МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.09.2019  № 417


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2019 р.
за № 1072/34043

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби

Відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства закордонних справ України від 10 квітня 2017 року № 148 «Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства закордонних справ України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2017 року за № 536/30404.

3. Департаменту менеджменту персоналу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря А.І. Заяця.

Міністр

В. Пристайко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
закордонних справ України
16 вересня 2019 року № 417


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2019 р.
за № 1072/34043

ПОРЯДОК
стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби

1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу» з метою визначення загальних положень організації та проходження стажування громадянами України з числа молоді в органах дипломатичної служби.

2. Організація стажування молоді в органах дипломатичної служби може здійснюватися в структурних підрозділах апарату МЗС, представництвах МЗС на території України, закордонних дипломатичних установах України.

3. Стажування в органах дипломатичної служби молоді, яка навчається на третьому і наступних курсах закладів вищої освіти або отримала вищу освіту та не перебуває на посадах державної служби, здійснюється строком до шести місяців з метою ознайомлення з функціонуванням системи органів дипломатичної служби.

4. Стажування молоді проводиться у вільний від роботи (навчання) час в межах робочого часу працівників апарату МЗС, представництв МЗС на території України або закордонних дипломатичних установ України.

5. Організація стажування в органах дипломатичної служби молоді, яка навчається на третьому і наступних курсах закладів вищої освіти, здійснюється за умови, якщо спеціальність стажиста стосується діяльності органів дипломатичної служби.

6. Розгляд питання про організацію стажування здійснюється з урахуванням побажань особи, рівня її підготовки, освітньої програми навчання у закладі вищої освіти, а також організаційної можливості органів дипломатичної служби прийняти особу на стажування у запропоновані строки.

7. Під час розгляду питання про організацію стажування в органах дипломатичної служби з особою проводиться співбесіда. Керівник структурного підрозділу апарату МЗС проводить співбесіду, у разі якщо особа виявила бажання проходити стажування у структурному підрозділі апарату МЗС, Представник МЗС - у Представництві МЗС на території України, керівник закордонної дипломатичної установи - у закордонній дипломатичній установі України.

8. Розгляд питання про допуск до стажування здійснюється на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування (далі - стажист), у якій зазначаються строки та місце проведення стажування, а також освіта та рівень володіння іноземними мовами. До заяви стажист додає мотиваційний лист, автобіографію в довільній формі, а також копію паспорта громадянина України та диплома про освіту.

У разі якщо особа є студентом третього і наступних курсів закладу вищої освіти, до документів додається довідка закладу вищої освіти про навчання.

9. У разі якщо громадянин України навчається на третьому і наступних курсах закладу вищої освіти на території іншої держави і має намір пройти стажування у закордонній дипломатичній установі України, підставою для розгляду питання про проходження стажування є заява, мотиваційний лист, автобіографія, копія першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон та копія сторінки з візою для навчання, якщо це передбачено законодавством держави перебування, довідка закладу вищої освіти про навчання та копія договору про медичне страхування, оформленого відповідно до вимог законодавства країни перебування.

У таких випадках стажування громадян України здійснюється у тій закордонній дипломатичній установі України, яка розміщена в державі, у закладі вищої освіти якої навчається громадянин України.

10. Документи для розгляду питання про проходження стажування надсилаються безпосередньо до органу дипломатичної служби, в якому особа має намір пройти стажування.

11. Організацію стажування у структурних підрозділах апарату МЗС здійснює служба управління персоналом МЗС.

12. У разі якщо стажист звернувся до Представництва МЗС на території України або закордонної дипломатичної установи України, ці органи дипломатичної служби надсилають до служби управління персоналом МЗС копії документів разом з пропозиціями щодо готовності прийняти особу на стажування.

Служба управління персоналом МЗС розглядає подані документи та інформує Представництво МЗС на території України або закордонну дипломатичну установу України про можливість проходження стажування.

13. Стажування молоді в органах дипломатичної служби може здійснюватися з ініціативи Міністра закордонних справ України, Державного секретаря МЗС, керівників закладів вищої освіти, молодіжних громадських об’єднань та інших осіб.

14. Допуск до стажування у структурних підрозділах апарату МЗС оформлюється наказом Державного секретаря МЗС, у представництвах МЗС на території України - Представника МЗС, у закордонній дипломатичній установі України - керівника закордонної дипломатичної установи України.

15. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток), який затверджує керівник стажування.

16. На період стажування на стажиста поширюються правила внутрішнього трудового (службового) розпорядку працівників апарату МЗС, представництв МЗС на території України або закордонних дипломатичних установ України залежно від місця проходження стажування.

17. Під час проходження стажування стажист зобов’язаний:

1) у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування, готувати проєкти документів;

2) дотримуватись етики та культури поведінки;

3) у разі проходження стажування в закордонній дипломатичній установі дотримуватися правил безпеки, а також правил і звичаїв країни перебування;

4) звітувати керівнику стажування про виконання поставлених завдань.

18. На період стажування у структурних підрозділах апарату МЗС за стажистом закріплюється керівник стажування, який є посадовою особою дипломатичної служби категорії «Б», у представництвах МЗС на території України та закордонних дипломатичних установах України - дипломатичний службовець, який займає посаду не нижче першого секретаря або консула.

19. На керівника стажування покладаються такі функції:

1) проведення інструктажу щодо правил та умов проходження стажування;

2) складання спільно зі стажистом та затвердження індивідуального плану стажування;

3) забезпечення умов, необхідних для проходження стажування;

4) забезпечення стажисту можливості ознайомлення з організацією роботи органу дипломатичної служби, в якому стажист проходить стажування;

5) залучення стажиста до участі в діяльності органу дипломатичної служби, в якому він проходить стажування, до підготовки проєктів документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом);

6) надання допомоги в удосконаленні професійних умінь та навичок стажиста;

7) здійснення контролю за проходженням стажування;

8) ініціювання дострокового припинення стажування у разі порушення стажистом вимог цього Порядку.

20. Стажист після закінчення стажування складає звіт та підписує його. Звіт про результати проходження стажування передається до служби управління персоналом МЗС разом з індивідуальним планом стажування, затвердженим керівником стажування.

21. Після закінчення стажування на прохання стажиста керівник видає характеристику, яка містить стислу інформацію про результати стажування.

22. Керівник стажування може вносити пропозицію про надання стажисту рекомендаційного листа щодо участі у конкурсі на зайняття посад в органах дипломатичної служби, що оформлюється за підписом відповідних осіб органів дипломатичної служби, уповноважених відповідно до законодавства.

23. Органи дипломатичної служби не несуть зобов’язань щодо відшкодування витрат на стажування молоді в органах дипломатичної служби України, витрат на проїзд до місця стажування і у зворотному напрямі, виплат за час перебування в дорозі та найм (оренду) житла, сприяння в отриманні віз тощо.

24. Контроль за організацією проходження стажування молоді в органах дипломатичної служби здійснює служба управління персоналом МЗС.

Директор Департаменту
менеджменту персоналу


В.М. СергієнкоДодаток
до Порядку стажування громадян
з числа молоді в органах
дипломатичної служби
(пункт 15)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

Директор Департаменту
менеджменту персоналу


В.М. Сергієнко


Документи та файли

Сигнальний документ — f488932n60.doc

Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 16.09.2019 № 417 Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби

Завантажити НАКАЗ від 16.09.2019 № 417 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби"


Завантажити НАКАЗ від 16.09.2019 № 417 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в органах дипломатичної служби" не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!