Проектна угода 
(Покращення транспортно-експлуатаційного
стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Київ
(пан'європейські коридори)) між Державною службою
автомобільних доріг України (Укравтодором)
та Європейським банком реконструкції
та розвитку
26 листопада 2010 року

Офіційний переклад
ПРОЕКТНА УГОДА
Угода, датована 26 листопада 2010 року, між Державною службою
автомобільних доріг України (Укравтодором) (далі - Установа, що
впроваджує Проект) та Європейським банком реконструкції та
розвитку (далі - Банк).
Преамбула
Оскільки згідно з Кредитною угодою ( 985_024 ), датованою так
само, як і ця Угода, між Україною як Позичальником та Банком
(далі - Кредитна угода, як визначено в "Стандартних положеннях та
умовах") Банк погодився надати кредит Позичальнику в розмірі
чотирьохсот п'ятдесяти мільйонів євро (450 000 000 євро)
відповідно до умов, які викладено в цій Угоді або на які в цій
Угоді є посилання, але тільки за умови, що Установа, що впроваджує
Проект, приймає зобов'язання, викладені в цій Угоді;
оскільки згідно із Субкредитною угодою, яку повинно бути
укладено між Установою, що впроваджує Проект, та Позичальником,
представленим Міністерством фінансів України (далі - Субкредитна
угода), Позичальник погодиться надати Установі, що впроваджує
Проект, кошти Кредиту для виконання Проекту;
оскільки Установа, що впроваджує Проект, ураховуючи, що Банк
укладає Кредитну угоду ( 985_024 ) з Позичальником, погодилася
взяти зобов'язання, викладені в цій Угоді, а також
оскільки Проект виконуватиме Установа, що впроваджує Проект,
за фінансової допомоги, яка безпосередньо чи опосередковано
надаватиметься Позичальником,
зараз, отже, сторони цією Угодою домовляються про таке:
Стаття I. "Стандартні положення та умови".
Визначення
Розділ 1.01. Включення "Стандартних положень та умов"
Усі положення "Стандартних положень та умов" Банку від
1 жовтня 2007 року включено до цієї Угоди та зроблено застосовними
стосовно неї з такою самою силою та дією, які вони мали б у разі
повного їхнього викладення в цій Угоді (далі такі положення
називаються "Стандартні положення та умови").
Розділ 1.02. Визначення
У будь-якому місці цієї Угоди (у тому числі в преамбулі та
доповненнях), якщо не зазначено іншого або контекстом не
вимагається іншого, терміни, визначені в преамбулі, мають
відповідні значення, надані їм у ній; терміни, визначені в
"Стандартних положеннях та умовах" та в Кредитній угоді
( 985_024 ), мають відповідні значення, надані їм у них, а
наведені нижче терміни мають такі значення:
"Визначені вимоги означає Вимоги до реалізації проектів 1-8
до реалізації та 10 (або, якщо це вимагається
проектів" контекстом, будь-яку з таких Вимог до
реалізації проектів) Вимог до реалізації
проектів, датованих травнем 2008 року й
пов'язаних з Екологічною та соціальною
політикою Банку, датованою травнем
2008 року.
"План екологічних означає план екологічних та соціальних
та соціальних заходів пом'якшення та покращення,
заходів" датований вереснем 2010 року та
підготовлений Atkins, примірник якого
додається до цього документа
як доповнення 1, яке затверджене Банком
відповідно до пункту "b" розділу 2.05,
до такого плану час від часу можуть
уноситися зміни за попередньою письмовою
згодою Банку згідно з пунктом "e"
розділу 2.05.
"Екологічне означає будь-який застосовний
та соціальне нормативно-правовий акт, який стосується:
законодавство" a) забруднення чи захисту довкілля, у тому
числі суміжні нормативно-правові акти, які
стосуються громадського доступу
до інформації та участі в прийнятті
рішень;
b) умов праці та зайнятості;
c) гігієни та безпеки праці;
d) охорони здоров'я, безпеки
та правопорядку;
e) корінного населення;
f) культурної спадщини або
g) переселення чи економічного переміщення
людей.
"Екологічні означає будь-яке питання, яке
та соціальні стосується екологічного та соціального
питання" законодавства, будь-якої Визначеної вимоги
до реалізації проектів або Плану
екологічних та соціальних заходів.
"Фінансовий рік" означає фінансовий рік Установи, що
впроваджує Проект, що починається 1 січня
й закінчується 31 грудня кожного року.
"Незалежний означає консультаційну фірму, яку час
консультант від часу може обирати Банк.
з екологічних
та соціальних
питань"
"Уповноважений означає заступника керівника Установи,
представник що впроваджує проект, відповідального
Установи, за співробітництво з міжнародними
що впроваджує фінансовими організаціями.
Проект"
"План взаємодії означає документ "План взаємодії
із заінтересованими із заінтересованими сторонами
сторонами" "Пан'європейські автомагістралі"
Фаза 1 - M06 Київ - Чоп та M07 Київ -
Ягодин", підготовлений Atkins для
Установи, що впроваджує Проект,
від 6 липня 2010 року, який встановлює
принципи та заходи з впровадження
для публічних консультацій, взаємодії
із заінтересованими сторонами
та розкриття інформації.
"Положення" означає Положення про Державну службу
автомобільних доріг України, затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 квітня 2007 року N 628
( 628-2007-п ).
Розділ 1.03. Тлумачення
У цій Угоді посилання на певну статтю, розділ чи доповнення
повинно, якщо в цій Угоді не зазначено іншого, тлумачиться як
посилання на цю статтю, розділ чи поповнення по цієї Угоди.
Стаття II. Виконання Проекту
Розділ 2.01. Проектні зобов'язання
a) Проект виконує Установа, що впроваджує Проект. Для цього
Установа, що впроваджує Проект, якщо з Банком не погоджено іншого:
1) виконує План реформ;
2) уживає всіх заходів, необхідних для надання відповідних
коштів для завершення Проекту, а також
3) уживає всіх заходів, необхідних для підготовки та
реалізації Стратегії розвитку конкуренції.
b) Для цілей цієї Угоди:
1) усі посилання на Позичальника в пунктах "a", "c", "d",
"e", "f" розділу 4.02, розділі 4.04, пункті "b" розділу 5.01 та
підпункті "iii" пункту "c" розділу 5.02 "Стандартних положень та
умов" стосуються Установи, що впроваджує Проект, а всі викладені в
них зобов'язання застосовуються mutatis mutandis до Установи, що
впроваджує Проект, а також
2) усі посилання на Кредитну угоду ( 985_024 ) в пункті "a"
розділу 4.02, розділах 4.03, 4.04 та пункті "c" розділу 5.02
"Стандартних положень та умов" стосуються цієї Угоди.
Розділ 2.02. Субкредитна угода
Установа, що впроваджує Проект, належним чином виконує всі
зобов'язання за Субкредитною угодою. Якщо Банк не погодить іншого,
Установа, що впроваджує Проект, не вживає жодних заходів або не
бере участі в жодних заходах, наслідком яких могло б бути внесення
поправок до Субкредитної угоди чи до будь-яких її положень,
анулювання, переуступка Субкредитної угоди чи будь-яких її
положень або відмова від Субкредитної угоди чи будь-яких її
положень.
Розділ 2.03. Група управління Проектом
Для координації, управління, контролю та оцінки всіх аспектів
реалізації Проекту, у тому числі закупівлі товарів, робіт і послуг
для Проекту, Установа, що впроваджує Проект, якщо з Банком не
погоджено іншого, створює та увесь час у ході виконання Проекту
використовує Групу управління Проектом з достатніми ресурсами та
персоналом відповідної кваліфікації згідно повноважень,
прийнятним для Банку.
Розділ 2.04. Закупівлі
Для цілей розділу 4.03 "Стандартних положень та умов"
закупівля товарів, робіт і послуг, які є необхідними для Проекту
та які фінансуються не за рахунок коштів Кредиту, якщо Банк не
погодить іншого, регулюється такими положеннями:
a) Закупівля товарів, робіт і послуг (інших, ніж послуги
консультантів, які включено до пункту "c" розділу 2.04)
здійснюється шляхом проведення відкритих тендерів.
b) Для цілей пункту "a" розділу 2.04 процедури проведення
відкритих тендерів, вибіркових тендерів, одиничних тендерів та
закупівель у торговельній мережі, а також стандарти проведення
місцевих тендерів викладено в главі 3 Порядку закупівлі товарів та
послуг ЄБРР.
c) Консультанти, яких Установа, що впроваджує Проект, залучає
для сприяння виконанню Проекту, обираються відповідно до процедур,
викладених у главі 5 Порядку закупівлі товарів та послуг ЄБРР.
d) Усі контракти підлягають попередній перевірці Банком.
Розділ 2.05. Дотримання екологічних та соціальних зобов'язань
Без обмеження універсальності пункту "a" розділу 4.02,
підпункту "iii" пункту "a" розділу 4.04 та підпункту "iii"
пункту "c" розділу 5.02 "Стандартних положень та умов" та якщо з
Банком не погоджено іншого:
a) Якщо іншого не зазначено в Плані екологічних та соціальних
заходів, Установа, що впроваджує Проект, виконує Проект і
розпоряджається, щоб будь-який підрядник виконував Проект, згідно
з Визначеними вимогами до реалізації проектів.
b) Запропонований план екологічних та соціальних заходів
пом'якшення та покращення, який визначає екологічні та соціальні
критерії, стандарти, політику, процедури, практики,
капіталовкладення та виконання графіків, у тому числі заходи для
досягнення та дотримання відповідності до Визначених вимог до
реалізації проектів, становить План екологічних та соціальних
заходів для цілей цієї Угоди.
c) Без обмеження викладеного вище Установа, що впроваджує
Проект, повинна сумлінно виконувати й дотримуватися Плану
екологічних та соціальних заходів і контролювати реалізацію такого
плану відповідно до положень про контроль, що містяться в такому
плані.
d) До 31 березня 2012 року й 31 березня 2015 року чи
будь-якої іншої дати, яка може бути визнана відповідною й
підтверджена Банком у письмовій формі, Установа, що впроваджує
Проект, за власний рахунок забезпечує 1) здійснення екологічної та
соціальної перевірки Проекту, а також перевірки гігієни та безпеки
праці незалежним консультантом з екологічних та соціальних питань,
а 2) результати такої перевірки надає Банкові.
e) Установа, що впроваджує Проект, може час від часу
домовлятися з Банком про внесення змін до Плану екологічних та
соціальних заходів у відповідь на зміни в умовах Проекту або
Установи, що впроваджує Проект, непередбачені обставини, а також
результати моніторингу, у тому числі результати будь-якої
перевірки, проведеної відповідно до пункту "d" розділу 2.05. Без
обмеження універсальності викладеного вище
1) якщо існує будь-який несприятливий екологічний чи
соціальний наслідок або проблема, які не передбачені або не
зазначені в Плані екологічних та соціальних заходів або цілком,
або стосовно його чіткості чи
2) якщо будь-який захід пом'якшення наслідків, викладений у
Плані екологічних та соціальних заходів, не є достатнім для
усунення або зменшення будь-якого екологічного чи соціального
наслідку до рівня, передбаченого відповідними Визначеними вимогами
до реалізації проектів у строки, зазначені в Плані екологічних та
соціальних заходів,
Установа, що впроваджує Проект як тільки це буде практично
можливим і за умови згоди Банку розробляє та включає в План
екологічних та соціальних заходів такі додаткові або переглянуті
заходи пом'якшення наслідків, які можуть бути необхідними для
забезпечення дотримання Визначених вимог до реалізації проектів, у
всіх випадках у спосіб, прийнятний для Банку.
Розділ 2.06. Консультанти
a) Для надання допомоги в реалізації Проекту Установа, що
впроваджує Проект, якщо з Банком не погоджено іншого, у разі
необхідності залучає або забезпечує залучення консультантів та
користується послугами консультантів, кваліфікація, досвід і
компетентність яких є прийнятними для Банку, у тому числі:
1) консультантів для надання допомоги в нагляді за виконанням
контрактних робіт, описаних у частинах 1.3 та 2.6 доповнення 1 до
Кредитної угоди ( 985_024 ), а також
2) консультантів для надання допомоги в реалізації та нагляді
за контрактами на експлуатацію автомобільних доріг за кінцевим
результатом, які описано в частині 1.5 доповнення 1 до Кредитної
угоди ( 985_024 ).
b) Установа, що впроваджує Проект, безоплатно надає будь-яким
консультантам, залученим для надання допомоги в питаннях,
пов'язаних з Проектом або діяльністю Установи, що впроваджує
Проект, усі засоби та підтримку, необхідні для виконання їхніх
функцій, які можуть бути застосовними, у тому числі офісне
приміщення, фотокопіювальну техніку та витратні матеріали,
секретарські послуги й транспортування, а також усі документи,
матеріали та іншу інформацію, які можуть стосуватися їхньої
роботи.
Розділ 2.07. Періодичність звітності й вимоги до подання
a) Починаючи з Дати набрання чинності до повної виплати чи
анулювання Кредиту Установа, що впроваджує Проект, подає до Банку
щорічні звіти про екологічні та соціальні питання, пов'язані з
Установою, що впроваджує Проект, або Проектом, як визначено в
підпункті "iii" пункту "c" розділу 5.02 "Стандартних положень та
умов", у межах 90 днів після закінчення року, за який подається
звіт. Такі звіти повинні містити інформацію про такі конкретні
питання:
1) інформацію про стан відповідності діяльності Установи, що
впроваджує Проект, Визначеним вимогам до реалізації проектів, які
описано в пункті "a" розділу 2.05, та реалізації Плану екологічних
та соціальних заходів;
2) інформацію про те, як Установа, що впроваджує Проект,
стежила за дотриманням підрядником, залученим до виконання
Проекту, Визначених вимог до реалізації проектів та Плану
екологічних та соціальних заходів, а також короткий виклад про
будь-яке значне недотримання таким підрядником Визначених вимог до
реалізації проектів та Плану екологічних та соціальних заходів, а
також про заходи, ужиті для усунення такого недотримання;
3) інформацію про реалізацію Плану взаємодії із
заінтересованими сторонами згідно з Визначеними вимогами до
реалізації проектів 10, у тому числі перелік усіх отриманих скарг,
та інформацію про те, як ці скарги було вирішено;
4) інформацію про дотримання Установою, що впроваджує Проект,
екологічного та соціального законодавства у зв'язку з Проектом, у
тому числі статус будь-якої авторизації, необхідної для Проекту,
результати будь-якої перевірки, здійсненої будь-яким регуляторним
органом, будь-яке порушення застосовних нормативно-правових актів
чи стандартів і будь-які заходи для усунення ситуації або штраф за
таке порушення, а також відомості про будь-які суттєві сповіщення,
звіти й інші повідомлення про екологічні та соціальні питання
стосовно Проекту, представлені Установою, що впроваджує Проект,
будь-якому регуляторному органові;
5) інформацію про організацію гігієни та безпеки праці й звіт
Проекту про гігієну та безпеку праці, у тому числі кількість
нещасних випадків, випадків тимчасової втрати працездатності й
потенційних нещасних випадків, а також про превентивні або
пом'якшувальні заходи, ужиті або заплановані Установою, що
впроваджує Проект, будь-яке навчання персоналу з гігієни та
безпеки праці та будь-які інші ініціативи, пов'язані з
організацією гігієни та безпеки праці, які реалізовані або
заплановані Установою, що впроваджує Проект;
6) відомості про будь-які зміни в екологічному та соціальному
законодавстві, які можуть мати істотний вплив на Проект, а також
7) копії будь-якої інформації про екологічні та соціальні
питання, які періодично подаються Установою, що впроваджує Проект,
її акціонерам або широкій громадськості.
b) Починаючи з Дати набрання чинності Установа, що впроваджує
Проект, кожні шість місяців у межах 30 днів після закінчення
звітного періоду до завершення виконання Проекту надає періодичні
звіти про Проект, зазначені в підпункті "iv" пункту "a"
розділу 4.04 "Стандартних положень та умов". Такі звіти включають
такі конкретні питання:
1) Така загальна інформація:
A) фізичний прогрес, досягнутий під час реалізації Проекту
станом на дату надання звіту, а також у межах звітного періоду;
B) фактичні або очікувані труднощі або затримки в реалізації
Проекту та їхній вплив на графік виконання й дійсні кроки,
зроблені або заплановані для подолання труднощів та уникнення
затримок;
C) очікувані зміни дати завершення Проекту;
D) ключові зміни персоналу Установи, що впроваджує Проект,
ГУП, консультантів чи підрядників;
E) питання, які можуть вплинути на вартість Проекту, а також
F) будь-яка подія чи діяльність, яка, ймовірно, вплине на
економічну життєздатність будь-якої частини Проекту.
2) Стовпчикова діаграма стану виконання Проекту на підставі
графіку виконання Проекту, що показує результати виконання кожної
частини Проекту, у тому числі графік запланованих та фактичних
витрат.
3) Фінансові звіти із зазначенням подробиць про витрати,
понесені по кожній частині Проекту, і вибірки, які разом із заявою
показують:
A) початковий кошторис;
B) переглянутий кошторис із зазначенням підстав для змін,
якщо такі є;
C) початковий кошторис витрат і фактичні витрати на поточний
момент;
D) причини розбіжностей між фактичними витратами на поточний
момент і початковим кошторисом витрат на поточний момент, а також
E) кошторис витрат на решту кварталів року.
4) Короткий звіт про стан виконання кожного із зобов'язань,
які містяться в цій Угоді;
5) Прогрес, досягнутий під час реалізації контрактів на
експлуатацію автомобільних доріг за кінцевим результатом, з
наданням докладних даних про його фізичне та фінансове
забезпечення протягом звітного періоду.
c) Починаючи з представлення Стратегії розвитку конкуренції
Установа, що впроваджує Проект, надає Банкові річні звіти в межах
90 днів після закінчення періоду, на який надається звіт, до
завершення реалізації Стратегії в такому обсязі та в таких
подробицях, яких Банк може обґрунтовано вимагати.
d) Безпосередньо після будь-якого нещасного випадку чи
аварії, які стосуються Установи, що впроваджує Проект, або Проекту
і які, ймовірно, матимуть суттєвий шкідливий вплив на довкілля чи
на громадськість, чи на гігієну та безпеку праці, Установа, що
впроваджує Проект, інформує Банк та негайно після цього надсилає
Банкові повідомлення про це, у якому визначає характер такого
нещасного випадку чи аварії та будь-які заходи, яких уживає
Установа, що впроваджує Проект, для їхньої ліквідації. Без
обмеження універсальності викладеного вище:
1) нещасний випадок чи аварія стосуються Проекту, якщо вони
відбуваються на будь-якому об'єкті, який використовується для
Проекту, або якщо їхньою причиною є приміщення, обладнання,
транспортні засоби або судна, які використовуються для Проекту чи
мають до нього стосунок (незважаючи на те, чи використовуються на
будь-якому об'єкті Проекту й чи використовуються уповноваженими
або неуповноваженими особами);
2) нещасний випадок чи аварія вважаються такими, що мають
суттєвий шкідливий вплив на довкілля чи на громадськість, чи на
гігієну та безпеку праці якщо:
A) будь-який застосовний закон вимагає, щоб про такий
нещасний випадок чи аварію було повідомлено будь-якому державному
органові,
B) такий нещасний випадок чи аварія спричинюють смерть
будь-якої особи (незважаючи на те, чи працює ця особа в Установі,
що впроваджує Проект),
C) більше, ніж одна особа (незважаючи на те, чи працюють ці
люди в Установі, що впроваджує Проект) отримали серйозні
ушкодження, що потребують госпіталізації, або
D) такий нещасний випадок чи аварія стали чи можуть стати
загальновідомими завдяки засобам масової інформації або іншим
чином.
Стаття III. Фінансові та операційні зобов'язання
Розділ 3.01. Фінансовий облік і фінансова звітність
a) Установа, що впроваджує Проект, веде діловодство, облік та
рахунки, які є відповідними для відображення згідно зі стандартами
бухгалтерського обліку, що є прийнятими в Україні та що
одноманітно застосовуються, операцій, ресурсів та витрат, які
стосуються Проекту, а також для здійснення контролю за поступом у
виконанні Проекту й для фіксування такого поступу.
b) Установа, що впроваджує Проект:
1) забезпечує здійснення аудиту незалежними аудиторами,
прийнятними для Банку, обліку та рахунків, зазначених у пункті "a"
розділу 3.01, за кожний Фінансовий рік відповідно до принципів і
стандартів аудиту, прийнятих в Україні;
2) надає Банкові в разі готовності, але не пізніше, ніж через
шість місяців після закінчення кожного Фінансового року,
аудиторський звіт, підготовлений аудиторами в такому обсязі та в
таких подробицях, яких Банк може обґрунтовано вимагати, а також
3) надає Банкові таку іншу інформацію стосовно такого обліку
та рахунків і їхнього аудиту, яку Банк може час від часу
обґрунтовано вимагати.
c) Якщо Банк є будь-коли незадоволеним відповідністю або
своєчасністю фінансової інформації, наданої йому згідно з
пунктами "a" і "b" розділу 3.01, він може відповідно до письмового
повідомлення Установі, що впроваджує Проект, вимагати виконання
Установою, що впроваджує Проект, замість положень пунктів "a" і
"b" розділу 3.01, таких процедур:
i) Установа, що впроваджує Проект, веде діловодство, облік та
рахунки, які є відповідними для відображення згідно з
міжнародно-прийнятими стандартами бухгалтерського обліку, що
одноманітно застосовуються, операцій і фінансового стану Установи,
що впроваджує Проект, та її дочірніх підприємств, якщо вони є, а
також для здійснення контролю за поступом у виконанні Проекту й
для фіксування такого поступу (у тому числі витрат і вигод,
отриманих від нього).
ii) Установа, що впроваджує Проект:
A) забезпечує здійснення аудиту незалежними аудиторами,
прийнятними для Банку, обліку, рахунків та фінансових звітів (у
тому числі бухгалтерського балансу, звіту про прибутки й видатки й
звіту про зміни у фінансовому стані, а також приміток до них), й
обліку, рахунків та фінансових звітів її дочірніх підприємств за
кожний Фінансовий рік відповідно до міжнародно-прийнятих принципів
і стандартів аудиту;
B) надає Банкові в разі готовності, але не пізніше, ніж через
шість місяців після закінчення кожного Фінансового року:
1) засвідчені копії своїх фінансових звітів за такий
Фінансовий рік, коли здійснено аудит;
2) звіт такого аудиту, підготовлений такими аудиторами в
такому обсязі та в таких подробицях, яких Банк може обґрунтовано
вимагати, і
3) звіт про всі фінансові операції між Установою, що
впроваджує проект, та кожним з її дочірніх підприємств і філіалів,
а також
C) надає Банкові таку іншу інформацію стосовно обліку,
рахунків та фінансових звітів і їхнього аудиту, яку Банк може час
від часу обґрунтовано вимагати.
Розділ 3.02. Негативні фінансові зобов'язання
a) Установа, що впроваджує Проект, якщо з Банком не погоджено
іншого, не вживає жодного з наведених нижче заходів і надає
Банкові всю таку інформацію із цього приводу, яку Банк може
обґрунтовано вимагати:
1) не укладає будь-якої угоди або не досягає домовленості,
щоб гарантувати чи будь-яким чином або за будь-якою умовою взяти
на себе зобов'язання стосовно всього чи будь-якої частини
будь-якого фінансового чи іншого зобов'язання іншої особи, у тому
числі будь-якого дочірнього підприємства чи філіалу;
2) не проводить будь-якої операції з будь-якою особою, за
винятком тих операцій, які здійснюються під час звичайного ходу
справи, на звичайних комерційних умовах та на підставі комерційних
угод, або не створює будь-якого єдиного та виключного
закупівельного чи збутового агентства, або не проводить будь-якої
операції, у результаті якої Установа, що впроваджує Проект, могла
б сплатити за будь-яку закупівлю більше, ніж звичайну комерційну
ціну, чи могла б отримати за свою продукцію або послуги менше, ніж
повну комерційну ціну (з урахуванням звичайних торговельних
знижок);
3) не укладає будь-якої угоди про партнерство, про розподіл
прибутку або про виплату роялті чи іншої подібної домовленості, за
якою дохід або прибутки використовуються чи могли б
використовуватися спільно з будь-якою іншою особою;
4) не продає, не передає, не здає в оренду або не
позбувається іншим чином усіх або значної частини своїх активів (у
результаті однієї операції чи ряду операцій, взаємопов'язаних чи
інших) або
5) не здійснює або не дозволяє здійснювати будь-якого злиття,
поглинання або реорганізації.
b) Установа, що впроваджує Проект, якщо вона не інформує Банк
принаймні за 30 днів заздалегідь, не вживає жодного з викладених
нижче заходів і надає Банку всю таку інформацію стосовно них, яку
Банк може обгрунтовано вимагати:
1) не укладає будь-якого контракту про управління чи подібної
домовленості, за якими її справами або операціями керує будь-яка
інша особа, у тому числі дочірнє підприємство чи філіал, або
2) не створює будь-якого дочірнього підприємства, не спонукає
до існування чи не дозволяє існування позик, авансів іншим особам
або депозитів (за винятком депозитів, створюваних у відомих банках
під час звичайного ходу справ) у інших осіб або інвестицій у
будь-яку особу, у тому числі в будь-яке дочірнє підприємство чи
філіал; однак за умови, що Установа, що впроваджує Проект, може
вільно здійснювати інвестування в короткострокову категорію
ліквідних цінних паперів з метою тимчасового використання своїх
вільних ресурсів.
Розділ 3.03. Інші фінансові зобов'язання
Без обмеження універсальності розділу 3.02 Установа, що
впроваджує Проект, не допускає без попередньої письмової згоди
Банку будь-якої заборгованості (іншої, ніж заборгованість за
Субкредитною угодою), яка, на думку Банку, наражала б на небезпеку
здатність Установи, що впроваджує Проект, виконувати свої
зобов'язання за Субкредитною угодою.
Розділ 3.04. Відмова від застави
a) Установа, що впроваджує Проект, бере зобов'язання, якщо з
Банком не погоджено іншого:
1) якщо Установа, що впроваджує Проект, створює будь-яку
заставу стосовно будь-якого зі своїх активів як забезпечення
будь-якого боргу, то така застава забезпечуватиме однаково й
пропорційно основну суму, відсотки й збори з позики, й під час
створення такої застави повинно бути зроблено чітке забезпечення
такої її дії, без будь-яких витрат з боку Банку, а також
2) якщо будь-яка встановлена законом застава створюється
коштами будь-яких активів Установи, що впроваджує Проект, як
забезпечення будь-якого боргу, то Установа, що впроваджує Проект,
надає без будь-яких витрат з боку Банку рівноцінну заставу,
прийнятну для Банку, для забезпечення сплати основної суми,
відсотків і зборів з позики.
b) Викладені вище зобов'язання не застосовуються до:
1) будь-якої застави, створеної стосовно майна, під час його
придбання виключно як забезпечення сплати купівельної ціни цього
майна або як забезпечення сплати боргу, який виник у зв'язку з
фінансуванням придбання цього майна, чи
2) будь-якої застави, що виникла в ході звичайних банківських
операцій і забезпечує борг, строк сплати якого складає не більше
одного року з дати його виникнення.
Розділ 3.05. Здійснення діяльності й операцій
Установа, що впроваджує Проект, якщо з Банком не погоджено
іншого:
a) здійснює свою діяльність й операції відповідно до
міжнародно-визнаних обґрунтованих адміністративних, фінансових,
інженерних та інших відповідних стандартів й практик з належним
урахуванням усіх її основних робочих стратегій;
b) негайно вживає всіх заходів у межах своїх повноважень для
забезпечення свого правового існування, продовження здійснення
своєї діяльності й одержання, забезпечення й відновлення всіх
прав, прав власності, повноважень, пільг та привілеїв, які є
необхідними для здійснення її діяльності, у тому числі для
виконання Проекту;
c) не продає, не здає в оренду або не передає іншим чином
будь-яких зі своїх активів, які є необхідними для ефективного
продовження операцій або передача яких може зашкодити її
спроможності задовільно виконувати будь-яке з її зобов'язань за
цією Угодою;
d) негайно повідомляє Банкові про будь-яку пропозицію
змінити, призупинити або скасувати будь-яку частину свого
Положення та надає Банкові відповідну можливість висловити свою
думку стосовно такої пропозиції перед тим, як ужити будь-яких
заходів згідно з нею;
e) здійснює та забезпечує з відповідальними страхувальниками
страхування від таких ризиків збитків, пошкоджень та
відповідальності й на такі суми, які є сумісними з відповідною
практикою, або включає інші норми, прийнятні для Банку, стосовно
такого страхування, а також
f) завжди експлуатує й утримує своє підприємство, споруди,
обладнання та іншу власність у робочому стані й негайно в разі
необхідності проводить усі необхідні ремонти й оновлення
відповідно до усталеної практики ділових відносин і фінансової
практики.
Стаття IV. Різне
Розділ 4.01. Анулювання та призупинення
Незважаючи на будь-яке анулювання або призупинення,
передбачене статтею VII "Стандартних положень та умов", усі
положення цієї Угоди залишаються цілком чинними.
Розділ 4.02 Повідомлення
Для цілей розділу 10.01 "Стандартних положень та умов"
наводяться такі адреси:
Для Установи, що впроваджує Проект:
Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) вул. Фізкультури, 9 Київ-150 03680, Україна
До уваги: Голова Державної служби автомобільних доріг України Факс: +380 44 287 4218
Для Банку:
European Bank for Reconstruction and Development One Exchange Square London EC2A 2JN United Kingdom
До уваги: Operation Administration Unit Факс: +44-20-7338-6100
На посвідчення чого сторони цієї Угоди, діючи через своїх
належним чином уповноважених представників, розпорядилися
підписати цю Угоду в п'яти примірниках й офіційно вручити її в
м. Київ, Україна, станом на дату й рік, які вперше зазначено вище.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ (УКРАВТОДОР)
Представник: (Підпис) (Печатка)
Ім'я: Євген Прусенко
Посада: заступник Голови
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
Представник: (Підпис) (Печатка)
Ім'я: Сью Барретт
Посада: Директор департаменту транспорту

Доповнення 1. План екологічних та соціальних заходів

----------------------------------------------------------------------- | N | Заходи |Повинно бути| Індикатор |Відповідальність| | | |закінчено до| успіху | | | | |кінця (кв.: | | | | | | квартал) | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| | A |Звітування | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |a.1|Підготувати, |Щорічно |Звіт подано |Укравтодор | | |передати Банкові |станом на |вчасно | | | |та опублікувати |дату, | | | | |річний звіт з |зазначену в | | | | |екологічних та |Кредитній | | | | |соціальних питань |угоді | | | | |згідно з | | | | | |положеннями | | | | | |Кредитної угоди | | | | | |( 985_024 ) | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| | B |Екологічне та | | | | | |соціальне | | | | | |управління на | | | | | |корпоративному | | | | | |рівні Укравтодору | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |b.1|Розробити систему |кв. 4, 2015 |Процедури |Укравтодор | | |екологічного та | |ухвалено та | | | |соціального | |виконано | | | |управління, | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |та безпеки | | | | | |відповідно до | | | | | |Вимоги Банку 1 | | | | | |(PR1) | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |b.2|Удосконалити |кв. 4, 2010 |План взаємодії |Укравтодор | | |підготовлений для | |із | | | |Проекту План | |заінтересованими| | | |взаємодії із | |сторонами | | | |заінтересованими | |опубліковано на | | | |сторонами, | |веб-сторінці. | | | |опублікувати його | |Річне звітування| | | |на веб-сторінці | |про важливі | | | |Укравтодору та | |консультації як | | | |почати | |частина річного | | | |реалізовувати із | |звіту з | | | |заінтересованими | |екологічних та | | | |сторонами | |соціальних | | | | | |питань | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |b.3|Розробити й |кв. 4, 2010 |Процедуру |Укравтодор | | |підтримувати | |подання та | | | |Механізм подолання| |розгляду скарг | | | |та розгляду скарг | |розроблено та | | | |для внутрішніх і | |опубліковано на | | | |зовнішніх | |веб-сторінці | | | |заінтересованих | |Укравтодору. | | | |сторін. Звіт про | |Звіт про скарги | | | |скарги як частина | |включено до | | | |річного звіту з | |річного звіту з | | | |екологічних та | |екологічних та | | | |соціальних питань | |соціальних | | | | | |питань | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |b.4|Опублікувати в | 2010 |Інформацію |Укравтодор | | |засобах масової | |опубліковано | | | |інформації | | | | | |висновок державної| | | | | |екологічної | | | | | |експертизи | | | | | |відповідно до | | | | | |вимог українського| | | | | |законодавства, | | | | | |коли процес | | | | | |отримання дозволу | | | | | |на Проект буде | | | | | |завершено | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| | C |Екологічне та | | | | | |соціальне | | | | | |управління на | | | | | |стадіях | | | | | |проектування та | | | | | |планування | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |c.1|Установити |Проект: |Усі річки |Укравтодор | | |дренажні системи |кв. 4, 2010.|захищено | | | |для зливових вод, |Виконання: |відповідними | | | |системи очищення |через |системами. | | | |для твердих частин|спорудження |Схвалення | | | |і вуглеводню | |відповідними | | | |(наприклад, | |органами | | | |відсаджувальні | | | | | |баки й засоби | | | | | |відсічки нафти) у | | | | | |місцях, де дорога | | | | | |перетинає водні | | | | | |потоки: | | | | | |Автомобільна | | | | | |дорога M06: | | | | | |Ірпінь - приблизно| | | | | |км 21+000 | | | | | |Буча - приблизно | | | | | |км 35+000 | | | | | |Фоска - приблизно | | | | | |км 50+000 | | | | | |Здвиж - приблизно | | | | | |км 57+000, | | | | | |Дубовець - | | | | | |приблизно | | | | | |км 88+000 | | | | | |Тетерів - | | | | | |приблизно | | | | | |км 102+000 | | | | | |Автомобільна | | | | | |дорога M07: | | | | | |Струмок біля | | | | | |Ворзеля - | | | | | |приблизно км 5+000| | | | | |Рокач - приблизно | | | | | |км 15+000 | | | | | |Здвиж - приблизно | | | | | |км 36+000 | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |c.2|Утримувати та |Проект: |Переходи |Укравтодор | | |вдосконалити |кв. 4, 2010.|зроблено | | | |переходи для |Виконання: | | | | |тварин під такими |через | | | | |мостами, |спорудження | | | | |наприклад, з | | | | | |використанням | | | | | |відвідної мережі: | | | | | |або спеціальних | | | | | |переходів для | | | | | |тварин: | | | | | |Автомобільна | | | | | |дорога M06: | | | | | |Ірпінь - приблизно| | | | | |км 21+000 | | | | | |Буча - приблизно | | | | | |км 35+000 | | | | | |Фоска - приблизно | | | | | |км 50+000 | | | | | |Здвиж - приблизно | | | | | |км 57+000 | | | | | |Дубовець - | | | | | |приблизно | | | | | |км 88+000 | | | | | |Тетерів - | | | | | |приблизно | | | | | |км 102+000 | | | | | |Автомобільна | | | | | |дорога M07: | | | | | |Струмок біля | | | | | |Ворзеля - | | | | | |приблизно км 5+000| | | | | |Рокач - приблизно | | | | | |км 15+000 | | | | | |Здвиж - приблизно | | | | | |км 36+000 | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |c.3|Ґрунтується на |кв. 2, 2011 |Завершення |Укравтодор | | |попередніх | |дослідження | | | |місцезнаходженнях | | | | | |шумозахисних | | | | | |екранів (див. | | | | | |додаток до цього | | | | | |плану екологічних | | | | | |та соціальних | | | | | |заходів) та | | | | | |проектуванні | | | | | |запропонованих | | | | | |екранів, запуск | | | | | |шумової моделі для| | | | | |очищення | | | | | |місцезнаходжень | | | | | |екранів та їхня | | | | | |ефективність у | | | | | |зменшенні шуму | | | | | |поблизу приміщень | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |c.4|У місцях, де |кв. 2, 2011 |Завершення |Укравтодор | | |необхідне | |проведення | | | |встановлення | |консультацій | | | |акустичних | | | | | |екранів, | | | | | |проектування й | | | | | |ефективність цих | | | | | |екранів повинні | | | | | |бути представлені | | | | | |місцевому | | | | | |населенню та іншим| | | | | |заінтересованим | | | | | |сторонам | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |c.5|Ґрунтуючися на |кв. 2, 2011 |Погодження |Укравтодор | | |моделюванні шуму, | |стосовно | | | |визначити | |пом'якшувальних | | | |місцезнаходження, | |заходів | | | |де екрани були б | | | | | |ефективними | | | | | |(наприклад, верхні| | | | | |поверхи | | | | | |багатоповерхових | | | | | |будинків), та | | | | | |проконсультуватися| | | | | |з місцевими | | | | | |органами влади та | | | | | |населенням | | | | | |стосовно | | | | | |забезпечення | | | | | |альтернативними | | | | | |рішеннями | | | | | |(наприклад, | | | | | |подвійне скління) | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |c.6|Ґрунтуючися на |Через |Заходи зі |Укравтодор | | |результатах c.3, |спорудження |зменшення шуму | | | |c.4 та c.5, які | |вжито на початку| | | |викладено вище, | |проведення | | | |ужити погоджені | |операцій | | | |заходи для | | | | | |зменшення шуму | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |c.6|Підготувати план |кв. 2, 2011 |План подано та |Підрядник під | | |для спорудження | |виконаю |контролем | | |таборів, який | | |Укравтодору | | |показує, що табори| | | | | |розміщені, | | | | | |спроектовані на | | | | | |спрямовані на | | | | | |мінімізацію | | | | | |екологічних та | | | | | |соціальних | | | | | |впливів, та подати| | | | | |його до ЄБРР | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |c.7|Закінчити |Виявлення |Інформацію про |Укравтодор | | |визначення |незаконних |незаконні | | | |будівель, які |будівель до |будівлі подано | | | |розміщені в межах |кв. 4, 2010.|до ЄБРР вчасно. | | | |зон відчуження та |План |План переселення| | | |санітарного |консультацій|подано до ЄБРР | | | |захисту. Якщо це є|готовий до |вчасно, якщо це | | | |доцільним, |кв. 2, 2010 |є необхідним | | | |підготувати план | | | | | |переселення та | | | | | |компенсації | | | | | |відповідно до | | | | | |Вимоги ЄБРР 5 | | | | | |(PR5) | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| | D |Екологічне та | | | | | |соціальне | | | | | |управління під час| | | | | |спорудження | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |d.1|Розробити |кв. 2, 2011 |Погодження плану|Підрядник під | | |споруджувальну | |утилізації |контролем | | |фазу плану | |відходів з |Укравтодору | | |утилізації | |компетентними | | | |відходів | |органами | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |d.2|Повідомити ЄБРР, |кв. 2, 2011 |Дозволи надано |Укравтодор | | |що всі екологічні | |ЄБРР | | | |та споруджувальні | | | | | |дозволи отримано | | | | | |до початку | | | | | |спорудження | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |d.3|Уникати та (або) |Процедури |Процедури |Підрядник під | | |мінімізувати |для |розроблено та |контролем | | |утворення пилу з |уникнення та|виконано. |Укравтодору | | |будь-якого |мінімізації |Контроль | | | |робочого місця, |пилу готові |діяльності | | | |розташованого |до кв. 2, |підрядника для | | | |біля |2011. |забезпечення | | | |місцезнаходження |Виконання |відповідності | | | |людей (див. |через |вимогам | | | |перелік, |спорудження | | | | |викладений | | | | | |нижче). Серед | | | | | |іншого, | | | | | |забезпечити | | | | | |вжиття таких | | | | | |заходів: | | | | | |- забезпечити | | | | | |чохлами транспорт,| | | | | |що доставляє | | | | | |матеріали; | | | | | |- забезпечити | | | | | |уловлювання пилу | | | | | |на відкритих | | | | | |ділянках | | | | | |дорожнього | | | | | |полотна, у місцях | | | | | |змішування | | | | | |асфальту. | | | | | |Перелік | | | | | |місцезнаходження | | | | | |людей: | | | | | |Автомобільна | | | | | |дорога M06 | | | | | |Мила, Мрія, | | | | | |Гурівщина, | | | | | |Любимівка, | | | | | |Березівка, | | | | | |Калинівка, | | | | | |Небилиця, | | | | | |Ставище, Кочерів, | | | | | |Коростишев, | | | | | |Великі Кошарища, | | | | | |Березина | | | | | |M07 | | | | | |Буча, Ворзель, | | | | | |Немішаєве, | | | | | |Микуличі, | | | | | |Бородянка, Волиця | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |d.4|Провести |Через |Звіти про |Підрядник під | | |інформаційні |спорудження |проведення |контролем | | |кампанії, | |кампаній, |Укравтодору | | |зосереджуючи | |чисельність | | | |увагу на школах та| |загиблих або | | | |дітях у сусідніх | |поранених людей | | | |поселеннях, та | |(дітей) | | | |уникати втручання | | | | | |третіх сторін (у | | | | | |тому числі дітей) | | | | | |на робочі місця | | | | | |шляхом | | | | | |загородження | | | | | |небезпечних місць | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |d.6|Розробити й |План до |План |Підрядник під | | |запровадити |кв. 2, 2011.|підготовлено й |контролем | | |споруджувальну |Виконання |передано, |Укравтодору | | |фазу плану |через |консультації | | | |організації |спорудження |стосовно плану з| | | |дорожнього руху | |місцевими | | | |для включення | |органами влади | | | |доступу й | | | | | |відводів. | | | | | |Проконсультуватися| | | | | |з місцевими | | | | | |заінтересованими | | | | | |сторонами | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |d.7|Обмежити робочі |Через |Перевірка |Підрядник під | | |години з 06:00 до |спорудження |будівельних |контролем | | |22:00 поруч з | |майданчиків |Укравтодору | | |населеними | | | | | |пунктами: | | | | | |M06 | | | | | |Мила, Мрія, | | | | | |Гурівщина, | | | | | |Любимівка, | | | | | |Березівка, | | | | | |Калинівка, | | | | | |Небилиця, | | | | | |Ставище, Кочерів, | | | | | |Коростишев, | | | | | |Великі Кошарища, | | | | | |Березина | | | | | |M07 | | | | | |Буча, Ворзель, | | | | | |Немішаєве, | | | | | |Микуличі, | | | | | |Бородянка, Волиця | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| | E |Екологічне та | | | | | |соціальне | | | | | |управління під час| | | | | |експлуатації та | | | | | |обслуговування | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |e.1|Перевіряти й |Щорічно |Забезпечено |Укравтодор | | |підтримувати |протягом |проведення | | | |системи збору та |експлуатації|аналізів, які | | | |очищення води на | |показують | | | |періодичній | |відсутність | | | |основі. | |впливів | | | |Перевіряти | | | | | |ефективність | | | | | |систем збору та | | | | | |очищення води: | | | | | |перевіряти | | | | | |відсутність впливу| | | | | |на водоприймачі в | | | | | |дощові періоди за | | | | | |допомогою хімічних| | | | | |і фізичних тестів | | | | | |стічних вод та | | | | | |водоприймачів. У | | | | | |разі виявлення | | | | | |впливів розробляти| | | | | |виправні заходи, | | | | | |які є | | | | | |виправданими | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |e.2|Перевірка |Кожні три |Забезпечено |Укравтодор | | |ефективності |роки |вимірювання | | | |заходів захисну |протягом |шуму, що | | | |від шуму: |експлуатації|показує, що | | | |перевірити, що | |показники в | | | |рівні шуму | |межах | | | |знаходяться в | |установлених | | | |межах, | |законодавством | | | |установлених | |України | | | |законодавством | | | | | |України | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |e.3|Захист від дощу |Протягом |Усі реагенти |Укравтодор | | |реагентів проти |експлуатації|проти обмерзання| | | |обмерзання для | |вкрито або іншим| | | |уникнення | |чином захищено | | | |просочування | | | | | |забруднених стоків| | | | | |із складських | | | | | |приміщень | | | | |---+------------------+------------+----------------+----------------| |e.4|Мінімізувати |Протягом |Перевірка |Укравтодор | | |використання |експлуатації|величин, що | | | |реагентів проти | |використовуються| | | |обмерзання та | |на квадратний | | | |контролювати вплив| |метр мощеної | | | |на водоприймачі | |дороги | | -----------------------------------------------------------------------


Публікації документа

Скачать Проектна угода (Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Київ (пан'європейські коридори)) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Європейським банком реконструкції та розвитку 26 листопада 2010 року Офіційний переклад

Завантажити Проектна угода (Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Київ (пан'європейські коридори)) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Європейським банком реконструкції та розвитку " 26 листопада 2010 року" Офіційний переклад

Завантажити Проектна угода (Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Київ (пан'європейські коридори)) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Європейським банком реконструкції та розвитку " 26 листопада 2010 року" Офіційний переклад не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!