МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.04.2017  № 298


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 травня 2017 р.
за № 562/30430

Про затвердження Положення про премію імені Б.М. Лятошинського

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 841 «Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва» та в межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про премію імені Б. М. Лятошинського, що додається.

2. Управлінню сценічного і візуального мистецтва (Білаш П.М.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку;

проведення конкурсу на здобуття премії імені Б.М. Лятошинського у 2017  році після набрання чинності цим наказом.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є.М. Нищук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
11.04.2017 № 298


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 травня 2017 р.
за № 562/30430

ПОЛОЖЕННЯ
про премію імені Б.М. Лятошинського

І. Загальні положення

1. Премія імені Б.М. Лятошинського (далі - Премія) присуджується щороку у січні професійним композиторам за видатні досягнення у сфері професійної композиторської творчості.

Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах.

2. Щороку присуджується лише одна Премія. Грошова винагорода до Премії у розмірі двадцять тисяч гривень виплачується за рахунок коштів, передбачених на цю мету у кошторисі Міністерства культури України (далі - Мінкультури).

3. На здобуття Премії висуваються завершені музичні твори у жанрі академічного музичного мистецтва, які були написані та оприлюднені (виконані) протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за місяць до їх висунення на здобуття Премії.

4. Премія присуджується композиторам (далі - претенденти) за такими напрямами:

за окремий твір;

за творчий доробок претендента у певному жанрі (симфонічний, хоровий, оперний, камерний тощо);

за творчі досягнення протягом останніх п’яти років.

Претендент може брати участь у конкурсі на здобуття Премії тільки в одному із зазначених напрямів.

5. На здобуття Премії не висуваються твори, які вже були відзначені Премією або іншими преміями, державними нагородами.

6. Повторно Премія може присуджуватися за наявності нових визначних досягнень у сфері професійної композиторської творчості, але не раніше ніж через п’ять років після попереднього присудження Премії.

7. Премія не присуджується посмертно.

8. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

ІІ. Комітет з Премії

1. З метою проведення конкурсу на здобуття Премії та визначення переможців конкурсу утворюється комітет з присудження премії імені  Б.М. Лятошинського (далі - Комітет).

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.

3. Комітет здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об’єктивності та обґрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення до претендентів на здобуття Премії.

4. Персональний склад Комітету затверджується наказом Мінкультури з числа провідних діячів академічного музичного мистецтва, мистецтвознавців у кількості не менше ніж 5, але не більше ніж 11 осіб.

Пропозиції щодо персонального складу Комітету можуть вносити Національна спілка композиторів України, Національна всеукраїнська музична спілка, інші творчі спілки, вищі навчальні заклади сфери культури.

Члени Комітету здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Комітет очолює голова, який має одного заступника.

Строк повноважень Комітету становить три роки. У разі необхідності до складу Комітету можуть вноситися зміни.

Основною формою роботи Комітету є засідання. Засідання Комітету проводить голова Комітету або за його дорученням заступник голови Комітету.

5. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

розглядає подані на здобуття Премії твори та проводить їх обговорення;

приймає рішення щодо визначення лауреата Премії.

6. Організаційне забезпечення роботи Комітету здійснює відповідальний секретар Комітету, який є працівником Мінкультури і бере участь у засіданнях Комітету без права голосу.

Відповідальний секретар:

здійснює прийом документів, зазначених у пункті 3 розділу ІІІ цього Положення;

готує матеріали для розгляду на засіданні Комітету;

забезпечує виконання доручень голови Комітету;

веде та оформлює протоколи засідань Комітету.

ІІІ. Порядок подання матеріалів щодо претендентів на здобуття Премії

1. Мінкультури щороку на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на здобуття Премії, умови та порядок його проведення.

Висування творів на здобуття Премії проводиться з 01 жовтня року, що передує року, в якому присуджується Премія.

2. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться творчими спілками, вищими навчальними закладами культури і мистецтва, концертними організаціями, мистецькими колективами.

За достовірність поданої інформації відповідають керівники творчих спілок, вищих навчальних закладів культури і мистецтва, концертних установ, мистецьких колективів, які подали клопотання щодо претендента на здобуття Премії, та претенденти.

3. На здобуття Премії до 01 грудня року, в якому оголошено конкурс, до Мінкультури подаються:

клопотання про присудження Премії за зразком, наведеним у додатку до цього Положення;

письмова згода претендента на висунення його твору на здобуття Премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку) за підписом керівника підприємства, установи, організації, які рекомендують претендента;

творча характеристика претендента за підписом керівника підприємства, установи, організації, що рекомендує претендента;

копія документа, що посвідчує особу претендента, та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);

копії документів про освіту;

партитура твору (творів);

аудіо/відеозаписи твору (творів), поданого на здобуття Премії;

ксерокопії публікацій/відгуків у засобах масової інформації на представлений твір (твори) та рецензії (за наявності).

4. У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у пункті 3 цього розділу, а також  якщо їх подано після закінчення встановленого строку,  такі документи розгляду не підлягають та повертаються із зазначенням причини повернення.

У разі усунення недоліків документи може бути подано до Мінкультури повторно до визначеної в оголошенні про проведення конкурсу дати.

ІV. Порядок проведення конкурсу

1. Комітет до 20 січня року, в якому присуджується Премія, проводить конкурс та визначає лауреата Премії.

2. Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його затвердженого складу.

Рішення про присудження Премії приймається Комітетом шляхом таємного голосування.

Рішення вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комітету.

3. Організація і проведення таємного голосування покладаються на лічильну комісію, яка обирається у складі 3 осіб із числа членів Комітету відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

Лічильна комісія обирає відкритим голосуванням зі свого складу голову та секретаря лічильної комісії, про що складається протокол.

Під час роботи лічильної комісії голова лічильної комісії не переобирається.

4. Голова лічильної комісії організовує роботу лічильної комісії, проводить голосування та забезпечує виконання покладених на неї обов’язків та функцій.

Секретар лічильної комісії здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування, організовує оформлення та ведення протоколів лічильної комісії, зберігання бюлетенів для голосування та інших документів.

5. Бюлетені для таємного голосування готуються відповідальним секретарем Комітету в кількості, що не перевищує загальне число членів Комітету.

6. Лічильна комісія перед початком таємного голосування:

перевіряє підготовлені для таємного голосування бюлетені;

проставляє на бюлетенях підписи усіх членів комісії;

запечатує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для додержання таємниці голосування.

7. Бюлетень для таємного голосування видається під особистий підпис кожному члену Комітету, присутньому на засіданні. На невикористаних бюлетенях робиться запис «невикористаний».

8. Заповнення бюлетенів проводиться членами Комітету без використання кабін для голосування.

Голосування здійснюється шляхом проставляння у бюлетені проти прізвища претендента позначки «+» або «не підтримую жодного претендента».

9. Вважаються недійсними бюлетені:

в яких зроблено більше однієї позначки або не зроблено жодної;

які мають виправлення, закреслення, написи;

у яких відсутні підписи членів лічильної комісії.

10. Результати таємного голосування та підрахунку голосів оголошуються головою лічильної комісії та оформлюються протоколом, який підписується всіма членами комісії та затверджується головою Комітету.

Протокол лічильної комісії є підставою для внесення результатів голосування до протоколу засідання Комітету. Протокол лічильної комісії з відповідними додатками приєднується до протоколу засідання Комітету.

11. У разі якщо в результаті голосування жоден твір претендента не набрав більшості голосів, Комітетом приймається протокольне рішення щодо проведення повторного голосування.

У бюлетень для повторного таємного голосування включаються твори двох претендентів, які одержали найбільшу кількість голосів під час першого голосування. Голосування може проводитися не більше трьох разів.

Якщо за результатами повторного таємного голосування жоден претендент не набрав більше половини голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Премія за відповідний рік не присуджується.

12. Якщо для участі у конкурсі на здобуття Премії пропонується або у конкурсі бере участь твір близької особи (у значенні Закону України "Про запобігання корупції") члена Комітету, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету протягом усіх етапів Конкурсу.

13. Кожен член Комітету зобов’язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору.

Якщо член Комітету має конфлікт інтересів, він зобов’язаний повідомити про це Комітет перед початком засідання.

14. Рішення Комітету оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні Комітету та відповідальним секретарем.

15. Премія присуджується на підставі наказу Мінкультури за поданням Комітету. Виплата грошової винагороди здійснюється шляхом перерахування коштів на особові рахунки лауреатів в установах банків та/або через відділення поштового зв’язку.

16. Особі, якій присуджується Премія, присвоюється звання лауреата премії імені Б.М. Лятошинського, вручається диплом та виплачується грошова винагорода.

V. Реалізація рішень Комітету із присудження Премії

1. Диплом лауреата підписується Міністром культури України та головою Комітету.

2. Відзначення лауреатів Премії відбувається в урочистій обстановці.

3. Мінкультури забезпечує організацію мистецького проекту лауреата Премії протягом року, в якому йому присуджено Премію.

4. Мінкультури забезпечує:

зберігання документів та матеріалів щодо претендентів, які були удостоєні Премії, відповідно до законодавства України;

повернення документів та матеріалів щодо претендентів, які не були удостоєні Премії (на письмову вимогу претендента).

5. Інформація щодо результатів конкурсу та його лауреата оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

Начальник управління
сценічного і візуального
мистецтваП.М. БілашДодаток
до Положення про Премію
імені Б.М. Лятошинського
(пункт 3 розділу ІІІ)

{Додаток}


Документи та файли

Сигнальний документ — f466979n113.doc

Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 11.04.2017 № 298 Про затвердження Положення про премію імені Б.М. Лятошинського
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 11.04.2017 № 298 "Про затвердження Положення про премію імені Б.М. Лятошинського"

Завантажити НАКАЗ від 11.04.2017 № 298 "Про затвердження Положення про премію імені Б.М. Лятошинського" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!