Угода 
про співробітництво між Кабінетом Міністрів України
і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності
( Угоду затверджено Постановою КМ
N 1421 ( 1421-2002-п ) від 26.09.2002 )

Кабінет Міністрів України і Всесвітня організація
інтелектуальної власності, враховуючи, що Україна є членом Всесвітньої організації
інтелектуальної власності і учасником ряду багатосторонніх
договорів, адміністративні функції яких виконує Всесвітня
організація інтелектуальної власності; виходячи з наміру України і надалі розвивати наявну правову і
технічну інфраструктуру в сфері інтелектуальної власності з метою
більш тісної інтеграції держави у світове економічне
співтовариство; виходячи з готовності Всесвітньої організації інтелектуальної
власності сприяти Україні в досягненні її цілей у рамках Програми
і Бюджету Всесвітньої організації інтелектуальної власності; погодилися підписати цю Угоду з урахуванням статті 4
Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної
власності ( 995_169 ).
1. Мета Угоди
Метою цієї Угоди є здійснення Україною і Всесвітньою
організацією інтелектуальної власності спільних дій, спрямованих
на: удосконалення українського національного законодавства у
сфері інтелектуальної власності з урахуванням досвіду, набутого
іншими державами, і міжнародних тенденцій гармонізації; зміцнення технічної бази і розвиток людських ресурсів
Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства
освіти і науки України і підвідомчих йому організацій; удосконалення практики правозастосування в Україні з метою
виявлення, запобігання і припинення правопорушень у сфері
інтелектуальної власності; посилення ролі інтелектуальної власності у відповідних
галузях наукової, технічної та економічної діяльності, що
провадиться на території України суб'єктами господарювання.
2. Термін дії Угоди
Термін дії Угоди не обмежений. Орієнтований перелік видів
діяльності наводиться в Додатку до цієї Угоди, який є її
невід'ємною частиною. Конкретні проекти співробітництва будуть
здійснюватися за взаємною згодою заінтересованих сторін з
урахуванням наявних у них бюджетних і штатних обмежень.
3. Організації, що беруть участь в Угоді
Кабінет Міністрів України визначає в кожному випадку
відповідні державні установи, організації, що беруть участь у
провадженні діяльності відповідно до цієї Угоди. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства
освіти і науки України діє як координатор співробітництва від
імені Кабінету Міністрів України. Генеральний директор Всесвітньої організації інтелектуальної
власності визначає в кожному випадку відповідні підрозділи або
працівників Міжнародного бюро Всесвітньої організації
інтелектуальної власності, що братимуть участь у провадженні
діяльності відповідно до цієї Угоди.
4. Внесення змін і доповнень до Угоди
За взаємною згодою Кабінету Міністрів України та Всесвітньої
організації інтелектуальної власності до цієї Угоди можуть бути
внесені зміни і доповнення, які оформлюються протоколами, що
становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.
5. Набуття Угодою чинності
Угода набуває чинності з дати отримання Всесвітньою
організацією інтелектуальної власності повідомлення від Кабінету
Міністрів України про дотримання необхідних внутрішньодержавних
процедур.
Вчинено в м. Києві 28 травня 2002 р. у двох примірниках кожен
українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти мають
однакову силу.
За Кабінет Міністрів України За Всесвітню організацію
інтелектуальної власності
Додаток
до Угоди про співробітництво
між Кабінетом Міністрів
України і Всесвітньою
організацією інтелектуальної
власності
Орієнтований перелік видів діяльності
1. Удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної
власності. Експертна оцінка Всесвітньою організацією інтелектуальної
власності проектів законів і нормативних актів, проведення
консультацій в Україні або в штаб-квартирі Всесвітньої організації
інтелектуальної власності.
2. Удосконалення системи захисту прав на об'єкти
інтелектуальної власності в Україні. Юридична і технічна допомога, що стосується реалізації Угоди
про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності ( 981_018 )
(Угода ТРІПС). Забезпечення відповідних українських організацій оглядовими
матеріалами, наявними у Всесвітньої організації інтелектуальної
власності, що стосуються законодавчої практики та практики
правозастосування щодо виявлення, попередження і припинення
правопорушень у сфері інтелектуальної власності. Сприяння стратегічному розвитку Державного департаменту
інтелектуальної власності. Сприяння удосконаленню системи захисту генетичних ресурсів,
традиційних знань та фольклору. Організація лекцій, семінарів або симпозіумів для таких
цільових груп: митні органи; правоохоронні органи; суди; органи прокуратури; органи Антимонопольного комітету; органи Державної податкової адміністрації; Державний департамент інтелектуальної власності; Український інститут промислової власності; Українське агентство з авторських і суміжних прав; творчі спілки, організації, що здійснюють управління
майновими правами; особи, які мають авторські та/або суміжні права, (на
колективній основі); галузеві міністерства, відомства, Національна академія наук
України, галузеві академії наук та їхні структурні підрозділи,
державні інспектори з питань інтелектуальної власності.
3. Сприяння приєднанню України до договорів, адміністративні
функції щодо яких виконує Всесвітня організація інтелектуальної
власності, зокрема до: Гаазької угоди про міжнародне депонування промислових зразків
(Женевський акт) ( 995_601 ); Договору по патентному праву ( 895_002 ) (PLT).
4. Навчання і викладання у сфері інтелектуальної власності. Організація професійного навчання фахівців державного і
приватного секторів. Організація навчання для посадових осіб, зайнятих
розробленням і реалізацією державної політики. Навчання українських урядових посадових осіб за програмами,
що адмініструються Всесвітньою організацією інтелектуальної
власності. Організація теоретичних і практичних семінарів або
симпозіумів з метою підвищення рівня загальних знань представників
різноманітних професійних кіл. Організація навчання з питань інтелектуальної власності в
навчальних закладах різних рівнів. Розроблення методик навчання, навчальних планів, програм,
курсів удосконалення або спеціалізованих курсів і дистанційного
навчання. Навчання викладачів у сфері права інтелектуальної власності. Розроблення навчально-методичних матеріалів українською
мовою.
5. Розширення використання Глобальної інформаційної мережі
Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Сприяння технічному і програмному оснащенню web-сайту
Державного департаменту інтелектуальної власності. Реалізація проекту WIPOnet в Україні. Навчання українських фахівців, що забезпечують створення та
експлуатацію Державної патентної бібліотеки, яка містить патентну
документацію на електронних носіях (SPDL), а також доступ до SPDL
через Глобальну інформаційну мережу Всесвітньої організації
інтелектуальної власності.
6. Сприяння розвитку та становленню організацій, що
здійснюють управління на колективній основі майновими правами
осіб, які мають авторське та/або суміжні права.
7. Сприяння підготовці публікацій у сфері інтелектуальної
власності українською мовою. Допомога у підготовці системи Міжнародних класифікацій у
сфері промислової власності (Страсбурзька класифікація, Ніццька
класифікація, Локарнська класифікація). Співробітництво в сфері публікації стандартів та інших
матеріалів Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Допомога у підготовці глосаріїв в сфері інтелектуальної
власності.
8. Розвиток державної системи правової охорони
інтелектуальної власності. Допомога у розповсюдженні знань в Україні про використання
прав на інтелектуальну власність, зокрема у сфері передачі
технологій, ліцензування, маркетингу, оцінки нематеріальних
активів. Співробітництво з Національною академією наук України,
галузевими академіями стосовно використання інтелектуальної
власності вченими і дослідниками. Допомога у створенні в Україні регіональних представництв
Державного департаменту інтелектуальної власності. Сприяння більш широкому використанню інтелектуальної
власності малими і середніми підприємствами в Україні.

Скачать Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності ( Угоду затверджено Постановою КМ N 1421 ( 1421-2002-п ) від 26.09.2002 )Кабінет Міністрів України і Всесвітня організація інтелектуальної власності,
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності " ( Угоду затверджено Постановою КМ N 1421 ( 1421-2002-п ) від 26.09.2002 )"Кабінет Міністрів України і Всесвітня організація інтелектуальної власності,

Завантажити Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності " ( Угоду затверджено Постановою КМ N 1421 ( 1421-2002-п ) від 26.09.2002 )"Кабінет Міністрів України і Всесвітня організація інтелектуальної власності, не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!