КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 березня 2023 р. № 216
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я на 2023 рік

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я на 2023 рік, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2023 р. № 216

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я на 2023 рік

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти” для здійснення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я у 2023 році (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОЗ.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 3 цього Порядку, є Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (військових адміністрацій) (далі - структурні підрозділи).

Одержувачем бюджетних коштів за напрямом, передбаченим підпунктом 2 пункту 3 цього Порядку, є державне некомерційне підприємство, уповноважене МОЗ на реалізацію заходів із забезпечення здійснення безперервного професійного розвитку працівників у сфері охорони здоров’я, згідно з оцінкою відповідності показників його діяльності критеріям визначення одержувача бюджетних коштів, встановлених Порядком складання, розгляду, затвердження та основними вимогами до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) відшкодування витрат на здійснення безперервного професійного розвитку лікарів закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, які працюють за основним місцем роботи у цих закладах охорони здоров’я, яке не може перевищувати 2000 гривень на одного лікаря у поточному році;

2) покриття витрат на здійснення заходів щодо обробки заяв юридичних осіб про намір бути провайдерами заходів безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, опрацювання карток заходів безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, присвоєння заходам реєстраційних номерів та їх внесення до переліку заходів безперервного професійного розвитку, моніторингу матеріалів проведених заходів, забезпечення доступу до даних працівників сфери охорони здоров’я, провайдерів, державних органів у межах, визначених законодавством.

4. Структурні підрозділи отримують бюджетні кошти пропорційно до кількості лікарів у закладах охорони здоров’я комунальної форми власності, які потребують навчання на заходах безперервного професійного розвитку, крім лікарів, які:

отримали путівку на проходження циклів тематичного удосконалення в закладах вищої та післядипломної освіти за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти”;

проходили підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та державну оцінку компетентностей як працівники системи екстреної медичної допомоги та отримали відповідний документ.

5. Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності отримують бюджетні кошти від структурних підрозділів у граничному розмірі до 2000 гривень на одного лікаря відповідно до укладених ними договорів про відшкодування витрат лікарів за основним місцем роботи у цьому закладі охорони здоров’я на оплату навчання на заходах безперервного професійного розвитку (далі - договори).

Відповідні договори укладаються між структурними підрозділами та закладами охорони здоров’я комунальної форми власності, між закладами охорони здоров’я комунальної форми власності та лікарями, які працюють за основним місцем роботи у цих закладах охорони здоров’я. Примірні форми таких договорів затверджуються МОЗ.

6. Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності на підставі затверджених ними щорічних планів навчання лікарів на заходах безперервного професійного розвитку подають до структурних підрозділів у строки, визначені МОЗ, дані щодо кількості лікарів відповідно до пункту 4 цього Порядку.

7. Структурні підрозділи у строки, визначені МОЗ, подають до МОЗ зведені дані в розрізі областей, мм. Києва та Севастополя щодо кількості лікарів у закладах охорони здоров’я комунальної форми власності, які потребують навчання на заходах безперервного професійного розвитку, відповідно до пункту 4 цього Порядку.

8. МОЗ з урахуванням обсягу бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на 2023 рік, визначає показники кількості лікарів у закладах охорони здоров’я комунальної форми власності, яким буде відшкодовано витрати на оплату навчання на заходах безперервного професійного розвитку (далі - показники кількості лікарів), та доводить ці показники до структурних підрозділів.

Структурні підрозділи доводять показники кількості лікарів до закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, які на підставі цих даних здійснюють коригування щорічних планів навчання лікарів на заходах безперервного професійного розвитку.

Критерії визначення закладами охорони здоров’я комунальної форми власності черговості включення лікарів до щорічних планів навчання лікарів на заходах безперервного професійного розвитку визначаються МОЗ.

9. МОЗ здійснює розподіл бюджетних коштів між структурними підрозділами відповідно до показників кількості лікарів, визначених відповідно до пункту 8 цього Порядку.

10. Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності забезпечують направлення лікарів на навчання на заходах безперервного професійного розвитку відповідно до відкоригованих щорічних планів.

Після проходження навчання на заході безперервного професійного розвитку лікар надає закладу охорони здоров’я комунальної форми власності за основним місцем роботи оригінал документа про оплату власної участі у цьому заході та завірену в установленому порядку копію підтвердного документа про проходження навчання на заході безперервного професійного розвитку.

11. Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності щомісяця з 1 по 5 число (за грудень - до 18 грудня поточного року) подають за визначеною МОЗ формою звіт структурним підрозділам щодо кількості лікарів, які пройшли навчання на заходах безперервного професійного розвитку та потребують відшкодування витрат на здійснення безперервного професійного розвитку, а також відомості про фактично понесені витрати кожним лікарем за навчання і суми, які підлягають відшкодуванню відповідно до вимог цього Порядку.

Структурні підрозділи здійснюють перерахування бюджетних коштів відповідно до звітів, поданих закладами охорони здоров’я комунальної форми власності.

12. Бюджетні кошти для відшкодування лікарям витрат на здійснення безперервного професійного розвитку зараховуються на рахунки закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, відкриті в банках в установленому законодавством порядку.

13. Заклад охорони здоров’я комунальної форми власності протягом п’яти робочих днів після отримання бюджетних коштів від структурних підрозділів здійснює відшкодування лікарям витрат на здійснення безперервного професійного розвитку шляхом перерахування на поточні рахунки лікарів, відкриті в банках, в обсязі відповідно до наданих лікарями підтвердних документів, зазначених в абзаці другому пункту 10 цього Порядку.

У разі коли вартість навчання на заході безперервного професійного розвитку перевищує граничний розмір відшкодування витрат на одного лікаря, передбачений абзацом першим пункту 5 цього Порядку, лікарю перераховуються кошти в межах визначеної цим Порядком суми відшкодування.

14. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів проводиться в установленому законом порядку.

Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов’язані із здійсненням заходів, передбачених пунктом 3 цього Порядку;

оплату посередницьких послуг;

реалізацію проектів, метою яких є отримання прибутку.

15. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

16. Структурні підрозділи та одержувач бюджетних коштів щокварталу до 12 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають МОЗ за визначеною ним формою інформацію про використання бюджетних коштів для її узагальнення та подання Мінфіну до 30 числа.

17. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності, звітів про виконання бюджетної програми, а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.


Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров'я на 2023 рік
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 10.03.2023 № 216
Прийняття від 10.03.2023
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/216-2023-%D0%BF
Законодавство України
станом на 29.05.2023
чиннийПублікації документа

Скачать ПОСТАНОВА від 10 березня 2023 р. № 216 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я на 2023 рік

Завантажити ПОСТАНОВА від 10 березня 2023 р. № 216 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я на 2023 рік"

Завантажити ПОСТАНОВА від 10 березня 2023 р. № 216 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я на 2023 рік" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!