МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.05.2003  № 241


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 червня 2003 р.
за № 426/7747

Про затвердження Методики проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та
вугільної промисловості
№ 317 від 12.05.2017}

Відповідно до вимог Закону України "Про електроенергетику" щодо збереження цілісності, забезпечення надійного й ефективного функціонування об'єднаної енергетичної системи України, Положення про Міністерство палива та енергетики, затвердженого Указом Президента України від 14 квітня 2000 року № 598/2000, Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року № 28, Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 року № 929 та з метою подальшого впорядкування взаємовідносин суб'єктів електроенергетики і споживачів електричної енергії стосовно проведення контролю режимів електричної потужності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України (далі - Методика), що додається.

2. Департаменту з питань електроенергетики (Улітіч Ю.І.), Головному юридичному управлінню (Матвєєва В.Г.) у встановленому порядку подати Методику на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Андрійчука Ю.А.

Міністр

С. ЄрміловЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
19.05.2003  № 241


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 червня 2003 р.
за № 426/7747

МЕТОДИКА
проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України

{У тексті Методики слово "показання" у всіх відмінках замінено словом "покази" у відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 317 від 12.05.2017}

1. Загальні положення

1.1. Ця методика розроблена відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року № 28, та Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 року № 929.

1.2. Методика розроблена з метою вдосконалення контролю за дотриманням установлених споживачам режимів електричної потужності в години ранкового та вечірнього максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи (далі - ОЕС) України.

1.3. Контрольні виміри фактичної електричної потужності на об'єктах споживачів електричної енергії незалежно від їх відомчої належності та форм власності мають право здійснювати уповноважені особи (далі - контролюючі особи) електропередавальної організації та/або Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі - Держенергонагляд) відповідно до своїх функціональних обов'язків.

1.4. Контроль за електричною потужністю відповідно до цієї Методики здійснюється на об'єктах споживачів електричної енергії з приєднаною потужністю 150 кВт та більше і середньомісячним споживанням 50000 кВтгод та більше (за підсумком минулого року), для яких установлюються граничні величини електричної потужності згідно з Порядком постачання електричної енергії споживачам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 року № 441.

{Пункт 1.4 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 317 від 12.05.2017}

1.5. Контрольні виміри проводяться у присутності уповноваженого представника споживача шляхом фіксації показів розрахункових засобів та систем обліку електроенергії, які зазначені в договорі про постачання електричної енергії.

{Пункт 1.5 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 317 від 12.05.2017}

2. Порядок проведення контролю за фактичною електричною потужністю

2.1. Проведення контролю за показами засобів обліку електричної енергії, що не фіксують максимальне навантаження

2.1.1. Виміри проводяться в години контролю ранкового та/або вечірнього максимуму навантаження ОЕС України, які встановлюються споживачу електропередавальною організацією на відповідний розрахунковий період.

{Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 317 від 12.05.2017}

2.1.2. Контролююча особа разом з представником споживача послідовно проводить фіксацію показів засобів обліку активної електричної енергії з 30-хвилинним інтервалом (П1, П2,...Пn).

2.1.3. За декількома зафіксованими показами визначаються фактичні величини споживання активної електричної енергії з 30-хвилинним інтервалом:

W1 = (П2 - П1) x Kроз, W2 = (П3 - П2 ) x Kроз ...Wn = (Пn - Пn-1) x Kроз,

де

W1

-

перша зафіксована величина фактичного споживання активної електричної енергії (кВтг);


W2

-

друга зафіксована величина фактичного споживання активної електричної енергії (кВтг);


Wn

-

остання зафіксована величина фактичного споживання активної електричної енергії (кВтг);


Kроз

-

розрахунковий коефіцієнт лічильника;

Kроз = Ki x Ku,

де

Ki

-

коефіцієнт трансформації трансформатора струму;


Ku

-

коефіцієнт трансформації трансформатора напруги.

2.1.4. Найбільша фактична електрична потужність (кВт) розраховується за формулою

де

Wmax

-

найбільша фактична величина споживання електричної енергії в період контролю, вибирається із значень W1, W2, ...Wn;


t

-

період, за який проведені виміри, дорівнює 30 хвилинам, тобто 0,5 години.

2.1.5. У разі наявності декількох розрахункових засобів обліку електричної енергії найбільша фактична величина споживання електричної енергії визначається як сума величин фактичного споживання електричної енергії за показами цих засобів обліку електричної енергії за той самий 30-хвилинний інтервал часу вимірів. Під час проведення вимірів необхідно додержуватися одночасності знімання показів засобів обліку електричної енергії.

2.1.6. Найбільша фактична електрична потужність у період контролю порівнюється з договірною величиною споживання електричної потужності, доведеною споживачу на розрахунковий період.

{Підпункт 2.1.6 пункту 2.1 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 317 від 12.05.2017}

2.1.7. 30-хвилинні інтервали часу вимірів відлічуються за приладами обліку часу, які пройшли повірку в установленому законодавством порядку.

{Підпункт 2.1.7 пункту 2.1 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 317 від 12.05.2017}

2.2. Проведення контролю за показами локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) або автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ), що фіксують максимальну електричну потужність.

2.2.1. Контроль за дотриманням договірних величин споживання електричної потужності за допомогою ЛУЗОД або АСКОЕ в години максимуму навантаження ОЕС України проводиться у будь-який робочий день поточного розрахункового періоду. З архіву показів сумарної електричної потужності вибираються найбільші 30-хвилинні величини окремо за періоди ранкового та вечірнього максимуму навантаження і порівнюються з відповідними договірними величинами споживання електричної потужності, доведеними споживачу на розрахунковий період.

2.2.2. Контроль за дотриманням договірних величин споживання електричної потужності засобами обліку, що фіксують фактичну максимальну електричну потужність, проводиться у будь-який робочий день розрахункового періоду. Максимальна величина електричної потужності, що зафіксована засобом обліку електричної енергії за відповідний розрахунковий період, порівнюється з договірною величиною споживання електричної потужності, доведеною споживачу на розрахунковий період. Роздруківка показів ЛУЗОД (АСКОЕ) додається до Акта з контролю електричної потужності.

{Пункт 2.2 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 317 від 12.05.2017}

3. Оформлення результатів контрольних вимірів фактичної електричної потужності

3.1. За результатами контрольних вимірів фактичної електричної потужності контролююча особа складає акт установленого зразка (додатки 1 і 2). Бланк акта підлягає обов'язковій реєстрації у відповідному підрозділі Держенергонагляду або електропередавальної організації до проведення контрольних вимірів.

3.2. Акт складається: Держенергонаглядом - в трьох примірниках згідно з додатком 1; електропередавальною організацією - у двох примірниках згідно з додатком 2.

3.3. Акт підписується контролюючою особою й уповноваженим представником споживача.

{Пункт 3.3 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 317 від 12.05.2017}

3.4. Перший примірник акта залишається у контролюючої особи, другий надається споживачу. Третій примірник акта (у разі проведення перевірки персоналом Держенергонагляду) протягом трьох днів подається електропередавальній організації.

3.5. У разі відмови уповноваженого представника споживача підписати акт у ньому робиться відповідна позначка і другий примірник протягом трьох робочих днів надсилається споживачу поштою з повідомленням про отримання.

{Пункт 3.5 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 317 від 12.05.2017}

Заступник
директора Департаменту


Б.Я. Дацишин

{У додатках до Методики слова "показання", "підприємство", "Міністерство палива та енергетики України", "Держенергонагляд України", "особа споживача" у всіх відмінках та цифру "200" замінено відповідно словами "покази", "споживач", "Міністерство енергетики та вугільної промисловості України", "Державна інспекція енергетичного нагляду України", "представник споживача" у відповідних відмінках та цифрами "20" згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 317 від 12.05.2017}


Додаток 1
до Методики проведення
контрольних вимірів фактичної
електричної потужності в споживачів
у години максимуму навантаження
об'єднаної енергетичної
системи України

АКТ
з контролю електричної потужності


Додаток 2
до Методики проведення
контрольних вимірів фактичної
електричної потужності в споживачів
у години максимуму навантаження
об'єднаної енергетичної
системи України

АКТ
з контролю електричної потужності


Документи та файли

Сигнальний документ — f125529n66.doc
Сигнальний документ — f125529n65.doc

Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 19.05.2003 № 241 Про затвердження Методики проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 19.05.2003 № 241 "Про затвердження Методики проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України"

Завантажити НАКАЗ від 19.05.2003 № 241 "Про затвердження Методики проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!