Проектна угода 
(Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп")
між Державною службою автомобільних доріг України
(Укравтодором) та Європейським банком
реконструкції та розвитку
19 грудня 2006 року

Офіційний переклад
ПРОЕКТНА УГОДА
УГОДА від 19 грудня 2006 року між ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ (УКРАВТОДОРОМ) (Проектна організація)
та ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (Банк).
Преамбула
ОСКІЛЬКИ, згідно з Кредитною угодою ( 985_011 ), датованою
зазначеним тут днем, між Україною, як Позичальником, та Банком
(Кредитна Угода, як визначено в Стандартних положеннях та умовах),
Банк погодився надати кредит Позичальнику в розмірі 200 000 000
(двісті мільйонів) Євро за умов і положень, викладених або на які
робиться посилання у Кредитній Угоді, але тільки за умови, що
Проектна організація приймає зобов'язання, викладені в цій Угоді;
ОСКІЛЬКИ, згідно із Субкредитною угодою, яку буде укладено
між Проектною організацією та Міністерством фінансів Позичальника
(Субкредитна Угода), Міністерство фінансів Позичальника погодиться
надати Проектній організації кошти Кредиту з метою виконання
Проекту;
ОСКІЛЬКИ Проектна організація, враховуючи, що Банк укладає
Кредитну угоду ( 985_011 ) з Позичальником, погодилася взяти
зобов'язання, викладені в цій Угоді, та
ОСКІЛЬКИ Проект виконуватиме Проектна організація за
фінансовою допомогою Позичальника.
ТОМУ Сторони домовилися про таке:
Стаття I. Стандартні положення та умови. Визначення
Розділ 1.01. Уключення Стандартних положень та умов
Усі положення Стандартних положень та умов Банку від 1 травня
2006 року ( 985_017 ) включено до цієї Угоди й зроблено такими, що
можуть бути вжиті до Угоди, з такою самою силою та дією, яку вони
мали б у випадку повного їхнього викладення в цій статті (далі -
Стандартні положення та умови).
Розділ 1.02. Визначення
Де б вони не використовувались у цій Угоди (у тому числі у
Преамбулі й Додатках), якщо не зазначено інакше або контекст не
потребує іншого, терміни, визначені в Преамбулі, мають відповідні,
надані ним там значення; терміни, визначені в Стандартних
положеннях та умовах ( 985_017 ) і в Кредитній угоді ( 985_011 ),
мають відповідні, надані ним там значення, а наведені нижче
терміни мають такі значення:
"План означає план природоохоронних заходів для
природоохоронних Проекту, підготовлений та вручений Проектною
заходів" організацією Банку, бо такий план
природоохоронних заходів може час від часу
коригуватися за попередньою письмовою згодою
Банку.
"Питання означає:
довкілля" a) забруднення чи захист довкілля;
b) спричинення шкоди здоров'ю людини чи
охорону здоров'я;
c) охорону здоров'я та праці на робочих
місцях; або
d) будь-які викиди або речовину, що можуть
спричинити шкоду будь-якій живій істоті
чи довкіллю.
"Фінансовий рік" означає фінансовий рік Проектної
організації, що починається 1 січня та
закінчується 31 грудня кожного року.
"ГУП" означає групу управління проектом, зазначену
в розділі 2.03.
"Повноважний означає заступника Голови Проектної
представник організації, відповідального за
Проектної співробітництво з міжнародними фінансовими
організації" установами
"Соціальні означає:
питання" a) стандарти праці та умови роботи згідно з
відповідним законодавством;
b) вплив на людей переселення чи придбання
землі;
c) вплив на корінне населення та інші
вразливі групи;
d) вплив на об'єкти культурної спадщини,
у тому числі археологічні пам'ятки та
місця; або
e) консультації з громадськістю та
інформування громадськості, у тому числі
скарги від представників громадськості,
про які повідомлено Проектній
організації.
"Положення" означає Положення про Державну службу
автомобільних доріг, затверджене Указом
Президента України від 19 січня 2002 року
N 50/2002 ( 50/2002 ).
Розділ 1.03. Тлумачення
У цій Угоді посилання на певну статтю, розділ чи додаток, за
винятком якщо цією Угодою визначається інакше, тлумачиться як
посилання на цю статтю, розділ цієї Угоди чи додаток до неї.
Стаття II. Виконання Проекту
Розділ 2.01. Проектні Зобов'язання
a) Проект виконує Проектна організація. З цією метою Проектна
організація, якщо з Банком не погоджено інакше:
1) виконує план реформ, як зазначено в додатку 3 до Кредитної
Угоди ( 985_011 ) та Дослідження проектів співробітництва
державного й приватного секторів, як зазначено у частині 4
Додатку 1 до Кредитної угоди; та
2) уживає всіх заходів, необхідних для надання відповідних
коштів для завершення Проекту.
b) Для цілей цієї Угоди:
1) усі посилання на Позичальника в пунктах "a", "c", "d",
"e", "f" розділу 4.02, розділу 4.04, пункту "b" розділу 5.01 та
підпункту "iii" пункту "c" розділу 5.02 Стандартних положень та
умов Договору стосуються Проектної організації, а всі викладені
там зобов'язання застосовуються, mutatis mutandis(1), до Проектної
організації; та
2) всі посилання на Кредитну угоду ( 985_011 ) у пункті "a"
розділу 4.02, розділах 4.03, 4.04 та пункті "c" розділу 5.02
Стандартних положень та умов стосуються цієї Угоди.
---------------- (1) Mutatis mutandis - з усіма відповідними змінами (лат.).
Розділ 2.02. Субкредитна угода
Проектна організація належним чином виконує всі зобов'язання
відповідно до Субкредитної угоди. За винятком випадків, коли з
Банком погоджено інакше, Проектна організація не вживає жодних
заходів або не бере участі в жодних заходах, наслідком яких могли
бути внесення змін до, скасування, передача або відмова від
Субкредитної угоди чи будь-яких її положень.
Розділ 2.03. Група реалізації проекту
Щоб здійснювати координацію, керування, контроль та оцінку
всіх аспектів реалізації Проекту, у тому числі закупівлі товарів,
робіт і послуг для Проекту, Проектна організація, якщо з Банком не
погоджено інакше, створює та увесь час у ході виконання Проекту
використовує групу реалізації проекту з адекватними ресурсами та
персоналом відповідної кваліфікації згідно з технічним завданням,
прийнятним для Банку.
Розділ 2.04. Закупівлі
Для цілей розділу 4.03 Стандартних положень та умов,
закупівля товарів, робіт і послуг, потрібних для Проекту, та які
фінансуються не за рахунок коштів Кредиту, за винятком, коли з
Банком погоджено інакше, регулюється такими положеннями:
a) Товари, роботи й послуги (за винятком послуг
консультантів, які включено до пункту "c" розділу 2.04)
закуповуються шляхом проведення відкритих тендерів.
b) Для цілей пункту "a" розділу 2.04, процедури проведення
відкритих тендерів, вибіркових тендерів, одиничних тендерів та
закупівель у торговельній мережі, а також стандарти проведення
місцевих тендерів викладено в розділі 3 Правил та принципів
закупівлі товарів і послуг ЄБРР.
c) Консультанти, яких Проектна організація залучає до
сприяння виконанню Проекту, відбираються відповідно до процедур,
викладених у розділі 5 Правил та принципів закупівлі товарів і
послуг ЄБРР.
d) Усі контракти підлягають попередній перевірці Банком.
Розділ 2.05. Дотримання екологічних і соціальних зобов'язань
Не обмежуючи більшої частини пункту "a" розділу 4.02,
підпункту "iii" пункту "a" розділу 4.04 та підпункту "iii"
пункту "c" розділу 5.02 Стандартних положень та умов, Проектна
організація, якщо з Банком не погоджено інакше:
a) за винятком іншого, зазначеного у Плані природоохоронних
заходів, виконує Проект згідно з природоохоронними нормативами й
стандартами, чинними час від часу в юрисдикції, в якій знаходиться
Проект, та природоохоронними стандартами, які існують в
Європейському Союзі на день цієї Угоди (або, якщо такі стандарти
відсутні в Європейському Союзі, дотримуватися відповідних
природоохоронних керівних принципів Групи Світового банку, та
Політиці гарантій стосовно корінних народів, примусового
переселення та культурних цінностей Міжнародної фінансової
корпорації, як зазначено в Екологічній політиці Банку на день цієї
Угоди);
b) дотримується всіх відповідних законів та стандартів
стосовно працевлаштування, у тому числі законів стосовно
працевлаштування дітей та молоді, дискримінації на роботі, та
примусової праці. Такі відповідні закони та стандарти включають:
i) основні конвенції Міжнародної організації праці стосовно
заборони дитячої праці, усунення дискримінації на робочому місці
та усунення примусової та обов'язкової праці, та ii) національного
законодавства; та
c) старанно виконує План природоохоронних заходів і
дотримується його.
Розділ 2.06. Консультанти
a) Для надання допомоги в реалізації Проекту Проектна
організація, якщо з Банком не погоджено інакше, залучає або
забезпечує залучення консультантів, у випадку необхідності, та
користується послугами консультантів, чиї кваліфікація, досвід та
компетентність є прийнятними для Банку, у тому числі:
1) консультантів для надання допомоги у нагляді за частинами
1 та 2 Проекту; та
2) консультантів для надання допомоги у виконанні Дослідження
стосовно державно-приватного партнерства, як зазначено у частині 4
додатку 1 до Кредитної угоди ( 985_011 ).
b) Проектна організація надає будь-яким консультантам,
залученим для надання допомоги у питаннях, пов'язаних з Проектом
або діяльністю Проектної організації, всі умови та підтримку,
необхідні для виконання ними їхніх функцій, які можуть
знадобитись, у тому числі офісне приміщення, фотокопіювальну
техніку та витратні матеріали, секретарські послуги й транспорт, а
також документи, матеріали та іншу інформацію, які можуть
стосуватися їхньої роботи.
Розділ 2.07. Дослідження проектів співробітництва державного
й приватного секторів
Якщо з Банком не погоджено інакше, Проектна організація
повинна розпочати підготовку дослідження співробітництва
державного й приватного секторів як частини Проекту, у тому числі,
без обмежень, щоб Проектна організація повинна була:
a) не пізніше 31 грудня 2006 року завершити підготовку
запропонованих поправок до існуючих законопроектів або підготовку
нових законопроектів стосовно концесійного законодавства в галузі
автомобільних доріг, щоб створити можливість впровадження проектів
типу проектів співробітництва державного й приватного секторів у
галузі автомобільних доріг;
b) не пізніше 31 грудня 2006 року підготувати короткий список
можливих проектів дослідження проектів співробітництва державного
й приватного секторів згідно з попередніми дослідженнями,
виконаними консультантами;
c) не пізніше 30 березня 2007 року надати зміни та (або)
переглянутий закон стосовно концесій у галузі автомобільних доріг
на розгляд Уряду України; та
d) не пізніше 30 квітня 2007 року завершити попередні
дослідження для одного визначеного проекту дослідження проектів
співробітництва державного й приватного секторів на підставі
роботи, виконаної консультантами.
Розділ 2.08. Періодичність звітування та вимоги до подання
звітності
a) Починаючи з дати набрання чинності, до повної виплати або
скасування Кредиту, Проектна організація подає у Банк щорічні
звіти стосовно питань довкілля та соціальних питань, пов'язаних із
Проектною організацією чи Проектом, як визначено у підпункті "iii"
пункту "c" розділу 5.02 Стандартних положень та умов Договору, -
не пізніше 31 березня після кінця року, за який подається звіт.
Звіти повинні містити інформацію про такі конкретні питання:
1) інформацію про стан відповідності діяльності Проектної
організації чинним природоохоронним вимогам, вимогам охорони
здоров'я, безпеки та соціальним вимогам, визначеним у
розділі 2.05, у тому числі статус будь-яких необхідних
природоохоронних дозволів, що вимагаються Проектом, результати
будь-яких перевірок будь-якими регулюючими органами, будь-яких
порушень природоохоронних правил і стандартів, будь-яких заходів з
усунення їхніх наслідків, що стосуються будь-яких штрафів за
будь-які такі порушення;
2) інформацію про виконання Плану природоохоронних заходів, у
тому числі про будь-які запропоновані зміни в діях, графіках або
витратах;
3) стислу інформацію про будь-які суттєві повідомлення, звіти
й інше спілкування стосовно питань довкілля чи соціальних питань,
яка була надана Проектною організацією до будь-яких регулюючих
органів;
4) інформацію про зареєстровані факти, пов'язані з технікою
безпеки й охороною праці в рамках Проекту, у тому числі про
відсоток нещасних випадків і про будь-які ініціативи стосовно
питань техніки безпеки й охорони праці, які здійснила чи планує
здійснити Проектна організація;
5) стислу інформацію про будь-які зміни у чинному
законодавстві України з питань охорони довкілля, здоров'я та
безпеки праці, що можуть мати суттєві наслідки для діяльності
Проектної організації чи Проекту; а також
6) копії інформації стосовно питань довкілля чи соціальних
питань, яку Проектна організація періодично надає Позичальнику та
громадськості.
b) До завершення виконання Проекту Проектна організація
впродовж 30 (тридцяти) днів після закінчення звітного періоду
надає Періодичні піврічні звіти про виконання Проекту, зазначені в
підпункті "iv" пункту "a" розділу 4.04 Стандартних положень та
умов. Звіти включають такі конкретні питання:
A) фізичний прогрес, досягнутий під час реалізації Проекту на
день надання звіту, а також протягом звітного періоду;
B) фактичні або очікувані труднощі або затримки в реалізації
Проекту та їхній вплив на графік виконання Проекту й дійсні кроки,
зроблені або заплановані для подолання труднощів та уникнення
затримок;
C) очікувані зміни дати завершення Проекту;
D) ключові зміни персоналу Проектної організації, ГУП,
консультантів чи підрядників;
E) речі, що можуть вплинути на вартість Проекту;
F) будь-яка подія чи діяльність, яка, імовірно, вплине на
економічну життєздатність будь-якої частини Проекту; та
G) стовпчикова діаграма стану виконання Проекту, на основі
Графіку виконання Проекту, що показує результати виконання кожної
частини Проекту, у тому числі графік запланованих та фактичних
витрат.
c) Безпосередньо у випадку будь-якої події або аварії, яка
стосуватиметься Проектної організації або Проекту та яка,
ймовірно, матиме суттєвий шкідливий вплив на довкілля, здоров'я чи
безпеку людей, Проектна організація інформує Банк про це
факсимільним повідомленням або телексом, визначивши характер події
чи аварії та будь-які заходи, що уживає Проектна організація для
ліквідації наслідків події чи аварії. Не обмежуючи викладеного
вище твердження загального характеру, імовірним є те, що подія чи
аварія матиме суттєвий шкідливий вплив на довкілля, здоров'я чи
безпеку людей, якщо будь-яка застосовувана правова норма вимагає,
щоб про таку подію чи аварію було повідомлено будь-якому
державному органові, така подія чи аварія призводить до смерті або
численних серйозних ушкоджень, що потребують госпіталізації, або
така подія чи аварія стає загальновідомою завдяки висвітленню в
засобах масової інформації чи іншим чином.
Стаття III. Фінансові та операційні зобов'язання
Розділ 3.01. Фінансовий облік і фінансова звітність
a) Проектна організація дотримується таких процедур, веде
такі облікові та звітні документи, які є відповідними для
відображення згідно зі стандартами бухгалтерського обліку,
прийнятими в Україні, і які застосовуються одноманітно, операцій,
ресурсів та витрат, що стосуються Проекту, а також для здійснення
контролю за реалізацією Проекту й для запису реалізації.
b) Проектна організація:
1) забезпечує здійснення аудиту незалежними аудиторами,
прийнятними для Банку, облікових та звітних документів, зазначених
пункті "a" розділу 3.01, за кожний Фінансовий рік відповідно до
принципів і стандартів аудиту, прийнятих в Україні;
2) надає Банкові, по мірі наявності, але не пізніше ніж через
шість місяців після закінчення кожного Фінансового року,
аудиторський звіт, підготовлений аудиторами в такому обсязі та з
такою деталізацією, яких Банк може обґрунтовано вимагати; й
3) надає Банкові таку іншу інформацію стосовно рахунків та
звітів, а також їхнього аудиту, яку Банк може час від часу
обґрунтовано вимагати.
c) Якщо Банк є у будь-який час незадоволеним відповідністю
або вчасністю фінансової інформації, наданої йому згідно з
пунктами "a" й "b" розділу 3.01, він може відповідно до письмового
повідомлення Проектній організації вимагати виконання Проектною
організацією, замість положень пунктів "a" й "b" розділу 3.01,
таких процедур:
i) Проектна організація дотримується таких процедур, веде
такі облікові та звітні документи, які є відповідними для
відображення згідно з міжнародно-прийнятими стандартами
бухгалтерського обліку, які застосовуються одноманітно, операцій і
стану фінансів Проектної організації та її Дочірніх підприємств
(якщо вони є) та реалізації Проекту й для запису реалізації (у
тому числі для здійснення контролю над його витратами та загальним
корисним результатом).
ii) Проектна організація:
A) забезпечує здійснення аудиту незалежними аудиторами,
прийнятними для Банку, її облікових документів, рахунків та
фінансових звітів (у тому числі бухгалтерського балансу, звіту про
прибутки й видатки та звіту про зміни в стані фінансів, а також
приміток до них), й облікових документів, рахунків та фінансових
звітів її Дочірніх підприємств за кожний фінансовий рік згідно з
міжнародно-прийнятими принципами та стандартами аудиту;
B) надає Банку, по мірі наявності, але не пізніш, ніж через
шість місяців після закінчення кожного Фінансового Року:
1) засвідчені копії своїх фінансових звітів за такий
Фінансовий рік, коли здійснено аудит;
2) аудиторський звіт, підготовлений такими аудиторами в
такому обсязі та з такою деталізацією, яких Банк може обґрунтовано
вимагати; та
3) звіт про всі фінансові операції між Проектною організацією
та кожним з її Дочірніх підприємств та філій; а також
C) надає Банкові таку іншу інформацію стосовно рахунків та
такої облікової документації, фінансових звітів, а також їхнього
аудиту, яку Банк може час від часу обґрунтовано вимагати.
Розділ 3.02. Негативні фінансові зобов'язання
a) Проектна організація, якщо з Банком не погоджено інакше,
не вживає жодного з наведених нижче заходів і надає Банкові всю
таку інформацію з цього приводу, яку Банк може обґрунтовано
вимагати:
1) не укладає будь-яких угод або не досягає домовленостей,
щоб гарантувати, чи будь-яким чином чи за будь-якою умовою взяти
на себе зобов'язання стосовно всього чи будь-якої частини
будь-якого фінансового чи іншого зобов'язання іншої особи, у тому
числі будь-якого Дочірнього підприємства або Філії;
2) не проводить будь-які операції з будь-якою особою, за
винятком тих операцій, які здійснюються під час нормального ходу
справи на звичайних комерційних умовах та на підставі комерційних
угод (між незалежними учасниками), або не створює будь-якого
єдиного та виключного закупівельного чи збутового агентства, або
не проводить будь-якої операції, у результаті якої Проектна
організація могла б сплатити за будь-яку закупівлю більше, ніж
звичайну комерційну ціну, чи могла б отримати за свою продукцію
або послуги менше, ніж повну комерційну ціну (з урахуванням
звичайних торговельних знижок);
3) не укладає будь-якої угоди про партнерство, про розподіл
прибутку або про виплату роялті чи іншої подібної угоди, за якою
дохід або прибутки використовуються чи могли б використовуватися
спільно з будь-якою іншою особою;
4) не продає, не передає, не здає в оренду, або не
позбувається іншим чином усіх або значної частини своїх активів (у
результаті однієї операції чи ряду операцій, взаємопов'язаних чи
інших); або
5) не здійснює або не дозволяє здійснювати будь-яке злиття,
поглинання або реорганізацію.
b) Проектна організація, якщо вона не інформує Банк принаймні
за 30 днів заздалегідь, не вживає жодного з викладених нижче
заходів і надає Банку всю таку інформацію після них, яку Банк може
обґрунтовано запитувати:
1) не укладає будь-якого управлінського контракту чи подібної
угоди, за якими її справами або операціями керує будь-яка інша
особа, у тому числі Дочірнє підприємство чи філіал; або
2) не створює будь-якого Дочірнього підприємства або
депозитів у інших особах (за винятком депозитів, створюваних у
відомих банках під час нормального ходу справ) або інвестицій у
будь-яку особу, у тому числі у будь-яке Дочірнє підприємство або
Філіал, або не спонукає до існування чи не дозволяє існування
позик або авансів іншим особам однак за умови, що Проектна
організація може вільно здійснювати інвестування в короткострокову
категорію ліквідних цінних паперів з метою тимчасового
використання своїх вільних ресурсів.
Розділ 3.03. Інші фінансові зобов'язання
Не обмежуючи універсальності розділу 3.02, Проектна
організація не допускає, без попередньої письмової згоди Банку,
будь-якої заборгованості (крім заборгованості в рамках
Субкредитної угоди), яка, на думку Банку, наражала б на небезпеку
здатність Проектної організації виконувати свої обов'язки згідно
зі Субкредитною угодою.
Розділ 3.04. Відмова від застави
a) Проектна організація бере зобов'язання, крім випадків, в
яких Банк погодиться на інше:
1) якщо Проектна організація створить будь-яку Заставу
стосовно будь-якого зі своїх Активів як забезпечення будь-якого
боргу, то така Застава забезпечуватиме однаково й пропорційно
основну суму, проценти й Збори з Позики, й під час створення такої
Застави повинне буде зроблено чітке забезпечення такої її дії, без
будь-яких витрат з боку Банку; та
2) якщо будь-яка встановлена законом Застава створюється
коштами будь-яких активів Проектної організації як забезпечення
будь-якого боргу, то Проектна організація надає без будь-яких
витрат з боку Банку, рівноцінну Заставу, задовільну для Банку для
забезпечення сплати основної суми, процентів і Зборів із Позики.
b) Викладені вище зобов'язання не застосовуються до:
1) будь-якої Застави, створеної стосовно майна, під час його
придбання виключно як забезпечення сплати купівельної ціни цього
майна або як забезпечення сплати боргу, який виник у зв'язку з
фінансуванням придбання цього майна; чи
2) будь-якої Застави, що виникла в ході звичайних банківських
операцій і забезпечує борг, строк сплати якого складає не більше
одного року з дня його виникнення.
Розділ 3.05. Здійснення діяльності й ділових операцій
Проектна організація, якщо з Банком не погоджено інакше:
a) здійснює свою діяльність та операції відповідно до
міжнародно-визнаних обґрунтованих адміністративних, фінансових,
інженерних та інших відповідних стандартів й інструкцій, із
належним урахуванням усіх її основних робочих стратегій;
b) негайно вживає всіх заходів у межах своїх повноважень для
забезпечення свого правового існування, продовження здійснення
своєї діяльності та одержання, забезпечення й відновлення всіх
прав, прав власності, повноважень, пільг та привілеїв, які є
необхідними для здійснення її діяльності, у тому числі для
виконання Проекту;
c) не продає, не здає в оренду або не передає іншим чином
будь-яких зі своїх активів, що потрібні для ефективного
продовження операцій або передача яких може зашкодити її
спроможності задовільно виконувати будь-яке з її зобов'язань за
цією Угодою;
d) негайно повідомляє Банкові про будь-яку пропозицію
змінити, призупинити або скасувати будь-яку частину свого
Положення та надає Банкові відповідну можливість висловити свою
думку стосовно такої пропозиції, перед тим як ужити будь-яких
заходів згідно з нею;
e) має й зберігає в силі або вживає інших, прийнятних для
Банку, заходів стосовно страхування відповідальними
страхувальниками від таких ризиків збитків, пошкоджень та
відповідальності й на такі суми, які не суперечать відповідній
практиці; та
f) завжди експлуатує й утримує своє підприємство, споруди,
обладнання та іншу власність у робочому стані й негайно у випадку
потреби проводить усі необхідні ремонти й оновлення відповідно до
усталеної практики ділових відносин і фінансової практики.
Стаття IV. Різне
Розділ 4.01. Скасування й призупинення
Незважаючи на будь-яке скасування або призупинення,
передбачене статтею VII Стандартних положень та умов, усі
положення цієї Угоди залишаються повністю чинними.
Розділ 4.02. Повідомлення
Для цілей розділу 10.01 Стандартних положень та умов
наводяться такі адреси:
Для Проектної організації:
Державна служба автомобільних доріг України (УКРАВТОДОР) вул. Фізкультури, 9 Київ-150 03680, Україна
До уваги: Голови Укравтодору Факс: +380 44 287 74 08
Для Банку:
European Bank for Reconstruction and Development One Exchange Square London EC2A2JN United Kingdom
До уваги: Operation Administration Unit Факс: +44-20-7338-6100 Телекс: 8812161 Підтвердження прийому: EBRD L G
НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО Сторони цієї Угоди, діючи через своїх,
належним чином уповноважених представників, склали цю Угоду для
підпису в чотирьох примірниках і вручили її в Києві, Україна у
зазначений вище день і рік.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)
Представник: (Підпис)
Посада: Ім'я:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
Представник: (Підпис)
Посада: Ім'я:

Скачать Проектна угода (Третій проект Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Європейським банком реконструкції та розвитку 19 грудня 2006 року Офіційний переклад
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити Проектна угода (Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп") між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Європейським банком реконструкції та розвитку " 19 грудня 2006 року" Офіційний переклад

Завантажити Проектна угода (Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп") між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Європейським банком реконструкції та розвитку " 19 грудня 2006 року" Офіційний переклад не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!