МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.08.2018  № 724/728


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2018 р.
за № 1079/32531

Про внесення змін до Порядку зарахування до бюджетів плати за надання адміністративних послуг та продукцію і документи, що використовуються для оформлення цих послуг

Відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», наказу Міністерства фінансів України від 29 січня 2013 року № 43 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2013 року за № 291/22823, та наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881, НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до Порядку зарахування до бюджетів плати за надання адміністративних послуг та продукцію і документи, що використовуються для оформлення цих послуг, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 27 березня 2017 року № 259/390, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2017 року за № 524/30392, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту фінансово-облікової політики Міністерства внутрішніх справ України (Шевнін С.М.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр внутрішніх справ
України


А. Аваков

В.о. Міністра фінансів України

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Національної поліції України

В.о. Голови Державної казначейської служби України

Голова Державної міграційної служби УкраїниВ.В. Аброськін

О.Є. Грубіян

М.Ю. СоколюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства фінансів України
27 березня 2017 року № 259/390
(у редакції наказу Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства фінансів України
від 31 серпня 2018 року № 724/728)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2018 р.
за № 1079/32531

ПОРЯДОК
зарахування до бюджетів плати за надання адміністративних послуг та продукцію і документи, що використовуються для оформлення цих послуг

1. Цей Порядок визначає механізм зарахування, розподілу і перерахування до доходів загального фонду місцевих бюджетів та спеціального фонду державного бюджету коштів, що надходять як плата за надання адміністративних послуг, продукцію та документи, що видаються при наданні адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, відповідно до Законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» і «Про дорожній рух».

2. Норми цього Порядку застосовуються Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією України, Державною міграційною службою України та їхніми територіальними органами і підрозділами (далі - суб’єкти надання адміністративних послуг), Державною казначейською службою України та її територіальними органами.

3. Плата, яка вноситься суб’єктом господарювання за видачу ліцензії, зараховується до відповідного бюджету на рахунки, відкриті в Казначействі на ім’я відповідного органу Казначейства за балансовим рахунком 3321 «Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету» та кодом класифікації доходів бюджету 22011800 «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності».

4. Для зарахування до бюджетів коштів, що надходять як плата за надання адміністративних послуг, продукцію та документи, що видаються при наданні цих послуг, суб’єкти надання адміністративних послуг відкривають рахунки в органах Казначейства за місцем обслуговування за балансовим рахунком 3711 «Інші рахунки клієнтів Казначейства України» (далі - рахунок 3711) та повідомляють про відкриті рахунки відповідних суб’єктів звернення.

5. Плата за надання адміністративних послуг, зокрема й вартість продукції та документів, що видаються при наданні адміністративних послуг, вноситься суб’єктом звернення одноразово на рахунок 3711, відкритий на ім’я суб’єкта надання адміністративних послуг за місцем надання послуг.

6. Суб’єкти надання адміністративних послуг не пізніше одного робочого дня після надходження коштів від суб’єктів звернення на рахунок 3711 здійснюють операції з обробки платежів у такій послідовності:

1) повертають помилково або надміру сплачені кошти;

2) розподіляють кошти між загальним фондом місцевого бюджету і спеціальним фондом державного бюджету відповідно до встановлених законодавством розмірів плати за надання таких послуг та перераховують:

частину коштів, визначену як плата за надання адміністративних послуг (крім коштів за продукцію та документи, що видаються при наданні адміністративних послуг), що належить до загального фонду місцевих бюджетів, - на рахунки з обліку доходів загального фонду місцевого бюджету за місцем надання послуг, відкриті в Казначействі на ім’я відповідного органу Казначейства за балансовим рахунком 3431 «Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету» (далі - рахунок 3431), кодом класифікації доходів бюджету 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» та відомчою ознакою;

для Державної міграційної служби України:

частину коштів, визначену як плата за надання адміністративних послуг, яка є частиною адміністративного збору (крім коштів за продукцію та документи, що видаються при наданні адміністративних послуг), що підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами, - на рахунки 3431, відкриті в Казначействі на ім’я відповідного органу Казначейства за кодом класифікації доходів бюджету 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг», відомчою ознакою «10» та за місцем надання послуг. Зазначені кошти розподіляються Казначейством між спеціальним фондом державного бюджету та загальним фондом відповідного місцевого бюджету відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством;

у разі якщо особа звільнена від оплати вартості адміністративної послуги, яка зараховується до місцевих бюджетів, 30 відсотків вартості адміністративної послуги, яка належить до спеціального фонду державного бюджету, - на рахунки 3431, відкриті в Казначействі на ім’я відповідного органу Казначейства за кодом класифікації доходів бюджету 22012501 «Плата за надання інших адміністративних послуг», відомчою ознакою «10» та за місцем надання послуг;

кошти, визначені як плата за продукцію та документи, що видаються при наданні адміністративних послуг, - на рахунки з обліку доходів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в Казначействі за балансовим рахунком 3125 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ», кодом класифікації доходів бюджету 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» (далі - рахунок 3125) на ім’я суб’єктів надання адміністративних послуг. Зазначені кошти в порядку, визначеному законодавством, із рахунку 3125 перераховуються на відповідні реєстраційні рахунки за балансовим рахунком 3522 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету» (далі - рахунок 3522), відкриті на ім’я зазначених суб’єктів надання адміністративних послуг, та спрямовуються для розрахунків із виробниками продукції.

7. Повернення помилково або надміру сплачених коштів суб’єкту звернення здійснюється з рахунку 3711 у строки, установлені законодавством, та в межах поточних надходжень за день.

Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджетів, здійснюється відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року № 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1650/24182.

8. Ведення бухгалтерського обліку коштів, які надходять як плата за надання адміністративних послуг, здійснюється відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938, та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 85/28215.

9. З метою здійснення контролю за надходженням коштів від надання адміністративних послуг та забезпечення своєчасного відображення зазначених операцій у бухгалтерському обліку органи Казначейства щодня в електронній формі надають суб’єктам надання адміністративних послуг виписки з відповідних рахунків (3125, 3321, 3431, 3522, 3711) у встановленому законодавством порядку.

Директор Департаменту
фінансово-облікової політики
Міністерства внутрішніх справ
України
С.М. Шевнін

Директор Департаменту
фінансів оборони,
правоохоронних органів
і державної безпеки
Міністерства фінансів України

А.І. Гурська


Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 31.08.2018 № 724/728 Про внесення змін до Порядку зарахування до бюджетів плати за надання адміністративних послуг та продукцію і документи, що використовуються для оформлення цих послуг

Завантажити Наказ МВС України від 31.08.2018 № 724/728 "Про внесення змін до Порядку зарахування до бюджетів плати за надання адміністративних послуг та продукцію і документи, що використовуються для оформлення цих послуг"


Завантажити Наказ МВС України від 31.08.2018 № 724/728 "Про внесення змін до Порядку зарахування до бюджетів плати за надання адміністративних послуг та продукцію і документи, що використовуються для оформлення цих послуг" не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!