МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.09.2017  № 602


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2018 р.
за № 242/31694

Про затвердження Порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції

Відповідно до статей 11 і 15 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції, що додається.

2. Департаменту стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики (Пономаренко О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

І.С. Насалик

ПОГОДЖЕНО:

Міністр екології
та природних ресурсів УкраїниО. СемеракЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
12.09.2017 № 602


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2018 р.
за № 242/31694

ПОРЯДОК
реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції

1. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації першого та остаточного варіантів проектів угоди про розподіл продукції, а також державної реєстрації такої угоди після її укладення.

2. Реєстрація першого і остаточного варіантів проектів угоди про розподіл продукції, а також державна реєстрація такої угоди проводяться Міненерговугілля.

3. Реєстрація проектів угоди про розподіл продукції проводиться Міненерговугілля шляхом внесення відомостей до журналу реєстрації проектів угод про розподіл продукції (додаток 1).

На кожний зареєстрований і прошитий примірник проекту угоди наноситься реєстраційний штамп з датою і номером реєстрації в журналі реєстрації проектів угод про розподіл продукції, який проставляється на першій та останній сторінках першого варіанта проекту угоди, а також на останній сторінці остаточного варіанта проекту угоди.

За кожним проектом угоди ведеться окрема реєстраційна справа, до якої вносяться послідовно всі документи, листи, акти, висновки експертизи та інші матеріали стосовно розроблення цього проекту угоди. Реєстраційна справа закінчується остаточним варіантом проекту угоди та прошивається разом з описом аркушів справи.

4. Реєстрація проводиться:

у день подання розробленого проекту інвестором, якому надається один зареєстрований примірник проекту угоди;

у день надання (надсилання) інвестору проекту угоди, розробленого Міненерговугілля за рішенням Кабінету Міністрів України.

5. Проект угоди подається на реєстрацію у кількості примірників, що відповідають кількості сторін угоди, та із супровідним листом розробника, оформленим з дотриманням установлених правил діловодства.

Поданий проект угоди повинен бути завізований розробником. Якщо сторонами угоди є декілька інвесторів, кожен з них повинен завізувати розроблений та погоджений ними проект на останній сторінці, а разі, якщо інвестором виступає юридична особа - скріпити підписи печатками (за наявності).

6. Один примірник першого та остаточного варіантів зареєстрованого проекту угоди зберігаються Міненерговугілля в реєстраційній справі протягом строку дії укладеної угоди.

7. Реєстрація остаточного варіанта проекту угоди проводиться після остаточного узгодження та доопрацювання, що підтверджується шляхом візування (погодження) проекту угоди інвестором (інвесторами).

8. Примірник зареєстрованого остаточного варіанта проекту угоди надається інвестору (інвесторам) у день реєстрації проекту.

9. Міненерговугілля проводить реєстрацію першого та остаточного варіантів проекту угоди після перевірки наявності всіх додатків, на які є посилання в тексті проекту угоди, та ідентичності всіх поданих на реєстрацію примірників проекту угоди.

10. Після реєстрації остаточного варіанта проекту угоди вона передається для підписання сторонам.

11. Державна реєстрація угоди про розподіл продукції проводиться Міненерговугілля в день її підписання.

Міненерговугілля перевіряє повноваження сторін на підписання угоди, реєстрацію проекту угоди в журналі реєстрації проектів угод про розподіл продукції та наявність усіх реквізитів сторін (повні найменування сторін, їх коди за ЄДРПОУ, індивідуальний податковий номер для фізичної особи або серію (за наявністю) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)), банківські реквізити (у разі наявності банківського рахунку), а також вносить відомості про реєстрацію до журналу державної реєстрації угод про розподіл продукції (додаток 2).

12. Міненерговугілля у 15-денний строк видає інвестору (кожному інвестору), який є стороною угоди про розподіл продукції, свідоцтво про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції (додаток 3).

Свідоцтво про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції підписується Міністром енергетики та вугільної промисловості України (або особою, що виконує його обов’язки) та засвідчується печаткою.

13. Зміни та доповнення до угоди про розподіл продукції підлягають реєстрації відповідно до пунктів 11, 12 цього Порядку.

Відомості про зареєстровані зміни і доповнення вносяться до угоди про розподіл продукції та свідоцтва про державну реєстрацію угоди.

14. За кожною укладеною угодою про розподіл продукції формується і ведеться окрема реєстраційна справа, в якій зберігаються один примірник підписаної угоди (оригінал), документи, пов’язані з укладенням угоди та внесенням до неї змін, листи з питань виконання угоди, копії всіх рішень Мінприроди щодо угоди та відповідних дозволів, наданих інвестору.

15. Міненерговугілля зберігає реєстраційну справу протягом строку дії угоди, а після його закінчення передає цю справу на зберігання до відповідного архіву.

Департамент стратегії
розвитку ПЕК
та інвестиційної політикиО.В. ПономаренкоДодаток 1
до Порядку реєстрації проектів угоди
про розподіл продукції та державної
реєстрації угоди про розподіл продукції
(пункт 3)

ЖУРНАЛ
реєстрації проектів угод про розподіл продукції


Додаток 2
до Порядку реєстрації проектів угоди
про розподіл продукції та державної
реєстрації угоди про розподіл продукції
(пункт 11)

ЖУРНАЛ
державної реєстрації угод про розподіл продукції


Додаток 3
до Порядку реєстрації проектів угоди
про розподіл продукції та державної
реєстрації угоди про розподіл продукції
(пункт 12)

СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції


Документи та файли

Сигнальний документ — f473604n46.doc
Сигнальний документ — f473604n47.doc
Сигнальний документ — f473604n48.doc

Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 12.09.2017 № 602 Про затвердження Порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 12.09.2017 № 602 "Про затвердження Порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції"

Завантажити НАКАЗ від 12.09.2017 № 602 "Про затвердження Порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!