ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03.02.2004  № 39


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 квітня 2004 р.
за № 517/9116

{Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови Національного банку № 123 від 25.11.2021}

Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
№ 4619 від 15.09.2005
№ 413 від 30.06.2011
Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
№ 1759 від 16.10.2012
№ 2421 від 27.11.2012
№ 287 від 24.01.2013
№ 2262 від 11.07.2013
№ 3723 від 17.10.2013
№ 4824 від 31.12.2013
№ 295 від 04.02.2016
№ 2924 від 24.11.2016
№ 3701 від 07.09.2017
№ 4462 від 12.12.2017
№ 407 від 22.03.2018
№ 1521 від 04.09.2018
№ 925 від 19.05.2020}

З метою впорядкування механізму подання та складання страховиками звітних даних щодо їх діяльності та відповідно до статей 33, 34 Закону України "Про страхування" та статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 41 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року № 292, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок складання звітних даних страховиків (додається).

2. Встановити, що форми звітних даних страховиків складаються та подаються згідно з цим розпорядженням, починаючи зі звіту за другий квартал 2004 року з перерахунком за перший квартал.

3. Юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) та департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Ігнащенко В.А) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за страховою діяльністю Парнюка В.О.

Голова Комісії

В. СусловЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
03.02.2004  № 39
(у редакції розпорядження
Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
від 04 вересня 2018 року № 1521)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 квітня 2004 р.
за № 517/9116

ПОРЯДОК
складання звітних даних страховиків

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статей 33, 34 Закону України «Про страхування», статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та підпункту 27 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.

2. Цей Порядок визначає процедуру складання, терміни подання до Нацкомфінпослуг, звітних даних щодо здійснення страхової діяльності та розкриття іншої інформації, що стосується фінансового стану страховика, зокрема щодо достатності страхових зобов’язань.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

актуарій - особа, яка отримала свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, видане у порядку, встановленому Кваліфікаційними вимогами до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08 лютого 2005 року № 3519, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2005 року за № 265/10545;

достовірні звітні дані страховика - звітність страховика, яка складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними;

звітна дата - дата, на яку складаються звітні дані;

звітні дані страховика - звітність страховика (інша, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період, містить показники діяльності та подається за формою та в обсязі, визначеними цим Порядком;

звітність страховика - фінансова звітність, консолідована фінансова звітність (якщо страховик відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність) та звітні дані страховика;

коригуючий звіт - звітність страховика з позначкою «коригуючий», яка є підставою для заміни інформації відповідної форми, що попередньо була подана до Нацкомфінпослуг;

актуарний звіт - встановлена Нацкомфінпослуг стандартизована форма розкриття інформації щодо достатності визнаних страхових зобов’язань для здійснення майбутніх страхових виплат та/або виплат викупних сум за укладеними договорами страхування та витрат, пов’язаних із виконанням таких договорів, що містить рекомендації про потребу доформування страхових резервів для забезпечення адекватності зобов’язань страховика, що складається актуарієм в установленому порядку за результатами проведених актуарних розрахунків.

ІІ. Порядок складання форм звітності даних страховика

1. Фінансова звітність відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та звітні дані страховика складаються і подаються до Нацкомфінпослуг в електронній формі у вигляді документів, передбачених цим Порядком, з використанням веб-інтерфейсу доступу до спеціалізованого програмного забезпечення, який розміщений на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг.

Обов’язковими реквізитами пакета звітності страховика є кваліфіковані електронні підписи керівника та головного бухгалтера страховика, накладені з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

Усі реквізити типу «грошовий» та «відсотки» заповнюються з розділовим знаком «кома».

Одиниці виміру:

грошових показників - тис.грн з одним десятковим знаком після коми;

кількісних показників - одиниці в абсолютних величинах.

Звітність страховика, що подається до Нацкомфінпослуг, повинна бути достовірною та повною.

2. За термінами складання звітність страховика поділяється на проміжну та річну.

Проміжна та річна звітність страховика подаються до Нацкомфінпослуг у терміни, визначені пунктами 5, 11 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419.

Якщо в останній день терміну подання звітності страховика, встановленого цим пунктом, виникли обставини технічного характеру, що унеможливили доступ страховика до спеціалізованого програмного забезпечення, за допомогою якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність страховика, останнім днем подання такої звітності вважається наступний робочий день після дня усунення зазначених технічних обставин.

Підтвердженням наявності обставин технічного характеру, що унеможливлюють доступ страховика до спеціалізованого програмного забезпечення, за допомогою якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність страховика, та усунення таких обставин є оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг відповідних інформаційних повідомлень, у яких фіксується дата виникнення та дата усунення зазначених технічних обставин.

3. Проміжна та річна звітність страховика складається щокварталу за I квартал (станом на 31 березня звітного року), перше півріччя (станом на 30 червня звітного року), 9 місяців (станом на 30 вересня звітного року) та за рік (станом на 31 грудня звітного року) наростаючим підсумком з початку звітного періоду в такому складі:

{Абзац перший пункту 3 розділу II в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 925 від 19.05.2020}

1) загальні відомості про страховика (додаток 1);

2) звіт про доходи та витрати страховика (додаток 2);

3) звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика (додаток 3);

4) пояснювальна записка до звітних даних страховика (додаток 4);

5) проміжна фінансова звітність у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).

{Пункт 4 розділу II виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 925 від 19.05.2020}

4. Річна звітність складається страховиком станом на 31 грудня звітного року в такому складі:

1) загальні відомості про страховика (додаток 1);

2) звіт про доходи та витрати страховика (додаток 2);

3) звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика (додаток 3);

4) пояснювальна записка до звітних даних страховика (додаток 4);

5) річна фінансова звітність.

5. Разом із річною звітністю до Нацкомфінпослуг страховики подають:

1) інформацію щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування за формою, встановленою Вимогами щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів, затвердженими розпорядженням Нацкомфінпослуг від 13 лютого 2014 року № 484, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 березня 2014 року за № 352/25129, у паперовій або електронній формі;

2) звіт про корпоративне управління з урахуванням вимог статей 12-1, 12-2 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (подається страховиками, які створені у формі акціонерних товариств) у паперовій або електронній формі;

3) актуарний звіт (додаток 5) у паперовій формі.

Якщо документи, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 5 цього пункту, подаються страховиком до Нацкомфінпослуг разом із річною звітністю в електронній формі, такі документи мають бути долучені до пакету річної звітності страховика та подані з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та Закону України «Про електронні довірчі послуги».

6. Фінансова установа, яка має намір набути статус страховика (перестраховика) та не отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на послуги у сфері страхування щодо проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством, починаючи з кварталу, в якому її було внесено до Державного реєстру фінансових установ, подає до Нацкомфінпослуг фінансову звітність у складі та у терміни, визначені цим Порядком.

7. У разі прийняття Нацкомфінпослуг у порядку, встановленому законом, рішення про анулювання страховику всіх ліцензій на провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством, такий страховик повинен подавати до Нацкомфінпослуг звітність страховика відповідно до цього Порядку до дати виключення такого страховика з Державного реєстру фінансових установ.

{Розділ II доповнено новим пунктом 7 згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 925 від 19.05.2020}

8. Якщо страховик складає та подає консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам), страховик також подає таку звітність до Нацкомфінпослуг у терміни, визначені пунктом 11 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419.

9. У разі самостійного виявлення страховиком помилок, що містяться в раніше поданій ним до Нацкомфінпослуг проміжній або річній звітності, він має право подати виправлену звітність у формі коригуючого звіту з долученням до нього пояснень із зазначенням причин допущення помилок та інформації щодо граф та/або рядків форм звітності, у яких було допущено помилки, протягом десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності.

Виправлену звітність у формі коригуючого звіту страховик подає до Нацкомфінпослуг із дотриманням вимог пункту 1 цього розділу.

Виправлення помилок у формах звітності проводиться з дотриманням вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за № 168/704.

10. Достовірність та повнота річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності (якщо страховик відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність), а також впевненість щодо річних звітних даних страховика щодо здійснення страхової діяльності повинні бути підтверджені суб’єктом аудиторської діяльності, який відповідно до законодавства має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

11. Страховики оприлюднюють річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність (якщо страховик відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність) разом із аудиторським звітом та інформацію про інші показники своєї діяльності згідно з вимогами до розкриття інформації, встановленими законодавством.

{Пункт 11 розділу II в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 925 від 19.05.2020}

12. У термін до 01 червня року, наступного за звітним, страховики разом із супровідним листом подають до Нацкомфінпослуг у паперовій формі:

аудиторський звіт щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності (якщо страховик відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність);

звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика.

13. Якщо останній день подання документів припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення терміну подання документів є перший після нього робочий день.

14. Поданням звітності страховика є відправлення страховиком пакета звітності з накладеними кваліфікованими електронними підписами керівника та головного бухгалтера страховика відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг з доданням кваліфікованої електронної позначки часу в автоматичному режимі у базі даних спеціалізованого програмного забезпечення, за допомогою якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність страховика.

Датою подання звітності страховика до Нацкомфінпослуг є остання з дат:

дата відправлення пакета звітності страховика, зафіксована у базі даних спеціалізованого програмного забезпечення, за допомогою якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність страховика;

кваліфікована електронна позначка часу, додана до останнього кваліфікованого електронного підпису керівника або головного бухгалтера страховика.

Якщо пакет звітності підписаний кваліфікованим електронним підписом інших осіб, а не тих, інформація про яких міститься в Державному реєстрі фінансових установ як про керівника та/або головного бухгалтера фінансової установи, така звітність вважається поданою лише за наявності у складі пакета звітності у супутніх документах інформації (копій установчих та/або організаційно-розпорядчих документів страховика), що підтверджує право таких осіб засвідчувати своїми підписами документи страховика.

15. Датою подання документів, що подаються відповідно до цього Порядку та/або можуть бути подані у паперовій формі, є дата відбитка календарного штемпеля поштового відділення зв’язку, що обслуговує відправника. У разі надання документів безпосередньо до Нацкомфінпослуг датою подання документів є дата їх реєстрації структурним підрозділом Нацкомфінпослуг, на який покладено обов’язок здійснювати реєстрацію вхідної кореспонденції. Такі документи зшиваються, сторінки нумеруються, засвідчуються підписом керівника та головного бухгалтера.

Усі документи в паперовій формі, подання яких передбачено цим Порядком, зшиваються, сторінки нумеруються, засвідчуються підписом керівника та головного бухгалтера.

16. Звітність страховика вважається не поданою до Нацкомфінпослуг, якщо:

звітність подано не в повному обсязі (відсутні обов’язкові форми та додатки, зазначені в цьому Порядку, звітність не заповнено);

під час подання пакета звітності страховика не було дотримано вимог, встановлених пунктом 14 розділу ІІ цього Порядку.

17. Звітність страховика вважається такою, що містить недостовірну інформацію, якщо:

показники звітності містять інформацію, яка суперечить даним бухгалтерського обліку страховика за відповідний період або інформації щодо господарських операцій страховика відповідно до первинних бухгалтерських та інших документів під час здійснення господарської діяльності;

показники фінансової звітності, складеної відповідно до законодавства, суперечать показникам звітних даних щодо здійснення страхової діяльності, що подаються страховиком до Нацкомфінпослуг, з урахуванням поданої страховиком коригуючої звітності;

звітність містить розбіжності в показниках, зокрема інформація, відображена у звітності на кінець звітного періоду, не відповідає інформації на початок наступного звітного періоду за відповідними показниками з урахуванням поданої страховиком коригуючої звітності.

{Порядок в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 4619 від 15.09.2005, Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1521 від 04.09.2018}

Член Комісії -
Директор Департаменту
державного регулювання
та розвитку ринків
фінансових послуг

В.А. ІгнащенкоДодаток 1
до Порядку складання
звітних даних страховиків
(підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
про страховика

1. Повне найменування (українською мовою)

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

3. Місцезнаходження (із зазначенням поштового індексу)

4. Телефон/факс з зазначенням коду ММТЗ

5. Електронна пошта (за наявності)

6. Організаційно-правова форма

7. Банківські реквізити

8. Участь в об’єднанні фінансових установ (назва об’єднання)

9. Назва посади, прізвище та ініціали керівника

10. Прізвище та ініціали головного бухгалтера

11. Кількість штатних працівників

12. Кількість агентів - юридичних осіб

13. Кількість агентів - фізичних осіб

14. Кількість працівників

{Додаток 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 4619 від 15.09.2005, Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1521 від 04.09.2018}Додаток 2
до Порядку складання звітних
даних страховиків
(підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ)

ЗВІТ
про доходи та витрати страховика

за __________________________________
(звітний період)

року ________________________________
(назва страховика)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Усього

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

2

3

4

5

6

7

I. Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя

Страхові платежі (премії, внески), усього

010

 

 

 

 

 

від філій

011

 

 

 

 

 

від страхувальників - фізичних осіб

012

 

 

 

 

 

від перестрахувальників

013

 

 

 

 

 

із них від перестрахувальників-нерезидентів

014

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам

020

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховикам-нерезидентам

021

 

 

 

 

 

Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов'язкового страхування на початок звітного періоду

030

 

 

 

 

 

Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов'язкового страхування на кінець звітного періоду

040

 

 

 

 

 

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду

050

 

 

 

 

 

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду

060

 

 

 

 

 

Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові платежі), 010 - 020 + 030 - 040 - 050 + 060

070

 

 

 

 

 

II. Визначення доходу від реалізації послуг із страхування життя

Страхові платежі (премії, внески)

080

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам

090

 

 

 

 

 

у тому числі перестраховиками-нерезидентами

091

 

 

 

 

 

Дохід від реалізації послуг зі страхування життя 080 - 090 - 140 + 280

100

 

 

 

 

 

III. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт)

Дохід від надання послуг для інших страховиків

110

 

 

 

 

 

у тому числі суми агентських винагород

111

 

 

 

 

 

із яких ті, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя

112

 

 

 

 

 

Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними у статті 2 Закону України "Про страхування"

120

 

 

 

 

 

IV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи

Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій

130

 

 

 

 

 

Суми, що повертаються з резервів із страхування життя

140

 

 

 

 

 

Суми, що повертаються з резерву належних виплат страхових сум

141

 

 

 

 

 

Суми інвестиційного доходу, одержаного страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя, що належить страховику

142

 

 

 

 

 

Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками

150

 

 

 

 

 

із них перестраховиками-нерезидентами

151

 

 

 

 

 

Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками

160

 

 

 

 

 

Суми, що повертаються із централізованих страхових резервних фондів

170

 

 

 

 

 

Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки

180

 

 

 

 

 

Суми отриманих комісійних винагород за перестрахування

190

 

 

 

 

 

із яких суми комісійних винагород за перестрахування, компенсовані перестраховиками-нерезидентами

191

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи

200

 

 

 

 

 

Фінансові доходи

210

 

 

 

 

 

у тому числі доходи від участі в капіталі

211

 

 

 

 

 

доходи за облігаціями

212

 

 

 

 

 

доходи від депозитів

213

 

 

 

 

 

дивіденди за акціями

214

 

 

 

 

 

Інші доходи

220

 

 

 

 

 

Надзвичайні доходи

230

 

 

 

 

 

V. Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми

Страхові виплати та страхові відшкодування

240

 

 

 

 

 

у тому числі, що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати / страхового відшкодування закінчився

241

 

 

 

 

 

Виплати викупних сум

250

 

 

 

 

 

VI. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати

Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій

260

 

 

 

 

 

Відрахування у резерв катастроф з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду

270

 

 

 

 

 

Відрахування у резерви із страхування життя

280

 

 

 

 

 

Відрахування до резерву належних виплат страхових сум

281

 

 

 

 

 

Сума відрахувань у резерв зі страхування життя за рахунок частини інвестиційного доходу, одержаного від розміщення коштів резервів страхування життя

282

 

 

 

 

 

Відрахування у централізовані страхові резервні фонди

290

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)

300

 

 

 

 

 

у тому числі на агентські винагороди

301

 

 

 

 

 

із яких страховикам-нерезидентам

302

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування

310

 

 

 

 

 

у тому числі на винагороди брокерам

311

 

 

 

 

 

із яких брокерам-нерезидентам

312

 

 

 

 

 

на комісійні винагороди перестрахувальникам

313

 

 

 

 

 

із яких перестрахувальникам-нерезидентам

314

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді

320

 

 

 

 

 

у тому числі на оплату судових затрат

321

 

 

 

 

 

на оплату експертних (оцінних) робіт

322

 

 

 

 

 

із яких на оплату послуг аварійних комісарів

323

 

 

 

 

 

на оплату послуг установ асістансу*

324

 

 

 

 

 

із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів

325

 

 

 

 

 

Витрати, що здійснюються у зв'язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах

330

 

 

 

 

 

у тому числі на оплату судових затрат

331

 

 

 

 

 

на оплату експертних (оцінних) робіт

332

 

 

 

 

 

із яких на оплату послуг аварійних комісарів

333

 

 

 

 

 

на оплату послуг установ асістансу

334

 

 

 

 

 

із яких на оплату послуг установ асістансу - нерезидентів

335

 

 

 

 

 

Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг

340

 

 

 

 

 

Інші адміністративні витрати

350

 

 

 

 

 

Інші витрати на збут послуг

360

 

 

 

 

 

у тому числі витрати на рекламу та маркетинг

361

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

370

 

 

 

 

 

Фінансові витрати

380

 

 

 

 

 

у тому числі втрати від участі в капіталі

381

 

 

 

 

 

проценти за користування кредитами

382

 

 

 

 

 

проценти за облігаціями випущеними

383

 

 

 

 

 

Інші витрати

390

 

 

 

 

 

Надзвичайні витрати

400

 

 

 

 

 

VII. Фінансові результати звичайної діяльності та надзвичайних подій (до оподаткування)

Результат основної діяльності

410

 

 

 

 

 

Результат фінансових операцій

420

 

 

 

 

 

у тому числі від участі в капіталі

421

 

 

 

 

 

Результат іншої звичайної діяльності

430

 

 

 

 

 

Результат надзвичайних подій

440

 

 

 

 

 

VIII. Податки на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій

Податок на прибуток від звичайної діяльності

450

 

 

 

 

 

у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя

451

 

 

 

 

 

на валові доходи від діяльності із страхування життя

452

 

 

 

 

 

на операції з перестраховиками-нерезидентами

453

 

 

 

 

 

Податки на прибуток від надзвичайних подій

460

 

 

 

 

 

IX. Чистий:

Прибуток

470

 

 

 

 

 

Збиток

 

 

 

 

 

 

__________
* Установи асістансу - установи з організації надання медичної допомоги.

Керівник

______________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

{Додаток 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 4619 від 15.09.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2924 від 24.11.2016, № 4462 від 12.12.2017; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1521 від 04.09.2018}Додаток 3
до Порядку складання звітних
даних страховиків
(підпункт 3 пункту 3 розділу ІIІ)

ЗВІТ
про страхові платежі та виплати  за структурними підрозділами страховика

за _______________________________________ року
(звітний період)

№ з/п

Місцезнаходження

Кількість філій за областями

Кількість дирекцій філій за областями

Кількість відділень філій за областями

Кількість представництв у областях

Страхові платежі (премії, внески)

Страхові виплати та страхові відшкодування

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Вінницька область

2

Волинська область

3

Дніпропетровська область

4

Донецька область

5

Житомирська область

6

Закарпатська область

7

Запорізька область

8

Івано-Франківська область

9

Київська область

10

Кіровоградська область

11

м. Київ

12

Луганська область

13

Львівська область

14

Миколаївська область

15

Одеська область

16

Полтавська область

17

Рівненська область

18

Сумська область

19

Тернопільська область

20

Харківська область

21

Херсонська область

22

Хмельницька область

23

Черкаська область

24

Чернівецька область

25

Чернігівська область

26

Автономна Республіка Крим

у тому числі Севастополь

Усього

Керівник

______________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

{Додаток 3 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 4619 від 15.09.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2924 від 24.11.2016, № 4462 від 12.12.2017; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1521 від 04.09.2018}Додаток 4
до Порядку складання звітних
даних страховиків
(підпункт 4 пункту 3 розділу ІІ)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звітних даних страховика

{Додаток 4 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 4619 від 15.09.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 413 від 30.06.2011, Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012, № 2262 від 11.07.2013, № 295 від 04.02.2016, № 2924 від 24.11.2016, № 4462 від 12.12.2017; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1521 від 04.09.2018; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 925 від 19.05.2020}


{Додаток 5 виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2924 від 24.11.2016}Додаток 5
до Порядку складання звітних
даних страховиків
(підпункт 3 пункту 6 розділу ІІ)

АКТУАРНИЙ ЗВІТ

{Порядок доповнено новим Додатком 5 згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3701 від 07.09.2017; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1521 від 04.09.2018}


Документи та файли

Сигнальний документ — f145632n255.doc / zip
Сигнальний документ — f145632n248.doc

Публікації документа

Скачать РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 03.02.2004 № 39 Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 03.02.2004 № 39 "Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків"

Завантажити РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 03.02.2004 № 39 "Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!