Директива Ради 93/76/ЄЕС 
спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу
шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE)
від 13 вересня 1993 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Беручи до уваги Договір про утворення Європейського
Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, Статті 130 та
235 Договору, Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту (2) Беручи до уваги висновок Економічного і Соціального Комітету
(3),
_______________
(1) OJ N C 179, 16.7.1992, p. 8.
(2) OJ N C 176, 28.6.1993.
(3) OJ N C 19, 25.1.1993, p. 134.
Діючи відповідно до процедури, встановленої Статтею 251
Договору ( 994_017 ), і в світлі спільного тексту, схваленого
Погоджувальним комітетом 9 грудня 1999 року, Враховуючи, що, у своїй Резолюції від 16 вересня 1986 року
(4), Рада визначила цілі нової енергетичної політики
Співтовариства до 1995 року та наближення відповідної політики
держав-членів;
_______________
(4) OJ N C 241, 25. 9. 1986, p. 1.
Враховуючи, що Рада Міністрів екології та енергетики дійшла
згоди на своєму засіданні 29 жовтня 1990 року про те, що
Співтовариство та держави-члени, припускаючи, що інші провідні
країни також беруть на себе подібні зобов'язання, та визнаючи
цілі, встановлені рядом держав-членів стосовно стабілізації та
скорочення викидів протягом різних періодів часу, прагнуть вжити
заходів, спрямованих на досягнення стабілізації загальних обсягів
викидів вуглекислого газу до 2000 року на рівні 1990 року в
Співтоваристві в цілому; Враховуючи, що було також ухвалено, що держави-члени, які
починають з відносно низьких рівнів споживання енергії, а отже і
невисоких рівнів викидів, вимірюваних в одиницях на душу населення
та інших відповідних базах, мають право встановлювати цілі та/або
стратегії щодо викидів вуглекислого газу відповідно до свого
економічного та соціального розвитку, одночасно покращивши
ефективність використання енергії в своїй економічній діяльності; Враховуючи, що Рішенням 91/565/ЄЕС Рада прийняла програму
SAVE, спрямовану на сприяння підвищенню ефективності використання
енергії у Співтоваристві (5);
_______________
(5) OJ N L 307, 8. 11. 1991, p. 34.
Враховуючи, що Стаття 130r Договору ( 994_017 ) передбачає,
що метою діяльності Співтовариства в сфері навколишнього
середовища є забезпечення економного і раціонального використання
природних ресурсів; враховуючи, що такі природні ресурси включають
нафтопродукти, природній газ та тверде паливо, які є важливими
джерелами енергії, але й також головними джерелами викидів
вуглекислого газу; Враховуючи, що, оскільки в інших місцях Договору ( 994_017 )
не передбачено повноважень, необхідних для прийняття законодавчих
актів щодо пов'язаних із енергією аспектів програм, встановлених
цією Директивою, за довідкою потрібно також звертатися до Статті
235 Договору; Враховуючи, що на житловий сектор та сектор послуг припадає
близько 40% кінцевого енергоспоживання Співтовариства, і вони
продовжують зростати, і що ця тенденція обов'язково призведе до
зростання їхнього енергоспоживання, а отже, й обсягів викидів
вуглекислого газу; Враховуючи, що ця Директива має на меті зберегти якість
навколишнього середовища і забезпечити економне і раціональне
використання природних ресурсів, що є питаннями, які належать не
тільки до компетенції Співтовариства; Враховуючи, що для скорочення викидів вуглекислого газу і
сприяння раціональному використанню енергії необхідні спільні
зусилля усіх держав-членів, що передбачає проведення заходів на
рівні Співтовариства; Враховуючи, що такі заходи повинні визначатися
державами-членами відповідно до принципу субсидіарності на
підставі потенційних удосконалень ефективності використання
енергії, економічної ефективності, технічної здійсненності та
впливу на навколишнє середовище; Враховуючи, що, надаючи об'єктивну інформацію про енергетичні
характеристики будинків, сертифікація енергетичних параметрів
допоможе підвищити прозорість ринку нерухомості та заохочуватиме
капіталовкладення в економію енергії; Враховуючи, що виставляння мешканцям рахунків за опалення,
кондиціонування повітря та використання гарячої води, яке
здійснюється у відповідних пропорціях на підставі дійсного
споживання, сприятиме енергозбереженню в житловому секторі;
враховуючи, що бажано, щоб мешканці таких будинків мали змогу самі
регулювати власне споживання тепла і холодної та гарячої води;
враховуючи, що рекомендації та резолюції, прийняті Радою стосовно
розрахунку плати за опалення та гарячу воду (6), до цього часу
застосовувались тільки у двох державах-членах; враховуючи, що
значна частка плати за опалення, кондиціонування повітря та гарячу
воду все ще розраховується на підставі інших чинників, ніж
енергоспоживання;
_______________
(6) Рекомендація 76/493/ЄЕС (OJ N L 140, 28.5.1976, p. 12).
Рекомендація 77/712/ЄЕС (OJ No L 295, 18.11.1977, p. 1).
Резолюція від 9.6.1980 (OJ N C 149, 18.6.1980, p. 3).
Резолюція від 15.1.1985 ( 994_349 ) (OJ N C 20,
22.1.1985, p. 1).

Враховуючи, що потрібні нові методи фінансової підтримки для
сприяння інвестуванню в енергозбереження у державному секторі;
враховуючи що, беручи це до уваги, держави-члени повинні дозволяти
і якомога ширше використовувати можливості, які надає фінансування
третіми сторонами; Враховуючи, що будинки матимуть вплив на довгострокове
енергоспоживання; враховуючи, що, таким чином, нові будинки
повинні обладнуватися ефективною теплоізоляцією, пристосованою до
місцевого клімату; враховуючи, що це також стосується будинків
державної влади, в яких органи державної влади повинні показувати
приклад, беручи до уваги екологічні та енергетичні міркування; Враховуючи, що регулярне технічне обслуговування бойлерів
сприяє забезпеченню їхнього правильного настроювання відповідно до
технічних характеристик і таким чином сприяє їхньому оптимальному
функціонуванню з точки зору навколишнього середовища та
енергоспоживання; Враховуючи, що промисловість в цілому прагне до більш
ефективного використання енергії для досягнення власних
економічних цілей; враховуючи, що слід сприяти проведенню
перевірок на предмет використання енергії, зокрема, на
підприємствах з високим рівнем енергоспоживання, для забезпечення
значного підвищення ефективності використання енергії у цьому
секторі; Враховуючи, що покращання ефективності використання енергії в
усіх регіонах Співтовариства зміцнить економічну та соціальну
єдність в Співтоваристві, як це передбачається в Статті 130a
Договору ( 994_017 ), ПРИЙНЯЛА ТАКУ ДИРЕКТИВУ:
Стаття 1
Метою цієї Директиви є досягнення державами-членами цілі
скорочення викидів вуглекислого газу за рахунок покращання
ефективності використання енергії, насамперед шляхом розроблення
та виконання програм у наступних сферах: - сертифікації енергетичних параметрів будинків, - розрахунку плати за опалення, кондиціонування повітря та
гарячу воду на підставі дійсного споживання, - фінансуванні третіми сторонами капіталовкладень у
підвищення ефективності використання енергії у державному секторі, - теплоізоляції нових будинків, - регулярному інспектуванні бойлерів, - перевірок щодо використання енергії на підприємствах з
високим рівнем енергоспоживання. Програми можуть включати закони, постанови, економічні та
адміністративні важелі, інформацію, освіту та добровільні угоди,
результати яких можна об'єктивно оцінити.
Стаття 2
Держави-члени розробляють та виконують програми щодо
сертифікації енергетичних параметрів будинків. Сертифікація
енергетичних параметрів будинків, яка включає опис їхніх
енергетичних характеристик, повинна надавати потенційним
користувачам інформацію про ефективність використання в будинку
енергії. Коли це є доцільним, сертифікація може також включати
варіанти покращання цих енергетичних характеристик.
Стаття 3
Держави-члени розробляють та впроваджують програми щодо
розрахунку плати за опалення, кондиціонування повітря та гарячу
воду у відповідних розмірах на підставі дійсного споживання. Ці
програми роблять можливим розподіл витрат на ці послуги між
користувачами цілого будинку чи його частини на підставі
конкретних обсягів споживання тепла, холодної та гарячої води
кожного мешканця. Це стосується будинків чи частин будинків, які
забезпечуються колективним опаленням, кондиціонуванням повітря чи
абонентськими водонагрівачами. Мешканці таких будинків повинні
мати змогу самі регулювати власне споживання тепла і холодної та
теплої води.
Стаття 4
Держави-члени розробляють та впроваджують програми, що
дозволяли б фінансування третіми сторонами інвестицій у підвищення
ефективності використання енергії у державному секторі. Для цілей цієї Директиви "фінансування третіми сторонами"
означає загальне забезпечення послуг з аудиту, установки,
експлуатації, технічного та фінансового обслуговування за рахунок
інвестицій у підвищення ефективності використання енергії, при
чому відшкодування витрат на ці послуги залежить, повністю або
частково, від рівня економії енергії.
Стаття 5
Держави-члени розробляють та впроваджують програми для того,
щоб нові будинки забезпечувалися ефективною теплоізоляцією з точки
зору довгострокової перспективи, відповідно до стандартів,
встановлених державами-членами, з урахуванням кліматичних умов чи
кліматичних зон, а також запланованих цілей використання будинку.
Стаття 6
Держави-члени розробляють та впроваджують програми щодо
регулярного інспектування нагрівального устаткування, дійсна
номінальна потужність яких перевищує 15 Квт, з метою покращання
режимних параметрів з точки зору енергоспоживання та скорочення
викидів вуглекислого газу.
Стаття 7
Держави-члени розробляють та впроваджують програми з метою
сприяння регулярному проведенню енергоаудиту на промислових
підприємствах з високим рівнем енергоспоживання для покращання
ефективності використання ними енергії та скорочення викидів
вуглекислого газу, а також можуть передбачити подібні заходи для
інших підприємств з високим рівнем енергоспоживання.
Стаття 8
Держави-члени визначають сферу дії програм, про які йдеться в
Статтях 1-7, на підставі потенційного удосконалення ефективності
використання енергії, економічної ефективності, технічної
здійсненності та впливу на навколишнє середовище.
Стаття 9
Держави-члени звітують Комісії кожні два роки про результати
заходів, вжитих для реалізації програм, що передбачені цією
Директивою. При цьому вони інформують Комісію про варіанти, які
вони обрали серед ряду можливих заходів. Крім того, вони на вимогу
надають Комісії обгрунтування змісту програм, беручи до уваги
Статтю 8. При розгляді звітів держав-членів Комісії надає допомогу
дорадчий комітет, про який йдеться в Рішенні 91/565/ЄЕС,
відповідно до процедури, згаданої в Статті 6 цього Рішення.
Стаття 10
1. Держави-члени приймають закони, постанови та
адміністративні положення, згадані в Статті 1, які необхідні для
виконання цієї Директиви, якомога швидше, але не пізніше 31 грудня
1994 року. Держави-члени зобов'язані вжити всіх заходів, які б
дали їм змогу виконати завдання цієї Директиви. З цією метою держави-члени приймають закони та постанови;
такі закони і постанови повинні містити посилання на цю Директиву
чи супроводжуватися таким посиланням під час їхньої офіційної
публікації. Способи такого посилання встановлюються
державами-членами. Це так само стосується і випадків, коли
програми переносяться у іншій формі. 2. Держави-члени передають Комісії тексти положень
національного законодавства та інших актів, згаданих у Статті 1,
які вони прийняли у сфері, що регулюється цією Директивою.
Стаття 11
Цю Директиву адресовано всім державам-членам.
Вчинено в Брюсселі 13 вересня 1993 року.
За Раду
Президент Ф. Мейстадт
Офіційний журнал L 237, 22/09/1993 p. 0028 - 0030 Спеціальне видання фінською мовою ...: Глава 12, Том 2, стор.
168 Спеціальне видання шведською мовою ...: Глава 12, Том 2,
стор. 168
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.

Скачать Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 рокуРАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Завантажити Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Завантажити Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!