МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.11.2016  № 983


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2016 р.
за № 1518/29648

Про затвердження Положення про Музейну раду при Міністерстві культури України

Відповідно до пункту 6 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Музейну раду при Міністерстві культури України, що додається.

2. Управлінню музейної справи та культурних цінностей (Ващенко Я.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра культури - керівника апарату Карандєєва Р.В.

Міністр

Є.М. НищукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
02.11.2016  № 983


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2016 р.
за № 1518/29648

ПОЛОЖЕННЯ
про Музейну раду при Міністерстві культури України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок утворення та діяльності Музейної ради при Міністерстві культури України (далі - Рада), а також права та обов’язки її членів.

2. У цьому Положенні терміни «потенційний конфлікт інтересів» та «реальний конфлікт інтересів» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції», інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про музеї та музейну справу».

3. Рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Міністерстві культури України (далі - Мінкультури), утвореним з метою визначення пріоритетних напрямів формування та реалізації національної музейної політики.

4. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

5. Рада діє на засадах відкритості, гласності, професіоналізму, науковості, колегіальності.

6. Основними завданнями Ради є:

сприяння у забезпеченні комунікації Мінкультури з представниками професійної громадськості;

моніторинг ефективності чинного законодавства щодо музейної справи та суміжних питань;

надання Мінкультури рекомендацій та пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері музейної справи.

7. Рада відповідно до основних завдань своєї діяльності розглядає:

проекти нормативно-правових актів щодо музейної справи;

пропозиції щодо створення і ліквідації музеїв державної і комунальної форм власності;

питання наукового і методологічного характеру у сфері музейної справи;

питання розвитку музейної справи та діяльності музейних закладів;

інші питання формування та реалізації національної музейної політики.

Міністр культури України або його заступник відповідно до розподілу обов’язків та повноважень може ініціювати розгляд Радою питань, віднесених до її компетенції.

8. Рада має право:

отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

запрошувати до участі у засіданнях представників міністерств, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

утворювати робочі групи (за потреби);

залучати в установленому порядку до роботи Ради провідних вчених, фахівців, незалежних експертів, спеціалістів-консультантів (за їх згодою);

вносити пропозиції керівництву Мінкультури з питань, що належать до компетенції Ради.

9. Персональний склад Ради затверджується наказом Мінкультури раз на два роки на підставі поданих пропозицій.

Склад Ради формується на паритетних засадах з урахуванням регіональної різноманітності та представництва музеїв, яким в установленому порядку надано статус національних, інших державних і комунальних музеїв, музеїв, створених при підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах усіх форм власності чи у їх складі, музеїв приватної форми власності, заповідників, галерей, громадських об’єднань, аналітичних та науково-методичних центрів відповідного функціонального спрямування.

До роботи в Раді залучаються науковці, митці, фахівці сфери музейної справи, представники музеїв, інститутів громадянського суспільства (за згодою).

Один раз на два роки відбувається оновлення складу Ради не менше ніж на 2/3 її складу.

10. До складу Ради входять голова, заступник голови, секретар та члени Ради.

Загальна кількість членів Ради має становити не більше двадцяти однієї особи.

Регламент роботи Ради затверджується на її засіданні.

11. Робота Ради здійснюється на громадських засадах.

12. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і вносяться на розгляд Мінкультури для прийняття відповідного рішення.

Мінкультури інформує Раду про результати розгляду рекомендацій і пропозицій Ради не пізніше ніж через 30 календарних днів після їх одержання, у тому числі надає пояснення щодо причин їх неврахування (відхилення).

ІI. Організація роботи Ради

1. Голова Ради, його заступник та секретар Ради обираються на засіданні шляхом відкритого голосування присутніх членів Ради простою більшістю голосів.

Секретар Ради має право голосу на рівні із членами Ради.

2. Голова Ради та його заступник обираються на 2 роки.

Процедура виборів і перевиборів голови Ради та його заступників визначається рішенням Ради.

3. Голова Ради:

організовує діяльність Ради;

формує плани роботи Ради;

визначає порядок денний засідань Ради;

веде засідання Ради, ставить питання на голосування, оголошує його результати;

контролює питання щодо уникнення потенційного та реального конфліктів інтересів членів Ради;

забезпечує всебічний і об’єктивний розгляд питань, що розглядаються на засіданні Ради;

підписує протокол засідання Ради та інші документи від імені Ради;

представляє Раду у взаємовідносинах з Мінкультури, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, установами та організаціями або доручає здійснювати таке представництво члену Ради з питань, визначених на засіданні Ради.

4. Секретар Ради:

здійснює організаційне забезпечення засідань Ради;

готує протоколи засідань Ради;

веде ділову документацію Ради;

бере участь у підготовці планів роботи Ради;

готує матеріали для розгляду на засіданні Ради;

контролює своєчасність надання та комплектність документації, інших матеріалів, що подаються на розгляд Ради;

за результатами засідань готує висновки-пропозиції та протоколи Ради;

опрацьовує із членами Ради заяви про відсутність конфлікту інтересів;

доводить протоколи та висновки-пропозиції Ради до відома керівництва Мінкультури.

5. Формою роботи Ради є чергові та позачергові засідання. Чергові засідання відбуваються відповідно до плану роботи, але не менше чотирьох разів на рік. Позачергові засідання Ради можуть бути скликані за ініціативою голови Ради, на вимогу не менше як половини членів Ради або на вимогу Мінкультури.

6. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 від її складу.

У разі відсутності секретаря Ради його обов’язки покладаються на іншого члена Ради, уповноваженого головою Ради.

7. Засідання Ради веде голова Ради, а у разі його відсутності - його заступник. Головуючий визначає регламент засідання.

Порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Ради визначає голова Ради, а у разі його відсутності - його заступник.

8. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

На вимогу членів Ради у протоколі засідання може зазначатися їхня точка зору.

9. Рішення Ради оформляється протоколом у двох примірниках, який підписується секретарем та головуючим на засіданні.

Один примірник протоколу зберігається у секретаря Ради, другий - подається до Мінкультури.

За необхідності зазначені рішення впроваджуються наказами Мінкультури, спільними наказами Мінкультури України з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

10. Експертні висновки та інші матеріали щодо розгляду відповідних пропозицій, проектів тощо є службовою інформацією, що пов’язана з процесом прийняття рішення. У разі необхідності зазначені матеріали додаються до протоколу засідання Ради і є його невід’ємною частиною.

11. Якщо член Ради опиняється в ситуації, яка має або може бути сприйнята як така, що має ознаки потенційного або реального конфлікту інтересів, він має надати інформацію про конфлікт інтересів голові Ради перед початком будь-якої дискусії або обговорювання відповідного питання.

У разі неподання інформації щодо існування потенційного або реального конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Радою, таке рішення скасовується головою Ради та призначається повторне засідання Ради, за результатами якого приймається рішення, яке є остаточним.

Перед початком кожного засідання члени Ради інформують Голову Ради про відсутність/наявність потенційного та реального конфліктів інтересів.

Щороку члени Ради підписують заяву щодо відсутності конфлікту інтересів, складену в довільній формі.

ІІІ. Права та обов’язки членів Ради

1. Голова Ради має право:

подавати на розгляд керівництва Мінкультури пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері музейної справи;

надавати Мінкультури пропозиції щодо внесення змін до персонального складу Ради;

створювати робочі групи, комісії для підготовки матеріалів до засідання Ради;

давати доручення членам Ради з питань, визначених на засіданні Ради.

2. Член Ради має право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд Ради;

заявляти клопотання, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

викладати письмово окрему думку як додаток до протоколу засідання Ради, що є його невід’ємною частиною;

вносити пропозиції до порядку денного засідання Ради.

3. Член Ради зобов’язаний:

особисто брати участь у роботі Ради;

бути присутнім на засіданнях Ради;

виконувати доручення голови Ради, надані відповідно до цього Положення;

зберігати конфіденційність інформації, що стала йому відома у зв’язку з участю у роботі Ради;

бути об’єктивним та неупередженим під час голосування;

дотримуватися вимог чинного законодавства, в тому числі цього Положення.

4. Неналежне виконання членом Ради своїх обов’язків є підставою для позбавлення його повноважень та виключення з персонального складу Ради.

Виключення зі складу Ради приймається на засіданні Ради у випадках:

відсутності члена Ради без поважних причин на засіданнях Ради більше ніж три рази поспіль чи на більше ніж половині засідань Ради протягом року;

систематичного ухилення члена Ради від виконання покладених на нього обов’язків.

5. Голова Ради шляхом направлення відповідного протоколу засідання Ради або витягу з нього повідомляє Міністра культури України про необхідність вирішення питання щодо виключення цього члена зі складу Ради.

IV. Забезпечення функціонування Ради

1. Матеріально-технічне забезпечення засідань Ради здійснюється Мінкультури.

2. Оприлюднення інформації про роботу Ради (плани роботи, протоколи тощо) здійснюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

Заступник начальника
управління музейної справи
та культурних цінностей -
начальник відділу
з питань переміщення
культурних цінностей


Я.Л. Ващенко


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 02.11.2016 № 983 Про затвердження Положення про Музейну раду при Міністерстві культури України
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 02.11.2016 № 983 "Про затвердження Положення про Музейну раду при Міністерстві культури України"

Завантажити НАКАЗ від 02.11.2016 № 983 "Про затвердження Положення про Музейну раду при Міністерстві культури України" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!