КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 січня 2023 р. № 44
Київ

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 січня 2023 р. № 44

СКЛАД
Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності

Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки - співголова Міжвідомчої робочої групи

Віце-прем’єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації - співголова Міжвідомчої робочої групи

Представник департаменту регуляторної політики та підприємництва Мінекономіки, секретар Міжвідомчої робочої групи

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів

Перший заступник Міністра економіки

Перший заступник Міністра цифрової трансформації

Заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра фінансів

Голова ДРС
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 січня 2023 р. № 44

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності

1. Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності (далі - Міжвідомча робоча група) є тимчасовим дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним для проведення прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

1) сприяння координації дій центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах господарської діяльності, щодо застосування інструментів державного регулювання у відповідних сферах господарської діяльності (ліцензій, дозволів, результатів надання публічних (електронних публічних), зокрема адміністративних послуг, оптимізації процедури застосування інструментів державного регулювання господарської діяльності;

2) удосконалення нормативно-правової бази щодо переведення в електронну форму ліцензій, документів дозвільного характеру, результатів надання публічних (електронних публічних), зокрема адміністративних послуг.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення у процесі реалізації державної політики у відповідних сферах господарської діяльності проблем щодо застосування інструментів державного регулювання у відповідних сферах господарської діяльності (ліцензій, дозволів, результатів надання публічних (електронних публічних), зокрема адміністративних послуг, оптимізації процедури застосування інструментів державного регулювання господарської діяльності;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань переведення в електронну форму ліцензій, документів дозвільного характеру, результатів надання публічних (електронних публічних), зокрема адміністративних послуг;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки затверджує персональний склад Міжвідомчої робочої групи та вносить у разі потреби до нього зміни.

7. Співголови Міжвідомчої робочої групи:

1) здійснюють загальне керівництво та забезпечують організацію роботи Міжвідомчої робочої групи;

2) скликають засідання Міжвідомчої робочої групи;

3) головують на засіданнях Міжвідомчої робочої групи;

4) взаємодіють з членами Міжвідомчої робочої групи з метою формування порядку денного її засідання;

5) приймають від членів Міжвідомчої робочої групи пропозиції з питань, що потребують включення до порядку денного її засідання;

6) погоджують порядок денний та питання, що розглядаються на засіданнях Міжвідомчої робочої групи;

7) делегують у разі потреби повноваження заступнику співголів Міжвідомчої робочої групи.

8. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, які проводяться за рішенням співголів, але не рідше двох разів на місяць.

Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, галузевими бізнес-асоціаціями та громадськими організаціями.

Засідання Міжвідомчої робочої групи веде один з її співголів, а у разі їх відсутності - заступник, який призначається співголовами Міжвідомчої робочої групи з числа її членів.

Співголовами Міжвідомчої робочої групи може бути прийнято рішення про проведення її засідання в режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Міжвідомчої робочої групи в такому режимі у її засіданні.

Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.

9. Члени Міжвідомчої робочої групи беруть персональну участь у її засіданнях.

10. Члени Міжвідомчої робочої групи та залучені особи не пізніше ніж за два робочих дні до засідання інформуються про дату, час і місце проведення засідання та порядок денний.

11. На своїх засіданнях Міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

12. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи фіксуються у протоколі її засідання, який підписується співголовами Міжвідомчої робочої групи та секретарем і надсилається усім її членам, залученим особам та Кабінетові Міністрів України.

Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

13. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи реалізуються шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вноситься органом виконавчої влади, визначеним за відповідними пропозиціями та рекомендаціями Міжвідомчої робочої групи.

14. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи здійснює Мінекономіки.


Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 13.01.2023 № 44
Прийняття від 13.01.2023
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/44-2023-%D0%BF
Законодавство України
станом на 24.03.2023
чиннийПублікації документа

Скачать ПОСТАНОВА від 13 січня 2023 р. № 44 Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності

Завантажити ПОСТАНОВА від 13 січня 2023 р. № 44 "Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності"

Завантажити ПОСТАНОВА від 13 січня 2023 р. № 44 "Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!