МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.03.2004 N 334
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 квітня 2004 р.
за N 434/9033

Про внесення змін та доповнень до наказу МВС
України від 22.10.2003 N 1217 "Про виконання Закону
України від 5 квітня 2001 року "Про внесення змін до
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо
відповідальності за порушення правил дорожнього руху",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2003 року за N 974/8295
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1217 ( z0974-03 ) від
22.10.2003, до якого вносились зміни }

У зв'язку зі змінами в законодавстві та необхідністю
приведення нормативної бази МВС України у відповідність до
сучасних вимог, а також з метою вдосконалення системи контролю за
дотриманням законності при здійсненні проваджень у справах про
адміністративні порушення правил, норм і стандартів, що стосуються
забезпечення безпеки дорожнього руху, Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу МВС України від 22.10.2003 N 1217
( z0974-03 ) "Про виконання Закону України від 5 квітня 2001 року
"Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо відповідальності за порушення правил
дорожнього руху" (далі - наказ) та затвердженої цим наказом
Інструкції, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
24.10.2003 за N 974/8295, такі зміни та доповнення:
1.1. Підпункт 3.2 наказу викласти у такій редакції: "3.2. Організувати виготовлення, передбачених Інструкцією,
затвердженою цим наказом, журналів та забезпечити їх
одержання підрозділами Державтоінспекції, а також одержання
протоколів про адміністративне правопорушення, постанов по справі
про адміністративне правопорушення та їх копій, виготовлення яких
здійснюється централізовано".
1.2. Пункт 3.4 наказу виключити.
1.3. Наказ доповнити пунктом 4 такого змісту: "4. ДРЗ (Грицак В.М.) МВС України забезпечити виготовлення
необхідної кількості бланків протоколів про адміністративне
правопорушення, постанов по справі про адміністративне
правопорушення та їх копій відповідно до замовлень ДДАІ
(Георгієнко Г.В.) МВС України". У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5, в якому слова
"ДДАІ (Каракай С.В.)" замінити словами "ДДАІ (Георгієнко Г.В.)".
1.4. Абзац перший пункту 2.1. розділу 2 Інструкції викласти в
такій редакції: "2.1. При вчиненні правопорушень, передбачених КУпАП,
працівник міліції згідно із ст. 255 КУпАП ( 80732-10 ) складає
протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог
ст. 254 КУпАП (додаток 1 до цієї Інструкції), роз'яснює
порушникові його права й обов'язки відповідно до ст. 268 КУпАП,
про що робиться відмітка в протоколі, і вручає йому копію
протоколу".
1.5. Розділ 4 Інструкції доповнити підпунктом 4.6 такого
змісту: "4.6. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення,
посадова особа Державтоінспекції відповідно до ст. 283 КУпАП
( 80732-10 ) виносить постанову по справі про адміністративне
правопорушення, копію якої вручає особі, щодо якої розглядалась
справа (додаток 2 до цієї Інструкції)".
1.6. Доповнити Інструкцію новими додатками 1, 2 (додаються). У зв'язку з цим додатки до Інструкції 1-9 вважати відповідно
додатками 3-11.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра генерал-майора міліції Присяжнюка А.Й. та ДДАІ
(Георгієнко Г.В.) МВС України.
3. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів
внутрішніх справ.
Міністр
генерал-лейтенант міліції М.Білоконь

Додаток 1
до Інструкції з організації
провадження та діловодства у
справах про адміністративні
порушення правил, норм і
стандартів, що стосуються
забезпечення безпеки
дорожнього руху,
затвердженої наказом МВС
України
22.10.2003 N 1217
( z0974-03 )
(у редакції наказу МВС
України
від 29.03.2004 N 334)

ПРОТОКОЛ Серія АА N 000000 про адміністративне правопорушення
_______200_ року Місце ________________________ Час ___ год.___хв. складання протоколу. (нас. пункт, км. автодороги) ________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол) _______________________________________________________________________
Відомості про особу порушника: --------------------------- --------------------- --------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------- --------------------- --------------------------------- (прізвище) (ім'я) (по батькові)
----- ----- --------- | | | | | | | | | | | -----. -----. --------- (число, місяць, рік народження)
Місце народження порушника _________________________________________________________ Громадянство _______________________________________________________________________ Документ, який засвідчує особу ____________________________________________________________________________________ (назва документа, коли і ким виданий, серія, номер)
Місце проживання _____________________________________ Телефон ___________________ Місце роботи, посада _________________________________ Телефон ___________________ ----------------- Транспортний засіб, марка _______________________, номерний знак | | | | | | | | | ----------------- Належність __________________________________________________________________________ Місце обліку _________________________________________________________________(район) Який ________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (місце, час вчинення і суть порушення та технічні засоби щодо
_____________________________________________________________________________________
його виявлення (фіксації))
чим порушив пункт ___ ПДР, (інші норми та стандарти, що належать до забезпечення
безпеки дорожнього руху), за що передбачена відповідальність згідної з ч. ___ ст. ___ КУпАП
Місце розгляду справи згідно із ст.ст. 221, 222 КУпАП: -------------------------- Протокол склав ______________________ | | (підпис інспектора) -------------------------- (підпис порушника)
З правами та обов'язками відповідно до ст. 63 Конституції України, ст. 268 КУпАП та ст. 130 ч. 2 КУпАП ознайомлений -------------------------- | | -------------------------- (підпис порушника)
По суті порушення пояснюю: ___________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________
Копію протоколу отримав -------------------------- | | -------------------------- (підпис порушника)
Свідки, потерпілі:
1. ___________________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса, телефон)
2. ___________________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса, телефон)
3. ___________________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса, телефон)
До протоколу додаються: ______________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
проведення огляду на стан сп'яніння
Причина проведення огляду на стан сп'яніння:
__________________________________________________________________
(ознаки стану сп'яніння у порушника: нестійка хода, __________________________________________________________________
запах алкоголю і таке інше)
Результати огляду із застосуванням трубки "Контроль тверезості" ____________________________
(проба позитивна/ негативна) -------------------- З результатами огляду ___________________ | | (згоден/ не згоден) -------------------- (підпис особи, яка
оглядається)
Свідки (поняті):
1._______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса) (підпис)
2._______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса) (підпис)
------------------------------------------------------------------
РЕЗУЛЬТАТИ перевірки транспортного засобу за допомогою АІПС Державтоінспекції
Запит проведено __________________ 200_ року о __ год. __ хв.

ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ----------------------------------------------------------------- | Відомостям АІПС | Відомостям АІПС | | Державтоінспекції | Державтоінспекції | | | | | відповідає | не відповідає | ----------------------------------------------------------------- (непотрібне закреслити)
Перевірку провів ___________________
(підпис інспектора)

Начальник ДДАІ МВС України
полковник міліції Г.В.Георгієнко

Додаток 2
до Інструкції з організації
провадження та діловодства у
справах про адміністративні
порушення правил, норм і
стандартів, що стосуються
забезпечення безпеки
дорожнього руху,
затвердженої наказом МВС
України
22.10.2003 N 1217
( z0974-03 )
(у редакції наказу МВС
України
від 29.03.2004 N 334)

ПОСТАНОВА
по справі про адміністративне правопорушення
до протоколу серії АА N ------------- | | | | | -------------
______________________ 200_ року
(дата розгляду справи)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові порушника та обставини, _________________________________________________________________
установлені при розгляді справи) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Відповідно до ч. ____ ст. ____ КУпАП накласти адміністративне
стягнення у вигляді _____________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали службової особи) (підпис)
Порядок виконання накладеного стягнення, а також порядок і
строк оскарження постанови мені роз'яснені. Ст. 289 КУпАП: Скаргу на постанову по справі про
адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти
днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку
з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено
постанову, може бути поновлено органом (службовою особою),
правомочним розглядати скаргу.
-------------------- Копію постанови отримав | | -------------------- (підпис)
Копія постанови вислана __________ 200_ року ________________
(підпис)
-------------------- Копію постанови отримав | | -------------------- (підпис)
Копія постанови вислана потерпілому __________200_ року.
Начальник ДДАІ МВС України
полковник міліції Г.В.Георгієнко


Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 29.03.2004 N 334 Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України від 22.10.2003 N 1217 Про виконання Закону України від 5 квітня 2001 року Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2003 року за N 974/8295

Завантажити Наказ МВС України від 29.03.2004 N 334 " Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України від 22.10.2003 N 1217 "Про виконання Закону України від 5 квітня 2001 року "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2003 року за N 974/8295"

Завантажити Наказ МВС України від 29.03.2004 N 334 " Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України від 22.10.2003 N 1217 "Про виконання Закону України від 5 квітня 2001 року "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2003 року за N 974/8295" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!