НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

07.06.2021  № 90-21


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2021 р.
за № 829/36451

Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України
з питань державної служби
№ 54-22 від 06.07.2022}

Відповідно до Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789, Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106, та з метою посилення контролю за використанням бюджетних коштів, передбачених для їх підготовки, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти, що додається.

2. Управлінню розміщення та виконання державного замовлення на професійне навчання НАДС в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань державної служби від 22 січня 2018 року № 10 «Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення слухачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2018 року № 175/31627.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов’язків та повноважень.

Голова

Н. Алюшина

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки УкраїниС. ШкарлетЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
державної служби
07 червня 2021 року № 90-21


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2021 р.
за № 829/36451

ПОРЯДОК
погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру погодження НАДС зарахування осіб на навчання за державним замовленням за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», дострокового відрахування та переведення на вакантні місця державного замовлення здобувачів вищої освіти.

2. Відповідно до абзацу першого пункту 2 Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, на працівників яких поширюється дія Закону України «Про державну службу», та органів військового управління Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року № 1262, державним замовником на підготовку за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за вечірньою, заочною, дистанційною формами здобуття освіти та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування є НАДС.

3. Навчання здійснюють заклади вищої освіти, відібрані на конкурсній основі в порядку, затвердженому НАДС, та на підставі ліцензії на провадження освітньої діяльності, виданої МОН.

{Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 54-22 від 06.07.2022}

4. Відповідно до пункту 16 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789 (далі - Порядок прийому на навчання), конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань, які проводяться у закладах вищої освіти, з основ держави і права, основ економіки та співбесіди з питань, що стосуються державного управління, та єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання, крім випадків, передбачених законодавством.

У 2022 році конкурсний відбір осіб на навчання на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти бакалавра здійснюється за результатом магістерського тесту навчальної компетентності, на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти магістра - за результатом фахового вступного випробування з основ економіки, держави і права, що проводиться закладами вищої освіти дистанційно.

{Пункт 4 розділу I доповнено абзацом згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 54-22 від 06.07.2022}

5. Відповідно до пункту 21 Порядку прийому на навчання рішення про зарахування осіб на навчання як здобувачів вищої освіти за результатами вступних випробувань ухвалює приймальна комісія закладу вищої освіти за погодженням з НАДС. Рішення приймальної комісії затверджується наказом керівника закладу вищої освіти.

6. Підстави дострокового відрахування здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» передбачені пунктом 37 Порядку прийому на навчання.

7. Дострокове відрахування та переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення погоджуються НАДС.

8. Відповідальним за перевірку документів, наданих до НАДС закладами вищої освіти, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», та підготовку листів є відповідний структурний підрозділ НАДС, до повноважень якого належить організація професійної підготовки державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

{Пункт 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 54-22 від 06.07.2022}

II. Погодження зарахування осіб на навчання за державним замовленням за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»

1. Для погодження зарахування осіб на навчання за державним замовленням за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» заклад вищої освіти, що здійснює підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» (далі - заклад вищої освіти), надсилає до НАДС лист за підписом керівника, у якому зазначаються прізвища, імена, по батькові осіб, рекомендованих для зарахування на навчання, а також форма здобуття освіти. До листа додаються копії протоколів засідань приймальної комісії, загальний рейтинг вступників, інформація про осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням із зазначенням інформації щодо єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання, крім випадків, передбачених законодавством (додаток 1), узагальнена інформація щодо осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням (додаток 2), копія рішення приймальної комісії, передбаченого пунктом 5 розділу І цього Порядку.

У 2022 році для погодження зарахування осіб на навчання за державним замовленням за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» заклад вищої освіти надсилає до НАДС копії документів та інформацію, визначену абзацом першим пункту 1 цього розділу, крім інформації щодо єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання. Графа «Інформація щодо єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання, крім випадків, передбачених законодавством» додатку 1 у 2022 році не заповнюється.

{Пункт 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 54-22 від 06.07.2022}

2. Після отримання від закладу вищої освіти документів НАДС перевіряє інформацію щодо осіб, рекомендованих до вступу, на відповідність вимогам пункту 10 Порядку прийому на навчання та у 10-денний строк з дати надходження та реєстрації документів надсилає лист-погодження.

3. Заклад вищої освіти після отримання листа-погодження від НАДС видає наказ про зарахування здобувачів вищої освіти на навчання не пізніше 25 серпня поточного року та надсилає до НАДС належним чином завірену його копію.

4. У разі дострокового відрахування здобувачів вищої освіти, які зараховані на навчання за державним замовленням і без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів після їх початку, впродовж 10 наступних днів проводиться додаткове зарахування здобувачів вищої освіти на вакантні місця за погодженням з НАДС.

III. Погодження дострокового відрахування здобувачів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»

1. У разі виникнення обставин для дострокового відрахування здобувача вищої освіти в 10-денний строк до НАДС надсилається лист за підписом керівника закладу вищої освіти, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти, а також причина його відрахування. До листа додаються документи, що підтверджують причину дострокового відрахування, належним чином завірені:

1) копія заяви здобувача вищої освіти - у разі відрахування за власним бажанням;

2) копія заяви здобувача вищої освіти та копія медичного висновку - у разі відрахування за станом здоров’я на підставі медичного висновку;

3) копія відомостей закладу вищої освіти про успішність здобувача вищої освіти - у разі відрахування за невиконання навчального плану;

4) документи, що підтверджують порушення здобувачем вищої освіти правил внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти,- у разі відрахування за порушення правил внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти;

5) витяг із журналу відвідування занять здобувачем вищої освіти - у разі, якщо здобувач вищої освіти зарахований на навчання за державним замовленням і без поважних причин не приступив до занять протягом 10 днів після їх початку;

6) копія наказу про звільнення з органу державної влади, органу місцевого самоврядування - у разі, якщо здобувач вищої освіти навчався за державним замовленням за вечірньою, заочною (дистанційною) формою здобуття освіти та припинив перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування (крім випадків, коли звільнення проводилося відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, пунктів 1 і 1-1 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу»);

7) документи, що підтверджують виникнення в процесі навчання обставин, за яких на здобувача вищої освіти поширюються встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу чи проходженням служби в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування,- у разі, якщо в процесі навчання виникли такі обставини.

2. На підставі документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, отриманих від закладу вищої освіти, НАДС в 10-денний строк з дати надходження та реєстрації документів надсилає лист-погодження.

3. Заклад вищої освіти після отримання листа-погодження про відрахування здобувача вищої освіти видає наказ про відрахування та надсилає до НАДС належним чином завірену його копію.

4. Зміни щодо натуральних та вартісних показників державного замовлення відображаються в актах наданих послуг до відповідного державного контракту про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», які щомісяця заклад вищої освіти надсилає до НАДС.

5. Заклад вищої освіти після завершення навчання за освітньою програмою видає наказ про відрахування здобувачів вищої освіти та у 10-денний строк з дня його видачі надсилає до НАДС належним чином завірену копію. Разом з наказом до НАДС подається узагальнена інформація про здобувачів вищої освіти, які завершили навчання за державним замовленням наведена у додатку 3.

{Розділ III доповнено новим пунктом 5 згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 54-22 від 06.07.2022}

IV. Погодження переведення на вакантні місця державного замовлення здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»

1. У разі дострокового відрахування здобувача вищої освіти заклад вищої освіти може запропонувати кандидатуру для заміщення вакантного місця державного замовлення з числа осіб, які навчаються на контрактній основі та відповідають умовам, передбаченими пунктами 10 і 16 Порядку прийому на навчання.

2. Для погодження переведення здобувача вищої освіти на вакантне місце державного замовлення заклад вищої освіти, що здійснює підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», надсилає до НАДС лист за підписом керівника, у якому зазначається інформація про здобувача вищої освіти, а також додаються копія заяви здобувача вищої освіти з проханням про переведення та обґрунтування щодо заповнення вакантного місця державного замовлення (додаток 3), у якому зафіксована рейтингова позиція запропонованого для переведення здобувача вищої освіти в загальному рейтингу здобувачів вищої освіти, які навчаються на контрактній основі, та інформація щодо складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання, крім випадків, передбачених законодавством.

У 2022 році для погодження переведення здобувача вищої освіти на вакантне місце державного замовлення заклад вищої освіти надсилає до НАДС копії документів та інформацію, визначену пунктом 2 цього розділу, крім інформації щодо складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання. Графа «Інформація щодо єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання, крім випадків, передбачених законодавством (номер та дата видачі сертифікату)» додатка 4 у 2022 році не заповнюється.

{Пункт 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 54-22 від 06.07.2022}

3. На основі документів, отриманих від закладу вищої освіти, НАДС у 10-денний строк з дати надходження та реєстрації документів надсилає лист-погодження.

4. Заклад вищої освіти після надходження листа-погодження від НАДС видає наказ про переведення здобувача вищої освіти та надсилає до НАДС належним чином завірену його копію.

5. Зміни щодо натуральних та вартісних показників державного замовлення відображаються в актах наданих послуг до відповідного державного контракту про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», які щомісяця заклад вищої освіти надсилає до НАДС.

Начальник Управління
розміщення та виконання
державного замовлення
на професійне навчання
Н. ДонченкоДодаток 1
до Порядку погодження НАДС
зарахування осіб на навчання
за освітньо-професійною програмою
підготовки магістрів за спеціальністю
«Публічне управління та адміністрування»
галузі знань «Публічне управління
та адміністрування», відрахування
та переведення здобувачів вищої освіти
(пункт 1 розділу ІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням
до ___________________________________________
(назва закладу вищої освіти)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата і рік народження

Місце роботи

Посада

Категорія/підкатегорія посад державної служби, ранг державного службовця / категорія, ранг посадової особи місцевого самоврядування

Стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування

Наявний ступінь вищої освіти магістра/бакалавра

Інформація щодо єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання, крім випадків, передбачених законодавством

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________
(посада керівника закладу вищої освіти)

___________
(підпис)

_____________________________
ім’я ПРІЗВИЩЕ)Додаток 2
до Порядку погодження НАДС
зарахування осіб на навчання
за освітньо-професійною програмою
підготовки магістрів за спеціальністю
«Публічне управління та адміністрування»
галузі знань «Публічне управління
та адміністрування», відрахування
та переведення здобувачів вищої освіти
(пункт 1 розділу II)

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ
щодо осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням
до _________________________________________________
(найменування закладу вищої освіти)


з/п

Регіон*

Категорії посад

Форма здобуття освіти

Разом

заочна

дистанційна

1

2

3

4

5

6

7Державні службовці

А, з них:

А1

А2

жінок

чоловіків

Б, з них:

Б1

Б2

Б3

жінок

чоловіків

В, з них:

В1

В2

В3

жінок

чоловіків

Усього:

Посадові особи місцевого самоврядування

I

II

III

IV

V

VI

VII

жінок

чоловіків

Усього

Голови місцевих держадміністрацій

жінок

чоловіків

УсьогоПерші заступники голів місцевих держадміністрацій

жінок

чоловіків

Усього

Заступники голів місцевих держадміністрацій

жінок

чоловіків

Усього

__________
*Позиція заповнюється на кожну область, з якої є вступники.

_______________________________
(посада керівника закладу вищої освіти)

МП (за наявності)


_____________
(підпис)


_____________________________
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

{Додаток 2 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 54-22 від 06.07.2022}
Додаток 3
до Порядку погодження НАДС
зарахування осіб на навчання
за освітньо-професійною програмою
підготовки магістрів за спеціальністю
«Публічне управління та адміністрування»
галузі знань «Публічне управління
та адміністрування», відрахування
та переведення здобувачів вищої освіти
(пункт 5 розділу III)

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про здобувачів вищої освіти, які завершили навчання за державним замовленням
у ______________________________________________________
(найменування закладу вищої освіти)


з/п

Регіон*

Категорії посад

Стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування

Середній бал єдиного державного кваліфікаційного іспиту

1-3 роки

3-6 років

6-9 років

більше 9 років

1

2

3

4

5

6

7

8

9Державні службовці

А, з них:

А1

А2

жінок

чоловіків

Б, з них:

Б1

Б2

Б3

жінок

чоловіків

В, з них:

В1

В2

В3

жінок

чоловіків

Усього:

Посадові особи місцевого самоврядування

I

II

III

IV

V

VI

VII

жінок

чоловіків

Усього


Голови місцевих держадміністрацій

жінок

чоловіків

Усього


Перші заступники голів місцевих держадміністрацій

жінок

чоловіків

Усього

Заступники голів місцевих держадміністрацій

жінок

чоловіків

Усього

__________
*Позиція заповнюється на кожну область, з якої є вступники.

__________________________________
(посада керівника закладу вищої освіти)

МП (за наявності)

_____________
(підпис)


____________________________
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

{Порядок доповнено новим Додатком 3 згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 54-22 від 06.07.2022}Додаток 4
до Порядку погодження НАДС
зарахування осіб на навчання
за освітньо-професійною програмою
підготовки магістрів за спеціальністю
«Публічне управління та адміністрування»
галузі знань «Публічне управління
та адміністрування», відрахування
та переведення здобувачів вищої освіти
(пункт 2 розділу IV)

ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо заповнення вакантного місця державного замовлення
в _____________________________________________
(назва закладу вищої освіти)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата і рік народження

Останнє місце роботи

Посада

Категорія/підкатегорія посад державної служби, ранг державного службовця / категорія, ранг посадової особи місцевого самоврядування

Стаж державної служби/ служби в органах місцевого самоврядування

Закінчив(ла) заклад вищої освіти (назва, номер та дата видачі диплома)

Інформація щодо єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання, крім випадків, передбачених законодавством (номер та дата видачі сертифікату)

Місце за рейтингом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________
(посада керівника закладу вищої освіти)

М. П.

________
(підпис)

___________________________
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)


Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти
Наказ; НАДС від 07.06.2021 № 90-21
Редакція від 12.08.2022, підстава — z0811-22
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0829-21
Законодавство України
станом на 29.05.2023
чиннийПублікації документа

Скачать НАКАЗ від 07.06.2021 № 90-21 Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти

Завантажити НАКАЗ від 07.06.2021 № 90-21 "Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти"

Завантажити НАКАЗ від 07.06.2021 № 90-21 "Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!