МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.09.2013  № 626


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2013 р.
за № 1629/24161

Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, державна частка в статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких Міненерговугілля здійснює повноваження з управління державними корпоративними правами

Відповідно до частини третьої статті 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 382, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, державна частка в статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких Міненерговугілля здійснює повноваження з управління державними корпоративними правами, що додається.

2. Департаменту майна, управління корпоративними правами та реформування власності (Дудка Л.О.) забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С.М.

Міністр

Е. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О.Ю. Потімков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
02.09.2013 № 626


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2013 р.
за № 1629/24161

ПОРЯДОК
організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, державна частка в статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких Міненерговугілля здійснює повноваження з управління державними корпоративними правами

1. Цей Порядок встановлює процедуру організації аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, та господарських товариств, державна частка в статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких Міненерговугілля України здійснює повноваження з управління державними корпоративними правами (далі - боржник).

2. Замовником аукціону є керуючий санацією або ліквідатор, призначені у справі про банкрутство боржника господарським судом у порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон).

3. Організатор аукціону визначається замовником за погодженням з Міненерговугілля України.

4. Організатор аукціону повинен відповідати таким вимогам:

мати право на проведення торгів;

мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

запропонована ним сума винагороди є найменшою.

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

5. Замовник не пізніше ніж за два місяці до дати проведення аукціону надсилає до Міненерговугілля України для розміщення на його офіційному  веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника (за наявності) оголошення, що має містити такі відомості:

інформацію про боржника, продаж майна якого здійснюватиметься на аукціоні;

характеристику майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні;

вимоги до організатора аукціону відповідно до пункту 4 цього Порядку;

кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам;

поштову адресу, за якою подаються заява та відповідні документи;

контактні телефони для довідок.

Розміщення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля України оголошення для визначення кандидатур організатора аукціону здійснюється протягом п’яти днів з дня його надходження за умови надання замовником у повному обсязі необхідної інформації, зазначеної у цьому пункті.

6. Для визначення організатором аукціону претенденти подають замовнику аукціону в строк та за поштовою адресою, наведеними в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах Міненерговугілля України та боржника (за наявності), такі документи:

заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

7. У разі подання комплекту документів з порушенням вимог, передбачених пунктом 6 цього Порядку, або подання після встановленого в оголошенні кінцевого терміну така заява залишається без розгляду, про що замовник листом повідомляє заявника.

8. У разі надходження двох і більше заяв кандидатур, які відповідають вимогам, встановленим цим Порядком, переможець на виконання функцій організатора аукціону визначається з урахуванням таких показників:

досвід роботи та технічні можливості (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу) із забезпечення організації продажу майна;

пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону.

9. Якщо в строк, наведений в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах Міненерговугілля України та боржника (за наявності), не надійшло жодної заяви на виконання функцій організатора аукціону, замовник аукціону повторно у порядку та строк, встановлені пунктом 5 цього Порядку, надсилає до Міненерговугілля України для розміщення на його офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника (за наявності) оголошення для виявлення кандидатур організатора аукціону.

10. Замовник після визначення кандидатури організатора, яка відповідає вимогам, встановленим пунктом 4 цього Порядку, у п’ятиденний строк звертається до Міненерговугілля України для її погодження.

До звернення замовника про погодження кандидатури організатора аукціону долучаються документи, на підставі яких було визначено таку кандидатуру, та проект договору на проведення аукціону.

11. Подані замовником до Міненерговугілля України документи, на підставі яких було визначено кандидатуру організатора аукціону, та проект договору на проведення аукціону надаються на розгляд і узгодження до:

відповідних департаментів (за напрямами залежно від галузі промисловості);

Департаменту майна, управління корпоративними правами та реформування власності;

Юридичного департаменту;

Департаменту внутрішнього аудиту;

Сектору з питань запобігання та протидії корупції.

Для підготовки відповідного проекту рішення Міненерговугілля України структурні підрозділи, зазначені у цьому пункті, у 5-денний строк надають Департаменту майна, управління корпоративними правами та реформування власності свої зауваження і пропозиції до документів, на підставі яких було визначено кандидатуру організатора аукціону, та проекту договору на проведення аукціону.

12. За результатом розгляду поданих замовником документів щодо погодження кандидатури організатора аукціону та перевірки проекту договору про проведення аукціону на предмет його відповідності вимогам законодавства у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом Міненерговугілля України у десятиденний строк з дня їх надходження приймає рішення про:

погодження кандидатури організатора аукціону;

відхилення кандидатури організатора аукціону.

З метою отримання додаткової інформації щодо кандидатури організатора аукціону або перевірки наданих нею відомостей Міненерговугілля України продовжує строк для прийняття рішення, але не більше ніж на п’ять днів, про що повідомляє замовника аукціону.

13. Про прийняте рішення Міненерговугілля України листом повідомляє замовника аукціону.

14. У разі прийняття Міненерговугілля України рішення про відхилення наданої замовником кандидатури організатора аукціону замовник повторно проводить відбір серед кандидатур, які подавали заяви та документи, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам, та повторно звертається до Міненерговугілля України для погодження відібраної кандидатури.

15. Замовник укладає договір про проведення аукціону з погодженою Міненерговугілля України кандидатурою організатора аукціону з дотриманням вимог, встановлених Законом.

16. Організатор аукціону проводить аукціон в порядку, визначеному чинним законодавством України з питань банкрутства.

Директор Департаменту
майна, управління
корпоративними правами
та реформування власності
Л. Дудка


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 02.09.2013 № 626 Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, державна частка в статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких Міненерговугілля здійснює повноваження з управління державними корпоративними правами
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 02.09.2013 № 626 "Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, державна частка в статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких Міненерговугілля здійснює повноваження з управління державними корпоративними правами"

Завантажити НАКАЗ від 02.09.2013 № 626 "Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, державна частка в статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків і щодо яких Міненерговугілля здійснює повноваження з управління державними корпоративними правами" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!