РІШЕННЯ № 1/2017
Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету

ПІДКОМІТЕТ УКРАЇНА - ЄС З ПИТАНЬ МИТНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА,

Беручи до уваги Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони-1, зокрема її статтю 83,

__________
-1 ОВ ЄС L 161, 29.05.2014, с. 3.

Оскільки:

(1) Відповідно до статті 486 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, («Угода») частини Угоди, у тому числі Глава 5 («Митні питання та сприяння торгівлі») Розділу IV («Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею»), застосовуються тимчасово з 1 січня 2016 року.

(2) Стаття 83 Угоди передбачає, що Підкомітет з питань митного співробітництва має здійснювати моніторинг впровадження та застосування Глави 5 Розділу IV Угоди.

(3) Стаття 83(е) Угоди передбачає, що Підкомітет з питань митного співробітництва повинен схвалити свій регламент,

ВИРІШИВ:

Стаття 1

Схвалити регламент Підкомітету з питань митного співробітництва, як викладено у додатку до цього Рішення.

Стаття 2

Це Рішення набуває чинності з дати його схвалення,

Вчинено у Києві,


За Підкомітет Україна - ЄС
з питань митного співробітництва
Голова


ДОДАТОК

РЕГЛАМЕНТ
Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва

Стаття 1
Загальні положення

1. Підкомітет з питань митного співробітництва, створений відповідно до статті 83 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони-1 («Угода»), виконує свої обов'язки, передбачені у зазначеній статті.

__________
-1 ОВ ЄС L 161, 29.05.2014, с. 3.

2. До складу Підкомітету з питань митного співробітництва входять представники Європейської Комісії та України, відповідальні за митні та пов'язані з митницею питання.

3. Представник Європейської Комісії або України, відповідальний за митні та пов'язані з митницею питання, діє як Голова відповідно до статті 2.

4. Для цілей цього Регламенту застосовується визначення терміну «Сторони», викладене у статті 482 Угоди.

Стаття 2
Головування

Сторони головують у Підкомітеті з питань митного співробітництва почергово протягом 12 місяців. Перший 12-місячний період починається з дня першого засідання Ради асоціації та закінчується 31 грудня того ж року.

Стаття 3
Засідання

1. Якщо Сторони не домовилися про інше, Підкомітет з питань митного співробітництва проводить засідання один раз на рік або на прохання будь-якої Сторони.

2. Кожне засідання Підкомітету з питань митного співробітництва скликається Головою на дату й у місці, узгоджені Сторонами. Голова надсилає повідомлення про скликання засідання не пізніше, ніж за 28 календарних днів до початку засідання, якщо Сторони не домовилися про інше.

3. Засідання Підкомітету з питань митного співробітництва можуть проводитися за допомогою будь-яких узгоджених технічних засобів, таких як відеоконференція або аудіоконференція.

4. У позасесійний час Підкомітет з питань митного співробітництва може вирішувати будь-яке питання за допомогою кореспонденції.

Стаття 4
Делегації

Перед кожним засіданням Сторони інформують одна одну через Секретаріат Підкомітету з питань митного співробітництва, передбачений статтею 5, про запланований склад своєї делегації.

Стаття 5
Секретаріат

Посадова особа від Європейської Комісії та посадова особа від України, відповідальні за митні й пов'язані з митницею питання, діють спільно як Секретарі Підкомітету з питань митного співробітництва і виконують секретарські завдання разом у дусі взаємодовіри та співпраці.

Стаття 6
Кореспонденція

1. Кореспонденція, адресована Підкомітету з питань митного співробітництва, надсилається Секретарю однієї зі Сторін, який зі свого боку інформує іншого Секретаря.

2. Секретаріат забезпечує пересилання кореспонденції, адресованої Підкомітету з питань митного співробітництва, Голові, а також її розсилку, де належно, згідно зі статтею 7.

3. Кореспонденція від Голови Підкомітету з питань митного співробітництва надсилається Сторонам Секретаріатом від імені Голови. Така кореспонденція розсилається, де належно, згідно зі статтею 7.

Стаття 7
Документи

1. Документи розсилаються через Секретаріат Підкомітету з питань митного співробітництва

2. Сторона передає свої документи своєму Секретарю, який направляє їх Секретарю іншої Сторони.

3. Секретар зі Сторони Європейського Союзу розсилає документи серед відповідних представників Європейського Союзу та систематично надсилає копії такої кореспонденції Секретарю з Української Сторони. Секретар зі Сторони Європейського Союзу надсилає примірник остаточної версії документів Секретарям Комітету асоціації у торговельному складі.

4. Секретар з Української Сторони розсилає документи серед відповідних представників України та систематично надсилає копії такої кореспонденції Секретарю зі Сторони Європейського Союзу. Секретар з Української Сторони надсилає примірник остаточної версії документів Секретарям Комітету асоціації у торговельному складі.

Стаття 8
Конфіденційність

Якщо Сторони не вирішили інакше, засідання Підкомітету з питань митного співробітництва не є відкритими.

Якщо Сторона надає Підкомітету з питань митного співробітництва інформацію, позначену як конфіденційна, інша Сторона ставиться до такої інформації як до конфіденційної.

Стаття 9
Порядок денний засідань

1. Секретаріат Підкомітету з питань митного співробітництва готує попередній порядок денний кожного засідання на основі пропозицій, внесених Сторонами. Попередній порядок денний складається з питань, щодо яких Секретаріат отримав прохання Сторони внести їх до порядку денного разом з відповідними документами не пізніше, ніж за 21 календарний день до дати проведення засідання.

2. Попередній порядок денний разом з відповідними документами розсилається згідно зі статтею 7 не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку засідання.

3. Порядок денний затверджується Підкомітетом з питань митного співробітництва на початку кожного засідання. Питання, відсутні у попередньому порядку денному, можуть бути внесені до нього за згодою Сторін.

4. Голова може, ad hoc і за згоди іншої Сторони, запрошувати представників інших органів Сторін або незалежних експертів до участі у засіданнях Підкомітету з питань митного співробітництва як спостерігачів для надання інформації з конкретних питань. Сторони забезпечують дотримання такими спостерігачами усіх вимог конфіденційності.

5. Голова може, після консультації зі Сторонами, скоротити строки, визначені в параграфах 1 і 2, для врахування особливих обставин.

Стаття 10
Протоколи та робочі висновки

1. Проект протоколу кожного засідання, утому числі проект робочих висновків, складається Секретарем головуючої Сторони,.

2. Проект протоколу, у тому числі проект робочих висновків, надається Підкомітету з питань митного співробітництва на затвердження. Проект протоколу затверджується протягом 28 календарних днів після проведення кожного засідання Підкомітету з питань митного співробітництва. Примірник затвердженого протоколу надсилається кожному з адресатів, зазначених у статті 7.

Стаття 11
Рішення та рекомендації

1. Підкомітет з питань митного співробітництва схвалює практичні механізми, заходи, рішення та рекомендації відповідно до статті 83 Угоди. Вони схвалюються шляхом досягнення Сторонами консенсусу після завершення відповідних внутрішніх процедур, необхідних для їх схвалення. Рішення є обов'язковими для Сторін, які вживають відповідних заходів для їх виконання.

2. Кожне рішення або рекомендація підписується представником кожної Сторони. Без порушення параграфу 3 представники підписують такі документи протягом засідання, на якому прийнято відповідне рішення або рекомендацію.

3. Якщо Сторони про це домовилися, Підкомітет з питань митного співробітництва може схвалювати рішення або рекомендації за письмовою процедурою після завершення відповідних внутрішніх процедур. Письмова процедура складається з обміну нотами між двома Секретарями, які діють за згодою Сторін. Для цього текст пропозиції розсилається відповідно до статті 7, після чого надається щонайменше 21 календарний день для повідомлення будь-яких застережень чи змін. Голова може, після консультації зі Сторонами, скоротити строки, визначені у цьому параграфі, для врахування особливих обставин. Після узгодження тексту рішення або рекомендація підписується представником кожної Сторони.

4. Акти Підкомітету з питань митного співробітництва називаються «Рішення» або «Рекомендація». Кожне рішення набуває чинності з дати його схвалення, якщо таким рішенням не передбачено інше.

5. Рішення або рекомендації завіряються двома Секретарями Підкомітету з питань митного співробітництва.

6. Рішення та рекомендації надсилаються обом Сторонам.

7. Секретаріат Комітету асоціації у торговельному складі повинен бути поінформований про будь-які рішення, висновки, рекомендації, звіти або інші позгоджені дії Підкомітету з питань митного співробітництва.

8. Кожна Сторона може вирішувати, чи оприлюднювати рішення та рекомендації Підкомітету з питань митного співробітництва у своєму відповідному офіційному виданні.

Стаття 12
Звіти

Підкомітет з питань митного співробітництва звітує перед Комітетом асоціації у торговельному складі на кожному щорічному черговому засіданні останнього.

Стаття 13
Мови

1. Робочими мовами Підкомітету з питань митного співробітництва є англійська й українська.

2. Якщо не вирішено інакше, Підкомітет з питань митного співробітництва у своїй роботі послуговується документацією, складеною зазначеними мовами.

Стаття 14
Витрати

1. Кожна Сторона покриває усі витрати, які вона несе у зв'язку з участю в засіданнях Підкомітету з питань митного співробітництва, у тому числі витрати на персонал, проїзд і проживання, а також послуги поштового і телекомунікаційного зв'язку.

2. Витрати, пов'язані з організацією засідань і тиражуванням документів, несе приймаюча Сторона.

3. Витрати, пов'язані з усним перекладом на засіданнях і письмовим перекладом документів з англійської мови на українську мову або навпаки відповідно до статті 13(1) несе приймаюча Сторона.

Витрати, пов'язані з усним чи письмовим перекладом з інших мов або на інші мови, несе Сторона, яка звернулася з відповідним проханням.

Стаття 15
Зміни до Регламенту

Зміни до цього Регламенту можуть бути внесені на підставі рішення Підкомітету з питань митного співробітництва відповідно до статті 83(е) Угоди.


Рішення № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету
Рішення; Рада асоціації України та ЄС від 15.06.2017 № 1/2017
Прийняття від 15.06.2017
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/994_003-17
Законодавство України
станом на 09.06.2023
поточна редакціяПублікації документа

Скачать РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету

Завантажити РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету

Завантажити РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!