ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

22.06.2021  № 625


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 серпня 2021 р.
за № 1083/36705

Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 2 частини третьої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1548/21860 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 823), що додаються.

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Рудуху Н.Є.

Директор-розпорядник

С. Рекрут

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра цифрової
трансформації України
О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
22 червня 2021 року № 625


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 серпня 2021 р.
за № 1083/36705

ЗМІНИ
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

1. У розділі І:

1) у пункті 2:

абзац другий викласти в такій редакції:

«автоматизована банківська система (далі - АБС) - комплекс комп’ютерних програм або програмна система, яка призначена для комплексної автоматизації банківської діяльності, є повноцінним інструментом ведення банківського бізнесу та дозволяє автоматизувати широкий спектр бізнес-процесів і фінансових інструментів банку;»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«гарантована сума за рахунком (далі - ГСР) - умовна сума, що розраховується Фондом за одним записом з одним ідентифікатором рахунку, є підсумковим значенням сум у полях для відображення залишку коштів у гривневому еквіваленті на рахунку для обліку вкладів (депозитів) та відсотків, зменшених на суму податку, та є частиною гарантованої суми відшкодування коштів в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами одного вкладника;»;

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:

«день завершення виплат гарантованих сум відшкодування - день подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про ліквідацію банку як юридичної особи;».

У зв’язку з цим абзаци восьмий - двадцять сьомий вважати відповідно абзацами дев’ятим - двадцять восьмим;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«загальна розрахункова сума - загальна сума вкладів і відсотків, зменшених на суму податку;»;

доповнити пункт після абзацу двадцять третього новими абзацами двадцять четвертим - двадцять шостим такого змісту:

«процедура завершення виплат гарантованих сум відшкодування - процедура, що складається з:

припинення виплат за всіма частинами реєстру відшкодувань вкладникам для здійснення виплат в день завершення виплат гарантованих сум відшкодування;

отримання від банків-агентів звітів про виплати та проведення з ними звірки;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять четвертий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами двадцять сьомим - тридцять першим;

2) пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4-8 вважати відповідно пунктами 3-7;

3) у пункті 7 абзаци п’ятий, шостий і сьомий виключити.

2. У розділі II:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова «станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку» виключити;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) надання Фонду протягом трьох робочих днів файлів бази даних «D», «Z», «M» і «N» за структурою, визначеною Правилами, разом із супровідним листом та Актом звірки бази даних та балансових рахунків з поясненнями щодо розбіжностей.

Файли «D», «Z», «M» і «N» подаються на електронних носіях.

Супровідний лист засвідчується підписом уповноваженої особи Фонду.»;

2) у пункті 2:

в абзаці третьому слова «до програмного комплексу Фонду або» виключити;

в абзаці четвертому слова «та правильності розрахунку гарантованих сум відшкодування у файлі «Z»» виключити;

в абзаці восьмому цифри «22» виключити;

3) у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4. Уповноважена особа Фонду протягом шести робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків,- протягом 10 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку надає до Фонду разом із супровідним листом уточнену інформацію про рахунки:»;

у підпункті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

«що не відповідають визначенню вкладу та помилково включені до бази даних про вкладників, при цьому поля файла «D», що містять значення сум, надаються із значенням «0,00».»;

в абзаці четвертому слова «обмежено, та» замінити словом «обмежено,»;

4) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Уповноважена особа Фонду протягом восьми робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків,- протягом 15 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку формує та надає до Фонду станом на день початку процедури виведення Фондом банку такі переліки:

1) перелік рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду (далі - Перелік), з визначенням сум, що підлягають відшкодуванню;

2) перелік рахунків вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4-6 частини четвертої статті 26 Закону, згідно з додатком 5 до цього Положення;

3) переліки рахунків за формою, визначеною у додатку 6 до цього Положення:

за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку відсотки за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;

осіб, які використовують вклад як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, що не виконане;

вкладників, що перебувають під арештом за рішенням суду;

фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

вкладників, вклади яких мають ознаки, визначені статтею 38 Закону.»;

5) доповнити розділ новими пунктами 7-12 такого змісту:

«7. Перелік, зазначений у підпункті 1 пункту 6 цього розділу:

не включає інформацію про вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до частини четвертої статті 26 Закону, а також про рахунки, здійснення банком операцій за якими обмежено;

надається до Фонду в електронній формі за структурою інформаційного рядка файла «Перелік» згідно з додатком 7 до цього Положення. Зміни та/або доповнення до Переліку надаються неплатоспроможним банком до Фонду на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) згідно з додатком 4 до цього Положення та електронних носіях разом із супровідним листом.

Перелік, зазначений у підпункті 2 пункту 6 цього розділу:

формується на основі файла «N»;

включає інформацію тільки про осіб, які були вкладниками (мали вклади у банку) та поіменовані у файлі «N».

Переліки, зазначені у підпунктах 2 і 3 пункту 6 цього розділу, надаються до Фонду на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) та в електронній формі разом із супровідним листом. У супровідному листі зазначаються назви переліків, назви файлів, кількість інформаційних рядків і підсумкові значення сум.

8. Переліки на паперових носіях складаються в алфавітному порядку за прізвищами вкладників і засвідчуються підписами уповноваженої особи Фонду, головного бухгалтера банку та відбитком печатки банку (за наявності).

9. Переліки в електронній формі формуються у файлах формату «csv».

Надання переліків в електронній формі здійснюється шляхом передачі структурованих файлів, що підписані кваліфікованим електронним підписом, який виданий акредитованим центром сертифікації ключів уповноваженій особі Фонду, уповноваженому працівнику Фонду, за допомогою електронної пошти Національного банку України або через захищені канали зв’язку з Фондом (VPN), або на електронних зовнішніх носіях (DVD-диски, Flash, рухомі диски тощо).

10. Інформація про вкладника в переліках має забезпечувати можливість його ідентифікації відповідно до законодавства.

11. Протягом дії тимчасової адміністрації, ліквідації банку уповноважена особа Фонду може надавати зміни та/або доповнення до переліків.

Зміни та/або доповнення до переліків надаються до Фонду на паперових та/або електронних носіях разом із супровідним листом.

12. Якщо повноваження Фонду як ліквідатора банку здійснюються Фондом безпосередньо, переліки, а також зміни і доповнення до них формуються (складаються) відповідним структурним підрозділом Фонду.».

3. Розділ III викласти в такій редакції:

«III. Порядок відшкодування Фондом коштів за вкладами

1. Фонд здійснює перевірку Переліку в частині:

1) відсутності в Переліку записів про рахунки вкладників:

розмір ГСР яких становить менше 10 гривень;

що визнані помилковими і які неможливо виправити до звернення вкладників (з причини відсутності первинних документів, необхідних для проведення ідентифікації вкладника, невідповідності реквізитів вкладника первинним документам тощо);

що визнані помилковими як такі, що не відповідають визначенню вкладу відповідно до статті 2 Закону;

2) не перевищення гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами одного вкладника (з одним ідентифікатором вкладника) граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, незалежно від кількості вкладів в одному банку;

3) відсутності у Переліку інформації про рахунки:

вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4-6 частини четвертої статті 26 Закону;

за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку відсотки за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;

осіб, які використовують вклад як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, що не виконане;

вкладників, що перебувають під арештом за рішенням суду;

вкладників, фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

вкладників, вклади яких мають ознаки, визначені статтею 38 Закону;

здійснення банком операцій за якими обмежено;

4) наявності реквізитів вкладника, необхідних для проведення ідентифікації;

5) коректності реквізитів вкладника та іншої інформації.

2. Фонд за допомогою засобів Системи складає на підставі Переліку Загальний реєстр за формою, наведеною у додатку 8 до цього Положення.

Загальний реєстр затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

3. Загальний реєстр складається в електронній формі.

Загальний реєстр в електронній формі складається у формі структурованих файлів, що підписані кваліфікованим електронним підписом директора-розпорядника Фонду або його заступника.

Фонд складає зміни та/або доповнення до Загального реєстру, що затверджуються виконавчою дирекцією Фонду на підставі змін та/або доповнень до Переліку.

4. На підставі рішення виконавчої дирекції Фонду Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків,- не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

5. Фонд здійснює відшкодування коштів за вкладами відповідно до Загального реєстру за частинами Загального реєстру.

6. Якщо виплати відшкодувань розпочинаються під час дії тимчасової адміністрації, до першої частини Загального реєстру включаються ГСР за вкладами, щодо яких Фондом або уповноваженою особою Фонду не обмежено здійснення банком операцій:

за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

за договорами банківського рахунку.

Якщо виплати відшкодувань розпочинаються під час ліквідації, до першої частини Загального реєстру включаються ГСР за вкладами, щодо яких Фондом або уповноваженою особою Фонду не обмежено здійснення банком операцій:

за договорами банківського вкладу незалежно від закінчення строку їх дії;

за договорами банківського рахунку.

ГСР за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчується після початку тимчасової адміністрації, виплачуються після прийняття рішення про ліквідацію банку.

7. До чергових частин Загального реєстру включаються ГСР за договорами банківського вкладу (депозиту), що не були включені до першої частини Загального реєстру, та за договорами банківського рахунку після отримання Фондом інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною), щодо яких Фондом або уповноваженою особою Фонду не обмежено здійснення операцій.

Під час дії тимчасової адміністрації до чергових частин Загального реєстру включаються ГСР тільки за тими договорами банківського вкладу, що не були включені до першої частини Загального реєстру, щодо яких знято обмеження здійснення операцій та строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Якщо рішення виконавчої дирекції Фонду передбачає зміну суми відшкодування вкладнику, частина Загального реєстру формується з урахуванням усієї належної вкладнику суми, яка ще не виплачена.

Частини Загального реєстру та дати початку виплат за ними затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.

8. Виплати здійснюються через банки-агенти на підставі укладених з ними договорів.

9. За результатами розгляду індивідуальних звернень здійснюються виплати:

спадкоємцям вкладників;

вкладникам, реквізити яких у Загальному реєстрі відмінні від реквізитів їхніх документів;

вкладникам тих банків, з дня початку процедури ліквідації яких пройшло три роки (у разі ліквідації системно важливого банку - п’ять років) відповідно до статті 44 Закону або по яких затверджено ліквідаційний баланс - для забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про вкладника.

10. Розрахунок суми відшкодування, що сплачується спадкоємцям вкладника, здійснюється на основі, пропорційній успадкованим ними частинам вкладу(ів), в межах суми відшкодування, що належала цьому вкладнику.

11. Для отримання коштів за результатами розгляду індивідуального звернення заявник звертається до Фонду із заявою про виплату гарантованої суми відшкодування або із заявою про внесення змін до реквізитів для виплати гарантованої суми відшкодування.

Заява повинна містити такі обов’язкові реквізити:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

місце проживання заявника або контактна адреса для листування.

Заява, яка не містить усіх обов’язкових реквізитів, залишається без розгляду.

До заяви додаються:

засвідчена особистим підписом вкладника (його спадкоємця, представника) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу вкладника (спадкоємця вкладника), з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), серію (за наявності), номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі;

копія документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію вкладника (спадкоємця вкладника) в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінки паспорта, в якому контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта, або якщо до паспорта внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / копія паспорта у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, в якому територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово «відмова».

За наявності електронної інформаційної взаємодії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями, у володінні яких перебуває інформація щодо ідентифікаційних даних заявника, така інформація заявником не подається.

12. Додатково до документів, зазначених у пункті 11 цього розділу, подається:

1) для отримання відшкодування на правах спадщини - оригінал або нотаріально засвідчена копія документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини;

2) для внесення змін до реквізитів для виплати гарантованої суми відшкодування у разі заміни паспорту - оригінал або нотаріально засвідчена копія документа про заміну паспорта, виданого уповноваженим органом, у якому вказано також реквізити паспорта, що було замінено;

3) у разі виявлення допущеної банком під час укладення договору помилки у реквізитах вкладника - копія договору банківського рахунку або банківського вкладу (депозиту) ;

4) у разі звернення до Фонду представника вкладника або представника спадкоємця вкладника - нотаріально засвідчена копія довіреності.

За результатом розгляду заяви представника вкладника або представника спадкоємця вкладника Фонд передає до банку-агента інформацію про вкладника або спадкоємця вкладника;

5) у разі звернення до Фонду батьків (усиновлювачів) або опікунів малолітньої особи, опікунів (піклувальників) особи, визнаної недієздатною, - додатково до документів одного з батьків (усиновлювачів) або опікунів (піклувальників) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про народження дитини або нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує статус законного представника особи.

13. Копії документів мають бути чіткими.

14. Заяви, надіслані (подані) не пізніше дня завершення виплат гарантованих сум відшкодування, розглядаються у строк, що не перевищує трьох місяців, але не пізніше дня завершення виплат гарантування сум відшкодування.

Заявник повідомляється про результат розгляду індивідуального звернення.

15. Фонд звіряє дані, зазначені у копіях документів, що додаються до заяви, з даними, що вказані у Переліку.

16. Обробка інформації та формування частин Загального реєстру та/або Реєстру переказів (у разі проведення виплат без використання ПЦФ) здійснюється засобами Системи.

17. Виплата гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами може здійснюватися такими способами:

шляхом передачі банкам-агентам частин Загального реєстру та/або Реєстру переказів (без ПЦФ);

за допомогою засобів Системи (через ПЦФ).

Спосіб виплат вкладникам неплатоспроможного банку визначається виконавчою дирекцією Фонду.

У разі прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про відшкодування коштів за вкладами вкладникам конкретного неплатоспроможного банку за допомогою засобів Системи (через ПЦФ), виплата неотриманого залишку гарантованих сум відшкодування всім вкладникам такого банку з визначеної дати здійснюється тільки за допомогою засобів Системи (через ПЦФ).

18. Формування інформації для банків-агентів здійснюється Фондом засобами Системи з урахуванням таких особливостей:

1) якщо виплати проводяться шляхом передачі банку-агенту частин Загального реєстру та/або Реєстру переказів (без ПЦФ):

частина Загального реєстру формується на суму відшкодування, що не отримана вкладниками. До такої частини Загального реєстру не включаються записи, виплата за якими здійснюватиметься за результатами розгляду індивідуальних звернень (спадкоємці вкладників, вкладники, реквізити яких у Загальному реєстрі відмінні від реквізитів їхніх документів);

виплата сум відшкодування за результатами розгляду індивідуальних звернень (спадкоємці вкладників, вкладники, реквізити яких у Загальному реєстрі відмінні від реквізитів їхніх документів) здійснюється за Реєстром переказів, сформованим за результатами розгляду таких звернень до Фонду, надісланих (поданих) не пізніше дня завершення виплат гарантованих сум відшкодування;

частина Загального реєстру та/або Реєстр переказів вивантажується із Системи для подальшої передачі банку-агенту;

Фонд на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду та згідно з договором між Фондом та банком-агентом здійснює передачу банку-агенту частин Загального реєстру, інформації з Реєстру переказів, сформованого за результатами розгляду індивідуальних звернень до Фонду, надісланих (поданих) не пізніше дня завершення виплат гарантованих сум відшкодування;

2) при виплатах засобами Системи (через ПЦФ):

Загальний реєстр, частини Загального реєстру формуються згідно з Регламентом штатними засобами МОВ;

вивантаження на ПЦФ сформованої у МОВ частини Загального реєстру здійснюється у Системі директором-розпорядником Фонду або уповноваженим ним працівником Фонду;

внесення змін та/або доповнень до облікової картки вкладника, видалення та додавання інформації, відображення блокування та розблокування рахунків, припинення, зупинення та поновлення виплат (у тому числі на ПЦФ) здійснюються відповідальними працівниками Фонду на підставі інформації уповноваженої особи Фонду або за результатами розгляду індивідуального звернення вкладника або у разі виявлення помилки;

якщо Фонд вже здійснював виплати відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможного банку за допомогою засобів програмного комплексу Фонду, до МОВ завантажується станом на день завантаження інформація про всіх вкладників такого неплатоспроможного банку та гарантовані суми відшкодувань, що отримані або не отримані вкладниками такого неплатоспроможного банку;

для завантаження до Системи змін та/або доповнень до переліків вкладників банків, що були віднесені до категорії неплатоспроможних або щодо яких прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію до 01 липня 2016 року, файли змін та/або доповнень надаються за структурою інформаційного рядка файла «К», визначеною додатком 9 до цього Положення.

19. Фонд здійснює виплату гарантованих сум відшкодування за заявами, що надіслані (подані) до Фонду не пізніше дня завершення виплат гарантованих сум відшкодування.

Суми відшкодування за заявами, що надіслані (подані) до Фонду пізніше дня завершення виплат гарантованих сум відшкодування, не виплачуються.

20. Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день завершення виплат гарантованих сум відшкодування, а саме:

1) при виплатах шляхом передачі банку-агенту частин Загального реєстру та/або Реєстру переказів (без ПЦФ):

повідомляє банку-агенту про завершення виплат гарантованих сум відшкодування та про надання до Фонду звіту про виплачені суми відшкодувань;

отримує від банку-агента звіт про виплачені суми відшкодувань відповідно до умов договору з банком-агентом;

завантажує звіт банку-агента до Системи;

2) при виплатах засобами Системи (через ПЦФ):

у день завершення виплат гарантованих сум відшкодування припиняє виплати за всіма частинами Загальних реєстрів;

повідомляє банку-агенту про початок процедури завершення виплат та необхідність надання ним до Фонду звіту про виплачені суми відшкодувань;

отримує від банку-агента звіт про виплачені суми відшкодувань відповідно до умов договору з банком-агентом та проводить його звірку з інформацією про виплачені суми відшкодувань, сформованою у Системі.

21. Після проведення процедури завершення виплат гарантованих сум відшкодування здійснюється відображення в обліку списання зобов’язань Фонду з виплати відшкодування вкладникам, які не отримали відшкодування.».

4. У розділі IV:

1) абзаци перший і другий пункту 2 викласти в такій редакції:

«2. При проведенні виплат відшкодувань банк-агент повинен здійснити:

ідентифікацію та верифікацію особи, яка звернулася за отриманням відшкодування з обов’язковою документацією факту особистої присутності фізичної особи шляхом виготовлення електронних копій з оригіналу ідентифікаційного документа (сторінок або сторін, що містять ідентифікаційні дані);»;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Банк-агент надає Фонду звіти про виплати відшкодувань у строки, за формами та структурою звітного файла, визначеними договором між Фондом і банком-агентом.».

5. Розділ V викласти в такій редакції:

«V. Особливості здійснення виплат гарантованих сум відшкодування засобами Системи (через ПЦФ)

1. Взаємовідносини між Фондом та банком-агентом у Системі визначаються цим Положенням, договором між Фондом і банком-агентом та регламентом роботи банку-агента, що є невід’ємною частиною відповідного договору між Фондом та банком-агентом.

2. Фонд як учасник Системи:

1) визначає неплатоспроможні банки, щодо яких здійснюються виплати гарантованих сум відшкодувань за допомогою засобів Системи;

2) здійснює процедури, пов’язані з організацією процесу виплат гарантованих сум відшкодувань вкладникам (отримувачам) за допомогою засобів Системи;

3) обробляє, готує та вивантажує інформацію для ПЦФ;

4) розпочинає, зупиняє, поновлює та припиняє виплати на ПЦФ.

3. Банки-агенти як учасники Системи відповідно до умов договорів, укладених з Фондом, здійснюють виплату гарантованих сум відшкодувань за інформацією, отриманою від ПЦФ.

4. Вкладник має право одержати гарантовану суму відшкодування за вкладом, який був розміщений у неплатоспроможному банку і виплати за яким здійснюються засобами Системи, у будь-якій установі будь-якого банку-агента, що підключений до ПЦФ.

5. Фонд оприлюднює на своєму офіційному вебсайті список банків-агентів, підключених до ПЦФ.

6. Банк-агент відповідно до наданих отримувачем документів формує в АБС (внутрішній платіжній системі) такі запити, що обробляються ПЦФ:

запит пошуку вкладника;

запит залишку відшкодувань;

запит виплати залишку відшкодувань.

7. На запит пошуку вкладника (за умови наявності інформації про вкладника) ПЦФ надає відповідь у вигляді всіх даних вкладника та його унікального ідентифікатора в ПЦФ.

8. На запит залишку відшкодувань з ПЦФ надходить наявна інформація про ГСР за вкладами вкладника в одному неплатоспроможному банку.

9. У запиті виплати залишку відшкодувань має бути вказана ознака «власник рахунку / отримувач». При цьому ознака «отримувач» має бути задіяна як у разі виплати іншій особі (за довіреністю, батькам або опікунам тощо), так і у разі зміни власником рахунку його прізвища, імені, по батькові та даних його паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та за умови підтвердження такого факту відповідними документами, засвідченими у встановленому законодавством порядку, що видані уповноваженими органами державної влади.

У разі виплати відшкодування на підставі довіреності банк-агент у запиті виплати залишків відшкодувань вказує ознаку «Інший отримувач» та вносить до Системи реєстраційний номер облікової картки платника податків отримувача, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) отримувача, серію (за наявності) і номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі документа, що посвідчує особу отримувача, та інформацію про додаткові документи, на підставі яких здійснюється виплата гарантованої суми відшкодування (номер та серію спеціального бланка нотаріального документа, дату посвідчення довіреності та відомості про особу, яка посвідчила довіреність).

10. Система ПЦФ формує відповідь на запит у вигляді підтвердження чи відхилення операції виплати гарантованих сум відшкодувань.

У разі підтвердження проведення операції «Запит виплати залишку відшкодувань» банк-агент завершує її відповідно до його внутрішніх правил щодо здійснення розрахунків з клієнтами.

У разі відхилення операції «Запит виплати залишку відшкодувань» та за умови підтвердження наявності інформації з ПЦФ про ГСР за вкладами вкладника банк-агент повинен надіслати до Фонду матеріали, якими задокументовано факт особистої присутності особи відповідно до пункту 2 розділу IV цього Положення, та повідомити вкладника про необхідність індивідуального звернення до Фонду відповідно до пунктів 9, 11-14 розділу III цього Положення для проведення актуалізації даних.

11. Фонд може зупиняти та поновлювати виконання операції «Запит виплати залишків відшкодувань» без відкликання інформації з ПЦФ.

Із закінченням трирічного (у разі ліквідації системно важливого банку - п’ятирічного) строку з дня початку процедури ліквідації банку відповідно до статті 44 Закону, для забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про його вкладників, які не отримали відшкодування, Фонд зупиняє виконання операції «Запит виплати залишків відшкодувань» без відкликання інформації з ПЦФ (крім частин Загального реєстру, сформованих за результатами розгляду спадкоємців вкладників).

Поновлення виконання операції «Запит виплати залишків відшкодувань» без відкликання інформації з ПЦФ здійснюється після розгляду індивідуального звернення вкладника до Фонду та проведення Фондом актуалізації даних вкладника. Після поновлення виконання операції «Запит виплати залишків відшкодувань» вкладнику надсилається повідомлення про можливість отримання гарантованої суми відшкодування.

12. Якщо банк-агент відобразив виплату в Системі, але виплата відшкодування вкладнику здійснена не була, банк-агент повинен надати супровідним листом до Фонду файл із записом, сформованим з ПЦФ за допомогою запиту звіту відшкодувань. У супровідному листі вказується причина, з якої вкладнику не була здійснена виплата. Файл із записом повністю формується засобами Системи за структурою рядка файла з інформацією про вкладника, визначеною відповідним договором з банком-агентом, що сформований за правилами формування файлів формату «csv» згідно з додатком 1 до цього Положення.

Банк-агент надає до Фонду супровідний лист та файл із записом за допомогою системи електронної пошти Національного банку України.

Фонд здійснює відображення у Системі операції з відновлення невиплаченої ГСР.

13. Фонд щомісяця здійснює звірку звітів, сформованих банком-агентом в АБС (внутрішній платіжній системі) без використання ПЦФ, із звітами, сформованими Фондом у МОВ з використанням ПЦФ.

14. Розрахунки Фонду з банком-агентом здійснюються в порядку та в строки, встановлені Інструкцією про порядок фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами, затвердженою рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 вересня 2017 року № 4313, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2017 року за № 1254/31122.».

6. У розділі VI:

1) у пункті 1 слово «банку-агента» замінити словом «банком-агентом»;

2) перше речення абзацу першого пункту 2 викласти в такій редакції: «2. Вкладник або його представник, який звертається до банку-агента за отриманням гарантованої суми відшкодування, пред’являє свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу (далі - паспортний документ).»;

3) у пункті 4:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Відшкодування неповнолітній особі віком від 14 до 18 років здійснюється в порядку, визначеному пунктом 2 цього розділу.»;

абзац третій виключити;

4) у пункті 5:

у першому реченні абзацу першого слова «Фонду (банку-агента)» замінити словом «банку-агента»;

доповнити абзац другий після слів «по батькові» словами «(за наявності)»;

5) доповнити пункт 6 після абзацу третього новими абзацами четвертим, п’ятим такого змісту:

«якщо вкладник, який отримує суму відшкодування, одночасно є клієнтом банку-агента та щодо нього банком-агентом проведено ідентифікацію та верифікацію, при цьому у банку-агента наявна інформація про зміну прізвища, імені, по батькові та даних паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

якщо в Переліку, наданому Фонду, або в інформації про вкладників, яким здійснюється виплата відшкодування, наданої Фондом банку-агенту, значення поля «Прізвище, ім’я, по батькові» містить інформацію «по батькові», а паспортний документ, наданий вкладником, не містить інформації «по батькові».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим;

6) абзац четвертий пункту 7 викласти в такій редакції:

«розбіжність у літерах І, Ї, И та Й, розбіжність у літерах Е, Є та Э, а також обумовлена різною транслітерацією або транскрибуванням розбіжність іншої літери в написанні прізвища, імені та по батькові, наприклад: «Олександрівна - Александрівна», «Овсіївна - Овсівна», «Михаіл - Михаїл» (результат перевірки елемента вважається позитивним).»;

7) доповнити розділ новим пунктом 9 такого змісту:

«9. Із закінченням трирічного (у разі ліквідації системно важливого банку - п’ятирічного) строку з дня початку процедури ліквідації банку відповідно до статті 44 Закону Фонд проводить актуалізацію даних вкладників такого банку, які не отримали відшкодування, за результатами розгляду їхніх індивідуальних звернень.».

7. У додатках до Положення:

1) доповнити відмітку додатка 1 після слів та цифр «пункт 3 розділу II» словами та цифрами «, пункт 10 розділу V»;

2) додаток 3 викласти в новій редакції (додається);

3) у відмітці додатка 4 цифру «6» замінити цифрою «7»;

4) додаток 6 викласти в новій редакції (додається);

5) у відмітці додатка 7 слово та цифру «пункт 9» замінити словом та цифрами «пункти 5, 7».

Заступник начальника
управління організації
виплат вкладникам
та операційної підтримки
банків, що виводяться з ринку

М.М. Смірнова


Додаток 3
до Положення про порядок
відшкодування Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб коштів
за вкладами
(пункт 4 розділу II)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла

№ з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

№ рядка у файлі «D»

Номер інформаційного рядка у файлі «D» (ідентифікатор рахунку вкладника)

№ 10

2

П.І.Б.

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, який не має реєстраційного номера,- реквізит заповнюється значенням «0000000000». Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням «0000099999». Ведучі нулі зазначаються

C = 10

4

Дата народження

Дата народження вкладника

D = 10

5

Область

Назва області

C30

6

Район

Назва району

C60

7

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

8

Вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс

Назва вулиці, номери будинку, квартири, поштовий індекс

C100

9

Серія та номер

Серія (за наявності), номер документа, що посвідчує особу

C20

10

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

11

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

12

Дата укладення

Дата укладення договору з вкладником

D = 10

13

Дата закінчення

Дата закінчення строку дії договору з вкладником

D = 10

14

Номер

Номер договору з вкладником

C40

15

IBAN

Номер банківського рахунку за стандартом IBAN

C29

16

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Номер рахунку аналітичного обліку

N = 5C14

17

Сума залишку на рахунку (копійок)

Сума залишку на рахунку (копійок)

N16

18

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Номер рахунку аналітичного обліку

N = 5C14

19

Сума нарахованих відсотків (копійок)

Сума нарахованих відсотків, зменшена на суму податку (копійок)

N16

20

Процентна ставка

Розмір процентної ставки

№ 4.T4

21

Код валюти вкладу

Цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34. Ведучі нулі зазначаються

N = 3

22

Загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу

Загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу

№ 16

23

№ рядка у файлі «Z»

Номер інформаційного рядка у файлі «Z» (ідентифікатор вкладника)

N10

24

Ознака*

Ознака

C10

__________
* Заповнюється значеннями:
7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;
8 - для вкладу / частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком;
11 - для вкладу / частини вкладу, розміщеного на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду;
38 - для вкладів, що мають ознаки, визначені статтею 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;
66 - для вкладів, розміщених на рахунках, фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».Додаток 6
до Положення про порядок
відшкодування Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб коштів
за вкладами
(підпункт 3 пункту 6 розділу II)

ПЕРЕЛІК

________________________________________________________________________
(назва переліку)
_______________________________________________________________________
(найменування банку) станом
на ______________ року

№ з/п

№ рядка у файлі «D»

П.І.Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Дата народження

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Документ, що посвідчує особу

Договір

IBAN

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Сума залишку на рахунку (копійок)

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата укладення

дата закінчення

номер

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Сума нарахованих відсотків (копійок)

Процентна ставка

Код валюти вкладу

Загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу

№ рядка у файлі «Z»

Ознака*

19

20

21

22

23

24

25

Усього:

Уповноважена особа Фонду

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер банку

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

__________
* Заповнюється значеннями:
7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;
8 - для вкладу/частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком;
11 - для вкладу/частини вкладу, розміщеного на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду;
38 - для вкладів, що мають ознаки, визначені статтею 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;
66 - для вкладів, розміщених на рахунках, фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».


Публікації документа

Скачать РІШЕННЯ від 22.06.2021 № 625 Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити РІШЕННЯ від 22.06.2021 № 625 "Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами"

Завантажити РІШЕННЯ від 22.06.2021 № 625 "Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!