РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
Про стан виконання рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 15 грудня 2006 року
"Про заходи щодо попередження і нейтралізації
загроз національній безпеці, пов'язаних із
нестабільністю правового регулювання відносин у сфері
адміністрування податку на додану вартість"
{ Рішення введено в дію Указом Президента
N 155/2008 ( 155/2008 ) від 25.02.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради
національної безпеки і оборони України
( n0008525-14 ) від 28.04.2014 }

Розглянувши стан виконання рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 15 грудня 2006 року "Про заходи щодо
попередження і нейтралізації загроз національній безпеці,
пов'язаних із нестабільністю правового регулювання відносин у
сфері адміністрування податку на додану вартість" ( n0010525-06 ),
уведеного в дію Указом Президента України від 28 грудня 2006 року
N 1154 ( 1154/2006 ), Рада національної безпеки і оборони України
відмічає, що заходи, вжиті Кабінетом Міністрів України у 2007 році
на його виконання, не дозволили подолати серйозні негативні
тенденції та досягти суттєвого поліпшення ситуації у даній сфері.
Тривале неврегулювання проблеми несвоєчасного відшкодування з
Державного бюджету України сум податку на додану вартість
спричинило порушення законних прав та інтересів суб'єктів
господарювання і призвело до коригування з урахуванням цього
суб'єктами господарювання своїх фінансових планів, зокрема до
урахування неповернення сум податку як прогнозованого дефіциту
обігових коштів, що, в свою чергу, посилило інфляційний тиск на
економіку.
Через існування у законодавстві прогалин та неоднозначних
норм, а також системні недоліки у роботі контролюючих органів
набули поширення факти ухилення від сплати податку на додану
вартість, у тому числі із застосуванням податкових векселів, що
погашаються шляхом включення відповідних сум до податкових
зобов'язань, які в подальшому нівелюються штучно створеними сумами
податкового кредиту, а також активізувалось застосування схем
неправомірного одержання бюджетного відшкодування, що погіршило
ситуацію з надходженням до Державного бюджету України цього
податку.
З огляду на нагальну необхідність здійснення заходів,
спрямованих на вдосконалення нормативно-правового регулювання
адміністрування податку на додану вартість, а також враховуючи те,
що поліпшення інвестиційного клімату, подолання "тінізації"
економіки через реформування податкової системи відповідно до
статті 8 Закону України "Про основи національної безпеки України"
( 964-15 ) є одними з основних напрямів державної політики з
питань національної безпеки, Рада національної безпеки і оборони
України в и р і ш и л а:
1. Визнати недостатніми здійснені у 2007 році Кабінетом
Міністрів України, Міністерством фінансів України, Державною
податковою адміністрацією України заходи щодо виконання рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 15 грудня
2006 року "Про заходи щодо попередження і нейтралізації загроз
національній безпеці, пов'язаних із нестабільністю правового
регулювання відносин у сфері адміністрування податку на додану
вартість" ( n0010525-06 ), уведеного в дію Указом Президента
України від 28 грудня 2006 року N 1154 ( 1154/2006 ).
2. Кабінету Міністрів України:
1) проаналізувати причини відставання у 2007 році темпів
росту надходжень податків, у тому числі податку на додану
вартість, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів,
надходження яких контролюють органи державної податкової служби,
від темпів росту загальних макроекономічних показників та вжити
заходів щодо недопущення такого відставання у 2008 році;
2) підготувати з урахуванням результатів проведеного аналізу
та відповідно до пріоритетних напрямів реформування системи
адміністрування податку на додану вартість, визначених пунктом 2
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 грудня
2006 року "Про заходи щодо попередження і нейтралізації загроз
національній безпеці, пов'язаних із нестабільністю правового
регулювання відносин у сфері адміністрування податку на додану
вартість" ( n0010525-06 ), уведеного в дію Указом Президента
України від 28 грудня 2006 року N 1154 ( 1154/2006 ), та внести до
15 березня 2008 року на розгляд Верховної Ради України
законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
вдосконалення адміністрування податку на додану вартість,
передбачивши в ньому, зокрема:
а) внесення змін до Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ) щодо:
конкретизації підстав проведення органами державної
податкової служби позапланових виїзних перевірок (документальних)
платників податку на додану вартість для визначення достовірності
нарахування сум податку на додану вартість, що підлягають
відшкодуванню з Державного бюджету України;
встановлення обмеження, за яким у разі проведення органами
державної податкової служби позапланової виїзної перевірки
(документальної) платника податку на додану вартість загальна
тривалість документальної невиїзної перевірки (камеральної) та
позапланової виїзної перевірки (документальної) має становити не
більше 60 днів з дати отримання податкової декларації;
віднесення сум податку на додану вартість, що не відшкодовані
з Державного бюджету України у встановлений строк, до бюджетної
заборгованості;
встановлення пені, що має сплачуватися суб'єктам
господарювання у разі прострочення встановлених граничних термінів
відшкодування з Державного бюджету України сум податку на додану
вартість, а також відповідальності посадових осіб органів
державної влади, з чиєї вини таке прострочення сталося;
можливості погашення податкових векселів, виданих в рахунок
сплати податку на додану вартість під час імпорту товарів, як
шляхом їх грошової оплати, так і шляхом заліку підтверджених
органами державної податкової служби сум податку на додану
вартість, що підлягають відшкодуванню з Державного бюджету
України;
посилення відповідальності банків за авальовані ними
податкові векселі, які видані на суму податку на додану вартість
та не погашені платниками податку у встановлений законом термін;
позбавлення платників податку на додану вартість права на
нарахування (збільшення) податкового кредиту, що виник у зв'язку
із здійсненням операцій із суб'єктом господарювання, який провадив
фіктивну підприємницьку діяльність;
удосконалення механізму реєстрації суб'єктів господарювання
як платників податку на додану вартість;
запровадження системи електронного контролю за обчисленням та
обліком податку на додану вартість;
б) внесення змін до інших законодавчих актів, у тому числі
Господарського ( 436-15 ), Кримінального ( 2341-14 ),
Кримінально-процесуального ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ),
Цивільного ( 435-15 ), Митного кодексів України ( 92-15 ), Законів
України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), "Про
оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ), "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ), "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ),
зокрема щодо:
визначення ознак фіктивної підприємницької діяльності,
наслідків припинення такої діяльності, цивільно-правових наслідків
укладення договорів суб'єктами господарювання, які провадили
фіктивну підприємницьку діяльність;
удосконалення з урахуванням міжнародного досвіду порядку
реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності з метою
недопущення реєстрації суб'єктів для здійснення фіктивної
підприємницької діяльності;
удосконалення порядку здійснення оперативно-розшукових
заходів уповноваженими правоохоронними органами з метою
запобігання здійсненню суб'єктами господарювання фіктивної
підприємницької діяльності;
уточнення порядку проведення позапланових виїзних перевірок
підрозділами податкової міліції;
посилення кримінальної відповідальності за здійснення
фіктивної підприємницької діяльності;
надання фінансових гарантій митному органу в разі випуску
товарів у вільний обіг до моменту завершення консультацій з питань
достовірності декларування й уточнення заявленої митної вартості;
3) запровадити з 1 травня 2008 року дієвий механізм спрощення
процедури відшкодування з Державного бюджету України сум податку
на додану вартість для стабільно працюючих підприємств та
визначити чіткі підстави застосування таких процедур;
4) завершити з урахуванням завдань, передбачених підпунктом 2
цього пункту, підготовку та подати до 1 травня 2008 року на
розгляд Верховної Ради України проект Податкового кодексу України
і забезпечити його супроводження у парламенті;
5) передбачити у проекті закону про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення
змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) збільшення
видатків для забезпечення своєчасного відшкодування з Державного
бюджету України сум податку на додану вартість до обсягу,
достатнього для задоволення заявок поточного року та повернення
платникам залишку не відшкодованих з бюджету на початок 2008 року
сум цього податку.

{ Пункт 3 скасовано на підставі Рішення Ради національної
безпеки і оборони України ( n0008525-14 ) від 28.04.2014 }

4. Генеральному прокуророві України у місячний строк:
1) провести перевірки додержання вимог законодавства щодо
термінів проведення органами державної податкової служби перевірок
платників податку на додану вартість для визначення достовірності
нарахування сум податку на додану вартість, що підлягають
відшкодуванню з Державного бюджету України, а також термінів
здійснення такого відшкодування;
2) провести разом з Міністерством внутрішніх справ України,
Службою безпеки України та Державною податковою адміністрацією
України перевірки законності порушення та закриття у
2006-2007 роках кримінальних справ, пов'язаних з незаконним
відшкодуванням з Державного бюджету України сум податку на додану
вартість.
5. Службі безпеки України проаналізувати у місячний строк
причини існування регіональних диспропорцій у відшкодуванні з
Державного бюджету України сум податку на додану вартість та у
разі необхідності за результатами цього аналізу вжити в
установленому порядку необхідних заходів реагування.
6. У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від
15 грудня 2006 року "Про заходи щодо попередження і нейтралізації
загроз національній безпеці, пов'язаних із нестабільністю
правового регулювання відносин у сфері адміністрування податку на
додану вартість" ( n0010525-06 ), уведеному в дію Указом
Президента України від 28 грудня 2006 року N 1154 ( 1154/2006 ),
підпункти 1 і 2 пункту 3, пункти 4, 7 виключити.

Голова Ради національної
безпеки і оборони України В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної
безпеки і оборони України Р.БОГАТИРЬОВА
м. Київ, 1 лютого 2008 року


Публікації документа

Скачать РІШЕННЯ Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 грудня 2006 року Про заходи щодо попередження і нейтралізації загроз національній безпеці, пов'язаних із нестабільністю правового регулювання відносин у сфері адміністрування податку на додану вартість{ Рішення введено в дію Указом Президента N 155/2008 ( 155/2008 ) від 25.02.2008 }
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити РІШЕННЯ Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 грудня 2006 року "Про заходи щодо попередження і нейтралізації загроз національній безпеці, пов'язаних із нестабільністю правового регулювання відносин у сфері адміністрування податку на додану вартість""{ Рішення введено в дію Указом Президента N 155/2008 ( 155/2008 ) від 25.02.2008 }"

Завантажити РІШЕННЯ Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 грудня 2006 року "Про заходи щодо попередження і нейтралізації загроз національній безпеці, пов'язаних із нестабільністю правового регулювання відносин у сфері адміністрування податку на додану вартість""{ Рішення введено в дію Указом Президента N 155/2008 ( 155/2008 ) від 25.02.2008 }" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!