НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03.01.2019  № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2019 р.
за № 122/33093

Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та підпункту 18 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 07 червня 2018 року № 850, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 року за № 782/32234, що додаються.

2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринкуЮ. Терентьєв


Т. ХромаєвЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
03 січня 2019 року № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2019 р.
за № 122/33093

ЗМІНИ
до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика

1. Пункт 7 розділу I після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«нормативний обсяг активів - мінімальний обсяг прийнятних активів, необхідний страховику з метою дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів, який визначається окремо для кожного такого нормативу у порядку, встановленому цим Положенням;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п’ятим - сьомим.

2. У розділі II:

1) підпункт 14 пункту 2 викласти у такій редакції:

«14) дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок розміщення грошових коштів страховика в гарантійних фондах асистанських компаній виключно з метою гарантування медичного обслуговування клієнтів страховика в медичних закладах відповідно до договорів страхування в разі настання страхових випадків в обсязі не більше 3 % нормативного обсягу активів, який визначається з метою дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу;»;

2) пункт 5 доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:

«9) активи, щодо справедливої та/або балансової вартості яких аудитор відповідно до аудиторського звіту щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) не зміг отримати достатні аудиторські докази (не зміг підтвердити вартість, за якою актив визнаний у балансі страховика) та/або отримав достатні аудиторські докази і дійшов висновку про викривлення справедливої та/або балансової вартості таких активів. Активи, зазначені у цьому підпункті, будуть віднесені до прийнятних активів після підтвердження аудитором їх справедливої та/або балансової вартості з дати такого підтвердження.

3. Абзац перший пункту 2 розділу III викласти у такій редакції:

«2. Нормативний обсяг активів, який визначається з метою дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, може бути зменшений на розмір відстрочених аквізиційних витрат в обсязі не більше:».

4. Абзац перший розділу IV викласти у такій редакції:

«Норматив платоспроможності та достатності капіталу власника істотної участі - сума прийнятних активів, яка на будь-яку дату має бути не меншою нормативного обсягу активів, який визначається з метою дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу відповідно до розділу III цього Положення, збільшеного на величину, що визначається у такому порядку:»

5. У розділі V:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Норматив ризиковості операцій - сума прийнятних активів, які відповідають вимогам диверсифікації, встановленим у пунктах 2-6 цього розділу, яка на будь-яку дату має бути не меншою нормативного обсягу активів, що визначається як розмір страхових резервів, які розраховуються відповідно до законодавства.

Нормативний обсяг активів, який визначається з метою дотримання нормативу ризиковості операцій, може бути зменшений на розмір відстрочених аквізиційних витрат в обсязі не більше:

5 відсотків розміру сформованого резерву нетто-премій - для страховика, що здійснює страхування життя. При цьому відстрочені аквізиційні витрати можуть бути враховані у такому розмірі, щоб не включати суми, враховані при застосуванні модифікації резерву нетто-премій;

20 відсотків розміру сформованого резерву незароблених премій - для страховика, що здійснює страхування інше, ніж страхування життя.»;

2) у пункті 2:

в абзаці першому підпункту 1 слова «грошові кошти на поточних рахунках та банківські вклади на вимогу» замінити словами «грошові кошти на поточних рахунках, банківські вклади (депозити) на вимогу та банківські вклади (депозити), істотною умовою яких є право страховика повернути (зняти) кошти, розміщені на такому депозиті, протягом строку дії договору»;

у підпункті 2 слова «в тому числі банківські вклади на вимогу» замінити словами «крім зазначених у підпункті 1 цього пункту».

6. Пункт 1 розділу VI викласти у такій редакції:

«1. Норматив якості активів - сума активів, що визначені пунктом 2 цього розділу як низькоризикові активи, яка на будь-яку дату має бути не меншою нормативного обсягу активів, який визначається:

1) для страховика, що здійснює страхування життя,- у розмірі 40 відсотків страхових резервів;

2) для страховика, що здійснює страхування за видами страхування іншими, ніж страхування життя:

якщо страховик здійснює страхування хоча б за одним з видів обов’язкового страхування,- у розмірі 40 відсотків страхових резервів;

якщо страховик здійснює страхування тільки за видами добровільного страхування,- у розмірі 20 відсотків страхових резервів.».

Начальник управління
методології державного
нагляду на ринках
фінансових послуг
департаменту державного
регулювання та методології
нагляду на ринках
фінансових послуг
В. Кобець


Публікації документа

Скачать РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 03.01.2019 № 1 Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 03.01.2019 № 1 "Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика"

Завантажити РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 03.01.2019 № 1 "Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!