Угода 
про багатонаціональні миротворчі сили
Південно-Східної Європи

Офіційний переклад
Держави - учасниці цієї Угоди (далі - Сторони),
знову підтверджуючи свою відданість цілям та принципам,
передбаченим у Статуті ООН ( 995_010 );
знаючи той факт, що військово-політичне співробітництво стало
ключовим елементом у зміцненні європейських можливостей у галузях
безпеки та оборони;
уважаючи, що співробітництво й діалог між країнами регіону
Південно-Східної Європи повинні й надалі розвиватися;
бажаючи сприяти поліпшенню можливості взаємодії;
ураховуючи своє зобов'язання сприяти регіональній безпеці й
стабільності, а також заохочувати добросусідські стосунки між
країнами в Південно-Східній Європі в рамках діяльності Ради
міністрів оборони країн Південно-Східної Європи та Ради
євроатлантичного партнерства й у дусі програми "Партнерство заради
миру",
домовилися про таке:
Стаття I
Визначення
1. У цій Угоді вислів:
a) "коаліція доброї волі" означає групу держав, які на основі
окремих рішень та переваг створюють коаліцію для фактичної участі
й (або) для забезпечення політичної, тилової та інших видів
підтримки окремих операцій;
b) "запобігання виникненню конфліктів" означає діяльність,
яка, як правило, здійснюється відповідно до статті 6 Статуту ООН
( 995_010 ). Вона охоплює заходи від дипломатичних ініціатив до
запобіжного застосування сили для запобігання перетворенню спорів
від загострення до збройних конфліктів або поглибленню цих спорів.
Запобігання виникненню конфліктів може також охоплювати місії для
з'ясування обставин, консультації, попередження, спостереження та
інспекції;
c) "штатна структура в надзвичайній ситуації" означає
таблицю, що встановлює прийнятий перерозподіл особового складу та
збільшення особового складу для штабу SEEBRIG відповідно до
оперативних умов;
d) "плани операцій у надзвичайній ситуації" означає плани,
які розроблено для проведення можливих операцій, у яких визначено
або може бути передбачено фактори планування (сферу діяльності,
сили, призначення, ризики, зону проведення операцій тощо). Такі
плани розробляються настільки детально, наскільки це можливо, з
урахуванням необхідних сил та варіантів розгортання як основи для
подальшого реального оперативного планування;
e) "типові плани операцій" означає плани, які розроблено для
можливих операцій, у яких деякі фактори планування (сферу
діяльності, сили, призначення, ризики, зону відповідальності тощо)
визначено неповністю або не може бути передбачено. Такі плани
розробляються на такому рівні деталізації, які вимагаються колом
обов'язків, та визначають необхідні можливості;
f) "розгортання" означає переміщення сил у бажані зони
проведення операцій;
g) "застосування" означає використання сил у районі
проведення операцій;
h) "гуманітарні операції" означає операції, що проводяться
для полегшення людських страждань. Гуманітарні операції можуть
передувати гуманітарній діяльності, що здійснюють спеціалізовані
цивільні організації, або проводитись одночасно із цією
діяльністю;
i) "операції та підтримка" означає всі види діяльності для
забезпечення ефективного використання засобів загального фонду
відповідно до мети, з якою їх було створено або змінено, та для
збереження інфраструктури протягом строку її експлуатації в стані,
який відповідає критеріям і стандартам, відповідно до яких її було
спроектовано й створено;
j) "бойовий склад" означає визначену структуру бригади
Південно-Східної Європи (SEEBRIG) у вигляді таблиці;
k) "побудова миру" означає дії, що охоплюють політичні,
економічні, соціальні та військові заходи, та структури, які
спрямовані на зміцнення та затвердження політичних домовленостей
для виправлення причин конфлікту. Це охоплює механізми для
визначення та підтримки структур, які дбають про зміцнення миру,
удосконалюють почуття впевненості й добробуту, а також підтримують
економічну та громадську реконструкцію;
l) "примус до миру" означає операції, що проводяться
відповідно до статті 7 Статуту ООН ( 995_010 ). За своїм
характером вони є примусовими та проводяться в разі, коли всі
Сторони конфлікту не досягли згоди або така згода може бути
невизначеною. Їх спрямовано на підтримку чи відновлення миру або
для забезпечення виконання умов, визначених у мандаті;
m) "підтримка миру" означає операції, які, як правило,
проводяться відповідно до статті 6 Статуту ООН ( 995_010 ) у разі
досягнення згоди між усіма Сторонами конфлікту для контролю над
виконанням мирної угоди та сприяння її виконанню;
n) "установлення миру" означає дипломатичну діяльність, яка
проводиться після початку конфлікту та спрямована на припинення
вогню або швидке вирішення конфлікту мирним шляхом. Вона може
охоплювати забезпечення посередництва, примирення й такі дії, як:
дипломатичний тиск, ізоляцію та санкції;
o) "операції з підтримки миру" означає багатонаціональні
операції, що проводяться неупереджено на підтримку мандата
ООН/ОБСЄ із залученням збройних сил і дипломатичних та
гуманітарних установ, спрямованих на досягнення довготривалої
політичної домовленості або інших умов, визначених у мандаті. Вони
охоплюють підтримку миру та примус до миру, а також запобігання
конфліктові, установлення миру, побудову миру та гуманітарні
операції;
p) "штатна структура" означає таблицю, що встановлює
організаційну структуру прийнятого розпорядку та вимогу особового
складу для штабного ядра штабу SEEBRIG;
r) "правила застосування зброї" означає директиви збройним
силам (у тому числі окремим особам), які визначають дії, що можуть
пояснюватися як провокаційні, обставини, умови, рівень та спосіб,
коли силу може або не може бути застосовано. Правила застосування
зброї не використовуються для визначення завдань або надання
тактичних інструкцій. Під час операції, за винятком самооборони,
тільки правила застосування зброї надають збройним силам право на
застосування сили;
s) "передача повноважень" означає формальну передачу
зазначеної частини повноважень над визначеними силами між Стороною
та командиром SEEBRIG або між двома підпорядкованими командирами;
t) "добровільний національний внесок" означає відповідно до
затвердження політично-військового керівного комітету добровільне
комплектування Сторонами особовим складом штабу SEEBRIG або інших
багатонаціональних формувань, яке здійснюється за межами
затвердженої штатної структури, на обмежений період часу та для
виконання особливих вимог експертизи.
Стаття II
Принципи
1. Сторони гарантують, що діяльність багатонаціональних
миротворчих сил Південно-Східної Європи, заснованих цією Угодою,
відповідає цілям та принципам Статуту ООН ( 995_010 ).
2. Ця ініціатива:
a) не спрямована проти жодної третьої держави та не
призначена для створення військового альянсу в будь-якій формі,
спрямованого проти будь-якої країни або групи країн;
b) прозора та відкрита для держав регіону - членів НАТО та
учасників програми "Партнерство заради миру" ( 950_001 ), які
здатні й бажають конструктивно допомагати їй на будь-якому
пізнішому етапі;
c) відповідатиме та сприятиме програмам "Партнерство заради
миру" ( 950_001 ), спрямованим на поліпшення регіонального
співробітництва в межах програми "Партнерство заради миру", та
дозволятиме суттєве співробітництво в рамках Організації
Об'єднаних Націй (ООН), НАТО, Організації з безпеки і
співробітництва в Європі (ОБСЄ), та Західноєвропейського союзу
(ЗЄС).
3. Ця Угода жодним чином не впливатиме на права та
зобов'язання Сторін, які випливають з договорів та угод, які вони
раніше підписали.
4. Усі рішення стосовно багатонаціональних миротворчих сил
Південно-Східної Європи прийматимуться за згодою Сторін.
Стаття III
Заснування, розгортання
та застосування багатонаціональних миротворчих
сил Південно-Східної Європи
1. Цією Угодою Сторони засновують військовий компонент
багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи на
рівні бригади - бригади Південно-Східної Європи (SEEBRIG). Місце
розміщення штабу SEEBRIG/штабного ядра буде визначено за згодою
Сторін.
2. SEEBRIG буде заявлено в ООН та ОБСЄ. Відповідно до її
можливостей вона буде доступною для виконання операцій із
запобігання конфліктам, інших операцій із забезпечення миру,
зокрема підтримки миру, установлення миру, побудови миру та
гуманітарних операцій.
3. SEEBRIG буде доступною для можливого виконання операцій із
запобігання конфліктам, інших операцій із забезпечення миру, які
будуть проводитися згідно з мандатом ООН або ОБСЄ під керівництвом
НАТО або ЗЄС. Вона також може брати участь у міжнародних
ініціативах на зразок коаліції доброї волі. SEEBRIG також діятиме
в дусі програми "Партнерство заради миру" ( 950_001 ).
4. Рішення про участь в операціях та розгортаннях, яке
спочатку повинен запропонувати політично-військовий керівний
комітет, підлягатиме політично-військовому консультуванню, як про
це зазначено в статті 4, та Сторони затверджують його шляхом
проведення їхніх відповідних національних правових процедур.
5. Після прийняття спільного конкретного політичного рішення
про участь в операціях та розгортаннях SEEBRIG Сторони повинні
зробити свої внески, доступні для SEEBRIG, протягом часу,
запропонованого відповідним керівництвом та затвердженого
політично-військовим керівним комітетом. Участь в особливій
загальновійськовій групі тимчасового складу для кожної операції є
виключно національним рішенням.
6. Завдання, які виконуватиме SEEBRIG, і правила застосування
зброї випливають з резолюцій міжнародної організації, яка
відповідає за проведення відповідної операції, підлягають
затвердженню Сторонами та ґрунтуються на пропозиціях
політично-військового керівного комітету.
7. В операціях з підтримки миру під керівництвом НАТО та ЗЄС
SEEBRIG підпорядковуватиметься структурам, визначеним мандатом
відповідної міжнародної організації після погодження Сторонами
участі в такій операції. Військова структура, під керівництвом
якої діятиме бригада, спільно визначатиметься Сторонами.
8. Сторони, які надали сили для цієї операції, шляхом
прийняття спільного рішення відкликають SEEBRIG від участі в
операціях.
9. Кожна Сторона зберігає за собою право відкликати свої сили
та (або) особовий склад від участі у відповідній операції за умови
поінформування всім іншим Сторонам та запрошення їх до проведення
консультацій не пізніше ніж за 30 діб до виконання такого рішення.
Стаття IV
Політично-військове консультування
та прийняття рішень
1. Політично-військове консультування та прийняття рішень
здійснюватимуться шляхом проведення зустрічей міністрів
закордонних справ, міністрів оборони, командувачів збройних сил
(генеральних штабів) та політично-військового керівного комітету.
2. Зустрічі міністрів закордонних справ призначені для
обговорення політичних питань та політичних аспектів військових
операцій, як-от: нового членства, участі в SEEBRIG, залучення до
мирних ініціатив та (або) операцій з підтримки миру, надзвичайних
ситуацій, зв'язків з міжнародними організаціями, перегляду цієї
Угоди й внесення змін до неї та документів, пов'язаних з нею, а
також загального політичного керівництва.
3. Зустрічі міністрів оборони повинні мати на меті перегляд
військових питань та прийняття рішень (рекомендацій), де це
доцільно, зокрема стосовно участі в операціях, загальних принципів
застосування сили, правил застосування зброї, затвердження планів
операцій у надзвичайній ситуації й типових планів операцій.
Зустрічі міністрів оборони матимуть на меті прийняття рішень про
надання статусу держав-спостерігачів.
4. Зустрічі командувачів збройних сил (генеральних штабів) є
дорадчими форумами для військового консультування найвищого рівня,
які передбачають обговорення будь-яких технічних питань
військового характеру та прийняття в разі необхідності відповідних
рекомендацій.
5. Зустрічі міністрів та зустрічі командувачів збройних сил
(генеральних штабів) стосовно багатонаціональних миротворчих сил
Південно-Східної Європи повинні відбуватися щонайменше один раз
протягом року або у відповідь на запрошення однієї зі Сторін.
Необхідність, частота, конкретний час та місце проведення
зустрічей визначаються шляхом проведення консультацій між
Сторонами.
6. Політично-військовий керівний комітет засновуватиметься як
спільний виконавчий орган для контролю над основними керівними
вказівками та для їхнього забезпечення стосовно розгортання,
застосування та іншої діяльності бригади Південно-Східної Європи
SEEBRIG.
7. До складу політично-військового керівного комітету кожна
Сторона призначатиме делегацію, яку очолюватиме старший
представник, кандидатуру якого можуть запропонувати експерти.
8. З моменту набрання цією Угодою чинності Сторони здійснюють
головування в політично-військовому керівному комітеті за
принципом щорічної ротації. Ротація здійснюватиметься в
алфавітному порядкові, якщо Сторони не вирішать іншого.
9. Політично-військовий керівний комітет визначатиме свою
організацію та, якщо це вважається за необхідне, внутрішні
правила, керуючись такими загальними принципами:
a) він збиратиметься регулярно та з інтервалами, які
необхідні для виконання своїх обов'язків, та якнайшвидше у
відповідь на особливий запит будь-якої зі Сторін або на запрошення
голови;
b) регулярні зустрічі проводитимуться двічі на рік, навесні
та восени, та організовуватимуться Стороною, яка головує. Ця
Сторона також відповідатиме за діяльність секретаріату;
c) усі рішення прийматимуться за згодою учасників.
10. У разі необхідності політично-військовий керівний комітет
може створювати підпорядковані йому спеціальні робочі групи для
детального вивчення особливих питань.
11. Головна роль політично-військового керівного комітету
полягає у гарантуванні контролю над забезпеченням відповідності
цілям та принципам, викладеним у цій Угоді.
12. Політично-військовий керівний комітет розроблятиме для
затвердження міністрами принципи та правила, необхідні для
забезпечення ефективного функціонування та застосування SEEBRIG та
іншої діяльності багатонаціональних миротворчих сил
Південно-Східної Європи, у таких сферах:
a) річної програми, у тому числі тренування та навчання, що
ґрунтуються на пропозиції командира SEEBRIG;
b) адміністрування та координування національних даних про
надання сил, придатних для багатонаціональних миротворчих сил
Південно-Східної Європи;
c) пропозицій стосовно можливих розгортань;
d) політики застосування, у тому числі правил застосування
сили та правил застосування зброї;
e) тилового забезпечення, вимог та можливостей стосовно
пересування й транспортування;
f) спільного бюджету, який охоплює бюджети штабу SEEBRIG,
штабного ядра та бюджет на навчання;
g) у разі необхідності структурної перебудови сил та
командування (організації контролю);
h) зв'язків з подібними утвореннями в рамках ООН, НАТО, ОБСЄ
та ЗЄС;
i) політики інформування громадськості;
j) перегляду цієї Угоди та документів, пов'язаних з нею, для
виконання у разі необхідності подальших дій;
k) питань сумісності й стандартизації.
13. Політично-військовий керівний комітет здійснюватиме
перегляд нових заяв, у тому числі про перерозподіл елементів
штатної структури, про участь у багатонаціональних миротворчих
силах Південно-Східної Європи та вноситиме рекомендації для
затвердження міністрами.
14. Крім того, політично-військовий керівний комітет матиме
повноваження:
a) затверджувати типові плани операцій та плани операцій у
надзвичайній ситуації, підготовлені штабним ядром та схвалені
міністрами багатонаціональних миротворчих силах Південно-Східної
Європи;
b) здійснювати нагляд за підготовкою дійсних оперативних
планів та рекомендувати їх для затвердження міністрами;
c) встановлювати стандарти для підготовки в складі
підрозділу;
d) затверджувати доктринальні документи для
багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи;
e) затверджувати в разі необхідності документи про
підготовку, підготовлені штабом SEEBRIG;
f) затверджувати директиву про захист інформації
багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи;
g) засновувати спільні групи для здійснення оцінки рівня
готовності підрозділів відповідно до встановлених стандартів і
правил.
15. Політично-військовий керівний комітет нестиме
відповідальність за:
a) здійснення нагляду за діяльністю, фінансуванням,
комплектуванням (у тому числі за схваленням добровільного
національного внеску стосовно комплектування) та забезпечення
штабного ядра, зокрема схвалення бюджету штабу SEEBRIG;
b) перегляд у разі необхідності кола обов'язків командувача,
заступника командувача та начальника штабу.
16. Політично-військовий керівний комітет надаватиме доповіді
для розгляду на міністерських зустрічах або на зустрічах
командувачів збройних сил (генеральних штабів), які проводяться
щорічно та (або) у разі необхідності.
17. Витрати на проведення конференцій та інші адміністративні
витрати, що стосуються зустрічей політично-військового керівного
комітету, за винятком витрат на дорогу, проживання, як правило,
нестиме держава, що приймає.
Стаття V
Мова
Робочою мовою багатонаціональних миротворчих сил
Південно-Східної Європи є англійська.
Стаття VI
Структура SEEBRIG
1. SEEBRIG складається лише з наземних елементів,
безпосередня участь повітряних та морських сил (за винятком
команди управління тактичної авіації) не передбачається. SEEBRIG
буде наземними силами на вимогу, які в разі необхідності
підтримуватимуться елементами інших видів збройних сил.
2. Підрозділи, призначені для участі в SEEBRIG,
залишатимуться в місцях постійної дислокації та об'єднуватимуться
для формування відповідних сил для проведення навчань (тренувань)
відповідно до спільно підготовлених програм, а також у разі
надзвичайних ситуацій, якщо Сторони приймають відповідне рішення.
3. Сторони визначають окремі підрозділи та (або) можливості,
а також оснащення зі структури збройних сил власних країн, які
приєднуються до складу SEEBRIG. Відповідні підрозділи
залишатимуться в національному підпорядкуванні доти, доки не буде
оголошено, що вони готові до виконання місій та підпорядковуються
об'єднаному командуванню, тобто командиру SEEBRIG.
4. Основними підрозділами SEEBRIG будуть формування
батальйонного складу. Кожний батальйон повинен складатись з 2 або
3 рот, підрозділів бойової підтримки та бойового забезпечення.
Підрозділи батальйонного складу також можуть бути
багатонаціональними. Підрозділи, як правило, повинні бути
автономними.
5. Необхідні деталі, що стосуються структури SEEBRIG, у тому
числі національних внесків (зобов'язань) та порядку підтримки
сучасної бойової організації, надаються в додатку A
(Структура SEEBRIG). Процедури передачі повноважень та процесу
формування сил викладено в додатку B (Формування сил).
Стаття VII
Структура командування та управління
1. Структуру штабу SEEBRIG, у тому числі штабного ядра,
штатної структури в надзвичайній ситуації для штабу SEEBRIG і
штатної структури для штабного ядра викладено в додатку C (Штаб
SEEBRIG) цієї Угоди. Штабні елементи, за винятком групи управління
бригадою, повинні розподілятися між Сторонами згідно із
співвідношенням їхніх відповідних внесків до складу сил.
2. Група управління SEEBRIG складається з командира бригади,
двох заступників, начальника штабу та двох заступників начальника
штабу. Представники Сторін у званні бригадного генерала армії
виконують обов'язки командира бригади протягом двох років, а
представник держави, що приймає, у званні полковника виконує
обов'язки начальника штабу бригади. Інші ключові керівні посади
повинні розподілятися між Сторонами один раз протягом двох-трьох
років. Точна тривалість ротації повинна підлягати попередньому
консультуванню. Держава, що приймає, не бере участі в ротації
командира бригади, заступників командира бригади та заступників
начальника штабу.
3. Штаб SEEBRIG повинен бути повністю активізований для
проведення навчань та операцій. В інших випадках постійне штабне
ядро діятиме під командуванням командира SEEBRIG.
4. Штабне ядро в тісному співробітництві з відповідними
національними штабами розроблятиме постійний порядок дій, бази
даних та варіанти стратегічних перевезень, необхідних для
скорочення часу на планування та розгортання до початку будь-якого
дійсного розгортання. Воно плануватиме й готуватиме проведення
оперативного й тилового тренування та навчання, ґрунтуючися на
рішеннях політично-військового керівного комітету. Воно розробляє
тилові плани операцій та плани операцій у надзвичайній ситуації.
Воно бере участь у місіях для з'ясування обставин, які проводяться
під час підготовки до виконання завдань, які передбачають
розгортання та застосування SEEBRIG.
5. Увесь особовий склад, призначений для штатної структури в
надзвичайній ситуації, як правило, під час операцій
розгортатиметься в складі штабу SEEBRIG, незалежно від
загальновійськової групи тимчасового складу, визначеної для
конкретної операції.
6. Рота штабу й рота зв'язку підтримуватимуть належний
ступінь готовності для забезпечення підтримки штабному ядру для
виконання основних функцій.
7. Командир SEEBRIG має право віддавати накази
підпорядкованим підрозділам, коли SEEBRIG бере участь у спільних
тренуваннях, готуючися до дій у районі проведення операції, у якій
SEEBRIG має намір брати участь, та протягом ведення такої
операції. Ці підрозділи зобов'язані виконувати отримані накази,
якщо вони не суперечать внутрішньому законодавству держави,
громадянами якої вони є, відповідають цілям та принципам для яких
SEEBRIG було створено, мандату, відповідно до якого діє SEEBRIG,
та чинним правилам застосування зброї.
8. Командир SEEBRIG надаватиме щорічний звіт і в разі
необхідності звіти про поточну ситуацію до політично-військового
керівного комітету, а також у порядку інформування - копії до
відповідних військових органів Сторін.
Стаття VIII
Бойова підготовка
1. Для підвищення ефективності SEEBRIG проводитимуться
заходи, пов'язані з тренуванням та навчанням підрозділів,
візитами, розвідкою, навчальними періодами для розробки планів та
концепцій, курсами та мовною підготовкою.
2. Сторони нестимуть відповідальність за підготовку своїх
підрозділів у місцях постійної дислокації та в національних
навчальних базах відповідно до спільно визначених стандартів.
3. Спільне тренування, у тому числі розвідувальна діяльність,
командно-штабні (польові) навчання та навчання з урегулювання
кризових ситуацій, проводитимуться відповідно до спільно
погоджених і затверджених планів та програм.
Стаття IX
Захист інформації
1. Уся інформація з обмеженим доступом, обмін якою
здійснюється у зв'язку з виконанням цієї Угоди, підлягає
адекватному захистові відповідно до грифа секретності, наданого її
розробником, та відповідно до обмежень внутрішнього законодавства
кожної Сторони, яка отримує таку інформацію.
2. Сторони не мають права надавати таку інформацію будь-якій
третій стороні без письмової згоди розробника.
3. Принципи та методи захисту інформації з обмеженим доступом
обумовлено в директиві про захист інформації SEEBRIG, яку повинен
затвердити політично-військовий керівний комітет.
Стаття X
Тилове забезпечення
1. Тилове забезпечення, як правило, є національною
відповідальністю. Кожна Сторона відповідає за тилове забезпечення
власних військ, у тому числі за стратегічні перевезення під час
проведення навчань та розгортання SEEBRIG у разі надзвичайних
ситуацій. Крім того, Сторони відповідають за організацію власних
військ та забезпечення їх стандартизованим та (або) сумісним
оснащенням.
2. Багатонаціональна система тилового забезпечення повинна
розроблятися Сторонами. Для визначення принципів тилового
забезпечення під час проведення операцій та навчань у кожному разі
укладаються окремі угоди (меморандуми про взаєморозуміння).
3. Сторона, на території якої розміщується штаб SEEBRIG,
забезпечуватиме штабне ядро:
a) матеріально-технічними засобами для штабу (у тому числі
засобами зв'язку) на безоплатній основі;
b) медичною допомогою, що надає медична служба збройних сил
для особового складу штабного ядра та членів їхніх сімей на
безоплатній основі;
c) невідкладною медичною допомогою в цивільних або військових
шпиталях без будь-якого відшкодування витрат;
d) паливно-мастильним матеріалами на компенсаційній основі;
e) усіма необхідними меблями та оснащенням для штабу.
4. Держава, що приймає, ґрунтуючися на затвердженому бюджеті,
діятиме як агент з укладання контрактів та закупівель від імені
штабу SEEBRIG у справах стосовно закупівлі, оренди та інших
юридично обов'язкових домовленостей.
5. Додаток D (Підтримка держави, що приймає) визначає
принципи та необхідні подробиці підтримки держави, що приймає, за
винятком тих, що викладені в пунктах 3 та 4.
Стаття XI
Юридичні питання
1. Положення ПЗМ/УСЗС ( 994_042 ) (Угоди між державами -
учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами, які
беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу
їхніх збройних сил) і Додаткового протоколу до цієї Угоди
( 950_022 ), підписаних 19 червня 1995 року, належно
застосовуються до цієї Угоди з необхідними поправками після
завершення процесу їхньої ратифікації Сторонами. Якщо на момент
набрання чинності цією Угодою існуватимуть Сторони, які ще не
ратифікували ПЗМ/УСЗС, юридичний статус сил буде визначено окремою
угодою між усіма Сторонами.
2. Під час розгортання SEEBRIG для участі в операціях з
підтримки миру статус сил визначається окремими угодами в кожному
конкретному випадку.
3. Особовий склад штабного ядра та члени їхніх сімей
користуватимуться військовими матеріально-технічними засобами на
умовах, що застосовуються для особового складу відповідного
(порівнювального) звання (рангу) у державі, що приймає, відповідно
до чинних директив.
4. Додатки A-E є невід'ємною частиною цієї Угоди.
Стаття XII
Фінансові питання
1. Початкові витрати на заснування постійного штабу SEEBRIG,
викладені в додатку D (Підтримка держави, що приймає), нестиме
держава, що приймає.
2. Спільні витрати, у тому числі витрати на операції та
підтримку штабу, розподілятимуться між Сторонами відповідно до
співвідношення їхньої участі в штатній структурі штабу.
3. Устаткування, придбане з використанням спільних фондів, є
спільною власністю Сторін. Статус спільної власності й
національного устаткування, які надає держава, що приймає, для
тимчасового користування, записуватиметься в окремих інвентарних
відомостях, і такі придбання буде враховано в річних звітах як
повна відомість.
4. Заробітна плата особовому складові, витрати на житло,
транспортні витрати на надсилання кореспонденції з (до) штабу та
подібні витрати будуть національною відповідальністю.
5. Сторони є відповідальними за фінансування власних
національних контингентів під час тренувань та навчань, підготовки
до участі в операції з підтримки миру та під час її проведення, у
тому числі за забезпечення їх відповідно до погоджених стандартів.
6. Детальні принципи та методи стосовно фінансових питань
викладено в додатку E (Фінанси).
Стаття XIII
Вирішення спорів
1. Спори, що виникають під час тлумачення або застосування
цієї Угоди, вирішуються шляхом проведення консультацій між
Сторонами без звернення до зовнішньої юрисдикції.
2. У разі, якщо одна зі Сторін дійде висновку, що інша
Сторона не виконує положень цієї Угоди або не здатна їх
виконувати, вона може в письмовій формі запропонувати проведення
консультацій між Сторонами, які розпочнуться через 30 діб після
отримання формального письмового повідомлення про це.
Стаття XIV
Внесення змін та перегляд
1. Сторони будь-коли можуть пропонувати в письмовій формі
будь-які зміни або перегляд цієї Угоди та (або) додатків до неї. У
такому разі консультації розпочнуться через 30 діб після отримання
формального письмового повідомлення про це.
2. Будь-які зміни наберуть чинності, якщо всі Сторони
приймуть їх у письмовій формі.
Стаття XV
Ратифікація та набрання чинності
1. Ця Угода та п'ять додатків до неї підлягають ратифікації.
Усі документи про ратифікацію передаються державі, у якій цю Угоду
було підписано. Ця держава повідомляє Сторонам про кожну передачу.
Після тридцяти діб з моменту, коли чотири держави, що підписали цю
Угоду, передали документи про ратифікацію, Угода набирає чинності
для цих держав. Для решти держав, що підписали цю Угоду, вона
набере чинності після тридцяти діб з моменту, коли вони нададуть
документи про ратифікацію.
2. Після набрання цією Угодою чинності депозитарій повідомить
ООН, ОБСЄ, НАТО та ЗЄС про створення SEEBRIG.
Стаття XVI
Вступ
1. Ця Угода залишається відкритою для вступу інших держав
НАТО/ПЗМ, що належать до регіону, які здатні та бажають робити
свій конструктивний внесок.
2. Після запиту окремої держави стосовно приєднання до цієї
Угоди міністри закордонних справ Сторін розглядатимуть це питання.
3. Після того, як міністри закордонних справ Сторін за
взаємною згодою приймають позитивне рішення стосовно цього питання
або всі Сторони затверджують рішення про приєднання разом з
відповідними змінами до цієї Угоди та додатків, держава, що надає
запит, надає документи про приєднання депозитарію, який відповідно
інформує іншим Сторонам про це.
4. Для кожної держави, що приєднується до цієї Угоди, вона
набирає чинності через 30 діб після надання документів про
приєднання.
Стаття XVII
Тривалість і припинення дії
1. Ця Угода є дійсною протягом невизначеного періоду часу,
якщо Сторони не вирішать іншого.
2. Припинення дії цієї Угоди не впливатиме на право Сторін
звертатися з позовами стосовно оскарження витрат на тренування,
забезпечення, підготовку та діяльність SEEBRIG.
Стаття XVIII
Денонсація
1. Будь-яка Сторона будь-коли може денонсувати цю Угоду.
2. Денонсацію повинно бути здійснено шляхом надіслання
письмового повідомлення цією Стороною депозитарієві.
3. Денонсація набирає чинності після одного місяця з моменту
отримання повідомлення. Після закінчення цього строку Угода
втрачає чинність для тієї Сторони, що її денонсувала, але
залишається чинною для решти Сторін.
4. Якщо на момент денонсації існують фінансові питання та
спори, що стосуються Сторони, що заявила про денонсацію, та які не
було вирішені, ця Угода залишатиметься чинною для цієї Сторони із
цієї причини доти, доки ці питання остаточно не буде вирішено.
Ця Угода з додатками A-E, вчинена в м. Скоп'є
26 вересня 1998 року в одному примірнику англійською мовою,
зберігається в архівах держави, де цю Угоду підписано. Відповідно
завірені примірники передаються Сторонам.

Додаток A
до Угоди
про багатонаціональні
миротворчі сили
Південно-Східної Європи
(Структура SEEBRIG)

1. Відповідно до пунктів 1-4 статті 6 цієї Угоди існують такі
деталі організаційної структури SEEBRIG:
2. Кожний батальйон повинен складатися з 2 або 3 рот,
підрозділів бойової підтримки та бойового забезпечення та повинен
мати такі сили та засоби:
a) засоби вогневої підтримки, у тому числі мінометні й
протитанкові засоби середньої дальності;
b) інженерні засоби;
c) засоби матеріально-технічного та медичного забезпечення;
d) засоби забезпечення зв'язку.
3. Під час розгортання батальйон повинен розмістити підрозділ
тилового забезпечення, здатний забезпечувати першу та другу тилові
позиції. Залежно від розміру та організаційно-штатної структури
роти (батальйону), підрозділ забезпечення повинен мати відповідні
можливості для виконання таких функцій:
a) технічної підтримки;
b) поповнення запасів;
c) здійснення загального контролю за майном та
матеріально-технічними засобами;
d) розподілу майна й матеріально-технічних засобів та
управління ними на першій та другій тилових позиціях батальйону;
e) виконання першого та частково другого завдання медичного
забезпечення;
f) транспортування.
4. Сторони виділяють окремі підрозділи разом, а також
військову техніку та озброєння, яких уключено до бойового складу
SEEBRIG.
5. Інформація про склад національних контингентів миротворчих
сил надаватиметься штабові SEEBRIG та іншим Сторонам шляхом
надіслання повідомлень під кодовою назвою "ORBAT", інформація про
будь-які зміни надаватиметься шляхом надіслання повідомлень під
кодовою назвою "ORBAT CHANGE". У цих повідомленнях буде викладено
зобов'язання Сторін стосовно надання своїх підрозділів для
проведення навчань та миротворчих операцій, які підлягають
затвердженню відповідно до процедур, викладених у додатку B
(Формування сил).
6. Командир SEEBRIG, ґрунтуючися на заявах бойового складу,
повинен відповідати за модернізацію інвентарю бойового складу та
регулярно звітувати перед Сторонами.
7. Організаційну структуру SEEBRIG визначено в доповненні 1.
SEEBRIG складається зі штабу багатонаціональних сил, штабів роти
та роти зв'язку, наданих державою, що приймає, підрозділів бойової
підтримки та багатонаціонального батальйону бойового забезпечення.
8. Надання військ Сторонами визначено в таблицях у
доповненні 2 ( 998_a367 ).
9. Організаційно-штатну структуру SEEBRIG визначено в
доповненні 3 ( 998_b367 ).
10. Залежно від умов проведення миротворчої операції,
структура SEEBRIG може змінюватися шляхом проведення консультацій
між Сторонами.
Доповнення
Доповнення 1. Організаційна структура SEEBRIG
Доповнення 2. Надання військ Сторонами ( 998_a367 )
Доповнення 3. Організаційно-штатна структура SEEBRIG
( 998_b367 )

Доповнення 1
до додатка A

Організаційна структура SEEBRIG

X
----------------- |\\\\\\\\\\\\\\\| |\\\ SEEBRIG \\\| |\\\\\\\\\\\\\\\| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | | | | | | | ----------- ----------- ----------- -------------- ---------------- ------------- -------------- |\\\\\\\\\| |\\\\\\\\\| |/////////| | | | | |\\\\\\\\\\\| |\\\\\\\\\\\\| | Штаб \\\| | Штабна \| | Рота ///| | Маневрені | | Підрозділи | | Служба \\\| | Інженерний | | бригади | | рота \\\| | зв'язку | | підрозділи | | бойового | | бойової \\| | підрозділ | |\\\\\\\\\| |\\\\\\\\\| |/////////| | | | забезпечення | | підтримки | |\\\\\\\\\\\\| ----------- ----------- ----------- -------------- ---------------- ------------- --------------
------- |\\\\\| - Багатонаціональні |\\\\\| -------
------- |/////| - Держава, що приймає (Розташування штабу) |/////| -------

Доповнення 2
до додатка A

Надання військ Сторонами
( 998_a367 )

Доповнення 3
до додатка A

Організаційно-штатна структура
SEEBRIG
( 998_b367 )

Додаток B
до Угоди
про багатонаціональні
миротворчі сили
Південно-Східної Європи
(Формування сил)

1. Формування сил розпочинається після того, як Сторони, що є
учасницями Угоди про багатонаціональні миротворчі сили
Південно-Східної Європи, прийняли міністерське рішення стосовно
спільної участі в операції. Відповідно до цього
політично-військовий керівний комітет доручає командиру
багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи
ініціювати процес формування сил (доповнення: Процес формування
сил).
2. Під відповідальністю командира SEEBRIG штабне ядро/штаб
багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи
розробляє особливий задум операції для визначення вимог до сил.
Якщо це доступно, відповідні плани операцій у надзвичайній
ситуації можуть використовуватись із цією метою.
3. На початковому етапі штаб SEEBRIG визначає загальні вимоги
до сил та надсилає їх Сторонам, які визначають свої контингенти
для участі в операції. Відповідно до намірів Сторін формується
заявка про виділення сил, у якій зазначено розмір, рід, склад
військ тощо, та надсилається Сторонам, що роблять внесок. Після
декількох повторень викладених вище процедур (якщо це необхідно)
досягається сумісність заявок про виділення сил із зобов'язаннями
стосовно національних сил. Після цього Сторони, що роблять внесок,
визначають і погоджують місце розгортання сил, час прибуття й
пріоритети (перелік диспозиції).
4. Після погодження переліку диспозиції штаб SEEBRIG завершує
планування розгортання, участь у якому беруть Сторони, що роблять
внесок(1).
--------------- (1) Сторона, що робить внесок, є стороною, що робить
національний внесок для окремої операції будь-якими національними
ресурсами (особовим складом, силами, оснащенням, матеріальним
забезпеченням тощо).
5. За дорученням політично-військового керівного комітету
командир SEEBRIG видає попередження про активацію та наказ про
активацію для початку Сторонами процесу передачі повноважень.
Відповідно до тих директив національні контингенти набувають
необхідного оперативного статусу та розгортають свої сили на місці
проведення операції. Процес передачі повноважень відбувається
відповідно до визначених документів. Як це погоджено в
політично-військовому керівному комітеті, із цього моменту всі
національні контингенти підпорядковуються командиру SEEBRIG.
6. Під відповідальністю командира SEEBRIG та за погодженням
політично-військового керівного комітету штабне ядро розроблятиме
детальні процедури стосовно формування сил.

Доповнення
до додатка B

Процес формування сил

-------------------- | Рішення на рівні | | міністрів країн | |багатонаціональних| | миротворчих сил | | Південно-Східної | | Європи | -------------------- | ---------------------- |Політично-військовий| | керівний комітет | ---------------------- | ---------------------- Запит сил ------------------ ---------- | Штаб SEEBRIG |------------ | Держави, що | --------------- | Підготовка задуму | | роблять внесок | | Посилення | | операції | ------------------ | штабу | | Визначення вимог | | | SEEBRIG | | до сил | | --------------- ---------------------- | | | ---------------------- | | Перелік | | | диспозиції | | ---------------------- Підготовка сил | | --------------------------------- | ---------------------- | Процес | | планування | | розгортання | ---------------------- | ---------------------- | План | | розгортання | | SEEBRIG | ----------------------

Додаток C
до Угоди
про багатонаціональні
миротворчі сили
Південно-Східної Європи
(Штаб SEEBRIG)

1. Мета й сфера застосування
a. Метою цього додатка є:
1) визначення положень стосовно порядку дій, розміщення,
укомплектування особовим складом, фінансування, адміністративного
й тилового забезпечення військ штабу бригади Південно-Східної
Європи (SEEBRIG), у тому числі штабного ядра;
2) визначення статусу штабу SEEBRIG і штабу SEEBRIG/штабного
ядра та їхнього особового складу;
3) визначення національних зобов'язань стосовно особового
складу штабу.
b. Штаб SEEBRIG/штабне ядро є постійною складовою штабу
SEEBRIG. Штаб SEEBRIG/штабне ядро створюється для забезпечення
діяльності SEEBRIG шляхом виконання щоденних функцій та є головним
компонентом розгорнутого штабу SEEBRIG під час проведення навчань
та операцій.
2. Організаційно-штатна структура штабу SEEBRIG ( 998_b367 )
і штабу SEEBRIG/штабного ядра
a. Структуру штабу SEEBRIG і штабу SEEBRIG/штабного ядра
надано в доповненнях 1 та 2. Інформація про штатну структуру в
надзвичайній ситуації для штабу SEEBRIG та штатну структуру для
штабу SEEBRIG/штабного ядра міститься в доповненнях 3 й 4.
b. Інформацію про розподіл посад та національних обов'язків
стосовно формування штабу SEEBRIG і штабу SEEBRIG/штабного ядра
також зазначено в доповненнях 3 й 4 відповідно.
c. За пропозицією політично-військового керівного комітету
утворення нових або скорочення погоджених посад, зміни в
погоджених посадах затверджуються міністрами оборони Сторін за
взаємною згодою.
d. Штаб SEEBRIG і штаб SEEBRIG/штабне ядро здійснюватимуть
набір персоналу відповідно до посадових інструкцій та
кваліфікаційних вимог. Усі Сторони погоджуватимуть посадові
інструкції та кваліфікаційні вимоги, у тому числі будь-які зміни
до них.
e. Для виконання вимог стосовно укомплектування особовим
складом командир SEEBRIG відповідно до процедур, викладених у
статті 4 (Політично-військове консультування та прийняття рішень),
може попросити Сторін надати добровільний національний внесок на
додаток до особового складу штатної структури й штатної структури
в надзвичайній ситуації. У такому разі Сторін одночасно буде
поінформовано про вимоги, обґрунтування, спеціалізацію та
необхідну чисельність особового складу.
f. Офіцери взаємодії держав-спостерігачів:
1) держави-спостерігачі (зараз це Республіка Словенія та США)
мають право призначати офіцерів взаємодії (кожна держава - по
одному офіцеру) для постійного штабу SEEBRIG;
2) основним завданням офіцерів взаємодії є поліпшення
зв'язків та співробітництва між штабом SEEBRIG та відповідними
національними штабами;
3) положення цієї Угоди належним чином застосовуються до
офіцерів взаємодії, які повинні дотримуватися цих положень та
внутрішньодержавних правил (постійного порядку дій) штабу SEEBRIG;
4) Призначення до штабу SEEBRIG офіцера взаємодії з будь-якої
іншої держави вимагає окремих домовленостей, що ґрунтуються на
одностайному погоджені Сторонами відповідно до пункту 4 Угоди.
3. Функції штабу SEEBRIG
Завданням штабу SEEBRIG є здійснення за дорученням командира
управління військами та контролю над ними відповідно до планів дій
у надзвичайних ситуаціях та здійснення інших функцій сил.
4. Штаб SEEBRIG/штабне ядро
a. Уведення в дію:
Штаб SEEBRIG/штабне ядро розпочне своє функціонування після
6 місяців з моменту набрання цією Угодою чинності.
b. Завдання та призначення:
1) Штаб SEEBRIG/штабне ядро працюватиме під командуванням
командира SEEBRIG та контролем політично-військового керівного
комітету, тісно співробітничаючи та координуючи свої дії з
відповідними національними штабами.
2) Функціональними обов'язками штабу бригади Південно-Східної
Європи SEEBRIG/штабного ядра до початку розгортання будуть:
a) розробка постійного порядку дій для штабу SEEBRIG;
b) розробка баз даних та варіантів стратегічних перевезень,
необхідних для скорочення часу на планування та розгортання до
початку будь-якого дійсного розгортання;
c) підготовка та подання на розгляд політично-військовому
керівному комітетові пропозицій для щорічної програми, у тому
числі стосовно підготовки та навчань;
d) планування та проведення оперативного й тилового
тренування та навчання, ґрунтуючися на рішеннях
політично-військового керівного комітету;
e) розробка тилових планів операцій та планів операцій у
надзвичайній ситуації;
f) підготовка та подання щорічного звіту відповідним органам
влади держав, що роблять внесок;
g) підготовка правил застосування зброї;
h) участь у місіях для з'ясування обставин, які проводяться
під час підготовки до виконання завдань, які передбачають
розгортання та застосування бригади;
i) збір та аналіз досвіду раніше проведених операцій;
j) виконання інших покладених на нього завдань.
3) Як ключова структура штабу SEEBRIG штаб SEEBRIG/штабне
ядро братиме участь в операціях SEEBRIG. Як правило, під час
розгортання особовий склад штабу SEEBRIG/штабного ядра братиме
участь у проведенні операцій у складі штабу бригади.
4) Штаб SEEBRIG/штабне ядро для підтримки бойової готовності
штабу принаймні один раз на рік повинен проводити повномасштабні
1-2 тижневі навчання за участю ключового особового складу
призначених підрозділів.
c. Статус особового складу штабу SEEBRIG/штабного ядра:
1) Положення Додаткового протоколу до ПЗМ/УСЗС ( 994_042 )
стосуються діяльності штабу SEEBRIG та його особового складу
відповідно до положень пункту 1 статті 11 Угоди, якщо інше не
зазначено в цій Угоді та додатках до неї.
2) Особовий склад штабу носитиме під час виконання службових
обов'язків військову форму власних збройних сил.
5. Функції ключових командних посад
a. Повноваження командира SEEBRIG:
1) Командир SEEBRIG призначається на дворічний строк, ротація
посади здійснюватиметься між Сторонами, за винятком держави, що
приймає.
2) Посада командира SEEBRIG відповідатиме військовому званню
бригадного генерала.
3) Командир SEEBRIG братиме участь у засіданнях
політично-військового керівного комітету, виконуватиме роль
координуючої особи для політично-військового керівного комітету й
командирів національних підрозділів та юридично представлятиме
штаб SEEBRIG.
4) Командир бригади SEEBRIG є відповідальним за діяльність
SEEBRIG. Після передачі повноважень командир SEEBRIG прийматиме на
себе командування підрозділами SEEBRIG для проведення окремих
операцій (навчань) та звітуватиме командиру багатонаціональних сил
у районі проведення операцій (навчань), якщо його самого не
призначено командиром багатонаціональних сил. Як правило, він
здійснюватиме оперативне управління підрозділами SEEBRIG для
проведення окремих операцій (навчань).
5) Командир SEEBRIG має право надавати накази підпорядкованим
підрозділам, коли SEEBRIG проходить спільні навчання, готується до
операцій у зоні дій, де SEEBRIG має намір брати участь, та під час
такої операції.
6) Командир SEEBRIG подаватиме до політично-військового
керівного комітету річний звіт і в разі необхідності звіти про
стан підготовки та надсилатиме їхні копії відповідним військовим
органам Сторін.
7) Командир SEEBRIG відповідатиме за таке:
a) у мирний час (перед розгортанням):
I) надання регулярних звітів політично-військовому керівному
комітетові багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної
Європи;
II) здійснення керівництва штабом SEEBRIG/штабним ядром через
заступників командира та (або) через начальника штабу SEEBRIG;
III) відвідування підрозділів SEEBRIG;
IV) ініціювання місій для з'ясування обставин та участь у них
на вимогу;
V) підготовку та подання щорічної програми проведення навчань
та професійної підготовки на затвердження політично-військовому
керівному комітетові багатонаціональних миротворчих сил
Південно-Східної Європи;
VI) розробку стандартів підготовки підрозділів та подання їх
на розгляд політично-військовому керівному комітетові
багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи;
VII) розробку принципів досягнення сумісності
матеріально-технічного забезпечення;
VIII) подачу директив стосовно програм проведення навчань та
професійної підготовки;
IX) ініціювання багатонаціональних заходів невеликих
масштабів, наприклад командно-штабних навчань, комп'ютерних
навчань, семінарів тощо, та управління ними;
X) виконання будь-яких інших завдань політично-військового
керівного комітету SEEBRIG;
b) під час розгортання:
I) виконання командних обов'язків через підлеглих йому
командирів підрозділів;
II) управління багатонаціональними підрозділами
матеріально-технічного забезпечення та ресурсами SEEBRIG;
III) координування питань, що становлять національний
інтерес, з командирами національних підрозділів (проблемні питання
для командира SEEBRIG, наприклад питання, пов'язані з дисципліною
та діяльністю підрозділів, спрямовуватимуться командирам
національних підрозділів);
IV) координування дій з іншими командирами, установами,
неурядовими організаціями та місцевими органами влади в районі
проведення операції згідно з дорученнями командира
багатонаціональних сил (якщо такий є);
V) забезпечення цілісності та безпеки SEEBRIG.
b. Заступники командира:
1) Призначатимуться два заступники командира - заступник
командира з питань проведення операцій та заступник командира з
питань забезпечення. Кожний заступник призначається на дворічний
строк, ротація посади здійснюватиметься між Сторонами. Держава, що
приймає, не бере участі в ротації.
2) Заступник командира з питань проведення операцій
відповідає за розвідку, проведення операцій, у тому числі за
участю цивільного населення, та інженерну діяльність.
3) Заступник командира з питань забезпечення відповідає за
особовий склад, тилове забезпечення, зв'язок та фінансування.
4) Посада заступників командира SEEBRIG відповідатиме
військовому званню полковника.
5) Заступники командира SEEBRIG будуть іншої національності,
ніж командир SEEBRIG.
6) Заступники командира звільняються від виконання своїх
відповідних обов'язків за наказом командира SEEBRIG.
7) Заступники командира разом із SEEBRIG беруть участь у
навчаннях та надзвичайних ситуаціях.
8) У разі необхідності старший заступник командира SEEBRIG
повинен бути готовий взяти на себе обов'язки командира SEEBRIG.
c. Начальник штабу SEEBRIG:
1) Держава, що приймає, призначатиме начальника штабу SEEBRIG
щонайменше на дворічний строк.
2) Посада начальника штабу SEEBRIG відповідатиме військовому
званню полковника.
3) Начальник штабу SEEBRIG є головою штабу SEEBRIG/штабного
ядра в мирний час та головою тактичного оперативного центру
SEEBRIG під час розгортання. Завданням начальника штабу SEEBRIG у
мирний час є створення штабу SEEBRIG/штабного ядра та керівництво
його діяльністю відповідно до цього додатка.
4) Начальник штабу SEEBRIG відповідатиме за таке:
a) діяльність штабу SEEBRIG/штабного ядра та управління ним;
b) забезпечення економного використання спільних фондів,
створених для штабу SEEBRIG/штабного ядра;
c) підготовку та проведення навчань штабу SEEBRIG/штабного
ядра та підрозділами підсилення штабу SEEBRIG;
d) контроль над плануванням дій у надзвичайних ситуаціях та
під час проведення операцій;
e) виконання будь-яких завдань командира SEEBRIG;
d. Заступники начальника штабу SEEBRIG:
1) Призначатиметься два заступники начальника штабу SEEBRIG -
заступник начальника штабу з питань проведення операцій та
заступник начальника штабу з питань забезпечення.
2) Заступник начальника штабу з питань проведення операцій
відповідає за розвідку, контррозвідку, проведення операцій,
цивільно-військове співробітництво й інженерну діяльність.
3) Заступник начальника штабу з питань забезпечення
відповідає за особовий склад, тилове забезпечення, зв'язок та
фінансування.
4) Заступники начальника штабу SEEBRIG призначатимуться на
дворічний строк. Ротація посад здійснюватиметься між Сторонами.
Держава, що приймає, не бере участі в ротації заступників
начальника штабу.
5) Посада заступників начальника штабу SEEBRIG відповідатиме
військовому званню полковника.
6) Під час розгортання заступник начальника штабу SEEBRIG з
питань проведення операцій є заступником голови тактичного
оперативного центру.
7) Заступники начальника штабу SEEBRIG відповідатимуть за
виконання будь-яких інших завдань начальника штабу SEEBRIG.
6. Сфера діяльності штабу SEEBRIG і штабного ядра:
a. G-1 (Особовий склад): Планування, звітність, лінгвістичне
забезпечення, благоустрій, релігія, бойовий дух, втрати, арешт
осіб, протокол (візити) (якщо службу протоколу не активовано),
медалі (нагороди), міжнародні звіти й військова поліція (у
координуванні з G2, G3 та G4).
b. G-2 (Розвідка): Планування розвідки, оцінка
(продуктивність) і брифінги, політика безпеки та географічне
забезпечення, взаємодія з національними розвідувальними елементами
(групами).
c. G-3 (Операції): Планування, поточні операції та навчання,
тактичний оперативний центр, взаємодія з вищими та союзними
штабами.
d. G-4 (Тилове забезпечення): У разі недостатньої чисельності
персоналу - звітування про ресурси та їхній стан, плани тилового
забезпечення, постійний порядок дій, тилове забезпечення, медичне
забезпечення, переміщення.
e. G-5 (Цивільно-військове співробітництво): Плани та
принципи цивільно-військового співробітництва, центр
цивільно-військового співробітництва, об'єднана військова комісія,
програми та проекти, взаємодія з місцевими органами влади та
неурядовими організаціями, зв'язки з громадськістю якщо службу
зв'язків з громадськістю не активовано.
f. G-6 (Центральна інформаційна служба): Планування та
забезпечення діяльності системи командування, управління та
зв'язку, проекти
g. G-7 (Інженерна діяльність): Забезпечення мобільності
бригади (мобільності для проведення контрнаступу), охоронні
функції, підтримка місцевих органів влади та неурядових
організацій.
h. G-8 (Бюджет і фінанси): Управління ресурсами, бюджетне
планування, фінансова звітність та бухгалтерський облік, виплати,
контракти й управління власністю (Начальник бюджетно-фінансового
управління не має безпосереднього доступу до командира SEEBRIG).
i. РІО (Інформування громадськості): Політика інформування
громадськості, центр інформування громадськості (прес-релізи),
взаємодія із засобами масової інформації.
j. Юрисконсульт: рекомендації командирові SEEBRIG з правових
питань, надання штабові судової експертизи.
k. Консультант з політичних питань: рекомендації командирові
SEEBRIG з політичних питань стосовно проведення операцій
(навчань).
7. Обов'язки Сторін:
a. Національні обов'язки:
1) Сторони призначатимуть відповідний особовий склад на
посади в штабі SEEBRIG відповідно до схеми заміщення посад
(доповнення 3 й 4) для забезпечення повного та ефективного
укомплектування штабу SEEBRIG особовим складом.
2) Сторони беруть на себе відповідальність за постійне
укомплектування особовим складом, який має відповідні військові
звання та кваліфікацію, володіє мовою та відповідає розумовим,
фізичним, а в деяких випадках й академічним здібностям, як це
описано у відповідних посадових інструкціях.
b. Обов'язки держави, що приймає:
Держава, що приймає, відповідатиме за надання підтримки
держави, що приймає, штабові SEEBRIG/штабному ядру та його
особовому складу, як це описано в додатку D.
Доповнення
Доповнення 1. Структура штабу SEEBRIG
Доповнення 2. Структура штабу SEEBRIG/штабного ядра
Доповнення 3. Штатна структура в надзвичайній ситуації для
штабу SEEBRIG
Доповнення 4. Штатна структура для штабу SEEBRIG/штабного
ядра

Доповнення 1
до додатка C

Структура штабу SEEBRIG
Усього: 107 1 бригадний генерал (OF-6) 5 полковників (OF-5) 61 підполковників (OF-4);
майорів (OF-3);
капітанів (OF-2) 40 сержантів (OR-5/OR-9);
техніків зі створення запасів
(спеціалістів служби тилу) (OR-1/OR-4)

---------------- -------------------- |Консультант із| |//////////////////| |політичних |--- |//// Командир ////| |питань | | ---------|//// бригади ////|----------- ---------------- | | |//////////////////| | ---------------- | | -------------------- | ------------ |Управління | | | | | |Радник | |інформування |--+---------------- --------------- --------------|командира | |громадськості | | |/////////////|--- ------------ ---------------- | |/ Заступник /|//| ---------------- | |/ командира /|//| |Протокол |--- |/////////////|//| ---------------- ---------------//| |///////////////| ----------------- ----------------- | |Офіцер зв'язку |------ ------------------ | |- | |................| -----------------|----+--------------------|.. Начальник ...|-------------- ------------------- |Офіцер зв'язку |-- | |.... штабу .....| | |.................| ----------------- |--- -------|................| -------------|. Юрисконсульт ..| |Офіцер зв'язку | | ------------------ |.................| ------------------ | | ------------------- | | --------------------- | | |Секретар начальника| | | |штабу |---------------- | --------------------- | | | | ------------------------------------------------------------------------- | | ---------------------------- ---------------------------- |//////////////////////////| |//////////////////////////| |// Заступник начальника //| |// Заступник начальника //| |// штабу (оперативний) //| |// штабу (забезпечення) //| |//////////////////////////| |//////////////////////////| ---------------------------- ---------------------------- | | --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- | | | | | | | | -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- | CG-2 | | CG-3 | | CG-5 | | CG-7 | | CG-1 | | CG-4 | | CG-6 | | CG-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- Розвідка Операції Цивільно- Інженер Особовий Тилове Зв'язок Бюджет та військове склад забезпечення і фінанси контррозвідка співробітництво
------- |/////|- Ротаційні посади |/////| -------
------- |.....|- Держава, що |.....| приймає -------

Доповнення 2
до додатка C

Структура штабу SEEBRIG/штабного ядра
Усього: 36 1 бригадний генерал (OF-6) 3 полковники (OF-5) 18 підполковників (OF-4);
майорів (OF-3);
капітанів (OF-2) 14 сержантів (OR-5/OR-9);
техніків зі створення запасів
(спеціалістів служби тилу)
(OR-1/OR-4) (OR-1/OR-4)

-------------------- | Командир | ---------------- | бригади | ------------ |Консультант із| -------------------- |Радник | |політичних |---------------------+---------------------|командира | |питань | | ------------ ---------------- | ------------------ --------------------- | Начальник | ----------------- |Секретар начальника|------------------| штабу |--------------| Юрисконсульт | |штабу | ------------------ ----------------- --------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | | ---------------------------- ---------------------------- | Заступник начальника | | Заступник начальника | | штабу (оперативний) | | штабу (забезпечення) | ---------------------------- ---------------------------- | | ----------------------------------- ----------------------------------- | | | | | | | | -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- | CG-2 | | CG-3 | | CG-5 | | CG-7 | | CG-1 | | CG-4 | | CG-6 | | CG-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

Доповнення 3
до додатка C

Штатна структура
в надзвичайній ситуації штабу SEEBRIG

Управління командира бригади
------------------------------------------------------------------------------ | Номер | Номер | Посада | Звання |Служба | Джерело | Примітки | |(військовий| (мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECGA001 |PECGA001 |Командир | OF-6 | A |Заміщуються|Штабне ядро | | | |бригади | | |на | | | | | | | |ротаційній | | | | | | | |основі | | | | | | | |Примітка 1 | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECGA002 |PECGA002 |Військовий | OF-3 | A |Однаково з |Штабне ядро | | | |помічник | | |CECGA001 | | | | |(радник | | | | | | | |командира) | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECGA003 |PECGA003 |Клерк | OR-6 | A |Однаково з |Штабне ядро | | | |(водій) | | |CECGA001 | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECGA004 |PECGA004 |Консультант|OF-4/A-4|A/CIV |Заміщуються|Штабне ядро | | | |з | | |на | | | | |політичних | | |ротаційній | | | | |питань | | |основі | | | | | | | |Держави | | | | | | | |1 та 5 | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECGA005 | |Клерк | OR-6 | A | 6 | | | | |(водій) | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECGA006 | |Керівник | OF-4 | A | 7 | | | | |прес- | | | | | | | |служби | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECGA007 | |Офіцер по | OF-3 | A | 3 | | | | |роботі зі | | | | | | | |ЗМІ | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECGA008 | |Клерк | OR-4 | | 2 | | | | |(водій) | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECGA009 | |Перекладач | OF-2 | A | 2 | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECGA010 | |Офіцер | OF-3 | A |Однаково з | | | | |протоколу | | | CECGA001 | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECGA011 | |Фотограф | OR-8 | A | 7 | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECGA012 | |Клерк | OR-4 | A | 5 | | | | |(водій) | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Управління заступника командира (оперативний)
------------------------------------------------------------------------------ | Номер | Номер | Посада | Звання |Служба | Джерело | Примітки | |(військовий| (мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECGB001 | |Заступник | OF-5 | A |Заміщуються|Представник | | | |командира | | |на |командування | | | |бригади | | |ротаційній | | | | | | | |основі | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECGB002 | |Виконавчий | OF-2 | A | |Однаково з CE| | | |офіцер | | | |CGB001 | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECGB003 | |Клерк | OR-4 | A | |Однаково з CE| | | |(водій) | | | |CGB001 | ------------------------------------------------------------------------------
Управління заступника командира (забезпечення)
------------------------------------------------------------------------------ | Номер | Номер | Посада |Звання |Служба | Джерело | Примітки | |(військовий| (мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECGC001 | |Заступник | OF-5 | A |Заміщуються|Представник | | | |командира | | |на |командування | | | |бригади | | |ротаційній | | | | | | | |основі | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECGC002 | |Виконавчий | OF-2 | A | |Однаково з CE| | | |офіцер | | | |CGC001 | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECGC003 | |Клерк | OR-4 | A | |Однаково з CE| | | |(водій) | | | |CGC001 | ------------------------------------------------------------------------------
Управління начальника штабу
------------------------------------------------------------------------------ | Номер | Номер | Посада |Звання |Служба | Джерело | Примітки | |(військовий| (мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECOS001 |PECOS001 |Начальник | OF-5 | A |Держава, що|Штабне ядро | | | |штабу | | |приймає |Представник | | | | | | | |командування | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECOS002 |PECOS002 |Клерк |OR-5/6 | A |Однаково з |Штабне ядро | | | |(водій) | | |CE COS001 | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECOS003 |PECOS003 |Секретар | OF-4 | A | 7 |Штабне ядро | | | |начальника | | | | | | | |штабу | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECOS004 |PECOS004 |Клерк |OR-4/5/6| A | 6 |Штабне ядро | | | |(водій) | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECOS005 |PECOS005 |Юрис- |OF-3/4 | A |Держава, що|Штабне ядро | | | |консульт | | |приймає | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECOS006 |PECOS006 |Клерк |OR-4/5/6| A | 2 |Штабне ядро | | | |(водій) | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECOS007 | |Офіцер | OF-3 | A |США | | | | |зв'язку | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECOS008 | |Клерк | OR-4 | A |США | | | | |(водій) | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECOS009 | |Офіцер | OF-3 | A |Словенія | | | | |зв'язку | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECOS010 | |Клерк | OR-4 | A |Словенія | | | | |(водій) | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECOS011 | |Офіцер | OF-3 | A |Хорватія | | | | |зв'язку | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECOS012 | |Клерк | OR-4 | A |Хорватія | | | | |(водій) | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Управління заступника начальника штабу (оперативний)
------------------------------------------------------------------------------ | Номер | Номер | Посада |Звання |Служба | Джерело | Примітки | |(військовий| (мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| |CEDCOS001 |PEDCOS001|Заступник | OF-5 | A |Заміщуються|Представник | | | |начальника | | |на |командування | | | |штабу | | |ротаційній | | | | | | | |основі | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| |CEDCOS002 |PEDCOS002|Клерк | OR-4 | A |Однаково з | | | | |(водій) | | |CEDCOS001 | | ------------------------------------------------------------------------------
Управління заступника начальника штабу (забезпечення)
------------------------------------------------------------------------------ | Номер | Номер | Посада |Звання |Служба | Джерело | Примітки | |(військовий| (мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+----------+----------+--------+-------+-----------+-------------| |CEDCOS001 |PEDCOSS001|Заступник | OF-5 | A |Заміщуються|Представник | | | |начальника| | |на |командування | | | |штабу | | |ротаційній | | | | | | | |основі | | |-----------+----------+----------+--------+-------+-----------+-------------| |CEDCOS002 |PEDCOSS002|Клерк | OR-4 | A |Однаково з | | | | |(водій) | | |CE | | | | | | | |DCOSS001 | | ------------------------------------------------------------------------------
Управління начальника CG-1 (особовий склад)
------------------------------------------------------------------------------ | Номер | Номер | Посада | Звання |Служба | Джерело | Примітки | |(військовий| (мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+----------+----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG101 |PECG101 |Начальник | OF-4 | A | 2 |Штабне ядро | | | |CG-1 | | | | | |-----------+----------+----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG102 |PECG102 |Офіцер | OF-3 | A | 7 |Штабне ядро | | | |планування| | | | | |-----------+----------+----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG103 | |Офіцер- |OF-2/3 | A | 3 | | | | |кадровик | | | | | |-----------+----------+----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG104 | |Начальник |OF-2/3 | A | 4 | | | | |військової| | | | | | | |поліції | | | | | |-----------+----------+----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG105 | |Водій | OR-3 | A | 7 | | |-----------+----------+----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG106 | |Офіцер | OF-2 | A | 1 | | | | |соціаль- | | | | | | | |ного | | | | | | | |забезпе- | | | | | | | |чення | | | | | |-----------+----------+----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG107 | |Клерк | OR-3 | A | 3 | | | | |(водій) | | | | | |-----------+----------+----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG108 |PECG103 |Клерк |OR-4/5/6| A | 6 |Штабне ядро | | | |(водій) | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Управління начальника CG-2
(розвідка та контррозвідка)
------------------------------------------------------------------------------ | Номер | Номер | Посада | Звання |Служба | Джерело | Примітки | |(військовий| (мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG201 |PECG201 |Начальник | OF-4 | A | 3 |Штабне ядро | | | |CG-2 | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG202 | |Офіцер | OF-3 | A | 7 | | | | |планування | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG203 | |Розвідник- | OF-3 | A | 6 | | | | |аналітик | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG204 | |Розвідник- |OF-2/3 | A | 3 | | | | |аналітик | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG205 | |Спеціаліст |OF-2/3 | A | 4 | | | | |розвідки | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG206 | |Сержант- | OR-6 | A | 4 | | | | |розвідник | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG207 | |Перекладач | OF-2 | A |Держава, що|англійська | | | | | | |приймає | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG208 | |Офіцер |OF-2/3 | A | 2 | | | | |контр- | | | | | | | |розвідки | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG209 | |Офіцер з |OF-2/3 | A | 1 | | | | |питань гео-| | | | | | | |інформації | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG210 | |Клерк | OR-3 | A | 7 | | | | |(водій) | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG211 |PECG202 |Клерк/ |OR-4/5/6| A | 3 |Штабне ядро | | | |водій | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Управління начальника CG-3 (операції та навчання)
------------------------------------------------------------------------------ | Номер | Номер | Посада | Звання |Служба | Джерело | Примітки | |(військовий| (мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG301 |PECG301 |Начальник | OF-4 | A | 7 |Штабне ядро | | | |CG-3 | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG302 | |Офіцер | OF-3 | A | 7 | | | | |планування | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG303 | |Оперативний| OF-3 | A | 4 | | | | |офіцер | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG304 | |Оперативний|OF-2/3 | A | 6 | | | | |офіцер | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG305 |PECG302 |Офіцер з | OF-3 | A | 3 |Штабне ядро | | | |підготовки | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG306 | |Спеціаліст |OR-7/8 | A | 7 | | | | |зі звіту | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG307 | |Оперативний|OR-5/6 | A | 6 | | | | |сержант | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG308 | |Оперативний|OR-5/6 | A | 3 | | | | |сержант | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG309 | |Офіцер | OF-2 | A | 2 | | | | |захисту | | | | | | | |сил | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG310 | |Клерк | OR-3 | A | 7 | | | | |(водій) | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG311 |PECG303 |Клерк |OR-4/5/6| A | 2 |Штабне ядро | | | |(водій) | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Управління начальника CG-4 (тилове забезпечення)
------------------------------------------------------------------------------ | Номер | Номер | Посада | Звання |Служба | Джерело | Примітки | |(військовий| (мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG401 |PECG401 |Начальник | OF-4 | A | 4 |Штабне ядро | | | |CG-4 | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG402 | |Офіцер | OF-3 | A | 6 | | | | |планування | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG403 | |Офіцер |OF-2/3 | A | 7 | | | | |планування | | | | | | | |тилового | | | | | | | |забезпечен-| | | | | | | |ня | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG404 | |Офіцер з |OF-2/3 | A | 3 | | | | |мобілізації| | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG405 | |Піхотний | OF-3 | A | 2 | | | | |офіцер | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG406 | |Офіцер |OF-2/3 | A | 7 | | | | |забезпечен-| | | | | | | |ня | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG407 | |Офіцер |OF-2/3 | A | 2 | | | | |зберігання | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG408 | |Офіцер- |OF-2/3 | A | 5 | | | | |медик | | | 5 | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG409 | |Клерк | OR-3 | A | 1 | | | | |(водій) | | | | | |-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG410 |PECG402 |Клерк |OR-4/5/6| A | 7 |Штабне | | | |(водій) | | | |ядро | ------------------------------------------------------------------------------
Управління начальника CG-5
(цивільно-військове співробітництво)
------------------------------------------------------------------------------ | Номер | Номер | Посада | Звання |Служба |Джерело | Примітки | |(військовий|(мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------| | CECG501 |PECG501 |Начальник | OF-4 | A | 6 |Штабне ядро | | | |CG-5 | | | | | |-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------| | CECG502 |PECG502 |Офіцер | OF-3 | A | 2 |Штабне ядро | | | |планування | | | | | |-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------| | CECG503 | |Оперативний | OF-3 | A | 7 | | | | |офіцер | | | | | |-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------| | CECG504 | |Оперативний | OF-3 | A | 3 | | | | |офіцер | | | | | |-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------| | CECG505 | |Офіцер | OF-3 | A | 7 |Зв'язок з | | | |зв'язку | | | |місцевими | | | |(місцевий) | | | |службовцями | |-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------| | CECG506 | |Водій | OR-3 | A | 7 | | |-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------| | CECG507 | |Офіцер | OF-2/3 | A | 4 |Зв'язок з | | | |зв'язку | | | |неурядовими | | | |(неурядова | | | |організаціями | | | |організація)| | | | | |-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------| | CECG508 | |Водій | OR-3 | A | 4 | | |-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------| | CECG509 | |Офіцер | OF-3 | A | 5 |Зв'язок з | | | |зв'язку | | | |урядовими | | | |(урядова | | | |організаціями | | | |організація)| | | | | |-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------| | CECG510 | |Водій | OR-3 | A | 3 | | |-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------| | CECG511 | |Перекладач |OF-2/3/ | A | 2 |Держава, що | | | | |цивільний | | |приймає; | | | | | | | |англійська | |-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------| | CECG512 |PECG503 |Клерк |OR-4/5/6 | A | 7 |Штабне ядро | | | |(водій) | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Управління начальника CG-6 (зв'язок)
------------------------------------------------------------------------------ | Номер | Номер | Посада | Звання |Служба |Джерело | Примітки | |(військовий|(мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------| | CECG601 |PECG601 |Начальник | OF-4 | A | 2 |Штабне ядро | | | |CG-6 | | | | | |-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------| | CECG602 | |Офіцер | OF-3 | A | 7 | | | | |планування | | | | | |-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------| | CECG603 | |Офіцер | OF-3 | A | 3 | | | | |планування | | | | | | | |зв'язку | | | | | |-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------| | CECG604 |PECG602 |Офіцер з |OF-2/3 | A | 6 |Штабне ядро | | | |управління | | | | | | | |частотами | | | | | |-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------| | CECG605 | |Управляючий | OF-2 | A | 7 | | | | |мережею | | | | | |-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------| | CECG606 | |Технічний | OR-6 | A | 6 | | | | |спеціаліст | | | | | |-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------| | CECG607 | |Спеціаліст | OR-7 | A | 3 | | | | |з обробки | | | | | | | |даних | | | | | |-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------| | CECG608 | |Клерк | OR-3 | A | 2 | | | | |(водій) | | | | | |-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------| | CECG609 |PECG603 |Клерк |OR-4/5/6 | A | 3 |Штабне ядро | | | |(водій) | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Управління начальника CG-7 (інженерний)
------------------------------------------------------------------------------ | Номер | Номер | Посада | Звання |Служба | Джерело | Примітки | |(військовий|(мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG701 |PECG701 |Начальник | OF-4 | A | 1/5 |Штабне ядро | | | |CG-7 | | | | | |-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG702 | |Офіцер- | OF-3 | A | 7 | | | | |інженер | | | | | | | |планування | | | | | |-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG703 |PECG702 |Офіцер- | OF-3 | A | 3 |Штабне ядро | | | |інженер | | | | | |-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG704 |PECG703 |Офіцер- |OF-2/3 | A | 6 |Штабне ядро | | | |інженер | | | | | |-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG705 | |Клерк | OR-3 | A | 1 | | | | |(водій) | | | | | |-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG706 |PECG704 |Клерк | OR- | A | 1/5 |Штабне ядро | | | |(водій) |4/5/6 | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Управління начальника CG-8 (бюджетно-фінансовий)
------------------------------------------------------------------------------ | Номер | Номер | Посада |Звання |Служба | Джерело | Примітки | |(військовий|(мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG801 |PECG801 |Начальник | OF-4 | A | 3 |Штабне ядро | | | |CG-8 | | | | | |-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG802 | |Керівник | OF-3 | A | 7 | | | | |фондом | | | | | |-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG803 | |Офіцер |OF-2/3 | A | 6 | | | | |контрактник | | | | | |-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG804 | |Офіцер | OF-2 | A | 4 | | | | |компенсації | | | | | |-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG805 | |Клерк | OR-3 | A | 2 | | | | |(водій) | | | | | |-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------| | CECG806 |PECG802 |Клерк |OR-4/5/6| A | 3 |Штабне ядро | | | |(водій) | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Усього: 107
1 бригадний генерал (OF-6) 5 полковників (OF-5) 61 підполковників (OF-4); майорів (OF-3); капітанів (OF-2) 40 сержантів (OR-5/OR-9);
техніків зі створення запасів
(спеціалістів служби тилу) (OR-1/OR-4)

Доповнення 4
до додатка C

Штатна структура для штабу SEEBRIG/штабного ядра

Управління командира бригади
-------------------------------------------------------------------------- | Номер | Номер | Посада | Звання |Служба | Джерело | примітки | |(військовий| (мирний| | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+--------+-----------+--------+-------+----------+-----------| | CECGA001 |PECGA001|Командир | OF-6 | A |Примітка 1|Заміщуються| | | |бригади | | | |на | | | | | | | |ротаційній | | | | | | | |основі | |-----------+--------+-----------+--------+-------+----------+-----------| | CECGA002 |PECGA002|Військовий | OF-3 | A | |Однаково з | | | |помічник | | | |CECGA001 | | | |(радник | | | | | | | |командира) | | | | | |-----------+--------+-----------+--------+-------+----------+-----------| | CECGA003 |PECGA003|Клерк | OR-6 | A | |Однаково з | | | |(водій) | | | |CECGA001 | |-----------+--------+-----------+--------+-------+----------+-----------| | CECGA004 |PECGA004|Консультант|OF-4/A-4|A/CIV | 5/1 | | | | |з | | | | | | | |політичних | | | | | | | |питань | | | | | --------------------------------------------------------------------------
Управління начальника штабу
-------------------------------------------------------------------------- | Номер | Номер | Посада |Звання |Служба| Джерело | Примітки | |(військовий| (мирний| | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+--------+------------+-------+------+----------+------------| | CECOS001 |PECOS001|Начальник | OF-5 | A |Держава, |Примітка 1 | | | |штабу | | |що | | | | | | | |приймає | | |-----------+--------+------------+-------+------+----------+------------| | CECOS002 |PECOS002|Клерк |OR-5/6 | A | |Однаково | | | |(водій) | | | |з | | | | | | | |CECOS001 | |-----------+--------+------------+-------+------+----------+------------| | CECOS003 |PECOS003|Секретар | OF-4 | A |Примітка 2| | | | |начальника | | |7* | | | | |штабу | | | | | |-----------+--------+------------+-------+------+----------+------------| | CECOS004 |PECOS004|Клерк | OR- | A | 6 | | | | |(водій) |4/5/6 | | | | |-----------+--------+------------+-------+------+----------+------------| | CECOS005 |PECOS005|Юрисконсульт|OF-3/4 | A |Держава, | | | | | | | |що | | | | | | | |приймає | | |-----------+--------+------------+-------+------+----------+------------| | CECOS006 |PECOS005|Клерк | OR- | A | 2 | | | | |(водій) |4/5/6 | | | | --------------------------------------------------------------------------
Управління заступника начальника штабу (оперативний)
-------------------------------------------------------------------------- | Номер | Номер | Посада |Звання |Служба | Джерело | Примітки | |(військовий| (мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+---------+----------+-------+-------+----------+------------| |CEDCOS001 |PEDCOS001|Заступник | OF-5 | A |Примітка 1|Заміщуються | | | |начальника| | | |на | | | |штабу | | | |ротаційній | | | | | | | |основі | | | | | | | |Начальник | | | | | | | |оперативного| | | | | | | |центру | |-----------+---------+----------+-------+-------+----------+------------| |CEDCOS002 |PEDCOS002|Клерк | OR-4 | A | |Однаково з | | | |(водій) | | | |CEDCOS001 | --------------------------------------------------------------------------
Управління заступника начальника штабу (забезпечення)
-------------------------------------------------------------------------- | Номер | Номер | Посада |Звання |Служба | Джерело | Примітки | |(військовий| (мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+----------+----------+-------+-------+---------+------------| |CEDCOSS001 |PEDCOSS001|Заступник | OF-5 | A |Примітка |Заміщуються | | | |начальника| | | |на | | | |штабу | | | |ротаційній | | | | | | | |основі | | | | | | | |Начальник | | | | | | | |оперативного| | | | | | | |центру | |-----------+----------+----------+-------+-------+---------+------------| |CEDCOSS002 |PEDCOSS002|Клерк | OR-4 | A | |Однаково з | | | |(водій) | | | |CEDCOSS001 | --------------------------------------------------------------------------
Управління начальника CG-1 (особовий склад)
-------------------------------------------------------------------------- | Номер | Номер | Посада |Звання |Служба | Джерело | Примітки | |(військовий|(мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+--------+-----------+-------+-------+---------+-------------| | CECG101 |PECG101 |Начальник | OF-4 | A | 2 |Начальник | | | |CG-1 | | | |протокольного| | | | | | | |відділу | |-----------+--------+-----------+-------+-------+---------+-------------| | CECG102 |PECG102 |Офіцер | OF-3 | A | 7 |Офіцер з | | | |планування | | | |особового | | | | | | | |складу | |-----------+--------+-----------+-------+-------+---------+-------------| | CECG108 |PECG103 |Клерк | OR- | A | 6 | | | | |(водій) |4/5/6 | | | | --------------------------------------------------------------------------
Управління начальника CG-2
(розвідка та контррозвідка)
-------------------------------------------------------------------------- | Номер | Номер | Посада | Звання |Служба | Джерело | Примітки | |(військовий|(мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+--------+----------+--------+-------+----------+------------| | CECG201 |PECG201 |Начальник | OF-4 | A |Примітка 2|Офіцер | | | |CG-2 | | |3* |планування | |-----------+--------+----------+--------+-------+----------+------------| | CECG211 |PECG202 |Клерк | OR- | A |Примітка 2| | | | |(водій) | 4/5/6 | |3* | | --------------------------------------------------------------------------
Управління начальника CG-3 (операції та навчання)
-------------------------------------------------------------------------- | Номер | Номер | Посада | Звання |Служба | Джерело | Примітки | |(військовий|(мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+--------+-----------+--------+-------+---------+------------| | CECG301 |PECG301 |Начальник | OF-4 | A | 7 |Офіцер | | | |CG-3 | | | |планування | |-----------+--------+-----------+--------+-------+---------+------------| | CECG305 |PECG302 |Офіцер | OF-3 | A | 3 | | | | |підготовки | | | | | |-----------+--------+-----------+--------+-------+---------+------------| | CECG311 |PECG303 |Клерк | OR- | A | 2 | | | | |(водій) | 4/5/6 | | | | --------------------------------------------------------------------------
Управління начальника CG-4 (тилове забезпечення)
-------------------------------------------------------------------------- | Номер | Номер | Посада | Звання |Служба |Джерело | Примітки | |(військовий|(мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+--------+----------+--------+-------+--------+--------------| | CECG401 |PECG401 |Начальник | OF-4 | A | 4 |Офіцер з | | | |CG-4 | | | |планування | | | | | | | |(переміщення) | |-----------+--------+----------+--------+-------+--------+--------------| | CECG410 |PECG402 |Клерк | OR- | A | 7 | | | | |(водій) | 4/5/6 | | | | --------------------------------------------------------------------------
Управління начальника CG-5
(цивільно-військове співробітництво)
-------------------------------------------------------------------------- | Номер | Номер | Посада | Звання | Служба | Джерело |Примітки | |(військовий| (мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+---------+----------+--------+--------+-----------+---------| | CECG501 |PECG501 |Начальник | OF-4 | A | 6 | | | | |CG-5 | | | | | |-----------+---------+----------+--------+--------+-----------+---------| | CECG502 |PECG502 |Офіцер | OF-3 | A |Держава, що|Офіцер- | | | |планування| | |приймає |інженер | |-----------+---------+----------+--------+--------+-----------+---------| | CECG512 |PECG503 |Клерк | OR- | A | 7 | | | | |(водій) | 4/5/6 | | | | --------------------------------------------------------------------------
Управління начальника CG-6 (зв'язок)
-------------------------------------------------------------------------- | Номер | Номер | Посада | Звання | Служба | Джерело | Примітки | |(військовий| (мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+---------+----------+--------+--------+----------+----------| | CECG601 |PECG601 |Начальник | OF-4 | A |Примітка 3|Офіцер | | | |CG-6 | | |6 |планування| |-----------+---------+----------+--------+--------+----------+----------| | CECG604 |PECG602 |Офіцер з | OF-2/3 | A |Примітка 4|Офіцер | | | |управління| | |2 |зв'язку | | | |частотами | | | | | |-----------+---------+----------+--------+--------+----------+----------| | CECG609 |PECG603 |Клерк | OR- | A | 3 | | | | |(водій) | 4/5/6 | | | | --------------------------------------------------------------------------
Управління начальника CG-7 (інженерний)
-------------------------------------------------------------------------- | Номер | Номер | Посада | Звання | Служба | Джерело | Примітки | |(військовий| (мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+---------+---------+--------+--------+----------+-----------| | CECG701 |PECG701 |Начальник| OF-4 | A | 1/5 | | | | |CG-7 | | | | | |-----------+---------+---------+--------+--------+----------+-----------| | CECG703 |PECG702 |Офіцер- | OF-3 | A | |Офіцер з | | | |інженер | | | |інженерного| | | | | | | |планування | |-----------+---------+---------+--------+--------+----------+-----------| | CECG704 |PECG703 |Офіцер- | OF-2/3 | A | 6 |Офіцер з | | | |інженер | | | |інженерного| | | | | | | |планування | |-----------+---------+---------+--------+--------+----------+-----------| | CECG706 |PECG704 |Клерк | OR- | A | 1/5 | | | | |(водій) | 4/5/6 | | | | --------------------------------------------------------------------------
Управління начальника CG-8
(бюджетно-фінансовий)
-------------------------------------------------------------------------- | Номер | Номер | Посада | Звання | Служба | Джерело | Примітки | |(військовий| (мирний | | | | | | | час) | час) | | | | | | |-----------+---------+---------+--------+--------+----------+-----------| | CECG801 |PECG801 |Начальник| OF-4 | A | 3 |Керівник | | | |CG-8 | | | |фонду | |-----------+---------+---------+--------+--------+----------+-----------| | CECG806 |PECG802 |Клерк | OR- | A | 3 | | | | |(водій) | 4/5/6 | | | | --------------------------------------------------------------------------
Усього: 36
1 бригадний генерал (OF-6)
(відповідно до погодженої ротаційної таблиці) 3 полковники (OF-5)
(відповідно до погодженої ротаційної таблиці) 18 підполковників (OF-4); майорів (OF-3); капітанів (OF-2) 14 сержантів (OR-5/OR-9);
техніків зі створення запасів
(спеціалістів служби тилу) (OR-1/OR-4) (OR-1/OR-4)
- примітка 1: відповідно до дислокації штабу
багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи й
таблиці необхідної ротації посад для джерела посади;
- примітка 2: якщо Туреччина є державою, що приймає, секретар
начальника штабу надаватиметься Грецією, а начальник G-2 та
водій - Туреччиною;
- примітка 3: ця посада надаватиметься Болгарією протягом
перших чотирьох років; після перших чотирьох років ця посада
постійно надаватиметься Румунією.
- примітка 4: ця посада надаватиметься Румунією протягом
перших чотирьох років; після перших чотирьох років ця посада
постійно надаватиметься Болгарією.

Додаток D. Підтримка держави, що приймає,
для створення постійного штабу багатонаціональних
миротворчих сил Південно-Східної Європи
та забезпечення його діяльності

Стаття I
Мета
1. Метою цього додатка є визначення та деталізація підтримки
держави, що приймає, стосовно створення постійного штабу
багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи та
забезпечення його діяльності, а також процедур та принципів, яких
необхідно дотримуватися.
2. Цей додаток визначатиме всі типи підтримки, у разі
потреби - джерела та методи фінансування, а також будь-які інші
особливі домовленості.
3. Положення цього додатка, які прийнято Сторонами, разом з
положеннями додатка E (Фінанси) є зобов'язанням держави, що
приймає, забезпечити визначену підтримку постійному штабові
SEEBRIG відповідно до зазначених нижче положень.
Стаття II
Визначення
1. "Держава, що приймає" означає країну, на території якої
розташовується постійний штаб SEEBRIG.
2. "Підтримка держави, що приймає" означає підтримку, що
надає держава, що приймає, штабові SEEBRIG, штабному ядру та
членам сімей особового складу.
3. "Спільні фонди" означає ті фонди загального бюджету, що
надають Сторони відповідно до фінансового додатка та які
використовуються лише для покриття спільних витрат.
4. "Початкові витрати" означає ті витрати, необхідні для
заснування постійного штабу SEEBRIG до початку його
функціонування.
5. "Штабне ядро" означає ключовий особовий склад штабу, який
Сторони надають постійно та який підпорядковується командиру
бригади SEEBRIG для виконання щоденного планування, а також інших
функцій, як це описано в додатку C (Штаб SEEBRIG) та в
доповненні 4 (Штабне ядро).
6. "Член сім'ї" означає дружину (чоловіка) члена штабного
ядра або дитину такого члена, яка (який) залежать від його (її)
підтримки.
Стаття III
Загальні принципи
1. Держава, що приймає, погоджується забезпечити
інфраструктуру, необхідні матеріально-технічні засоби та
обладнання для постійного штабу SEEBRIG.
2. Держава, що приймає, погоджується забезпечити підтримку
постійному штабові SEEBRIG протягом усієї його діяльності й
перебування на її території.
3. Інші домовленості для підтримки держави, що приймає,
можуть погоджуватися на двосторонній основі.
Стаття IV
Заснування постійного штабу SEEBRIG
1. Для забезпечення ефективного функціонування постійного
штабу SEEBRIG держава, що приймає, безоплатно надаватиме такі
матеріально-технічні засоби, послуги й інфраструктуру:
- робочі приміщення (офіси, бібліотеку, зали для засідань та
протокольних зустрічей тощо);
- кімнати відпочинку (клуб, спортзал, душові кімнати, сауну,
спортивні майданчики тощо);
- кухні та їдальні;
- туалети;
- медичний пункт і стоматологічний кабінет;
- місця для паркування;
- склади;
- приміщення для персоналу служби безпеки;
- меблі й технічні засоби, необхідні для виконання
функціональних обов'язків;
- системи зв'язку та інформації:
мережу внутрішнього телефонного зв'язку;
доступ до мережі комерційного телефонного зв'язку;
внутрішню інформаційну мережу, зокрема технічні засоби та
програмне забезпечення;
засоби автоматичної обробки інформації;
доступ до цивільної або військової мережі передачі даних;
- допомога в забезпеченні приміщень у найближчих населених
пунктах;
- транспортування до приміщень і від них та забезпечення
безпеки.
2. Під час визначення місця розташування постійного штабу
SEEBRIG, тобто держави, що приймає, буде створено об'єднану
дослідницьку групу, завданням якої відповідно до даних ближньої
розвідки буде визначення остаточного складу, точного типу
обладнання, моральних та інших вимог у рамках підтримки держави,
що приймає.
3. Держава, що приймає, покриє початкові витрати.
Стаття V
Принципи підтримки держави, що приймає,
для забезпечення функціонування постійного
штабу SEEBRIG
1. Держава, що приймає, діятиме як агент з укладання
контрактів і закупівель від імені штабу SEEBRIG у справах стосовно
закупівлі, оренди та інших юридично обов'язкових домовленостей.
Для забезпечення погодженої підтримки держава, що приймає, надає
необхідні розпорядження відповідним цивільним або військовим
структурам та місцевим підрядчикам. Сторони прийматимуть ці
домовленості через їхніх представників, визначених у наступному
пункті (пункті 2).
2. Постійний штаб SEEBRIG призначить офіцера, а також службу
першочергової відповідальності для координування питань надання
підтримки держави, що приймає, та повідомить державі, що приймає,
інформацію про осіб, уповноважених робити запити в особливих
галузях та про їхні повноваження. Дії служби першочергової
відповідальності, пов'язані з укладанням контрактів та лізингом,
будуть контролюватися радою, що складається з представників
Сторін.
3. Держава, що приймає, також призначить службу першочергової
відповідальності й необхідний особовий склад для виконання своїх
зобов'язань.
4. Командир SEEBRIG має право здійснювати прямі закупівлі
товарів і послуг у разі необхідності.
5. Держава, що приймає, та постійний штаб SEEBRIG
зберігатимуть необхідні адміністративні та фінансові документи, у
тому числі документи про компенсацію наданої підтримки, щонайменше
п'ять років.
6. У своїх зв'язках з державою, що приймає, Сторони в
питаннях підтримки держави, що приймає, погоджуються бути
представленими старшими офіцерами в постійному штабі SEEBRIG.
7. Вид підтримки, яку надає держава, що приймає, та способи
оплати перераховано в доповненні 1.
8. Для замовлень, отримання та доставки товарів та послуг, що
надає держава, що приймає, використовуватиметься форма для
замовлень, отримання та доставки (підлягає обговоренню). Заповнена
та підписана форма використовуватиметься як свідчення про
здійснення належного забезпечення відповідними послугами
(товарами). Для набрання чинності форма для замовлень, отримання
та доставки міститиме щонайменше такі пункти: дату, місце видачі,
назву, кількість (якість) наданого забезпечення, ім'я, прізвище,
військове звання та підписи уповноважених представників постійного
штабу SEEBRIG та держави, що приймає.
9. Вартість наданої підтримки підраховуватиметься без
елементів прибутку або втрат для держави, що приймає.
10. Оплата поточних витрат на операції та підтримку
діяльності постійного штабу SEEBRIG здійснюватиметься за рахунок
загального бюджету згідно з процедурою, визначеною в додатку E
(Фінанси).
11. Держава, що приймає, повинна надати штабну роту й роту
зв'язку відповідного рівня готовності для забезпечення підтримки
діяльності постійного штабу SEEBRIG. Усі витрати на забезпечення
штабної роти й роти зв'язку, за винятком витрат на
паливно-мастильні матеріали, ремонт, інші витратні матеріали, що
виникли у зв'язку із забезпеченням транспортування для підтримки
постійного штабу багатонаціональних миротворчих сил
Південно-Східної Європи, покриваються за рахунок держави, що
приймає, і не підлягають відшкодуванню.
12. Такі важливі заходи, як навчання, операції та інші
широкомасштабні заходи, які проводяться за межами держави
розташування постійного штабу SEEBRIG, вимагатимуть укладання
окремих угод стосовно забезпечення підтримки з боку держави, що
приймає.
13. Держава, що приймає, погоджується надати таку підтримку:
a) допомогу в забезпеченні розселення особового складу
постійного штабу SEEBRIG у найближчій міській зоні;
b) транспортування до приміщень і від них;
c) у разі потреби забезпечення охорони постійного штабу
SEEBRIG та району проживання особового складу;
d) видачу талонів на пальне, які не підлягатимуть
оподаткуванню, для особистого користування.
14. На вимогу однієї зі Сторін або постійного штабу SEEBRIG,
адресовану державі, що приймає, стосовно перевезення або
утилізації майна, що їм належить, держава, що приймає,
забезпечуватиме підтримку на таких умовах:
a) Сторона, що є власником майна, повинна повідомити державі,
що приймає, вказівки стосовно способу перевезення або утилізації
такого майна. Це повідомлення повинно бути передано державі, що
приймає, завчасно протягом трьох місяців;
b) витрати на пакування, зворотне перевезення та утилізацію
майна сплачуватимуться Стороною, що є власником майна.
15. Постійний штаб SEEBRIG розробить постійний порядок дій
для забезпечення підтримки держави, що приймає, та придбань.
Стаття VI
Звільнення від сплати податків
1. Паливно-мастильні матеріали, надані державою, що приймає,
та (або) придбані постійним штабом SEEBRIG, не підлягатимуть
оподаткуванню відповідно до законодавства держави, що приймає.
Сторони окремо домовляться про порядок повернення ПДВ чи інших
податків, які були сплачені під час придбання паливно-мастильних
матеріалів.
2. Речі, тимчасово ввезені або придбані на місці та в
подальшому вивезені для діяльності постійного штабу SEEBRIG,
звільнятимуться від митних зборів, повернення митних зборів,
податків та акцизів відповідно до чинного законодавства держави,
що приймає.

Доповнення 1
до додатка D

Підтримка Сторони,
що приймає в рамках створення
та функціонування постійного штабу SEEBRIG

------------------------------------------------------------------ | N | Вид підтримки | Способи оплати | | | |--------------------------------------| | | |Безопла-| За | Відшкоду- | Окрема | | | | тно |рахунок | вання | угода | | | | |фізичних| | | | | | | осіб | | | | | | |(Сторін)| | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| | 1 |Використання робочих | х | | | | | |приміщень | | | | | | |(бібліотеки, | | | | | | |кабінетів, залів | | | | | | |засідань та | | | | | | |протокольних заходів | | | | | | |тощо) | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| | 2 |Використання | х | | | | | |переносних меблів | | | | | | |приміщень, зазначених| | | | | | |у пункті N 1 | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| | 3 |Використання | х | | | | | |обладнання кабінетів | | | | | | |(комп'ютерів, | | | | | | |копіювальних | | | | | | |пристроїв, засобів | | | | | | |зв'язку тощо) | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| | 4 |Використання | х | | | | | |громадських та | | | | | | |спортивних приміщень | | | | | | |(у приміщеннях та на | | | | | | |вулиці) | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| | 5 |Використання засобів,| х | | | | | |призначених для | | | | | | |навчання й тренування| | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| | 6 |Використання | х | | | | | |військової їдальні | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| | 7 |Харчування | | х | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| | 8 |Житло | | х | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| | 9 |Обслуговування, | | | х | | | |модернізація або | | | | | | |спеціальне | | | | | | |облаштування | | | | | | |службових приміщень, | | | | | | |призначених для | | | | | | |штабного ядра | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |10 |Місця паркування | х | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |11 |Послуги прання | | х | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |12 |Послуги прибирання, у| | | х | | | |тому числі санітарної| | | | | | |обробки | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |13 |Пожежна безпека | х | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |14 |Питна й технічна вода| х | | | | | |військового | | | | | | |постачання | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |15 |Питна й технічна вода| | | х | | | |комерційного | | | | | | |постачання | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |16 |Електроенергія | | | х | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |17 |Медична | х | | | | | |диспансеризація та | | | | | | |невідкладна | | | | | | |стоматологічна | | | | | | |допомога | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |18 |Невідкладна медична | х | | | | | |допомога та первинна | | | | | | |госпіталізація у | | | | | | |військових госпіталях| | | | | | |особового складу | | | | | | |штабного ядра | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |19 |Стаціонарне та базове| | х | | | | |(стоматологічне) | | | | | | |лікування, окрім | | | | | | |зазначеного в пунктах| | | | | | |17 та 18 | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |20 |Використання | х | | | | | |приміщень військових | | | | | | |складів | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |21 |Місцевий громадський | х | | | | | |транспорт між місцем | | | | | | |проживання та | | | | | | |службовими будівлями | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |22 |Транспортування, | | х | | | | |окрім зазначеного в | | | | | | |пункті 21 | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |23 |Постачання | | | х | | | |паливно-мастильних | | | | | | |матеріалів | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |24 |Постачання | | | | х | | |обладнання, запасних | | | | | | |частин та витратних | | | | | | |матеріалів | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |25 |Витрати на паркування| | | х | | | |та зворотне | | | | | | |перевезення майна | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |26 |Постачання та послуги| | | | х | | |від комерційних | | | | | | |структур | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |27 |Зв'язок з | | | х | | | |використанням | | | | | | |комерційної мережі | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |28 |Зв'язок з | | | | х | | |використанням | | | | | | |міжнародної | | | | | | |військової мережі | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |29 |Електронна пошта й | | | | | | |стандартні поштові | | | | | | |послуги: | | | | | | |---------------------+--------+--------+-----------+--------| | |- для службових | | | х | | | |потреб; | | | | | | |---------------------+--------+--------+-----------+--------| | |- для особистих | | х | | | | |потреб | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |30 |Забезпечення | | | | х | | |грошового обігу | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |31 |Забезпечення охорони | х | | | | | |території, де | | | | | | |знаходиться | | | | | | |приміщення штабного | | | | | | |ядра | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |32 |Вивезення та | х | | | | | |утилізація сміття | | | | | |---+---------------------+--------+--------+-----------+--------| |33 |Видача талонів на | | х | | | | |паливно-мастильні | | | | | | |матеріали | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток E. Фінанси

Стаття 1
Предмет
1. У цьому додатку визначаються фінансові норми, методи та
процедури, необхідні для встановлення, функціонування, підготовки,
проведення операцій та підтримки багатонаціональних миротворчих
сил Південно-Східної Європи, а також встановлюються умови
формування бюджету багатонаціональних миротворчих сил
Південно-Східної Європи.
2. Фінансові процедури багатонаціонального фінансування
розроблятимуться постійним штабом SEEBRIG. Документ
погоджуватиметься політично-військовим керівним комітетом та
видається окремо.
Стаття 2
Принципи
1. Повноваження: командир SEEBRIG уповноважений виконувати
погоджений бюджет через його штаб G8.
2. Прозорість: після подання до політично-військового
керівного комітету щоквартальні та щорічні звіти стануть
доступними для всіх Сторін.
3. Особливий розподіл коштів: усі кошти бюджету
розподілятимуться по бюджетних рахунках. У разі необхідності
політично-військовий керівний комітет погоджуватиме перерозподіл
коштів.
Стаття 3
Визначення та процедури
1. Для адміністративного та фінансового управління SEEBRIG та
постійного штабу SEEBRIG будуть використовуватися такі визначення
та процедури:
a. Фінансовій рік. Фінансовий рік розпочинається з 1 січня та
закінчується 31 грудня.
b. Валюта. Долар США буде валютою, що використовується для
бюджетного планування, бухгалтерського обліку та здійснення
піврічних внесків Сторін. Усі суми у звітах та доповідях, що
подаються на розгляд політично-військовому керівному комітетові
зазначатимуться в доларах США. Усі платежі на внутрішньому ринку
здійснюватимуться валютою держави, що приймає. Обмінний курс
долара США до валюти держави, що приймає, періодично визначається
Центральним банком держави, що приймає (або банком, що визначить
уряд) (періодичність підлягає обговоренню).
c. Джерела фінансування. Для фінансування SEEBRIG
використовуватимуться такі джерела фінансування:
1) Загальний бюджет (загальне фінансування): Сторони
погоджуються фінансувати штаб SEEBRIG та постійний штаб на умовах
розподілу витрат відповідно до положень цього додатка, а також
формувати загальний бюджет, ураховуючи витрати на проведення
операцій, навчань та невідкладної допомоги. У загальному бюджеті
буде враховано такі витрати:
a) витрати на операції та підтримку: витрати на операції та
підтримку, необхідні для забезпечення діяльності штабу SEEBRIG, а
також витрати, що не пов'язані з інвестуванням, визначеним в
підпункті "f", у тому числі витрати, що пов'язані з розгортанням
штабу багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи
за межами його постійної дислокації;
b) витрати, пов'язані з проведенням операцій, як-от:
зв'язком, плануванням, підготовкою, навчанням та розгортанням
штабу SEEBRIG;
c) витрати на транспортування, пов'язані з дозволеним
тимчасовим чергуванням за межами штабу SEEBRIG, якщо чергування
стосується багатонаціональної ролі штабу SEEBRIG, у межах річного
бюджету та плану відряджень;
d) витрати на командування, контроль, комунікаційний зв'язок
та інформаційні системні вимоги (що не належать до кола обов'язків
держави, що приймає) для забезпечення роботи штабу SEEBRIG у
мирний час і під час розгортання та проведення операцій;
e) витрати, пов'язані з відшкодуванням збитків (договірних та
недоговірних), нанесених штабом SEEBRIG.
f) витрати на інвестування: витрати на інвестування - це
витрати, пов'язані з придбанням. Витрати на інвестування після
початкових витрат для постійного штабу, а також витрат на операції
та підтримку покриватимуться за рахунок загального бюджету.
Витрати на інвестування охоплюватимуть витрати на:
- польове обладнання;
- засоби зв'язку;
- обладнання для обробки інформації;
- придбання транспорту (у разі необхідності);
- офісне обладнання;
- покриття всіх витрат, визначених політично-військовим
керівним комітетом;
g) витрати на навчання: витрати на проведення навчань,
розроблених штабом SEEBRIG, із застосуванням військ за
розпорядженням командира SEEBRIG, покриватимуться за рахунок
загального бюджету відповідно до домовленостей про фінансування
організації та проведення навчань багатонаціональних миротворчих
сил.
2) Витрати держави, що приймає: держава, що приймає
покриватиме початкові витрати, а також забезпечуватиме
матеріально-технічними засобами відповідно до положень додатка D.
3) Національне фінансування: кожна Сторона покриватиме
витрати на безпосереднє забезпечення своїх сил:
a) витрати на бойову підготовку та навчання, на підготовку до
участі в миротворчих операціях, у тому числі на придбання
новітнього обладнання, відповідно до погоджених стандартів;
b) витрати на грошове забезпечення особового складу;
c) утримання, зокрема харчування, проживання, що виплачуються
щодня відповідно до чинних національних норм;
d) витрати на транспортування особового персоналу до (від)
штабу (у тому числі добровільного національного внеску),
призначеного для штабу бригади Південно-Східної Європи SEEBRIG, а
також будь-якого національного елемента підтримки або
національного представництва, що є додатковим до того, визначеного
структурою SEEBRIG;
e) витрати на обладнання або будь-який особовий склад для
штабу SEEBRIG на додаток до того, що забезпечує держава, що
приймає;
f) витрати на користування засобами зв'язку національними
представниками;
g) додаткові витрати для окремого обладнання або
устаткування, що є необхідним для національних потреб, якщо їх
окремо визначено державою, що приймає;
h) витрати, пов'язані з відшкодуванням збитків (договірних та
недоговірних), нанесених національними підрозділами SEEBRIG.;
i) будь-які інші витрати, визначені (погоджені) Сторонами.
d. Розподіл коштів:
1) Розподіл коштів кожної зі Сторін до загального бюджету
підраховуватиметься відповідно до кількості посад у штатній
структурі постійного штабу багатонаціональних миротворчих сил
Південно-Східної Європи, відведених кожній Стороні. Кількість
вакантних, змінних або тимчасових посад не впливає на розподіл
коштів. Як правило, розподіл коштів проводиться на повний
фіскальний рік. Будь-які зміни в розподілі посад протягом
фіскального року набиратимуть чинності з наступного фіскального
року.
2) Відсоткове відношення розподілу коштів, яке підраховується
відповідно до положень підпункту "d" пункту 3, затверджуватиметься
політично-військовим керівним комітетом та видаватиметься окремим
документом. Ця процедура повторюватиметься зі зміною штатної
структури.
3) Для розрахунку суми внеску кожної Сторони
використовуватиметься така формула:
N* / S** х 100, де
* N - кількість посад у штатній структурі, призначену
відповідній Стороні,
** S - загальна кількість посад у штатній структурі.
e. У разі приєднання нової сторони до багатонаціональних
миротворчих сил Південно-Східної Європи, вона зробить свій внесок
до загального бюджету, як це визначено вище, а також до існуючих
інвестиційних активів, визначених політично-військовим керівним
комітетом.
f. Спільна власність:
Устаткування, придбане з використанням спільних фондів, є
спільною власністю Сторін. Статус спільної власності та
національного устаткування, які надає держава, що приймає, для
тимчасового користування, записуватиметься в окремих інвентарних
відомостях, і такі придбання буде враховано в річних звітах як
повна відомість.
Майно, яке перебуває в спільній власності та придбане за
рахунок загального бюджету, зазначатиметься в інвентарній книзі
(Інвентарна реєстраційна книга), фінансовий контролер
відповідатиме за оновлення цієї книги. Штабне ядро відповідатиме
за підготовку детального постійного порядку дій для придбання
загальної власності відповідно до затвердження
політично-військового керівного комітету.
g. Ліміт витрат фінансового контролера та командира
багатонаціональних миротворчих сил буде визначено у фінансових
процедурах для багатонаціонального фінансування;
h. Повноваження стосовно списання майна:
1) Відповідальний офіцер за облік майна - це офіцер, що
займає одночасно дві посади служби G-8, який відповідає за акти
перевірки для виявлення в разі існування обґрунтованих підстав
необхідності списання майна. Командир SEEBRIG розроблятиме
детальні процедури для списання майна відповідно до затвердження
політично-військового керівного комітету.
2) Акти перевірки містять усі необхідні подробиці стосовно
предмету (предметів) для списання та основні обставини, що стали
причиною запиту для списання.
3) Спільне майно, що підлягає списанню, утилізується
відповідно до інструкцій організації, що затвердила таке списання.
4) Спільне майно списується та утилізується, якщо воно вийшло
з ладу, втрачено або пошкоджено відповідно до рішення ради старших
національних представників постійного штабу багатонаціональних
миротворчих сил Південно-Східної Європи.
5) Фінансовий контролер розроблятиме детальні процедури для
повідомлення втрачених грошових коштів і їхнє списання відповідно
до затвердження політично-військового керівного комітету.
Стаття 4
Бюджет
1. Підготовка та затвердження бюджету:
a. Штаб SEEBRIG розробить бюджет багатонаціональних
миротворчих сил Південно-Східної Європи та надасть його на розгляд
на засіданні міністрів оборони для затвердження
політично-військовим керівним комітетом.
b. Оцінка загального бюджету для функціонування штабу
багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи на
наступний фіскальний рік та на подальші 4 роки надаватиметься
штабом багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи
до 30 липня кожного року. Перед погодженням з політично-військовим
керівним комітетом усі оперативні вимоги, на основі яких
проводиться оцінка, будуть розглянуті радою старших національних
представників. Після цього політично-військовий керівний комітет
розгляне загальний бюджет та надасть його для затвердження на
засіданні міністрів оборони.
2. Бюджетний цикл.
a. Сторони погоджуються, що бюджетний цикл буде організовано
так:
------------------------------------------------------------------ | Крайній строк | Захід | |---------------+------------------------------------------------| | 1 січня |Початок фіскального року | |---------------+------------------------------------------------| | 31 січня |Сторони роблять перший піврічний внесок. | | |Держава, що приймає надає рахунки для | | |відшкодування (якщо такі є) | |---------------+------------------------------------------------| | 28 лютого |Фінансовий контролер розпочинає процес | | |відшкодування витрат державі, що приймає | |---------------+------------------------------------------------| | 31 березня |Фінансовий контролер надає річний фінансовий | | |звіт за минулий рік до політично-військового | | |керівного комітету. Головний фінансовий | | |інспектор звітує перед політично-військовим | | |керівним комітетом про статус виконання платежів| | |Сторонами | |---------------+------------------------------------------------| | 31 березня |Перший щоквартальний звіт перед | | |політично-військовим керівним комітетом | |---------------+------------------------------------------------| | 15 квітня |Фінансовий контролер повідомляє Сторонам про | | |внесення обов'язкових платежів | |---------------+------------------------------------------------| | 30 червня |Сторони роблять другий піврічний внесок | |---------------+------------------------------------------------| | 30 червня |Другий щоквартальний звіт перед | | |політично-військовим керівним комітетом | |---------------+------------------------------------------------| | 31 липня |Командир бригади Південно-Східної Європи SEEBRIG| | |подає проект бюджету до політично-військового | | |керівного комітету для отримання директив та | | |рекомендацій | |---------------+------------------------------------------------| | 15 вересня |Політично-військовий керівний комітет погоджує | | |бюджет та подає на розгляд міністрам | |---------------+------------------------------------------------| | 30 вересня |Третій щоквартальний звіт перед | | |політично-військовим керівним комітетом | |---------------+------------------------------------------------| | 31 жовтня |Під час зустрічі міністри погоджують бюджет на | | |наступний рік | |---------------+------------------------------------------------| | 15 листопада |Фінансовий контролер повідомляє Сторонам про | | |внесення обов'язкових платежів | |---------------+------------------------------------------------| | 31 грудня |Кінець фіскального року | ------------------------------------------------------------------
b. Окрім щоквартальних звітів, командир бригади
Південно-Східної Європи SEEBRIG відповідає за подання до
політично-військового керівного комітету пропозицій стосовно
перерозподілу коштів.
3. Бюджетні та фінансові повідомлення (заяви) та положення:
a. Згідно з відповідним детальним постійним порядком дій штаб
SEEBRIG готуватиме такі документи,:
1) Бюджет на наступний фіскальний рік разом зі статтями
доходів та витрат з усіма відповідними документами
(підтвердженнями).
2) Щоквартальні та річні фінансові звіти разом з:
a) витратами та рахунками з усіма відповідними документами;
b) інформацією про стан рахункового балансу з усіма
відповідними документами;
c) книгою загального бухгалтерського обліку та опису.
b. Викладені вище повідомлення (заяви) надаватимуться
політично-військовому керівному комітетові відповідно до положень
пункту 2 статті 4 цього додатка.
Стаття 5
Сплата внесків
1. Відповідно до погодженої формули розподілу грошових
внесків, яку визначено в пункті "d" статті 3, надходження коштів
до бюджету штабу SEEBRIG забезпечуватиметься Сторонами у два
етапи. Фінансовий контролер повідомлятиме Сторонам про внесення
обов'язкових платежів до 15 квітня та до 15 листопада кожного
року. Кошти надходитимуть до 31 січня та 30 червня відповідного
фіскального року. Виплати проводитимуться в доларах США та є
безоплатними для постійного штабу SEEBRIG.
2. У перший фіскальний рік кожна Сторона зробить початковий
внесок відповідно до формули розподілу грошових внесків, яку
визначено в Статті 3. Загальна сума й строк виплати
визначатиметься політично-військовим керівним комітетом протягом 2
місяців після набрання цією Угодою чинності. Ці кошти
відраховуватимуться з першого внеску на поточний фіскальний рік,
що його повинна сплатити Сторона.
3. Платежі здійснюватимуться через банк, визначений державою,
що приймає, та погоджуватимуться політично-військовим керівним
комітетом.
4. Командир SEEBRIG інформуватиме політично-військовий
керівний комітет про випадки нездійснення виплат.
Політично-військовий керівний комітет розроблятиме алгоритм дій
стосовно продовження участі Сторони, яка має заборгованість або
фінансові зобов'язання перед штабом SEEBRIG.
5. У разі необхідності додаткового фінансування додаткових
витрат, що виходять за встановлені норми бюджетного циклу,
командир SEEBRIG надаватиме пропозиції та детальні пояснення на
розгляд політично-військовому керівному комітетові. Після
погодження політично-військовим керівним комітетом Сторони
зроблять додаткові внески не пізніше ніж через 60 діб після
повідомлення. Дефіцит бюджету поточного року може бути враховано у
фінансовому запиті на наступний рік.
Стаття 6
Відсотковий дохід та економія коштів
Відсотковий дохід та економія коштів будуть враховані в
бюджетну оцінку та переходитимуть з поточного фіскального року в
наступний.
Стаття 7
Бухгалтерський облік
1. Фінансовий контролер відповідатиме згідно з фінансовими
адміністративними процедурами (розробляються) за відкриття та
управління банківськими та поштовими рахунками (жиророзрахунками).
Переказ та зняття коштів з банківських рахунків тощо, за які
відповідає фінансовий інспектор, будуть можливими тільки за умови
наявності підписів двох посадовців (фінансового контролера та
командира SEEBRIG або офіцера, призначеного командиром
багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи).
2. Фінансовий контролер призначатиметься Стороною, іншою, ніж
держава, що приймає.
Стаття 8
Аудит
1. Правила та процедури проведення аудиту розроблятимуться
штабом SEEBRIG та подаватимуться на погодження до
політично-військового керівного комітету.
2. Річний фінансовий звіт з усією відповідною документацією
(підлягає обговоренню) перевірятиметься аудиторами, призначеними
політично-військовим керівним комітетом. Звіти про такі аудити
через політично-військовий керівний комітет надаватимуться на
затвердження міністрам, а також будуть доступними для командира
SEEBRIG та кожної Сторони.
Стаття 9
Процедури, що набирають чинності
після закінчення строку дії або денонсації угоди
1. Припинення Угоди не впливатиме на право Сторін робити
претензії стосовно витрат SEEBRIG.
2. Фінансові наслідки, що настають після припинення дії
Угоди, у тому числі визначення залишкової вартості інфраструктури,
майна та обладнання, що підпадають під загальний бюджет,
вирішуватимуться шляхом проведення переговорів між Сторонами.
Залишкову вартість буде визначено на основі військового або
економічного використання й строку експлуатації обладнання або
майна.
3. У разі денонсації Угоди Сторона, що заявила про
денонсацію, отримує залишок свого внеску за поточний фіскальний
рік, якщо такий є, та відшкодування частини вартості спільного
майна за рахунок бюджету наступного фіскального року.

Скачать Угода про багатонаціональні миротворчі сили Південно-Східної Європи Офіційний перекладДержави - учасниці цієї Угоди (далі - Сторони),

Завантажити Угода про багатонаціональні миротворчі сили Південно-Східної Європи " Офіційний переклад"Держави - учасниці цієї Угоди (далі - Сторони),

Завантажити Угода про багатонаціональні миротворчі сили Південно-Східної Європи " Офіційний переклад"Держави - учасниці цієї Угоди (далі - Сторони), не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!