МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.06.2016  № 412


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 липня 2016 р.
за № 908/29038

Про внесення змін до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 13 грудня 2004 року № 854

Відповідно до підпункту 13 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Конституції та законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Підпункт 1.2 пункту 1 наказу Міністерства культури і мистецтв України від 13 грудня 2004 року № 854 «Про деякі заходи щодо організації конкурсу-фестивалю творчої молоді «Бієнале актуальних мистецтв України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 січня 2005 року за № 12/10292, виключити.

2. Унести зміни до Положення про конкурс-фестиваль творчої молоді «Бієнале актуальних мистецтв України», затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 13 грудня 2004 року № 854, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 січня 2005 року за № 12/10292, виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Департаменту мистецтв та навчальних закладів (Білаш П.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра культури – керівника апарату Карандєєва Р.В.

Міністр

Є. НищукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і мистецтв України
13.12.2004  № 854
(у редакції наказу Міністерства
культури України
09.06.2016  № 412)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 липня 2016 р.
за № 908/29038

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс-фестиваль творчої молоді "Бієнале сучасного мистецтва"

I. Загальні положення

1. Цим Положенням визначаються мета, завдання, порядок підготовки та проведення конкурсу-фестивалю творчої молоді України «Бієнале сучасного мистецтва».

2. Бієнале сучасного візуального мистецтва України (далі – Бієнале) є конкурсом-фестивалем творчої молоді України, який проводиться один раз на два роки як плановий комплексний захід Міністерства культури України.

3. Засновником Бієнале є Міністерство культури України.

4. Головною метою Бієнале є державна підтримка творчої молоді, сприяння творчій реалізації молодих талановитих митців у сфері сучасного візуального мистецтва, фотомистецтва, збереження та примноження інтелектуального потенціалу України, популяризація сучасного мистецтва серед широких верств населення.

5. Завданнями Бієнале є:

підтримка молодіжної творчості у сфері сучасного візуального та фотомистецтва;

сприяння участі молодих митців у сучасному мистецькому процесі, популяризація їх творчості;

сприяння втіленню нових ідей, розвиткові нових напрямів і жанрів сучасного мистецтва;

забезпечення засад творчої співпраці, налагодження та поглиблення співробітництва між державними органами, громадськими організаціями у сфері мистецтва, центрами сучасного мистецтва та галереями;

інформаційна підтримка творчої молоді;

консультаційна підтримка молодих митців з організаційних і творчих питань;

сприяння обміну досвідом між представниками творчої молоді, а також передача досвіду авторитетних діячів культури та мистецтва молодим митцям.

6. Міністерство культури здійснює методичне, технічне, інформаційне, документальне та організаційне забезпечення проведення Бієнале як його організатор (далі - організатор Бієнале).

7. Організатор Бієнале:

співпрацює з питань проведення Бієнале з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами (за їх згодою);

забезпечує проведення заходів в рамках Бієнале;

здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи журі;

здійснює прийняття, облік, а також попередній розгляд поданих для участі в Бієнале заявок, матеріалів і документів за процедурою, визначеною в пунктах 9, 10 розділу III цього Положення;

здійснює поточну взаємодію з учасниками Бієнале з організаційних питань;

офіційно оприлюднює інформацію про проведення Бієнале;

установлює строк подання заявок, документів і матеріалів для участі в Бієнале;

розробляє і затверджує програму проведення Бієнале;

забезпечує висвітлення ходу проведення Бієнале в засобах масової інформації;

офіційно запрошує митців та творчі колективи до участі у фестивальній програмі Бієнале;

здійснює урочисте нагородження переможців та дипломантів Бієнале;

виконує інші функції відповідно до своїх повноважень, визначених цим Положенням, та рішень журі.

II. Журі Бієнале

1. Для визначення переможців конкурсної програми Бієнале створюється журі Бієнале (далі – журі).

Журі є робочим органом Бієнале, завданням якого є перегляд і оцінювання творів, представлених на конкурсну програму Бієнале, та визначення переможців.

2. Персональний склад журі затверджується наказом Міністерства культури України.

3. Журі Бієнале формується з числа провідних діячів мистецтва, мистецтвознавців, критиків, галеристів, музейних працівників, громадських діячів (за згодою).

Члени журі працюють на громадських засадах.

4. Засідання журі є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 його складу.

Рішення журі приймається простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови журі є вирішальним.

Рішення журі є остаточним.

5. Члени журі не мають права брати участь у Бієнале і консультувати учасників Бієнале.

6. Журі не розглядає заявки:

подані після закінчення строку проведення Бієнале;

що не відповідають умовам Бієнале та вимогам цього Положення.

III. Порядок проведення Бієнале

1. Бієнале проводиться у місті Києві. У повній назві чергового Бієнале «Конкурс-фестиваль творчої молоді «Бієнале сучасного мистецтва» зазначається рік його проведення.

2. Строк/дата та місце проведення чергового Бієнале визначаються Міністерством культури України.

3. Участь у Бієнале беруть індивідуальні та колективні учасники.

4. Індивідуальними учасниками можуть бути громадяни України віком до 35 років, зокрема:

студенти або випускники навчальних закладів сфери культури та мистецтва;

особи, які разово чи систематично беруть участь у професійних творчих проектах (виставках, фестивалях, мистецьких симпозіумах, пленерах тощо);

особи, які професійно займаються творчою діяльністю та отримують за це авторську винагороду (гонорар).

5. Колективними учасниками Бієнале можуть бути творчі колективи, творчі угрупування, при цьому вік більшості учасників таких колективів не має перевищувати 35 років.

Творчі колективи мають право участі у Бієнале незалежно від того, чи мають вони статус юридичної особи.

6. Заявка на участь у Бієнале може бути подана виключно автором художнього твору (колективом авторів).

У разі якщо художній твір знаходиться у власності іншої особи, заявка має бути подана з дозволу власника цього твору.

7. Бієнале складається з конкурсної та фестивальної програм, а також спеціальних заходів.

Конкурсна та фестивальна програми Бієнале проводяться у формі культурно-мистецьких заходів, які є відкритими для публіки.

Вхід на всі культурно-мистецькі заходи Бієнале є безоплатним.

8. Конкурсна програма Бієнале – це сукупність культурно-мистецьких та конкурсних заходів, у рамках яких відбувається презентація представлених на Бієнале конкурсних творів, перегляд та оцінювання яких здійснюється журі.

9. Для участі в конкурсній програмі Бієнале громадяни та творчі колективи подають у встановлений строк заявку за формою, затвердженою Міністерством культури.

До заявки додаються:

матеріали (фоторепродукції, ескізи творів тощо), що дають змогу здійснити попередню оцінку представлених на конкурс творів;

інформація про творчий доробок учасника;

інші документи та матеріали згідно з переліком, який затверджується організатором Бієнале.

10. Організатор Бієнале здійснює попередній розгляд поданих заявок, документів і матеріалів з метою:

контролю за дотриманням вимог до учасників Бієнале, зазначених у пункті 4 цього розділу;

визначення відповідності представлених на конкурс творів загальній творчій концепції Бієнале.

За результатами попереднього розгляду заявок, документів і матеріалів організатором може бути прийнято обґрунтоване рішення про відмову учасникам щодо участі у Бієнале.

11. Учасники конкурсної програми Бієнале, які не вибороли призових місць, визнаються дипломантами Бієнале та одержують дипломи учасника.

12. За результатами конкурсної програми Бієнале проводиться урочисте нагородження переможців, визначених рішенням журі, та вручення дипломів учасникам.

Підприємства, організації та установи різних форм власності (у тому числі благодійні фонди, громадські організації, творчі спілки тощо) за погодженням з організатором Бієнале можуть брати участь у нагородженні переможців і учасників Бієнале.

13. Фестивальна програма Бієнале - це сукупність позаконкурсних культурно-мистецьких заходів, у рамках яких відбувається презентація творів, що не підлягають оцінюванню журі.

14. Крім конкурсної та фестивальної програм, у рамках Бієнале можуть проводитися такі спеціальні заходи:

прес-конференції з актуальних проблем культури та мистецтва;

«круглі столи», семінари та конференції за відповідною проблематикою;

творчі лабораторії;

майстер-класи вітчизняних і зарубіжних митців;

презентації друкованих видань;

творчі зустрічі з діячами культури та мистецтва;

інші творчі, методичні та інформаційні заходи.

15. Організатор Бієнале здійснює координацію позаконкурсної та фестивальної програм Бієнале.

16. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Бієнале здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в межах асигнувань, що передбачені Міністерству культури України на зазначену ціль, та/або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Директор
Департаменту мистецтв
та навчальних закладівП.М. Білаш


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 09.06.2016 № 412 Про внесення змін до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 13 грудня 2004 року № 854
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 09.06.2016 № 412 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 13 грудня 2004 року № 854"

Завантажити НАКАЗ від 09.06.2016 № 412 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 13 грудня 2004 року № 854" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!