<<
>>

Стаття 2

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Ця Директива застосовується до всіх інвестиційних фірм. Тільки пункт 4 цієї статті, а також статті 8 (2), 10, 11, 12, перший пункт, 14 (3) та (4), 15, 19 та 20, однак, застосовуються до кредитних установ, ліцензія яких, відповідно до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ), охоплює одну або більше інвестиційні послуги, перелічені у Частині A Додатка до цієї Директиви.

2.

Ця Директива не застосовується до:

(a) страхових компаній, як визначено в статті 1 Директиви 73/239/ЄЕС (10) ( 994_281 ) або статті 1 Директиви 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) (11) або компаній, що здійснюють діяльність з перестрахування та ретроцесії, про які йдеться у Директиві 64/225/ЄЕС ( 994_199 )(12);

___________________ (10) OJ No L 228, 16. 8. 1973, p. 3. Директива з останніми змінами, внесеними Директивою 90/619/ЄЕС ( 994_185 ) (OJ No L 330, 29. 11. 1990, p. 50).

(11) OJ No L 63, 13. 3. 1979, p. 1. Директива з останніми змінами, внесеними Директивою 90/618/ЄЕС (OJ No L 330, 29. 11. 1990, p. 44).

(12) OJ No 56, 4. 4. 1964, p. 878/64.

(b) фірм, які надають інвестиційні послуги виключно для своїх материнських компаній, їхніх дочірніх компаній або для інших дочірніх компаній своїх материнських компаній;

(c) осіб, що надають інвестиційну послугу, якщо така послуга надається як додаткова під час здійснення професійної діяльності, і така діяльність регулюється законодавчими та регулятивними положеннями або професійним етичним кодексом, які регулюють професію, яка не виключає надання такої послуги;

(d) фірм, які надають інвестиційні послуги, що складаються виключно з управління схемами участі працівників;

(e) фірм, які надають інвестиційні послуги, що складаються як з надання послуг, про які йдеться у (b), так і тих, про які йдеться у (d);

(f) центральних банків держав-членів та інших національних установ, які виконують подібні функції, а також інших державних органів, відповідальних за або таких, що мають вплив на управління державним боргом;

(g) фірм,

- які не можуть володіти фондами або цінними паперами клієнтів, та які з цієї причини не можуть будь-коли вступати у дебіторські стосунки зі своїми клієнтами, а також

- які не можуть надавати будь-які інвестиційної послуги, крім отримання та передачі доручень щодо цінних паперів, що підлягають обігу, та сертифікатів колективних інвестиційних компаній, а також

- які в ході надання такої послуги можуть передавати доручення;

(i) інвестиційним фірмам, які мають на це ліцензію відповідно до цієї Директиви;

(ii) кредитним установам, які мають на це ліцензію відповідно до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 );

(iii) структурним підрозділам інвестиційних фірм або кредитних установ, які отримали ліцензію у третій країні, та які регулюються та відповідають відповідним правилам, що вважаються компетентними органами як такі, що по меншій мірі такі суворі, як і ті, що встановлені у цій Директиві, у Директиві 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) чи у Директиві 93/6/ЄЕС ( 994_480 );

(iv) колективних інвестиційних компаній, які отримали ліцензію, відповідно до законодавства держави-члена, на продаж сертифікатів населенню та керівникам таких компаній;

(v) інвестиційних компаній з основним капіталом, як визначено в статті 15 (4) Директиви 77/91/ЄЕС (13), цінні папери яких внесені до реєстру, або якими торгують на організованому ринку в одній з держав-членів;

- діяльність яких регулюється на національному рівні правилами або етичним кодексом;

___________________ (13) OJ No L 26, 30. 1.

1977, p. 1. Директива з останніми змінами, внесеними Актом про приєднання Іспанії та Португалії.

(h) колективних інвестиційних компаній, незалежно від того, чи координуються вони на рівні Співтовариства чи ні, а також до депозитаріїв та керівників таких компаній;

(i) осіб, головною діяльністю яких є торгівля товарами між собою або з виробниками чи професійними користувачами таких товарів, і які надають інвестиційні послуги лише для таких виробників та професійних користувачів в обсягах, необхідних для їх основної діяльності;

(j) фірм, які надають інвестиційні послуги, які полягають виключно в здійсненні діяльності за свій рахунок на фінансово-ф'ючерсних чи опціонних ринках або тих, які здійснюють операції за рахунок інших членів цих ринків, або встановлюють для них ціни, та діяльність яких гарантовано кліринговими членами тих самих ринків. Відповідальність за забезпечення виконання контрактів, укладених такими фірмами, мають нести клірингові члени тих самих ринків;

(k) асоціацій, створених Датськими пенсійними фондами з єдиною метою керування активами пенсійних фондів, які є членами тих асоціацій;

(l) "agenti di cambio", діяльність та функції яких керуються Італійським Королівським Декретом N 222 від 7 березня 1925 року та подальшими положеннями, що доповнюють їх, та які мають ліцензію на здійснення своєї діяльності відповідно до статті 19 Італійського Закону N 1 від 2 січня 1991 року.

3. Не пізніше 31 грудня 1998 року та з однаковими інтервалами після цієї дати, Комісія звітує про застосування пункту 2 у зв'язку з Частиною А Додатка та коли це доречно пропонує зміни і доповнення до визначення винятків та послуг, що охоплюються, у світлі дії цієї Директиви.

4. Права, що надаються цією Директивою, не поширюються на надання послуг в якості партнера держави, центрального банку або інших національних органів держави-члена, які виконують подібні функції, здійснюючи монетарну політику, політику валютного курсу, та політику керування державним боргом та резервом відповідної держави-члена.

Частина II

Умови щодо започаткування діяльності

<< | >>
Законодавчий акт: Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 2