуття до місця служби після закінчення навчання здали випробування на підтвердження (присвоєння) класу кваліфікації в установленому порядку, виплата надбавки за клас кваліфікації за підтвердженим (присвоєним) класом здійснюється з дотриманням правил, передбачених пунктами 1, 2 цього розділу.

6. Виплата особам рядового і начальницького складу надбавки за кваліфікацію припиняється із дня, наступного за днем:

видання наказу про позбавлення класу кваліфікації чи пониження кваліфікації до третього класу;

закінчення встановленого для підтвердження присвоєної кваліфікації строку без поважних причин.

ХІІІ. Надбавка за кваліфікаційну категорію

1. Особам начальницького складу, які мають кваліфікаційну категорію, присвоєну в установленому порядку, займають посади медичного та фармацевтичного персоналу за спеціальністю, за якою може бути присвоєна кваліфікаційна категорія, виплачується надбавка за кваліфікаційну категорію в таких розмірах посадового окладу:

друга - 3 відсотки;

перша - 5 відсотків;

вища - 7 відсотків.

Виплата надбавки за кваліфікаційну категорію медичного і фармацевтичного складу з числа осіб начальницького складу проводиться відповідно до переліку медичних та фармацевтичних посад і спеціальностей, за якими особам начальницького складу служби цивільного захисту виплачується надбавка за кваліфікаційну категорію (додаток 2).

Особам начальницького складу медичного і фармацевтичного складу, які одночасно мають право на отримання надбавки за кваліфікаційну категорію та надбавки за кваліфікацію, виплачується одна надбавка за їх вибором.

2. Надбавка за кваліфікаційну категорію виплачується особам начальницького складу з того дня, з якого вони приступили до виконання обов’язків за посадами, за якими встановлена виплата надбавки, і до дня звільнення з цих посад чи підписання наказу про зняття кваліфікаційної категорії, вступу до виконання обов’язків за посадами, за якими виплата надбавки не встановлена, закінчення встановленого строку переатестації.

3. Особам рядового і начальницького складу, які отримали кваліфікаційну категорію в період виконання обов’язків за посадами, за якими може бути присвоєна кваліфікаційна категорія, надбавка виплачується із дня підписання наказу про присвоєння кваліфікаційної категорії.

4. У разі підвищення чи пониження кваліфікаційної категорії надбавка в нових розмірах виплачується із дня підписання наказу про присвоєння (пониження) відповідної кваліфікаційної категорії.

5. Надбавка за кваліфікаційну категорію виплачується в разі тимчасового вибуття особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту з органу управління (підрозділу) зі збереженням посади за місцем служби в щорічну основну відпустку, щорічну додаткову відпустку та додаткову відпустку відповідно до Закону України «Про відпустки» із збереженням грошового забезпечення, на лікування, стажування, у відрядження та за період перебування в розпорядженні.

ХІV. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі

1. Особам рядового і начальницького складу, безпосередньо зайнятим шифрувальною роботою на штатних посадах у підрозділах спеціального зв’язку, виплачується надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі в таких розмірах посадових окладів:

від 1 до 3 років - 10 відсотків;

від 3 до 5 років - 15 відсотків;

понад 5 років - 20 відсотків.

2. До безпосередньо зайнятих шифрувальною роботою на штатних посадах у підрозділах спеціального зв’язку належать особи рядового і начальницького складу, які за своїми функціональними обов’язками займаються обліком, зберіганням та використанням шифрів, прирівняних до них документів та шифрувальної техніки, здійсненням контролю за забезпеченням безпеки шифрованого зв’язку, веденням діловодства та розмноженням документів із питань шифрувальної роботи.

3. У безперервний стаж на шифрувальній роботі для виплати надбавки до посадового окладу зараховуються періоди:

безперервної шифрувальної роботи на штатних посадах, зазначених у пункті 2 цього розділу, враховуючи шифрувальну роботу в період проходження служби цивільного захисту за контрактом;

безперервної шифрувальної роботи в шифрувальних підрозділах інших центральних органів виконавчої влади осіб, які в шестимісячний строк із дня звільнення призначені на штатні посади зі спеціального зв’язку в структурні підрозділи органів управління (підрозділів), якщо вони виконують роботу згідно з пунктом 2 цього розділу.

4. У разі направлення осіб рядового і начальницького складу, які мають право на отримання надбавки, на навчання в навчальні заклади без збереження посад за місцем служби або зарахування в розпорядження безперервний стаж на шифрувальній роботі не переривається, якщо вони безпосередньо після закінчення навчання або перебування в розпорядженні призначені на посади, за якими встановлена виплата надбавки.

Період перебування осіб рядового і начальницького складу на навчанні без збереження посад за місцем служби та зарахованим у розпорядження відповідних керівників органів управління (підрозділів) у безперервний стаж на шифрувальній роботі не зараховується, надбавка за цей період не виплачується.

5. Виплата особам рядового і начальницького складу надбавки за безперервний стаж шифрувальної роботи здійснюється на підставі наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу).

Безперервний стаж шифрувальної роботи обчислюється підрозділами персоналу за матеріалами особових справ осіб рядового і начальницького складу.

Результати обчислення безперервного стажу шифрувальної роботи затверджуються керівником (начальником) органу управління (підрозділу) і долучаються до особової справи особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту.

6. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі виплачується через рік із дня, з якого особа рядового та начальницького складу приступила до виконання обов’язків за посадою, пов’язаною з виконанням робіт, згідно з пунктом 2 цього розділу, але не раніше дня видання наказу про виплату надбавки.

7. Безперервний стаж на шифрувальній роботі припиняється, якщо особа рядового і начальницького складу не виконувала роботи, зазначені в пункті 2 цього розділу, понад 6 місяців із дня звільнення або призначення на посаду, не пов’язану із шифрувальною роботою.

8. Виплата надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі зберігається в період перебування у відпустках зі збереженням грошового забезпечення, на лікуванні, у службових відрядженнях, а також за час перебування на навчанні в навчальних закладах ДСНС зі збереженням за ними штатних посад зі спеціального зв’язку в структурних підрозділах органів управління (підрозділів).

ХV. Курсантська посадова надбавка

1. Курсантам (крім осіб рядового і начальницького складу, які одержують грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу, що проходять службу цивільного захисту) навчальних закладів ДСНС, призначеним на посади чи допущеним до виконання обов’язків за вакантними посадами, виплачується курсантська посадова надбавка за посадами:

командира відділення - 10 відсотків посадового окладу;

головного сержанта взводу (командира групи) - 15 відсотків посадового окладу;

головного старшини (старшини) роти (батареї), курсу, командира взводу - 20 відсотків посадового окладу.

2. Виплата курсантам (із числа осіб, які не перебували на службі перед зарахуванням на навчання) курсантської посадової надбавки здійснюється із дня видання наказу про призначення на відповідні посади.

3. Виплата зазначеної надбавки припиняється із дня видання наказу про:

звільнення курсантів від виконання обов’язків за посадами, за якими передбачено виплату курсантської надбавки;

присвоєння курсантам першого спеціального звання середнього, старшого і вищого начальницького складу.

ХVІ. Преміювання та нагородження грошовою премією осіб рядового і начальницького складу

1. Керівники органів управління (підрозділів) мають право в межах фонду преміювання та економії грошового забезпечення здійснювати преміювання осіб рядового і начальницького складу відповідно до їх особистого внеску в загальний результат служби.

Преміювання осіб рядового і начальницького складу здійснюється в межах фонду преміювання, утвореного в розмірі, визначеному наказом ДСНС на відповідний рік, але не менше 10 відсотків фонду посадових окладів.

Преміювання осіб рядового і начальницького складу органів управління (підрозділів) здійснюється відповідно до положення про преміювання, розробленого органом управління (підрозділу) з метою визначення порядку матеріального заохочення осіб рядового і начальницького складу органів управління (підрозділів), з урахуванням специфіки та особливостей виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасності і точності виконання рішень державних органів та розпоряджень і вказівок керівників органів управління (підрозділів).

2. Керівник органу управління (підрозділу) має право позбавляти осіб рядового і начальницького складу премії повністю або зменшувати її розмір за грубі дисциплінарні проступки та порушення службової дисципліни, передбачені статтями 58, 59 Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту.

3. Особи рядового і начальницького складу позбавляються премії в повному обсязі або частково виключно за той календарний місяць, у якому вони допустили порушення (проступок) або стало відомо про порушення (проступок). Рішення про виплату премії, зменшення її розміру або позбавлення в повному розмірі оформлюється наказом керівника органу управління (підрозділу) про виплату (позбавлення повністю або частково) премії підлеглим особам рядового і начальницького складу. У рапортах із клопотанням про позбавлення премії (повністю або частково), поданих у кінці кожного місяця, рапортах безпосередніх керівників із клопотанням про виплату премії (позбавлення повністю або частково) зазначаються конкретні причини, які стали підставами для цього.

4. Премія особам рядового і начальницького складу виплачується з того дня, з якого вони приступили до виконання обов’язків за посадами, і до дня звільнення від виконання обов’язків за посадами, у тому числі й у разі тимчасового виконання обов’язків за посадами, до яких вони допущені наказами відповідних керівників органів управління (підрозділів).

Премія особам рядового і начальницького складу також виплачується за час перебування у відпустці зі збереженням грошового забезпечення, на лікуванні, у службовому відрядженні в разі збереження посад за місцем служби.

5. Премія в місяці звільнення зі служби не виплачується особам рядового і начальницького складу:

які звільняються зі служби за невиконання ними умов контракту та у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили (з місяця, у якому надійшов витяг із наказу про звільнення);

у разі допущення в органі управління (підрозділі) подій, пов’язаних із загибеллю людей із вини осіб рядового і начальницького складу під час виконання ними службових обов’язків, чи скоєння злочинів - керівнику та іншим посадовим особам, які не вживали заходів для запобігання подіям і злочинам.

6. Наказ про преміювання (витяг із наказу) за минулий місяць передається до фінансового підрозділу не пізніше ніж за 10 днів до встановленого строку виплати грошового забезпечення за поточний місяць.

7. Особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в підрозділах, що утримуються за рахунок об’єктів (за рахунок спеціального фонду), премія виплачується в межах затвердженого в кошторисі фонду грошового забезпечення з урахуванням пункту 1 цього розділу.

8. Виплата премій здійснюється щомісяця за минулий місяць під час виплати грошового забезпечення за поточний місяць. Розмір премій визначається наказом керівника органу управління (підрозділу), керівникам органу управління (підрозділу) - наказами вищих керівників.

9. Нагородження грошовою премією осіб рядового і начальницького складу за професіоналізм та відвагу під час ліквідації надзвичайних ситуацій, за спортивні досягнення може здійснюватися понад фонд преміювання, визначений у пункті 1 цього розділу, у межах економії фонду грошового забезпечення і дозволяється за окремими рішеннями ДСНС.

ХVІI. Винагорода за стрибки з парашутом

1. За здійснені особами рядового і начальницького складу стрибки з парашутом із літаків і вертольотів, передбачених планом дій за призначенням, виплачується винагорода в розмірі 3 відсотків посадового окладу за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704, за кожен стрибок.

Винагорода особам рядового і начальницького складу виплачується не більше ніж за 2 стрибки, а тим, що мають звання інструктора з парашутно-десантної підготовки,- не більше ніж за 3 стрибки, здійснені в один день.

2. За кожен ускладнений стрибок із парашутом винагорода збільшується:

за кожне ускладнення, але не більше ніж за два фактори ускладнення, а випусковому - не більше ніж за три фактори ускладнення - на 2 відсотка посадового окладу за 13 тарифним розрядом, визначеним у додатку 1 до постанови № 704;

за стрибок на воду - на 3 відсотка посадового окладу за 13 тарифним розрядом, визначеним у додатку 1 до постанови № 704.

До ускладнених належать стрибки:

виконувача обов’язків випускового (під час здійснення стрибка);

із затримкою розкриття парашута не менше ніж на 20 секунд, у тому числі із стабілізацією вільного падіння;

на обмежений майданчик;

у складних метеоумовах (коли висота нижнього краю хмар нижча за задану висоту здійснення стрибка з парашутом);

коли швидкість вітру біля землі перевищує 5 м/с;

на майданчики приземлення (які перевищують рівень моря на 500 м);

вночі;

із приземленням на ліс;

з радіостанцією вагою більше 4 кг;

з вантажним контейнером вагою більше 4 кг, не враховуючи табельного спорядження;

слідом за технікою, що десантується;

на міський стадіон;

з висоти менше 500 м і більше 4000 м над рельєфом місцевості;

на швидкості польоту більше 200 км/год.

3. Упродовж календарного року винагорода за стрибки з парашутом виплачується в межах річних норм оплачуваних стрибків, установлених на відповідний рік та здійснених відповідно до плану підготовки дій за призначенням.

Винагорода за стрибки з парашутом виплачується особам рядового і начальницького складу за місцем штатної служби за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць на підставі наказу керівника органу управління (підрозділу) із зазначенням у ньому дати здійснення кожного стрибка, факторів ускладнення, наведених у пункті 2 цього розділу.

При визначенні розміру винагороди враховуються всі підтверджені документами стрибки з парашутом.

4. Винагорода не виплачується за стрибки з парашутом, здійснені:

не за планом підготовки до дій за призначенням;

понад 2 або 3 рази на день;

під час проведення святкових заходів;

понад установлену для цієї категорії осіб рядового і начальницького складу річну норму оплачуваних стрибків.

5. Особам рядового і начальницького складу, які вибувають з органу управління (підрозділу) раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належні суми винагороди виплачуються при вибутті.

ХVІІІ. Винагорода за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження мін

1. Особам рядового і начальницького складу, які займають штатні посади в піротехнічних підрозділах органів управління (підрозділах), положенням яких передбачено виконання робіт із розмінування, допущені в установленому порядку до виконання робіт із розмінування і безпосередньо виконують роботи з розшуку, розмінування, знешкодження, підйому, перенесення, транспортування, а також знищення (далі - роботи з розмінування) боєприпасів різного калібру, інших вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів, підривних засобів, вибухових речовин, крім вибухових пристроїв, що використовуються з терористичною метою (далі - вибухонебезпечні предмети), виплачується винагорода за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів, тралення і знешкодження мін (далі - винагорода) у таких розмірах:

за розшук, розмінування, знешкодження, підйом, перенесення, транспортування та знищення вибухонебезпечних предметів - згідно з розділом І розмірів винагороди за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження мін, наведених у додатку 3 до цієї Інструкції (далі - Розмір винагороди);

за знищення (знешкодження) вибухонебезпечних предметів на місці виявлення в межах населеного пункту - згідно з розділом ІІ Розмірів винагороди;

за розшук, розмінування, знешкодження, підйом, перенесення, транспортування та знищення вибухонебезпечних предметів при ліквідації надзвичайних ситуацій на військових арсеналах та інших об’єктах (за умови рішення відповідного органу управління) - згідно з розділом ІІІ Розмірів винагороди.

2. Розмір винагороди особам рядового і начальницького складу визначається шляхом множення посадового окладу за 13 тарифним розрядом, визначеним у додатку 1 до постанови № 704, на відсоток винагороди, передбачений Розмірами винагород.

За наявності двох і більше актів виконання робіт у межах одного населеного пункту в один день розмір винагороди визначається за актом виконання робіт, у якому зазначено вибухонебезпечний предмет, що передбачає більший розмір винагороди.

За наявності двох і більше актів виконання робіт за один день у межах різних населених пунктів розмір винагороди визначається окремо за кожним з актів виконання робіт у порядку, зазначеному в абзаці першому (з урахуванням абзацу другого) цього пункту.

Розмір винагороди за один день виконання робіт не має перевищувати 20 відсотків посадового окладу за 13 тарифним розрядом, визначеним у додатку 1 до постанови № 704.

3. Винагорода виплачується за місцем служби осіб рядового і начальницького складу за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць на підставі наказу начальника органу управління (підрозділу).

Підставами для видання наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу) є:

наказ (розпорядження) органу управління (підрозділу) на виконання завдання з розмінування, у якому зазначено поіменно залучений особовий склад;

затверджений керівником (начальником) органу управління (підрозділу) та погоджений із відповідними місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування примірник акта про виконання відповідних робіт.

У разі залучення осіб рядового і начальницького складу до виконання робіт із розмінування при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на військових арсеналах та інших об’єктах (за умови рішення відповідного органу державного управління) ДСНС можуть бути визначені інші підстави для видання органом управління (підрозділом) наказу про виплату винагороди.

4. Особам рядового і начальницького складу, які відбувають з органу управління (підрозділу) раніше від дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належні суми грошової винагороди виплачуються при вибутті.

ХІХ. Грошове забезпечення слухачів, курсантів, докторантів та ад’юнктів

1. Слухачам і курсантам навчальних закладів ДСНС денної форми навчання із дня зарахування на навчання виплачуються:

прийнятим на навчання з числа осіб рядового і начальницького складу - посадовий оклад за останньою основною штатною посадою в органах управління (підрозділах); оклад за спеціальним званням; відсоткова надбавка за вислугу років, інші доплати і надбавки постійного характеру та премія, які особа отримувала за останньою штатною посадою на день направлення на навчання;

прийнятим із числа цивільних осіб - посадовий оклад залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня, курсу навчання в розмірах, визначених у додатку 13 до постанови № 704.

2. У разі набуття слухачами або курсантами, зазначеними в пункті 1 цього розділу, права на отримання надбавок і доплат у більш високому розмірі, зміни відсоткової надбавки за вислугу років, присвоєння чергового спеціального звання, зміни згідно з чинним законодавством умов грошового забезпечення в системі ДСНС у цілому розмір грошового забезпечення підлягає перерахунку з урахуванням нових умов.

3. Курсантам, зазначеним в абзаці другому пункту 1 цього розділу, які отримали за результатами чергової екзаменаційної сесії добрі і відмінні оцінки, посадові оклади з початку нового навчального семестру підвищуються:

для тих, які отримали тільки відмінні оцінки,- на 50 відсотків посадового окладу;

для тих, які отримали добрі та відмінні оцінки,- на 25 відсотків посадового окладу.

4. Особам начальницького складу, зарахованим до денної докторантури та ад’юнктури при навчальних закладах ДСНС, за час навчання виплачуються посадовий оклад за останньою штатною посадою, яку вони обіймали до направлення на навчання, оклад за спеціальним званням, надбавка за вислугу років, інші доплати і надбавки постійного характеру та премія, які особа отримувала за останньою штатною посадою на день направлення на навчання.

У разі набуття докторантами або ад’юнктами права на отримання надбавок і доплат у більш високому розмірі, зміни розміру надбавки за вислугу років, присвоєння чергового спеціального звання або зміни згідно з чинним законодавством умов грошового забезпечення в системі ДСНС у цілому розмір грошового забезпечення підлягає перерахунку з урахуванням нових умов.

5. Особам, які закінчили вищі навчальні заклади ДСНС із присвоєнням спеціального звання лейтенанта служби цивільного захисту і направлені за розподілом на службу до відповідних органів управління (підрозділів), із дня закінчення навчання та надання їм відпустки до того, як вони приступили до виконання обов’язків за штатною посадою, органом управління (підрозділом), до якого направлено таку особу, виплачується грошове забезпечення з розрахунку: посадовий оклад за 13 тарифним розрядом, визначеним у додатку 1 до постанови № 704, оклад за спеціальним званням та надбавка за вислугу років.

6. Особам, які закінчили навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» із присвоєнням спеціального звання «прапорщик» служби цивільного захисту і направлені за розподілом на службу до органів управління (підрозділів), із дня закінчення навчання та надання їм відпустки до того, як вони приступили до виконання обов’язків за штатною посадою, органом управління (підрозділом), до якого направлено таку особу, виплачується грошове забезпечення з розрахунку: посадовий оклад за І тарифним розрядом, визначеним у додатку 1 до постанови № 704, оклад за спеціальним званням та надбавка за вислугу років.

7. Випускники навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечуються за рахунок навчального закладу ДСНС одноразовою грошовою допомогою відповідно до частини сьомої статті 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

ХХ. Грошове забезпечення при тимчасовому виконанні обов’язків за іншою посадою

1. Особам рядового і начальницького складу, що призначені на штатні посади, на яких у встановленому порядку покладено тимчасове виконання обов’язків за іншими посадами з вищими посадовими окладами в тому самому органі управління (підрозділі), виплачуються (з урахуванням пунктів 4 і 8 цього розділу) посадові оклади за посадами, що тимчасово виконуються.

2. Строк тимчасового виконання обов’язків за посадою обчислюється з дня, з якого особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту приступила до виконання службових обов’язків за посадою, але не раніше дня видання начальником органу управління (підрозділу) наказу про покладення на особу тимчасового виконання обов’язків за посадою, і завершується днем звільнення від тимчасового виконання обов’язків за посадою.

При тимчасовому виконанні особою рядового і начальницького складу обов’язків за посадою неатестованого працівника до розрахунку береться посадовий оклад, передбачений штатом (штатним розписом) для осіб рядового і начальницького складу за відповідною посадою.

Особам рядового і начальницького складу, на яких покладено в установленому порядку наказом керівника органу управління (підрозділу) тимчасове виконання обов’язків за вакантною посадою чи тимчасове виконання обов’язків за невакантною посадою в тому самому органі управління (підрозділі), за час виконання обов’язків за цими посадами виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються, та щомісячні додаткові види грошового забезпечення, розміри яких обчислюються з цих посадових окладів.

3. За час перебування осіб рядового і начальницького складу (на яких покладено тимчасове виконання обов’язків за посадою) у відпустці, службовому відрядженні, не пов’язаному з тимчасовим виконанням обов’язків за посадою, на навчанні, лікуванні в закладах охорони здоров’я, а також за час звільнення від службових обов’язків виплачуються оклади за основними посадами.

4. Штатним заступникам незалежно від їх службових обов’язків під час тимчасового виконання ними обов’язків за невакантними посадами своїх безпосередніх начальників виплата грошового забезпечення проводиться за їх основною посадою.

При тимчасовому виконанні зазначеними особами обов’язків за вакантними посадами безпосередніх начальників їм виплачуються оклади за тимчасовими посадами.

5. Особам рядового і начальницького складу, на яких наказом керівника органу управління (підрозділу) покладено тимчасове виконання обов’язків за іншими посадами з меншими посадовими окладами, за час фактичного виконання обов’язків за цими посадами виплачуються посадові оклади за основними посадами.

6. Особам рядового і начальницького складу, яких зараховано в розпорядження, допущених наказом відповідного керівника органу управління (підрозділу) до тимчасового виконання обов’язків за вакантними або невакантними посадами, за час фактичного виконання обов’язків за цими посадами виплачуються посадові оклади за посадами, що тимчасово виконуються.

7. Особам рядового і начальницького складу (крім зазначених у пункті 6 цього розділу), на яких покладено тимчасове виконання посад в іншому органі управління (підрозділі), оклади за посадами, що тимчасово виконуються, не виплачуються.

8. У разі безперервного тимчасового виконання особою рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту обов’язків за невакантною посадою понад чотири місяці, а за вакантною посадою - понад шість місяців виплата грошового забезпечення за тимчасово виконуваною посадою припиняється і здійснюється за останньою штатною посадою.

XХІ. Грошове забезпечення за час хвороби

1. Особам рядового і начальницького складу, яких звільнено від виконання службових обов’язків на підставі документа, що засвідчує тимчасову непрацездатність у зв’язку із захворюванням, пораненням, травмуванням, доглядом за хворим членом сім’ї, та тим, які перебувають у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою, зберігається виплата грошового забезпечення в розмірі, одержуваному особою на день звільнення від виконання службових обов’язків на підставі документа, що засвідчує тимчасову непрацездатність, але не більше ніж за чотири місяці поспіль, крім випадків, коли законодавством України передбачено триваліші строки перебування на лікуванні.

Особам рядового і начальницького складу, які перебувають на лікуванні у зв’язку з пораненням, контузією чи каліцтвом, отриманими під час виконання службових обов’язків, грошове забезпечення виплачується за весь час перебування на лікуванні до дня, коли особа приступила до виконання обов’язків за посадою або звільнена з органу управління (підрозділу) за висновком Центральної лікарсько-експертної комісії ДСНС щодо придатності особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту до подальшої служби в органах управління (підрозділах).

2. Виплата грошового забезпечення за час хвороби понад строки, зазначені в пункті 1 цього розділу, допускається за рішенням ДСНС, прийнятим на підставі висновку Центральної експертно-лікарської комісії ДСНС щодо придатності особи рядового і начальницького складу до подальшої служби в органах управління (підрозділах).

3. За час хвороби в період перебування в розпорядженні особам рядового і начальницького складу виплачується грошове забезпечення в порядку, установленому пунктом 2 розділу ХХІІІ цієї Інструкції.

4. Якщо в період перебування на лікуванні чи у відпустці через хворобу особі рядового і начальницького складу змінено оклад за займаною посадою, або у неї виникло право на збільшення надбавки за вислугу років, або їй присвоєно чергове спеціальне звання начальницького складу, виплата грошового забезпечення в нововстановлених розмірах проводиться із дня виникнення такого права.

5. Особам рядового і начальницького складу у разі їх хвороби на день виходу з відповідної відпустки для догляду за дитиною із дня, наступного за днем закінчення відпустки для догляду за дитиною, виплачується грошове забезпечення за останньою штатною посадою з урахуванням пункту 4 цього розділу.

Якщо особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту не виходячи на службу з відпустки для догляду за дитиною надала листок непрацездатності у зв’язку з наступними вагітністю та пологами, за цей період непрацездатності їй виплачується грошове забезпечення за останньою штатною посадою.

У разі зміни в період перебування у відпустці по догляду за дитиною посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років грошове забезпечення виплачується з урахуванням нових розмірів, які встановлюються відповідним наказом керівника органу управління (підрозділу).

XХІІ. Грошове забезпечення при проведенні організаційно-штатних заходів

1. При проведенні організаційно-штатних заходів особам рядового і начальницького складу, призначеним на посади, оклади за цими посадами виплачуються із дня, коли вони приступили до виконання обов’язків за посадою, але не раніше дня, зазначеного в наказі, або дня підписання наказу про призначення, якщо дату призначення на посаду не зазначено.

Якщо найменування посад, на які призначено осіб рядового і начальницького складу, у зміненому штаті залишилися без змін, але змінилися оклади за ними, змінені оклади виплачуються із дня видання наказу ДСНС, якщо в ньому не зазначено інший строк виплати змінених окладів.

2. Особам рядового і начальницького складу, призначеним у зв’язку з проведенням організаційно-штатних заходів на нові посади в період, коли вони перебувають у відпустці зі збереженням грошового забезпечення, на лікуванні, у службовому відрядженні або на навчанні (у всіх випадках зі збереженням посад за місцем служби), до вступу до виконання обов’язків за новими посадами виплачуються оклади за посадами, на які їх призначено раніше.

3. Особам рядового і начальницького складу, допущеним у зв’язку з переходом органу управління (підрозділу) на новий штат до виконання обов’язків за новими для них посадами та які приступили до їх виконання, вибули у відпустку зі збереженням грошового забезпечення, на лікування, у службове відрядження або на навчання зі збереженням посад за місцем служби, виплачуються посадові оклади за новими посадами.

4. Викладені в пунктах 2, 3 цього розділу правила виплати посадових окладів застосовуються також у разі внесення змін до штату.

XХІІI. Грошове забезпечення за час перебування в розпорядженні

1. Особам рядового і начальницького складу, яких звільнено із займаних посад та для вирішення питання щодо подальшого проходження служби зараховано в розпорядження відповідних керівників органів управління (підрозділів) із підстав, передбачених пунктом 79 Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 593, виплата грошового забезпечення зберігається в розмірі, визначеному пунктом 2 цього розділу, на весь період перебування в розпорядженні, але не більше двох місяців.

Особам рядового і начальницького складу, яких відсторонено від посад та зараховано в розпорядження відповідного керівника органу управління (підрозділу), грошове забезпечення виплачується в порядку, визначеному розділом XХIV цієї Інструкції.

2. Виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу, зазначеним у пункті 1 цього розділу, здійснюється з розрахунку: посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород і надбавки за службу в умовах режимних обмежень) та премії, що були встановлені особам рядового і начальницького складу за останньою штатною посадою на момент зарахування в розпорядження.

3. Під час визначення права на грошове забезпечення в передбачений пунктом 1 цього розділу строк не зараховуються періоди перебування осіб рядового і начальницького складу:

на стаціонарному лікуванні (обстеженні, медичному огляді);

у відпустці (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у виняткових випадках, якщо дитині необхідний домашній догляд згідно з медичними висновками,- не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку).

4. Загальний строк, коли особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, перебуваючи в розпорядженні відповідного керівника органу управління (підрозділу) з урахуванням пункту 3 цього розділу, має право на грошове забезпечення в розмірі, передбаченому пунктом 2 цього розділу, не має перевищувати шести місяців.

За наявності підстав для продовження строку лікування осіб рядового і начальницького складу за висновком Центральної лікарсько-експертної комісії ДСНС право на продовження строків виплати грошового забезпечення в передбаченому пунктом 2 цього розділу розмірі може бути продовжено Головою ДСНС до завершення лікування.

5. Виплата особам рядового і начальницького складу грошового забезпечення, на одержання якого вони втратили право, поновлюється:

призначеним на посади - із дня видання наказу керівника органу управління (підрозділу) про призначення, при цьому за період із дня видання наказу про призначення і до дня, з якого особи рядового і начальницького складу приступили до виконання обов’язків за посадами, виплачуються оклади за основними посадами, які вони раніше займали. Нові посадові оклади виплачуються після вступу осіб рядового і начальницького складу на посаду;

слухачам та курсантам, зарахованим у навчальні заклади на стаціонарне навчання або очну ад’юнктуру чи докторантуру,- із дня направлення на навчання.

6. Особам рядового і начальницького складу, які в установленому порядку були прикомандировані (відряджені) із залишенням на службі цивільного захисту до державних органів, установ та організацій, із дня їх повернення до ДСНС і зарахування в розпорядження, але не раніше дня, до якого їм виплачена заробітна плата (грошове забезпечення) в зазначених органах, і до дня, з якого особи рядового і начальницького складу стали до виконання обов’язків за новими посадами, на які призначені, зараховані на навчання в навчальні заклади ДСНС, грошове забезпечення виплачується за останніми штатними посадами, які вони займали до дня прикомандирування (відрядження) до державних органів, установ та організацій.

XХIV. Грошове забезпечення за час усунення від виконання службових обов’язків за посадою, відсторонення від виконання службових повноважень, повноважень на посаді або відсторонення від посад, а також виплати поновленим на службі

1. Особам рядового і начальницького складу, яких відповідно до Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту усунено від виконання службових обов’язків за посадою, відсторонено від виконання службових повноважень, повноважень на посаді, з наступного після усунення (відсторонення) дня за період, упродовж якого вони не виконували службові обов’язки за посадою (службові повноваження або повноваження на посаді), виплачуються посадові оклади, оклади за спеціальними званнями та надбавка за вислугу років.

У разі скасування наказів керівників органів управління (підрозділів) про усунення осіб рядового або начальницького складу від виконання службових обов’язків за посадою (якщо за результатами службового розслідування підстави прийняття такого рішення не підтвердилися) або наказів про відсторонення від службових повноважень, повноважень на посаді (у разі закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення) за період, упродовж якого особи рядового і начальницького складу не виконували службові обов’язки за посадою (службові повноваження, повноваження на посаді), виплачуються щомісячні додаткові види грошового забезпечення, на отримання яких вони втратили право у зв’язку з усуненням (відстороненням) від виконання службових обов’язків за посадою (службових повноважень або повноважень на посаді).

2. Особам рядового і начальницького складу, відстороненим від посад відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, з наступного після відсторонення від посад дня за період, упродовж якого вони не перебували на посаді, виплачуються оклад за спеціальним званням та надбавка за вислугу років.

Особам рядового і начальницького складу, відстороненим від виконання службових повноважень у зв’язку зі складенням щодо них протоколу про адміністративне корупційне правопорушення, з наступного після відсторонення від виконання службових повноважень дня за період, протягом якого вони не перебували на посаді, виплачуються оклади за спеціальними званнями та надбавка за вислугу років.

У разі закриття провадження в справі про адміністративне корупційне правопорушення у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення суми грошового забезпечення, які не були виплачені особі рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту внаслідок відсторонення від виконання службових обов’язків, відшкодовуються в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції».

3. Особам рядового і начальницького складу, стосовно яких застосовано запобіжні заходи в кримінальному провадженні у виді домашнього арешту чи тримання під вартою, виплата грошового забезпечення призупиняється з дня винесення ухвали суду про застосування запобіжного заходу.

У разі якщо до осіб рядового і начальницького складу, відсторонених від посад, які утримувалися під вартою чи перебували під домашнім арештом, застосовано інший запобіжний захід, із дня прибуття до органу управління (підрозділу) і до дня отримання органом управління (підрозділом) копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили про засудження осіб рядового і начальницького складу до позбавлення волі, грошове забезпечення виплачується в порядку, передбаченому пунктом 2 цього розділу.

4. У разі ухвалення судом виправдувального вироку, закриття кримінального провадження особам рядового і начальницького складу, які були відсторонені від посад, поновлюється виплата посадових окладів та додаткових видів грошового забезпечення, на отримання яких вони втратили право у зв’язку з відстороненням від посад, із дня, з якого вони приступили до виконання обов’язків за посадою. При цьому грошове забезпечення, яке втратили особи рядового і начальницького складу внаслідок незаконних дій, відшкодовується їм у порядку, передбаченому Законом України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду».

5. У разі винесення судом обвинувального вироку про звільнення від відбування покарання з випробуванням особам рядового і начальницького складу, які були відсторонені від посад, із дня, з якого вони стали до виконання обов’язків за посадою, поновлюється виплата посадових окладів та додаткових видів грошового забезпечення, на отримання яких вони втратили право у зв’язку з відстороненням від посад.

XХV. Грошове забезпечення за час відпустки

1. Особам рядового і начальницького складу, які відповідно до чинного законодавства мають право на відпустки зі збереженням грошового забезпечення (щорічні відпустки, додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для лікування у зв’язку з хворобою, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, інші додаткові відпустки, передбачені законодавством), грошове забезпечення виплачується за весь період цих відпусток.

Тривалість щорічної основної відпустки в році початку служби обчислюється відповідно до частини сьомої статті 129 Кодексу цивільного захисту України.

2. Питання грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у виняткових випадках, якщо дитині необхідний домашній догляд згідно з медичними висновками,- не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, регулюється відповідно до чинного законодавства.

3. Особам рядового і начальницького складу за час відпусток, зазначених у пункті 1 цього розділу, грошове забезпечення виплачується в розмірі, установленому за основною штатною посадою на день вибуття у відпустку.

Якщо в період перебування у відпустках, зазначених у пункті 1 цього розділу, в особи рядового або начальницького складу змінено оклад за займаною посадою, виникло право на збільшення окладу чи надбавки за вислугу років або їй присвоєно чергове спеціальне звання начальницького складу, після повернення з відпустки проводиться відповідний перерахунок.

XХVІ. Одноразова грошова допомога після укладання першого контракту

1. Особам рядового і начальницького складу після укладання керівником органу управління (підрозділу) з ними першого контракту та вступу до виконання обов’язків за посадою, на яку вони призначені, виплачується одноразова грошова допомога в таких розмірах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 01 січня календарного року:

особам рядового складу - вісім;

особам молодшого начальницького складу - дев’ять;

особам середнього, старшого та вищого начальницького складу - десять.

2. Виплата особам рядового і начальницького складу одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту здійснюється на підставі наказу керівника органу управління (підрозділу), в якому вони проходять службу за контрактом, проект якого готується підрозділом персоналу.

3. Одноразова грошова допомога після укладання особами рядового і начальницького складу першого контракту не виплачується в разі:

прибуття таких осіб для подальшого проходження служби цивільного захисту з інших органів та військових формувань, утворених відповідно до законів України і зарахованих до ДСНС, крім осіб, які прибули після закінчення вищих військових навчальних закладів та не перебували на посаді;

повторного прийняття на службу цивільного захисту за контрактом.

4. У разі звільнення особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту зі служби до закінчення терміну першого контракту (крім звільнених за віком, станом здоров’я, через систематичне невиконання умов контракту керівником відповідного органу управління (підрозділу) та у зв’язку зї скороченням штатів або проведенням організаційних заходів) проводиться утримання виплаченої одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту в сумі, обчисленій у повних календарних місяцях пропорційно часу, який залишився до закінчення дії контракту.

XХVІІ. Грошове забезпечення та одноразова грошова допомога при звільненні зі служби цивільного захисту

1. Особам рядового і начальницького складу, звільненим з органу управління (підрозділу), виплата грошового забезпечення проводиться:

тим, хто обіймав на день звільнення посади,- до дня здавання справ включно, при цьому на здавання справ надається не більше 10 днів із дня отримання органом управління (підрозділом) наказу про звільнення;

слухачам і курсантам навчальних закладів цивільного захисту - до дня виключення зі списків перемінного складу навчальних закладів цивільного захисту включно;

тим, хто на день звільнення перебував у розпорядженні,- до дня здавання справ включно. На здавання справ надається не більше 5 днів із дня отримання органом управління (підрозділом) наказу про звільнення.

2. Особам рядового і начальницького складу, які на день отримання органом управління (підрозділом) наказу про звільнення перебувають на лікуванні, грошове забезпечення виплачується до дня повернення їх на місце служби включно, але не більше ніж за чотири місяці із дня отримання органом управління (підрозділом) наказу про звільнення, а особам, які були в черговій відпустці,- до дня закінчення відпустки включно. При цьому особам рядового і начальницького складу, які не здали справи до вибуття на лікування чи у відпустку, грошове забезпечення виплачується також за час здавання справ (не більше 10 днів).

3. Особам рядового і начальницького складу, звільненим зі служби цивільного захисту за віком, станом здоров’я та у зв’язку зі скороченням штатів, які щорічну основну відпустку за поточний рік тривалістю, передбаченою частиною другою статті 129 Кодексу цивільного захисту України, не використали, виплачується грошова компенсація за невикористані дні щорічної основної відпустки.

4. Особам рядового і начальницького складу (крім звільнених зі служби цивільного захисту за віком, станом здоров’я та у зв’язку зі скороченням штатів), які щорічну основну відпустку за поточний рік не використали, виплачується грошова компенсація за час відпустки, що надається пропорційно часу, прослуженому в році звільнення, за кожний повний місяць служби.

5. При виплаті грошової компенсації за невикористану в році звільнення зі служби цивільного захисту відпустку до розрахунку береться грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу, яке вони отримували на день звільнення. При цьому одноденний розмір грошового забезпечення для виплати грошової компенсації за невикористані дні щорічної основної відпустки визначається шляхом ділення розміру місячного грошового забезпечення на 30 календарних днів.

6. У разі звільнення особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту зі служби до закінчення календарного року, за який вона вже використала щорічну основну відпустку (крім звільнених за віком, станом здоров’я та у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів), проводиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту.

Відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані за рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, проводиться виходячи з місячного розміру грошового забезпечення, право на отримання якого має особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту відповідно до чинного законодавства на день звільнення зі служби. При цьому одноденний розмір грошового забезпечення визначається шляхом ділення місячного розміру грошового забезпечення на 30 календарних днів.

7. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються зі служби за станом здоров’я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

8. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються зі служби за віком, у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту керівником відповідного органу управління (підрозділу), за наявності вислуги 10 років і більше виплачується одноразова грошова допомога при звільненні зі служби цивільного захисту в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

9. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються зі служби за власним бажанням, через сімейні обставини або з інших поважних причин згідно з Переліком сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та зі служби осіб рядового і начальницького складу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 413, та мають вислугу 10 років і більше, виплачується одноразова грошова допомога при звільненні зі служби цивільного захисту в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

10. Особам рядового і начальницького складу, звільненим зі служби за службовою невідповідністю, у зв’язку із систематичним невиконанням особою рядового і начальницького складу умов контракту, обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, грошова допомога не виплачується.

11. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються зі служби повторно, одноразова грошова допомога виплачується за період їх календарної служби із дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, що при попередньому звільненні не набули права на отримання такої допомоги.

12. Особам рядового і начальницького складу, які в разі звільнення зі служби цивільного захисту мають право на отримання одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби цивільного захисту, до їх місячного грошового забезпечення, з якого нараховується ця грошова допомога, включаються:

для осіб рядового і начальницького складу, що звільняються з посад, на які вони були призначені,- оклад за штатною посадою, оклад за спеціальним званням і додаткові види грошового забезпечення постійного характеру (надбавки, доплати, премії), що були встановлені наказом органу управління (підрозділу) на день звільнення;

для осіб рядового і начальницького складу, які на день звільнення зі служби перебували в розпорядженні відповідних начальників органів управління (підрозділів),- посадовий оклад за останньою штатною посадою, оклад за спеціальним званням, установлений на день звільнення зі служби, додаткові види грошового забезпечення постійного характеру (надбавки, доплати, премії), що були встановлені наказом органу управління (підрозділу) за останніми штатними посадами.

13. До вислуги років особам рядового і начальницького складу для виплати одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби цивільного захисту в разі звільнення зараховуються періоди, визначені в пунктах 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей».

14. Особам рядового і начальницького складу, яких було звільнено зі служби, а потім поновлено на службі у зв’язку з визнанням звільнення незаконним, грошове забезпечення за час вимушеного прогулу із дня звільнення виплачується за посадою, з якої їх було звільнено.

Виплачена під час попереднього звільнення зі служби цим особам грошова допомога при звільненні зі служби підлягає заліку за рахунок суми, що належить їм до виплати за вимушений прогул, а в частині, яка перевищує цю суму,- заліку за рахунок суми грошової допомоги, належної до виплати при подальшому звільненні зі служби.

Про виплати, зазначені в абзацах першому та другому цього пункту, видається наказ керівника органу управління (підрозділу). Витяг із наказу зберігається в особовій справі особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту.

15. Особам рядового і начальницького складу, яких звільнено зі служби за віком, за станом здоров’я чи у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, органом управління (підрозділом), з якого їх звільнено, впродовж одного року після звільнення зі служби виплачується щомісячна грошова допомога відповідно до чинного законодавства в розмірі окладу за спеціальним званням.

У разі зміни впродовж року розміру окладу за спеціальним званням його виплата проводиться в новому розмірі до закінчення одного року після звільнення.

XХVІІІ. Грошове забезпечення в разі загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту

1. У разі загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту грошове забезпечення нараховується повністю за той місяць, у якому особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту загинула (померла).

Грошове забезпечення особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту виплачується членам сім’ї особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту:

дружині (чоловіку), а у разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, або його батькам рівними частками, якщо особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту не перебуває у шлюбі і не має дітей.

У разі відсутності осіб, зазначених в абзаці третьому цього пункту, належні суми грошового забезпечення виплачуються іншим спадкоємцям відповідно до чинного законодавства України.

2. У разі загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту відрахування з її грошового забезпечення за використані дні щорічної основної відпустки не проводяться.

3. Грошове забезпечення особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, яку визнано судом безвісно відсутньою або оголошено померлою, виплачується спадкоємцям після надходження до органу управління (підрозділу) відповідного рішення суду, у якому буде встановлено день, коли особу рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою,- до дня, зазначеного у відповідному рішенні суду.

XХІХ. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

1. Особам рядового і начальницького складу за рішенням керівника (начальника) органу управління (підрозділу) в межах фонду грошового забезпечення, затвердженого в кошторисі органу управління (підрозділу), один раз на рік надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення.

2. Підставами для виплати особам рядового і начальницького складу матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань є їх рапорт про надання зазначеної матеріальної допомоги та відповідний наказ керівника органу управління (підрозділу) на здійснення виплати зазначеної матеріальної допомоги.

Керівнику органу управління (підрозділу) матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається на підставі його рапорту та наказу вищого керівника.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань особам рядового і начальницького складу надається за місцем проходження служби.

3. Випускникам навчальних закладів із числа осіб, які не перебували на службі перед зарахуванням на навчання, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається в органах управління (підрозділах), в які вони направлені для подальшого проходження служби, після вступу до виконання обов’язків за посадами, на які вони призначені.

4. Особам рядового і начальницького складу, прийнятим на службу, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань вперше надається в календарному році, у якому вони приступили до виконання обов’язків за посадами, на які призначені.

5. Особам рядового і начальницького складу, звільненим зі служби в кінці календарного року з наданням при звільненні щорічної відпустки, яка закінчується в наступному календарному році, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у новому році не надається.

6. Особам рядового і начальницького складу, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у виняткових випадках, якщо дитині необхідний домашній догляд згідно з медичними висновками,- не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань може надаватися у встановленому порядку.

7. У разі переміщення особи рядового і начальницького складу по службі в інші органи управління (підрозділи) в грошовому атестаті зазначається, у якому розмірі та за який рік особі рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту виплачена матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Якщо допомога для вирішення соціально-побутових питань не надавалася, робиться запис «допомога для вирішення соціально-побутових питань за ______ рік не виплачувалася».

8. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за минулий рік у поточному році не виплачується.

XХХ. Допомога для оздоровлення

1. Особам рядового і начальницького складу, у тому числі тим, хто перебуває в розпорядженні органу управління (підрозділу), за рішенням керівника органу управління (підрозділу) один раз на рік надається допомога для оздоровлення в розмірах їх місячного грошового забезпечення.

2. Підставами для виплати особам рядового і начальницького складу допомоги для оздоровлення є їх рапорт із проханням надати зазначену матеріальну допомогу та відповідний наказ керівника органу управління (підрозділу) на здійснення виплати грошової допомоги для оздоровлення.

Керівнику органу управління (підрозділу) допомога для оздоровлення надається на підставі його рапорту та наказу вищого керівника (начальника).

Допомога для оздоровлення особам рядового і начальницького складу надається за місцем проходження служби.

3. При визначенні розміру допомоги для оздоровлення до розрахунку місячного грошового забезпечення беруться посадові оклади, оклади за спеціальним званням, доплати і надбавки постійного характеру та щомісячна премія, які встановлені особі рядового або начальницького складу на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

4. Особам рядового і начальницького складу, прийнятим на службу, матеріальна допомога для оздоровлення вперше надається в календарному році, у якому вони приступили до виконання обов’язків за посадами, на які їх призначено.

5. Особам рядового і начальницького складу, звільненим зі служби в кінці календарного року з наданням при звільненні щорічної відпустки, яка закінчується в наступному календарному році, матеріальна допомога для оздоровлення в новому році не надається.

6. Особам рядового і начальницького складу, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у виняткових випадках, якщо дитині необхідний домашній догляд згідно з медичними висновками,- не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, матеріальна допомога для оздоровлення може надаватися тільки в році вибуття у відпустку та в році, у якому вони приступили до виконання обов’язків за посадою.

7. У разі переміщення особи рядового і начальницького складу по службі в інші органи управління (підрозділи) в грошовому атестаті зазначається, у якому розмірі та за який період особі рядового і начальницького складу виплачено допомогу для оздоровлення.

Якщо допомога для оздоровлення не надавалася, робиться запис «допомога для оздоровлення за ______ рік не виплачувалася».

XXХІ. Грошові атестати

1. При переміщеннях по службі, переведеннях, а також при звільненні осіб рядового і начальницького складу фінансовий підрозділ (бухгалтерія) зобов’язаний забезпечити їх усіма належними видами грошового забезпечення і про виплачені суми зробити відповідні записи в грошовому атестаті (додаток 4).

Грошовий атестат особам рядового і начальницького складу видається:

у всіх випадках переміщення по службі з одного органу управління (підрозділу) до іншого, у тому числі при направленні в навчальні заклади для навчання. У разі якщо грошовий атестат із будь-яких причин при вибутті не був виданий, фінансовий підрозділ зобов’язаний надіслати цей атестат за новим місцем служби вибулого;

при направленні з органу управління (підрозділу) для подальшого проходження служби до військових формувань або правоохоронних органів;

при відрядженні до органів державної влади та в інших випадках, коли особу рядового і начальницького складу залишено на службі;

при звільненні в запас або відставку із призначенням пенсії.

Особам рядового і начальницького складу, які звільняються зі служби цивільного захисту з правом на пенсію, грошовий атестат після оформлення надсилається разом з іншими документами до відповідного пенсійного органу для призначення пенсії.

Особам рядового і начальницького складу, звільненим зі служби без права на пенсію, грошовий атестат не видається.

2. Грошовий атестат видається під розписку в журналі, де реєструються грошові атестати. Крім того, у журналі зазначаються:

номер і дата видачі грошового атестата;

прізвище, ім’я, по батькові власника атестата, займана ним посада, спеціальне звання;

куди вибув власник атестата;

до якого часу виплачено грошове забезпечення, з якого окладу і які саме виплачені надбавки.

3. Грошові атестати розбірливо заповнюють і підписують керівник органу управління (підрозділу) та керівник фінансового підрозділу, після чого скріплюють печаткою.

При заповненні грошового атестата в пункті 1 зазначаються:

назва органу управління (підрозділу), який видав грошовий атестат, спеціальне звання, прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видано атестат;

розмір фактично виплаченого грошового забезпечення особі рядового та начальницького складу за останній період служби (в межах місяця, за який проводиться виплата) з розбивкою по видах.

Поряд із сумою фактично виплачених додаткових видів грошового забезпечення зазначаються у відсотках розміри надбавок та доплат, що були фактично встановлені особі відповідно до чинного законодавства (наказів керівника органу управління (підрозділу)).

У пункті 2 грошового атестата зазначається вислуга років, що була встановлена особі на день звільнення відповідно до наказу органу управління (підрозділу), із зазначенням дати та номера наказу.

У пункті 3 робляться відповідні помітки, якщо з особи проводиться стягнення аліментів відповідно до виконавчих листів.

У пункті 4 грошового атестата зазначаються одноразові грошові виплати особі, які були здійснені протягом поточного року, із зазначенням назви одноразової виплати (допомога для оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань тощо) та фактичної суми виплати.

У пункті 5 зазначається сума непогашених стягнень за збитки, нанесені особою державі, юридичним або фізичним особам.

У пункті 6 грошового атестата у разі перебування особи в розпорядженні зазначаються номер та дата наказу відповідного органу управління (підрозділу), згідно з яким особа була зарахована в розпорядження, із зазначенням періоду. Також зазначається остання штатна посада особи рядового та начальницького складу до зарахування в розпорядження.

У підпункті 1 пункту 7 грошового атестата зазначаються інші відомості, не передбачені пунктами 1-6.

У підпункті 2 пункту 7 грошового атестата зазначається грошове забезпечення, що виплачувалось особі за останньою штатною посадою за повний місяць служби.

У пункті 8 грошового атестата зазначаються підстави щодо його видачі.

4. Грошові атестати без печатки чи підпису, з підчистками або заздалегідь не обумовленими виправленнями, а також неправильно заповнені вважаються недійсними. Виправлення, зроблені в грошовому атестаті, мають бути завірені в установленому порядку.

У грошовому атестаті має бути підпис його власника, що підтверджує правильність записів за проведеними розрахунками.

5. Особі, яка прибула до нового місця служби і не надала грошового атестата (у зв’язку із втратою або з інших причин), грошове забезпечення виплачується, починаючи з першого числа місяця, наступного за поточним, на підставі рапорту, у якому прибулий зазначає причину неподання грошового атестата.

6. Одночасно керівник фінансової служби запитує дублікат грошового атестата за колишнім місцем служби зазначеної особи, а в разі невідповідності даних рапорту та дубліката грошового атестата здійснюється перерахунок грошового забезпечення, яке було видано.

Начальник
Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій МВС
В.О. Скакун


Додаток 1
до Інструкції про порядок виплати
грошового забезпечення та одноразової
грошової допомоги при звільненні
особам рядового і начальницького
складу служби цивільного захисту
(пункт 6 розділу ІV)

ВИСНОВОК
про обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу роківДодаток 2
до Інструкції про порядок виплати
грошового забезпечення та одноразової
грошової допомоги при звільненні
особам рядового і начальницького
складу служби цивільного захисту
(пункт 1 розділу ХІІІ)

ПЕРЕЛІК
медичних та фармацевтичних посад і спеціальностей, за якими особам начальницького складу служби цивільного захисту виплачується надбавка за кваліфікаційну категорію

№ з/п

Найменування посад

Найменування спеціальностей

1

2

3

I. Лікарі і провізори

Лікувально-профілактичні заклади та підрозділи
(мобільний госпіталь, медико-санітарні частини, медичні центри, санаторій)

1

Начальник, завідувач, головний лікар

Організація та управління охороною здоров’я або будь-яка спеціальність лікувального профілю

2

Заступники начальника, завідувача, головного лікаря з числа лікарів

Організація та управління охороною здоров’я або будь-яка спеціальність лікувального профілю

3

Начальник, завідувач структурного підрозділу, кабінету

Лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу, кабінету

4

Лікарі-спеціалісти*

Лікарська спеціальність згідно з наказом МОЗ від 28 жовтня 2002 року № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за № 892/7180 (далі - Наказ)

Медичні структури органів управління (підрозділів) (у тому числі медичні служби,
пункти охорони здоров’я (здоровпункти), медичні взводи, лабораторії, окремі посади лікарів-спеціалістів)

1

Начальник медичної служби

Організація та управління охороною здоров’я

2

Начальник (завідувач), лікар пункту охорони здоров’я (здоровпункту); командир медичного взводу (відділення) - лікар

Будь-яка спеціальність лікувального профілю

3

Начальник (завідувач) психофізичної лабораторії

Психофізіологія

4

Лікарі-спеціалісти*

Лікарська спеціальність згідно з Наказом

5

Заступник командира (начальник) аварійно-рятувального загону (центру, взводу) з медичного забезпечення - лікар

Організація та управління охороною здоров’я або будь-яка спеціальність лікувального профілю

6

Лікар аварійно-рятувального (гірничорятувального, водолазного) підрозділу

Медицина невідкладних станів, терапія

Підрозділи (окремі посади лікарів-спеціалістів) медичного забезпечення та охорони здоров’я
у складі органів управління ДСНС; відділи (сектори) медичного забезпечення
аварійно-рятувальних служб ДСНС; медичні відділи (сектори) за напрямом організаційно-методичної роботи

1

Начальник, завідувач

Організація та управління охороною здоров’я

2

Заступники начальника (завідувача)

Організація та управління охороною здоров’я

3

Головний, провідний фахівець

Організація та управління охороною здоров’я (фармацією)

Фармацевтичні (аптечні) заклади (підрозділи)

1

Начальник (завідувач) медичного (аптечного) складу, аптеки, відділення медичного постачання та зберігання

Організація та управління фармацією або провізорська спеціальність за профілем структурного підрозділу

2

Провізори-спеціалісти

Будь-яка провізорська спеціальність

Лікарсько-експертні комісії (у тому числі центральна лікарсько-експертна комісія,
льотна лікарсько-експертна комісія, водолазна лікарсько-експертна комісія)

1

Начальник (голова), члени центральної лікарсько-експертної комісії

Організація та управління охороною здоров’я або будь-яка спеціальність лікувального профілю відповідно до посади

2

Начальник (голова), члени лікарсько-експертної комісії

Будь-яка спеціальність лікувального профілю відповідно до посади

3

Начальник (голова), члени льотно-лікарської експертної комісії

Авіаційна та космічна медицина або будь-яка спеціальність лікувального профілю відповідно до посади

4

Лікар-експерт лікарсько-експертної комісії

Будь-яка спеціальність лікувального профілю відповідно до посади

II. Посади і спеціальності молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою

1

Начальник (завідувач) фельдшерським пунктом

Лікувальна справа, лікарська справа (невідкладний стан) або сестринська справа

2

Фельдшер

Лікувальна справа, лікарська справа (невідкладний стан)

3

Фельдшер аварійно-рятувального підрозділу

Лікувальна справа, лікарська справа (невідкладний стан)

4

Фельдшер у складі повітряних суден авіації ДСНС та рятувально-парашутно-десантних груп

Лікувальна справа, лікарська справа (невідкладний стан)

5

Фельдшер-лаборант

Лабораторна справа (клініка)

6

Заступник командира (начальника) аварійно-рятувального підрозділу з медичного забезпечення - фельдшер

Лікувальна справа, лікарська справа (невідкладний стан)

7

Сестра медична усіх найменувань (крім операційних та анестезистів)

Сестринська справа

8

Сестра медична операційна, сестра медична-анестезист

Сестринська справа (операційна)

9

Статистик медичний

Медична статистика

10

Провідний фахівець (спеціаліст), фахівець (спеціаліст) відділу (сектору) охорони здоров’я або медичного підрозділу за напрямом організаційно-методичної роботи

Будь-яка спеціальність молодшого спеціаліста з медичною (фармацевтичною) освітою

11

Рентгенлаборант

Рентгенологія

12

Секретар (лікарсько-експертної комісії)

Будь-яка спеціальність молодшого спеціаліста з медичною (фармацевтичною) освітою

13

Начальник (завідувач) медичного (аптечного) складу, аптеки

Будь-яка спеціальність молодшого спеціаліста з фармацевтичною (медичною) освітою

14

Фармацевт

Фармація

__________
* Примітка.


Посади лікарів-спеціалістів, які передбачено діючими штатами органів управління (підрозділів) відповідно до Класифікатора професій (ДК 003:2010), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327, та Переліку лікарських посад у закладах охорони здоров’я, затвердженого Наказом.


Додаток 3
до Інструкції про порядок виплати
грошового забезпечення та одноразової
грошової допомоги при звільненні
особам рядового і начальницького
складу служби цивільного захисту
(пункт 1 розділу ХVІІІ)

РОЗМІРИ
винагороди за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження мін

№ з/п

Типи вибухонебезпечних предметів (речовин, засобів)

Розмір винагороди у відсотках посадового окладу за 13 тарифним розрядом, визначеного у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб»

1

2

3

I. Роботи з розшуку, розмінування, знешкодження, піднімання, перенесення, транспортування та знищення вибухонебезпечних предметів

1

Різноманітні підривники, вибухові речовини та інші вибухонебезпечні предмети (крім боєприпасів стрілецької зброї)

5

2

Гранати всіх типів, касетні бойові елементи, інженерні боєприпаси, артилерійські боєприпаси та мінометні міни калібром до 150 мм включно, реактивні боєприпаси калібром до 122 мм включно, авіаційні бомби калібром до 100 кг включно

10

3

Артилерійські боєприпаси та мінометні міни калібром понад 150 мм, реактивні боєприпаси калібром понад 122 мм, торпеди, авіаційні бомби калібром понад 100 кг

15

4

Вибухонебезпечні предмети та боєприпаси, зазначені у пунктах 2, 3 цього розділу, у кількості понад 25 одиниць

20

IІ. Роботи зі знищення (знешкодження) вибухонебезпечних предметів на місці виявлення у межах населеного пункту

1

Гранати всіх типів, касетні бойові елементи, інженерні боєприпаси, артилерійські боєприпаси та мінометні міни калібром до 150 мм включно, реактивні боєприпаси калібром до 122 мм включно, авіаційні бомби калібром до 100 кг включно

15

2

Артилерійські боєприпаси та мінометні міни калібром понад 150 мм, реактивні боєприпаси калібром понад 122 мм, торпеди, авіаційні бомби калібром понад 100 кг

20

IІІ. Роботи з розшуку, розмінування, знешкодження, піднімання, перенесення, транспортування та знищення вибухонебезпечних предметів при ліквідації надзвичайних ситуацій на військових арсеналах та інших об’єктах

1

Різноманітні підривники, вибухові речовини, гранати всіх типів, касетні бойові елементи, інженерні боєприпаси, артилерійські боєприпаси та мінометні міни, реактивні боєприпаси, торпеди, авіаційні бомби та інші вибухонебезпечні предмети незалежно від кількості (крім боєприпасів стрілецької зброї)

20


Додаток 4
до Інструкції про порядок виплати
грошового забезпечення та одноразової
грошової допомоги при звільненні
особам рядового і начальницького
складу служби цивільного захисту
(пункт 1 розділу ХХХІ)

ГРОШОВИЙ АТЕСТАТ


Документи та файли

Сигнальний документ — f477442n446.doc
Сигнальний документ — f477442n447.doc

Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 20.07.2018 № 623 Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

Завантажити Наказ МВС України від 20.07.2018 № 623 "Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту"


Завантажити Наказ МВС України від 20.07.2018 № 623 "Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту" не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!