ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Справа «Шевчук та інші проти України»
(Заява № 29663/08 та 6 інших заяв - див. таблицю в додатку)

СТРАСБУРГ
12 жовтня 2017 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Шевчук та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Нона Цоцорія (<…>), Голова,
Габріеле Куцско-Штадльмайер (<…>),
Лятіф Хусейнов (<…>), судді,
а також Лів Тігерштедт (<…>), в. о. заступника Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 21 вересня 2017 року
постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначені у переліку в додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні відомості щодо заяв викладено в таблиці, що додається.

4. Заявники скаржилися на надмірну тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. Деякі заявники скаржилися також за іншими положеннями Конвенції.

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх одночасно в одному рішенні.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 ТА СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржилися, головним чином, на те, що тривалість цивільних проваджень у їх справах була несумісною з вимогою щодо «розумного строку», та у зв’язку з цим - на відсутність ефективних засобів юридичного захисту. Вони посилались на пункт 1 статті 6 та статтю 13 Конвенції, які передбачають таке:

Пункт 1 статті 6

«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного строку ... судом, ..., який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру...».

Стаття 13

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження».

7. Суд повторює, що розумність тривалості провадження повинна оцінюватися у світлі обставин справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявників та відповідних органів влади, а також важливість предмета спору для заявників (див. рішення у справі «Фрідлендер проти Франції» (Frydlender v. France) [ВП], № 30979/96, п. 43, ECHR 2000-VII).

8. У справі «Красношапка проти України» (Krasnoshapka v. Ukraine), № 23789/02, від 30 листопада 2006 року, Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, про які йдеться в цій справі.

9. Розглянувши всі наявні матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. Беручи до уваги свою практику з вказаного питання, Суд вважає, що в даному випадку тривалість провадження була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку».

10. Суд також зазначає, що заявники не мали ефективного засобу юридичного захисту щодо цих скарг.

11. Таким чином, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ СУДУ

12. У заяві № 43188/09 заявник подав інші скарги, які також порушували питання щодо Конвенції відповідно до усталеної практики Суду (див. додану таблицю). Ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони мають бути визнані прийнятними. Після вивчення всіх матеріалів, які знаходяться у його розпорядженні, Суд вирішує, що ці скарги розкривають порушення прав і свобод, викладених у Конвенції, у світлі висновків у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» (Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine), заява № 40450/04, від 15 жовтня 2009 року.

IV. ІНШІ СКАРГИ

13. У заяві № 9293/12 заявник скаржився також за іншими статтями Конвенції.

14. Суд розглянув заяву та вважає, що з огляду на всі наявні в нього матеріали та належність оскаржуваних питань до сфери його компетенції ці скарги не відповідають критеріям прийнятності, викладеним у статтях 34 і 35 Конвенції, та не виявляють жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї.

Отже, ця частина заяви має бути відхилена відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

15. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

16. Зважаючи на наявні в нього документи та свою практику (див., зокрема, рішення у справі «Красношапка проти України» (Krasnoshapka v. Ukraine), № 23786/02, пп. 61 та 66, від 30 листопада 2006 року), Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені у доданій таблиці.

17. Суд вважає за належне призначити пеню, виходячи з граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви.

2. Оголошує прийнятними скарги щодо надмірної тривалості цивільних проваджень та відсутності в національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту, а також інші скарги відповідно до усталеної практики Суду, як вказано у переліку в додатку, а решту скарг у заяві № 9293/12 - неприйнятними.

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень.

4. Постановляє, що було порушення Конвенції та протоколів до неї щодо інших скарг відповідно до усталеної практики Суду (див. додану таблицю).

5. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені в доданій таблиці; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 12 жовтня 2017 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

В. о. заступника Секретаря

Лів ТІГЕРШТЕДТ

Голова

Нона ЦОЦОРІЯ


Додаток

ПЕРЕЛІК
заяв зі скаргами на порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції (надмірна тривалість цивільного провадження та відсутність ефективних засобів юридичного захисту в національному законодавстві)

№ заяви
і дата подання

П. І. Б. заявника,
дата народження

Ім’я та місцезнаходження представника

Початок провадження

Закінчення провадження

Загальна тривалість; інстанції

Інші скарги відповідно до усталеної практики

Суми, присуджені в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат кожному заявнику
(в євро)-1

1

29663/08
03/06/2008

Галина Сергіївна
ШЕВЧУК
28.05.1936


03.01.2001

27.12.2007

6 років, 11 місяців та 25 днів;
3 інстанції


900

2

43188/09
30/07/2009

Сергій Анатолійович
ЗОЛОТУХІН
04.01.1955


02.02.2004

06.11.2012

8 років, 9 місяців та 5 днів;
3 інстанції

Стаття 6 п. 1 - невиконання або тривале виконання рішень національних судів - ухвали Донецького апеляційного суду від 15.01.2010

3000

3

17446/10
17/03/2010

Анатолій Іванович
ГОРБЕНКО
07.10.1946


27.11.2001

18.09.2009

7 років, 9 місяців та 23 дні;
3 інстанції


1200

4

66517/10
29/10/2010

Віктор Денисович
ЯШКОВ
02.12.1939


08.06.2004

14.06.2010

6 років та 7 днів;
3 інстанції


500

5

9293/12
24/01/2012

Ігор Владиславович
КОБРАНОВ
18.02.1966


17.08.2005

28.07.2011

5 років, 11 місяців та 12 днів;
3 інстанції


600

6

51111/13
07/08/2013

Наталія Ігорівна
ШЕНГАЛЬОВА
19.08.1960

Михайло
Олександрович
Тарахкало
Київ

11.02.2005

22.03.2013

8 років,
1 місяць та 12 днів;
3 інстанції


1600

7

67253/16
12/09/2016

Приватне підприємство
ГАРАНТ
25.10.1991

Богдан Васильович
Фокій
Чернівці

23.06.2010

22.03.2016

5 років та 9 місяців;
3 інстанції


500

__________
-1 Та додатково будь-які податки, які можуть бути стягнуті з заявника.


Публікації документа

Скачать Справа «Шевчук та інші проти України» (Заява № 29663/08 та 6 інших заяв - див. таблицю в додатку)
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити "Справа «Шевчук та інші проти України» (Заява № 29663/08 та 6 інших заяв - див. таблицю в додатку)"

Завантажити "Справа «Шевчук та інші проти України» (Заява № 29663/08 та 6 інших заяв - див. таблицю в додатку)" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!