МЕМОРАНДУМ
про співробітництво між Конституційним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні

м. Київ 16 липня 2014 року

Голова Конституційного Суду України Юрій Баулін та Координатор проектів ОБСЄ в Україні посол Мадіна Джарбусинова,

які надалі спільно іменуються Сторонами, а кожен окремо - Сторона,

беручи до уваги Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо створення нової форми співробітництва 1999 року;

керуючись Рішенням Міністерської ради ОБСЄ № 7/08 "Подальше посилення верховенства права на просторі ОБСЄ" (MC. DEC/7/08, 5 грудня 2008 року);

посилаючись на документи ОБСЄ, схвалені у Відні в 1989 році, Копенгагені в 1990 році, Москві в 1991 році, Будапешті в 1994 році та Стамбулі в 1999 році;

посилаючись також на інші відповідні документи Організації Об’єднаних Націй, якими підтверджується, серед іншого, необхідність всезагального дотримання та імплементації верховенства права як на національному, так і на міжнародному рівнях, відданість міжнародному порядку, заснованому на верховенстві права та міжнародному праві;

беручи до уваги діяльність у сфері верховенства права Координатора проектів ОБСЄ в Україні, спрямовану на підтримку України у розбудові спроможностей у сфері верховенства права;

зважаючи на відповідні заходи ОБСЄ на підтримку верховенства права, зокрема Семінар ОБСЄ 2008 року з людського виміру на тему конституційного судочинства, а також відповідні додаткові наради з питань людського виміру;

враховуючи важливу роль національних інституцій з прав людини у захисті прав людини і основоположних свобод та запобіганні їх порушенню, сприянні ефективній реалізації принципу верховенства права, просуванні загальновизнаних міжнародних стандартів у галузі прав людини;

визнаючи істотний внесок проектного співробітництва Координатора проектів ОБСЄ з державними органами України у розвиток демократичного суспільства, утвердження верховенства права, сприяння захисту прав людини та реалізації принципів ОБСЄ у різних сферах суспільного життя;

уклали Меморандум, яким визначаються принципи та напрями проектного співробітництва між Конституційним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні.

1. Мета і предмет Меморандуму

1.1. Метою Меморандуму є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на просування міжнародних стандартів у галузі прав людини і основоположних свобод, верховенства права і демократичного розвитку, зміцнення інституційного потенціалу Конституційного Суду України та його Секретаріату.

1.2. Предметом Меморандуму є визначення спільного бачення Сторін стосовно принципів та напрямів досягнення мети Меморандуму, яка здійснюється у форматі проектного співробітництва відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо створення нової форми співробітництва 1999 року.

2. Напрями співпраці

2.1. Задля досягнення мети Меморандуму відповідно до своїх мандатів та у межах наявних ресурсів Сторони співпрацюють за такими напрямами, перелік яких не є вичерпним:

2.1.1. Організація і проведення спільних заходів: зустрічей, семінарів, круглих столів, конференцій, навчальних програм, просвітницьких кампаній тощо.

2.1.2. Підтримка організаційно-технічного потенціалу Конституційного Суду України.

2.1.3. Сприяння у вивченні міжнародного досвіду з питань, що становлять інтерес для Конституційного Суду України, зокрема у сфері захисту прав і свобод людини органами конституційної юрисдикції іноземних держав.

2.1.4. Переклад іншими мовами, публікація та поширення інформації щодо діяльності Конституційного Суду України серед широкої громадськості.

2.1.5. Організація тренінгів у галузі прав людини для суддів та працівників Секретаріату Конституційного Суду України, сприяння вивченню ними позитивного досвіду національних органів конституційної юрисдикції інших країн шляхом здійснення відповідних ознайомчих візитів.

2.1.6. Інші узгоджені напрями співробітництва.

3. Організація співпраці

3.1. Для досягнення мети Меморандуму Сторони розроблятимуть та реалізовуватимуть спільні проекти відповідно до своїх мандатів та у межах наявних ресурсів. Таке проектне співробітництво відбуватиметься згідно з положеннями Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо створення нової форми співробітництва 1999 року.

3.2. З метою реалізації проектного співробітництва Сторони:

3.2.1. Визначають контактних осіб для полегшення комунікації.

3.2.2. У разі необхідності проводять зустрічі для обговорення питань, пов’язаних з проектним співробітництвом між Сторонами.

3.2.3. Здійснюють за взаємним погодженням заходи, спрямовані на інформування громадськості про співпрацю Сторін у рамках Меморандуму.

3.2.4. Узгоджують і проводять інші спільні заходи в рамках Меморандуму.

4. Співробітництво з іншими структурами

Для досягнення мети Меморандуму Сторони можуть за взаємною згодою запрошувати до проектного співробітництва в рамках узгоджених напрямів інші установи та організації незалежно від форм власності й підпорядкування, фізичних осіб, створювати з ними тимчасові робочі групи, інші дослідницькі та допоміжні структури.

5. Термін дії Меморандуму

5.1. Меморандум набуває чинності з дня його підписання.

5.2. Меморандум укладається терміном на один рік. Дія Меморандуму автоматично продовжується на наступний річний термін, якщо жодна зі Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію.

5.3. Сторони можуть припинити дію Меморандуму у будь-який час, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

6. Прикінцеві положення

6.1. Будь-які зміни чи доповнення до Меморандуму вносяться за письмовою згодою Сторін шляхом обміну відповідними листами, які стають невід’ємною частиною Меморандуму.

6.2. Жодне положення Меморандуму не може тлумачитися як таке, що встановлює юридично обов’язкові норми.

6.3. Жодне положення Меморандуму не впливає на привілеї та імунітети Координатора проектів ОБСЄ в Україні та/чи ОБСЄ як міжнародної організації, а також не обмежує незалежності діяльності Конституційного Суду України, що визначено Законом України "Про Конституційний Суд України".

6.4. Вчинено у Києві 16 липня 2014 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами (по одному примірнику для кожної зі Сторін). Обидва тексти є автентичними, однак у разі виникнення розбіжностей надається перевага тексту англійською мовою.

Юрій БАУЛІН

Голова
Конституційного Суду України


Мадіна ДЖАРБУСИНОВА

Координатор проектів
ОБСЄ в Україні


Публікації документа

Скачать МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Конституційним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні

Завантажити "МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Конституційним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні"

Завантажити "МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Конституційним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!