МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Євроатлантичним координаційним центром з реагування на надзвичайні ситуації Організації Північноатлантичного договору про проведення спільних навчань «Україна - 2015»

Дата підписання:

01.07.2015

Дата набрання чинності для України:

01.07.2015

Державна служба України з надзвичайних ситуацій і Євроатлантичний координаційний центр з реагування на надзвичайні ситуації Організації Північноатлантичного договору (далі - ЄАКЦРНС НАТО), разом (далі - «Сторони»),

бажаючи вирішити питання у зв'язку з організацією та проведенням на території України спільних навчань «Україна - 2015» (далі - «Навчання»), у тому числі питання підтримки країни, що приймає,

беручи до уваги Угоду між державами, що є сторонами Північноатлантичного договору, та іншими державами, які є учасниками програми «Партнерство заради миру» щодо статусу їхніх збройних сил від 19 червня 1995 року (далі - ПЗМ СОФА), та Меморандум про взаєморозуміння стосовно сприяння нагальним цивільним транскордонним перевезенням, підписаного у м. Брюсселі у жовтні 2008 року (далі - Меморандум про перевезення),

керуючись Річною національною програмою співробітництва Україна - НАТО на 2015 рік,

домовилися про наступне:

Стаття 1
Визначення

У Меморандумі використовуються такі поняття:

«Підтримка країни, що приймає» (далі - ПКП) - підтримка, що надається Державною службою України з надзвичайних ситуацій учасникам Навчань під час проведення Навчань;

Євроатлантичний підрозділ з реагування на надзвичайні ситуації (ЄАПРНС) - організована група експертів, до складу якої входять представники урядових структур та/або неурядових організацій держав - членів Ради євроатлантичного партнерства, а також держав, які підписали партнерські угоди з НАТО (включаючи військовослужбовців), які беруть участь у Навчаннях і оснащені необхідним обладнанням;

«Агенції навчань» - керівний штаб, польовий координаційний центр, оціночна група;

«Спорядження» - матеріальні засоби, технічні та транспортні засоби, апаратура ЄАПРНС і особиста апаратура та обладнання членів підрозділу;

«Групи реагування» - сили реагування держав - учасниць Навчань.

Стаття 2
Мета

Метою цього Меморандуму є визначення основних принципів проведення Навчань на території України, надання ПКП учасникам Навчань.

Стаття 3
Наміри

Якщо не вказано інше, обумовлена в цьому Меморандумі ПКП повинна надаватися з моменту прибуття учасників Навчань та/або ввезення обладнання ЄАПРНС на територію України і до моменту відбуття учасників Навчань та/або вивезення обладнання ЄАПРНС з України.

Стаття 4
Конференції з планування та графік проведення Навчань

Навчання проводяться в період 21-25 вересня 2015 р. на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ Збройних Сил України (далі - навчальний полігон) та об'єктах і спорудах Новояворівського державного підприємства «Екотрансенерго» (Яворівський район Львівської області) згідно з таким графіком:

20 вересня 2015 р. - прибуття

21-22 вересня 2015 р. - дні навчань ЄАПРНС;

23 вересня 2015 р. - польові навчання;

24 вересня 2015 р. - демонстраційний день та завершення Навчань;

25 вересня 2015 р. - відбуття учасників Навчань.

З метою підготовки Навчань було проведено основну конференцію з планування (18-21 травня 2015 р., м. Львів, Україна) та заключну конференцію з планування (29 червня - 2 липня 2015 р., м. Львів, Україна) (далі разом - конференції з планування).

Стаття 5
Зобов'язання української сторони

В рамках цього Меморандуму українська сторона зобов'язується:

1) Надати сприяння в отриманні учасниками Навчань візової підтримки;

2) Вжити необхідних заходів з метою супроводження та, у разі необхідності, транспортування учасників Навчань до місця проведення Навчань та пункту їх відбуття після завершення Навчань;

3) Надавати сприяння та необхідну допомогу учасникам Навчань з метою виконання положень статті 5 Меморандуму про перевезення, включаючи допомогу в отриманні дозволу на ввезення, перевезення по території України та вивезення з неї обладнання ЄАПРНС, необхідного для проведення Навчань;

4) Поінформувати учасників Навчань про особливі вимоги для безпечного ввезення, перевезення по території держави та вивезення з України пошукових собак, ліків та іншого обладнання, згідно з українським законодавством;

5) Встановити операційний табір та забезпечити в ньому необхідні умови для проживання рятувальних команд;

6) Облаштувати місця проведення навчань;

7) Організувати роботу медичного центру на навчальному полігоні під час Навчань з метою забезпечення медичного обслуговування членів ЄАПРНС та Агенцій навчань, у разі такої необхідності. Перша медична допомога буде надаватися членами ЄАПРНС. Українська сторона сприятиме в наданні інших медичних послуг для членів ЄАПРНС та Агенцій навчань під час проведення Навчань;

8) У разі необхідності надавати сприяння у забезпеченні під час Навчань ветеринарних послуг;

9) Надавати сприяння у забезпеченні безпровідної комунікації для членів Агенцій навчань;

10) Сприяти роботі Агенцій навчань під час Навчань;

11) Надавати сприяння під час проходження учасниками Навчань прикордонного та митного контролю під час перетину державного кордону України;

12) Перед проведенням Навчань надіслати до ЄАКЦРНС НАТО кошторис, в якому вказати витрати української сторони під час організації та проведення Навчань, включаючи конференції з планування.

Стаття 6
Зобов'язання ЄАКЦРНС НАТО

В рамках цього Меморандуму ЄАКЦРНС НАТО зобов'язується:

1) Вжити необхідних заходів з метою інформування учасників Навчань про таке:

- щодо процедур проходження в Україні прикордонного та митного контролю;

- щодо вимог та процедур із захисту навколишнього середовища в Україні, яких необхідно дотримуватися під час навчань;

2) повернути українській стороні до 50% (п'ятдесят відсотків) від загальної суми витрат, пов'язаних з організацією та проведенням, Навчань, включаючи конференції з планування на основі кошторису та рахунків, наданих українською стороною.

Стаття 7
Фінансування

Українська сторона сплачує витрати на організацію і проведення Навчань, включаючи конференції з планування. Українська сторона надає ЄАКЦРНС НАТО усі рахунки на витрати фінансування яких згідно кошторису покладено на ЄАКЦРНС НАТО. Такі рахунки можуть бути надіслані у будь-який час, але не пізніше ніж через 30 днів після їх завершення.

ЄАКЦРНС НАТО відшкодує витрати української сторони на організацію та проведення Навчань, включаючи конференції з планування, як це визначено у статті 6, але не пізніше ніж через 30 днів з моменту отримання відповідних рахунків.

У випадку, якщо Державна служба України з надзвичайних ситуацій понесе витрати, пов'язані з організацією Навчань, включаючи конференції з планування перед безпосереднім їх початком, українська сторона має право направити, на основі кошторису до ЄАКЦРНС НАТО рахунок-проформу для здійснення передоплати.

Стаття 8
Форс-мажор (обставини непереборної сили)

Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання будь-яких зобов'язань в рамках цього Меморандуму, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком форс-мажорних обставин.

Для цілей цього Меморандуму форс-мажор означає подію, яка є непідконтрольна Сторонам, не виникла через помилки або недбалість Сторін та є непередбачуваною. Такими подіями можна вважати, але не обмежуватися ними, військові дії, надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, стихійні лиха, епідемії або карантин.

У разі форс-мажорної обставини, про її виникнення одна Сторона інформує іншу Сторону в письмовій формі, із зазначенням причин та наданням відповідних підтверджуючих документів.

Стаття 9
Правові дії і претензії

Співробітництво сторін у зв'язку з виконанням цього Меморандуму, включаючи розгляд будь-яких правових суперечок та претензій, здійснюватиметься відповідно до законодавства України.

Стаття 10
Вирішення суперечок

Спори і розбіжності, що стосуються тлумачення та/або застосування цього Меморандуму, вирішуються шляхом переговорів і консультацій між уповноваженими контактними особами:

1. З боку України - Григорій Марченко, директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

2. З боку НАТО - Гюнтер Бретшнайдер, Глава Євроатлантичного координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації.

Стаття 11
Зміни та доповнення

За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситися зміни і доповнення у вигляді протоколів, які вважаються невід'ємною частиною цього Меморандуму.

Стаття 12
Заключні положення

Цей Меморандум набуває чинності в день підписання обома Сторонами і діє до 31 грудня 2015 року.

Якщо одна зі Сторін повідомляє іншу Сторону в письмовому вигляді про свій намір припинити дію цього Меморандуму дія Меморандуму припиняється достроково через 30 днів з моменту такого повідомлення.

Припинення дії Меморандуму не впливає на заходи, що здійснюються відповідно до положень Меморандуму, проведення яких почалося, але не закінчилося на момент припинення дії Меморандуму, за умови, якщо сторони письмово не домовляться про інше.

Вчинено у м. Львові, Україна, 1 липня 2015 року в двох примірниках, кожний англійською та українською мовами, обидва тексти є автентичними.

У разі виникнення будь-яких розбіжностей в тлумаченні цього Меморандуму, переважну силу матиме текст англійською мовою.

Григорій МАРЧЕНКО

(підпис)

Від Державної служби
України з надзвичайних
ситуацій


Гюнтер БРЕТШНАЙДЕР

(підпис)

Від Євроатлантичного  координаційного центру
реагування на катастрофи
Організації Північноатлантичного договору


Публікації документа

Скачать МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Євроатлантичним координаційним центром з реагування на надзвичайні ситуації Організації Північноатлантичного договору про проведення спільних навчань «Україна - 2015»
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Євроатлантичним координаційним центром з реагування на надзвичайні ситуації Організації Північноатлантичного договору про проведення спільних навчань «Україна - 2015»

Завантажити МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Євроатлантичним координаційним центром з реагування на надзвичайні ситуації Організації Північноатлантичного договору про проведення спільних навчань «Україна - 2015» не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!