НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

12.12.2019  № 227-19


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2019 р.
за № 1289/34260

Про затвердження Порядку визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації, а також участі у заходах з обміну досвідом

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України
з питань державної служби
№ 54-21 від 30.03.2021}

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 13 Закону України "Про державну службу", підпункту 4 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, пунктів 16, 17 Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації, а також участі у заходах з обміну досвідом, що додається.

2. Генеральному департаменту професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов'язків та повноважень.

Голова

О. Стародубцев

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки УкраїниГ. НовосадЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
державної служби
12 грудня 2019 року № 227-19


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2019 р.
за № 1289/34260

ПОРЯДОК
визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації, а також участі у заходах з обміну досвідом

I. Загальні положення

1. Цим Порядком встановлено для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування (далі - учасники професійного навчання) процедуру визнання:

документів про підвищення кваліфікації, виданих установами / організаціями / закладами, які провадять освітню діяльність із підвищення кваліфікації без відповідної ліцензії та/або за неакредитованими загальними професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації;

результатів навчання за сертифікатними програмами підвищення кваліфікації у закладах освіти за кордоном;

результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації;

{Абзац четвертий пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 54-21 від 30.03.2021}

результатів участі у заходах з обміну досвідом в Україні та за кордоном, які проводяться за рахунок коштів асоціацій органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, міжнародних та іноземних установ, організацій та коштів міжнародної технічної допомоги.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про освіту", "Про вищу освіту", Положенні про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 (далі - Положення про систему професійного навчання).

3. Процедуру визнання відповідно до цього Порядку проводить служба управління персоналом центральних, місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, структурний підрозділ з питань кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування, у якому працює державний службовець, посадова особа місцевого самоврядування (далі - суб'єкт визнання).

4. У разі визнання документів та результатів навчання за програмами, а також участі у заходах з обміну досвідом згідно з цим Порядком учаснику професійного навчання нараховуються кредити Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - ЄКТС) у порядку, затвердженому наказом НАДС.

5. Участь у заходах з обміну досвідом в Україні та за кордоном є самоосвітою.

6. Документи про підвищення кваліфікації, видані установами / організаціями / закладами, що провадять освітню діяльність із підвищення кваліфікації відповідно до ліцензії та/або за акредитованими загальними професійними (сертифікатними) програмами, не потребують визнання і підтвердження.

II. Визнання документів про підвищення кваліфікації, виданих установами / організаціями / закладами, які провадять освітню діяльність із підвищення кваліфікації без відповідної ліцензії та/або за неакредитованими загальними професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації

1. Для визнання і підтвердження документів про підвищення кваліфікації, виданих установами / організаціями / закладами, які провадять освітню діяльність із підвищення кваліфікації без відповідної ліцензії та/або за неакредитованими загальними професійними (сертифікатними) програмами (далі - документ про підвищення кваліфікації), учасник професійного навчання подає суб'єкту визнання оригінал документа про підвищення кваліфікації. Учасник професійного навчання має право подати також інші документи, що підтверджують його підвищення кваліфікації.

2. Для визнання документа про підвищення кваліфікації суб'єкт визнання перевіряє:

1) наявність у документі про підвищення кваліфікації таких відомостей: назва документа; дата видачі документа; прізвище, ім'я, по батькові учасника професійного навчання; повне найменування установи / організації / закладу, що видала (видав) документ; строки підвищення кваліфікації; назва програми; обсяг навчального часу в кредитах ЄКТС; посада, підпис, засвідчений печаткою (за наявності), прізвище та власне ім'я керівника або іншої уповноваженої особи установи / організації / закладу, що видала (видав) документ;

2) статус установи / організації / закладу, що видала (видав) документ про підвищення кваліфікації, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

3) відповідність обсягу програми в кредитах ЄКТС, зазначеного у документі, вимогам до обсягів професійних (сертифікатних) програм, визначених Положенням про систему професійного навчання;

4) відповідність програми, за якою учасник професійного навчання підвищив кваліфікацію, виду професійного навчання та орієнтовному напряму (темі), зазначеним в індивідуальній програмі підвищення рівня професійної компетентності державного службовця / програмі професійного розвитку (не перевіряється щодо посадових осіб місцевого самоврядування).

Суб'єкт визнання (за потреби) для проведення перевірки може запитувати інформацію про зміст програми та/або іншу додаткову інформацію в установі / організації / закладі, що видала (видав) такий документ, та/або в учасника професійного навчання.

3. За результатами перевірки суб'єкт визнання приймає рішення про визнання або про відмову у визнанні документа про підвищення кваліфікації, про що повідомляє учасника професійного навчання.

4. Рішення про відмову у визнанні документа про підвищення кваліфікації приймається у разі, якщо:

1) документ не містить відомостей, зазначених у підпункті 1 пункту 2 цього розділу;

2) документ видано установою / організацією / закладом, яку (який) не було включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або на дату видачі документа припинила (припинив) свою діяльність;

3) документ не містить повної інформації (або її не можна встановити) для визначення його відповідності індивідуальній програмі підвищення рівня професійної компетентності державного службовця / програмі професійного розвитку (не перевіряється щодо посадових осіб місцевого самоврядування) та вимогам Положення про систему професійного навчання чи така відповідність не забезпечується;

4) встановлено подання недостовірної інформації.

5. Якщо учасник професійного навчання не згоден із результатами визнання, він може повторно звернутися до суб'єкта визнання та подати додаткові документи/інформацію (за наявності). У такому разі суб'єкт визнання аналізує всі подані учасником професійного навчання документи/інформацію та (за потреби) переглядає раніше прийняте ним рішення.

III. Визнання результатів навчання за сертифікатними програмами підвищення кваліфікації у закладах освіти за кордоном

1. Для визнання результатів навчання за сертифікатними програмами підвищення кваліфікації у закладах освіти за кордоном, зокрема за рахунок власних коштів, учасник професійного навчання подає суб'єкту визнання:

оригінал документа про підвищення кваліфікації та його переклад українською мовою;

інформацію (у довільній формі) про проходження підвищення кваліфікації (за потреби).

Учасник професійного навчання має право надати також іншу інформацію, що підтверджує його навчання за сертифікатними програмами у закладах освіти за кордоном.

2. Для визнання результатів навчання за сертифікатними програмами у закладах освіти за кордоном суб'єкт визнання перевіряє:

1) наявність у документі про підвищення кваліфікації та/або інформації, наданій учасником професійного навчання, таких відомостей: дата видачі документа; прізвище, ім'я, по батькові учасника професійного навчання; повне найменування установи / організації / закладу, що видала (видав) документ; строки підвищення кваліфікації; назва програми; посада, підпис, засвідчений печаткою (за наявності), прізвище та власне ім'я керівника або іншої уповноваженої особи установи / організації / закладу, що видала (видав) документ;

2) статус закладу освіти за кордоном, що видав документ про підвищення кваліфікації, шляхом аналізу інформації про заклад та програму на його вебсайті (за потреби);

3) відповідність програми, за якою підвищив кваліфікацію учасник професійного навчання, виду професійного навчання та орієнтовному напряму (темі), зазначеним в індивідуальній програмі підвищення рівня професійної компетентності державного службовця / програмі професійного розвитку (не перевіряється щодо посадових осіб місцевого самоврядування).

Суб'єкт визнання (за потреби) для проведення перевірки може запитувати додаткову інформацію у таких закладів та/або учасника професійного навчання.

3. За результатами перевірки суб'єкт визнання приймає рішення про визнання або про відмову у визнанні результатів навчання за сертифікатними програмами у закладах освіти за кордоном, про що повідомляє учасника професійного навчання.

4. Рішення про відмову у визнанні результатів навчання за сертифікатними програмами у закладах освіти за кордоном приймається у разі, якщо:

1) немає відомостей, зазначених у підпункті 1 пункту 2 цього розділу;

2) встановлено подання недостовірної інформації;

3) документ не містить повної інформації (або її не можна встановити) для визначення його відповідності індивідуальній програмі підвищення рівня професійної компетентності державного службовця / програмі професійного розвитку (не перевіряється щодо посадових осіб місцевого самоврядування) чи така відповідність не забезпечується.

5. Якщо учасник професійного навчання не згоден із результатами визнання, він може повторно звернутися до суб'єкта визнання та подати додаткові документи / інформацію (за наявності). У такому разі суб'єкт визнання аналізує всі подані учасником професійного навчання документи/інформацію та (за потреби) переглядає раніше прийняте ним рішення.

IV. Визнання результатів навчання за короткостроковими програмами підвищення кваліфікації

1. Для визнання результатів навчання за короткостроковими програмами (крім навчання за короткостроковими програмами в установах / організаціях / закладах, які здійснюють свою діяльність з підвищення кваліфікації відповідно до ліцензії) учасник професійного навчання подає суб'єкту визнання оригінал документа про підвищення кваліфікації. Учасник професійного навчання має право надати також іншу інформацію, що підтверджує його підвищення кваліфікації.

{Пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 54-21 від 30.03.2021}

2. Для визнання результатів навчання за короткостроковими програмами підвищення кваліфікації суб'єкт визнання перевіряє:

1) наявність у документі про підвищення кваліфікації таких відомостей: назва документа; дата видачі документа; прізвище, ім'я, по батькові учасника професійного навчання; повне найменування установи / організації / закладу, що видала (видав) документ; строки підвищення кваліфікації; назва програми; посада, підпис, засвідчений печаткою (за наявності), прізвище та власне ім'я керівника або іншої уповноваженої особи установи / організації / закладу, що видала (видав) документ;

2) відповідність обсягу програми в кредитах ЄКТС, зазначеного у документі, вимогам до обсягів короткострокових програм, визначених Положенням про систему професійного навчання;

3) відповідність програми, за якою підвищено кваліфікацію учасника професійного навчання, виду професійного навчання та орієнтовному напряму (темі), зазначеним в індивідуальній програмі підвищення рівня професійної компетентності державного службовця / програмі професійного розвитку (не перевіряється щодо посадових осіб місцевого самоврядування).

Суб'єкт визнання (за потреби) для проведення перевірки може запитувати інформацію про зміст програми та/або іншу додаткову інформацію в установі / організації / закладі, що видала (видав) такий документ, та/або в учасника професійного навчання.

3. За результатами перевірки суб'єкт визнання приймає рішення про визнання або про відмову у визнанні результатів навчання за програмами, про що повідомляє учасника професійного навчання.

4. Рішення про відмову у визнанні результатів навчання за програмами приймається у разі, якщо:

1) документ не містить відомостей, зазначених у підпункті 1 пункту 2 цього розділу;

2) документ не містить повної інформації (або її не можна встановити) для визначення його відповідності індивідуальній програмі підвищення рівня професійної компетентності державного службовця / програмі професійного розвитку (не перевіряється щодо посадових осіб місцевого самоврядування) та вимогам Положення про систему професійного навчання чи така відповідність не забезпечується;

3) встановлено подання недостовірної інформації.

5. Якщо учасник професійного навчання не згоден із результатами визнання, він може повторно звернутися до суб'єкта визнання та подати додаткові документи / інформацію (за наявності). У такому разі суб'єкт визнання аналізує всі подані учасником професійного навчання документи/інформацію та (за потреби) переглядає раніше прийняте ним рішення.

V. Визнання результатів участі у заходах з обміну досвідом в Україні та за кордоном

1. Для визнання результатів участі у заходах з обміну досвідом в Україні та за кордоном, які проводяться, зокрема, за рахунок коштів асоціацій органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, міжнародних та іноземних установ, організацій та коштів міжнародної технічної допомоги, учасник професійного навчання подає суб'єкту визнання інформацію (у довільній формі) про його участь у заході з обміну досвідом. Учасник професійного навчання має право надати також іншу інформацію, що підтверджує його участь у заході з обміну досвідом.

2. Для визнання результатів участі у заході з обміну досвідом суб'єкт визнання перевіряє відповідність питань заходу з обміну досвідом, у якому брав участь учасник професійного навчання, орієнтовному напряму (темі), зазначеному в індивідуальній програмі підвищення рівня професійної компетентності державного службовця / програмі професійного розвитку (не перевіряється щодо посадових осіб місцевого самоврядування).

Суб'єкт визнання (за потреби) для проведення перевірки може запитувати додаткову інформацію в учасника професійного навчання.

3. За результатами перевірки суб'єкт визнання приймає рішення про визнання або про відмову у визнанні результатів участі у заході з обміну досвідом, про що повідомляє учасника професійного навчання.

4. Рішення про відмову у визнанні результатів участі у заході з обміну досвіду приймається у разі, якщо:

1) інформація учасника професійного навчання про його участь у заході з обміну досвідом не містить достатніх відомостей (або її не можна встановити) для визначення відповідності результатів участі у заході індивідуальній програмі підвищення рівня професійної компетентності державного службовця / програмі професійного розвитку (не перевіряється щодо посадових осіб місцевого самоврядування) чи така відповідність не забезпечується;

2) встановлено подання недостовірної інформації.

5. Якщо учасник професійного навчання не згоден із результатами визнання, він може повторно звернутися до суб'єкта визнання та надати додаткову інформацію (за наявності). У такому разі суб'єкт визнання аналізує надану учасником професійного навчання інформацію та (за потреби) переглядає раніше прийняте ним рішення.

Директор
Генерального департаменту
професійного розвитку
державних службовців
та посадових осіб місцевого
самоврядування


В. Чмига


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 12.12.2019 № 227-19 Про затвердження Порядку визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації, а також участі у заходах з обміну досвідом
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 12.12.2019 № 227-19 "Про затвердження Порядку визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації, а також участі у заходах з обміну досвідом"

Завантажити НАКАЗ від 12.12.2019 № 227-19 "Про затвердження Порядку визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації, а також участі у заходах з обміну досвідом" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!