РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Голови Верховної Ради України

м. Київ

№ 1241-к

20 грудня 2021 р.

Про затвердження Положення про секретаріат комітету Верховної Ради України

1. Затвердити Положення про секретаріат комітету Верховної Ради України (додається).

2. Керівнику Апарату Верховної Ради України забезпечити приведення посадових інструкцій працівників секретаріатів комітетів Верховної Ради України у відповідність з Положенням про секретаріат комітету Верховної Ради України.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Голови Верховної Ради України від 22 лютого 2008 року № 305 «Про затвердження Положення про секретаріат комітету Верховної Ради України».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Керівника Апарату Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України

Р. СТЕФАНЧУК
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням
Голови Верховної Ради України
від 20 грудня 2021 року № 1241-к

ПОЛОЖЕННЯ
про секретаріат комітету Верховної Ради України

I. Загальні положення

1. Секретаріат комітету Верховної Ради України (далі - секретаріат комітету) є структурним підрозділом Апарату Верховної Ради України (далі - Апарат) і підпорядковується комітету Верховної Ради України (далі - комітет) та Керівнику Апарату Верховної Ради України (далі - Керівник Апарату).

2. Структура, штатний розпис, штатна чисельність секретаріату комітету затверджується в установленому порядку в межах затвердженої Верховною Радою України чисельності Апарату.

3. Відповідно до предмета відання комітету, чисельності членів комітету та кількості підкомітетів у структурі секретаріату комітету можуть утворюватися в установленому порядку відділи та служби.

4. У своїй діяльності секретаріат комітету керується Конституцією України, законами України «Про державну службу», «Про комітети Верховної Ради України», Регламентом Верховної Ради України та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, іншими нормативно-правовими актами, Положенням про Апарат Верховної Ради України, Положенням про порядок роботи з документами у Верховній Раді України та цим Положенням.

5. Секретаріат комітету здійснює свою діяльність з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України згідно з планом законопроектної роботи Верховної Ради України на відповідний рік та планом роботи комітету.

II. Основні завдання секретаріату комітету

6. Основними завданнями секретаріату комітету є здійснення організаційно-інформаційного, консультативно-правового, експертно-аналітичного та методичного забезпечення діяльності комітету, організація проведення засідань комітету, парламентських слухань, слухань у комітеті, роботи підкомітетів комітету та діяльності членів комітету, що пов'язана з вирішенням питань, що належать до предмета відання комітету.

7. На виконання основних завдань секретаріат комітету:

1) бере участь у розробці планів роботи комітету, а також вносить погоджені комітетом пропозиції до проектів плану законопроектної роботи Верховної Ради України, порядку денного сесії Верховної Ради України та розкладів пленарних засідань Верховної Ради України;

2) подає щотижнево в установленому порядку інформацію про перелік питань, які готуються до розгляду в комітеті та про результати їх розгляду;

3) за дорученням керівництва комітету організовує підготовку засідань та інших заходів, що проводяться в комітеті, погоджує список запрошених осіб, забезпечує їх явку та надання їм необхідної інформації;

4) веде протоколи і забезпечує ведення стенографування засідань комітету, здійснює аудіозапис засідань комітету та відеозапис засідання комітету, що проводиться у режимі відеоконференції;

5) здійснює підготовку проектів рішень, висновків, рекомендацій, роз'яснень щодо застосування положень законів з питань, що належать до предмета відання комітету, здійснює оформлення прийнятих комітетом таких документів;

6) вносить пропозиції керівництву комітету щодо складу робочих груп для підготовки проектів законів, постанов та інших актів Верховної Ради України з питань, що належать до предмета відання комітету, та з питань, що обговорюються на засіданнях комітету, забезпечує організаційно-технічне обслуговування їх роботи;

7) здійснює опрацювання, підготовку законопроектів, проектів постанов та інших актів Верховної Ради України, з яких комітет визначено головним відповідно до предмета відання:

до попереднього розгляду комітетом;

до розгляду в першому та наступних читаннях;

8) здійснює підготовку висновків до законопроектів, з яких комітет визначено головним, а у випадках, передбачених Регламентом Верховної Ради України, - підготовку експертних висновків до законопроектів або проводить фахову експертизу законопроектів;

9) веде в установленому порядку справи законопроектів та справи законів по законопроектах, з підготовки і попереднього розгляду яких комітет визначений головним;

10) готує матеріали для доповідачів (співдоповідачів), які виступають на пленарних засіданнях Верховної Ради України з доповідями (співдоповідями) від комітету;

11) готує для внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проекти законів, постанов та інших актів Верховної Ради України, а також законів, повернених Президентом України до Верховної Ради України для повторного розгляду;

12) забезпечує підготовку текстів прийнятих законів, постанов та інших актів Верховної Ради України для підпису Головою Верховної Ради України;

13) веде в установленому порядку діловодство секретаріату комітету в електронній формі, крім випадків, передбачених законом, із застосуванням єдиної автоматизованої системи роботи з документами у Верховній Раді України;

14) за дорученням керівництва комітету:

а) бере участь в організації контролю за виконанням прийнятих комітетом рішень і рекомендацій;

б) здійснює аналіз практики застосування державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами Конституції та законів України, аналіз відповідності закону прийнятих ними підзаконних нормативно-правових актів, своєчасності їх прийняття;

в) готує матеріали щодо законопроектної та контрольної діяльності комітету для засобів масової інформації та інформаційних підрозділів Апарату;

г) вивчає разом з народними депутатами України конкретні проблеми безпосередньо на місцях та узагальнює одержані результати для обговорення на засіданні комітету;

д) здійснює взаємодію з відповідними підрозділами Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади з питань, віднесених до предмета відання комітету;

е) готує в установленому порядку проекти відповідей на звернення громадян, що надходять до комітету;

15) взаємодіє з іншими структурними підрозділами Апарату, залучає за погодженням з керівництвом комітету фахівців та науковців для виконання доручених завдань;

16) за дорученням Голови Верховної Ради України, Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України, Керівника Апарату, його заступників, керівництва комітету знайомиться в установленому порядку з інформацією та документами в міністерствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, а також одержує від них необхідні матеріали для виконання доручених завдань;

17) може вносити пропозиції Голові Верховної Ради України, Першому заступнику Голови Верховної Ради України, заступнику Голови Верховної Ради України, керівнику Апарату, голові комітету з питань, що належать до предмета відання комітету;

18) здійснює інші функції відповідно до завдань, визначених цим Положенням.

III. Персонал секретаріату комітету

8. Загальне керівництво секретаріатом комітету здійснює голова комітету.

9. Секретаріат комітету очолює керівник секретаріату, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому законом порядку.

10. Керівник секретаріату комітету:

1) організовує діяльність секретаріату комітету та несе відповідальність за виконання покладених на секретаріат комітету завдань;

2) розподіляє обов'язки між працівниками секретаріату комітету і контролює їх роботу;

3) забезпечує розробку спеціальних вимог до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби в секретаріаті комітету та посадових інструкцій державних службовців секретаріату комітету;

4) вносить пропозиції про переведення, звільнення з посад, заохочення, накладення стягнень на працівників секретаріату комітету, погоджує присвоєння рангів державним службовцям та вирішує інші питання службової діяльності;

5) вживає необхідних заходів щодо професійного навчання та підвищення кваліфікації працівників секретаріату комітету;

6) візує в установленому порядку проекти законів, постанов та інших актів Верховної Ради України, тексти законодавчих актів, прийнятих Верховною Радою України, які подаються для підпису Головою Верховної Ради України, забезпечує відповідність їх текстів прийнятим відповідно комітетом, Верховною Радою України; візує інші документи, підготовка яких доручена комітету чи здійснюється за його ініціативою.

11. Керівник секретаріату комітету має заступника (заступників), які призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому законом порядку.

12. Керівники відділів та служб (у разі їх утворення), інші працівники секретаріату комітету призначаються на посади та звільняються з посад Керівником Апарату за поданням голови комітету на підставі рішення комітету з дотриманням вимог Закону України «Про державну службу».

13. Пропозиції щодо кандидатур заступника (заступників) керівника секретаріату комітету, керівників відділів та служб (у разі їх утворення), а також працівників секретаріату комітету вносяться керівником секретаріату комітету на розгляд комітету з дотриманням вимог Закону України «Про державну службу».

14. На посади керівника секретаріату комітету, його заступника (заступників), керівників відділів та служб (у разі їх утворення) та інших працівників секретаріату комітету призначаються особи, які мають відповідний ступінь вищої освіти і відповідають загальним та спеціальним вимогам до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби в секретаріаті комітету.

15. Права, обов'язки працівників секретаріату комітету визначаються законами України «Про державну службу», «Про комітети Верховної Ради України», «Про запобігання корупції», Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами, посадовими інструкціями, Правилами внутрішнього службового розпорядку для працівників Апарату Верховної Ради України, цим Положенням.

Скачать Голови Верховної Ради України від м. Київ Про затвердження Положення про секретаріат комітету Верховної Ради України
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про затвердження Положення про секретаріат комітету Верховної Ради України"

Завантажити Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про затвердження Положення про секретаріат комітету Верховної Ради України" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!