<<
>>

Стаття 2

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Визначення

Для цілей цієї Директиви:

1. кредитні установи означають всі установи, що відповідають визначенню в першому підпункті Статті 1 Першої Директиви Ради (77/780/ЄЕС) від 12 грудня 1977 року про координацію законів, постанов і адміністративних положень, що стосуються започаткування і ведення діяльності кредитних установ ( 994_297 ) (10), які підлягають вимогам, встановленим Директивою 89/647/ЄЕС ( 994_354 );

_______________ (10) Офіційний журнал, N L322, 17.12.77, с.

30. Директива з останніми змінами за Директивою 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) (Офіційний журнал, N L386, 30.12.89, с. 1).

2. інвестиційні фірми означають всі установи, які відповідають визначенню в пункті 2 Статті 1 Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ), які підлягають вимогам, встановленим тією ж Директивою, виключаючи:

- кредитні установи,

- місцеві фірми згідно з визначенням параграфа 20 цієї Директиви,

- фірми, які тільки отримують та передають замовлення від інвесторів, не маючи в своєму розпорядженні грошей або цінних паперів, що належать їхнім клієнтам, і які з цієї причини не можуть у будь-який час опинитися в дебеті щодо своїх клієнтів;

3. установи означають кредитні установи і інвестиційні фірми;

4. визнані інвестиційні фірми третіх країн означають фірми, які, якщо вони засновані в межах Співтовариства, охоплюються визначенням інвестиційної фірми в 2, які отримали дозвіл у третій країні та які підлягають і відповідають фінансовим правилам, які вважаються компетентними органами принаймні такими ж суворими, як встановлені в цій Директиві;

5.

фінансові зобов'язання означають зобов'язання, перелічені в Розділі B Додатка до Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 );

6. портфель цінних паперів установи складають:

(a) її пропрієтарні позиції в фінансових зобов'язаннях, товарах і похідних товарів, які тримаються для перепродажу та/або прийняті установою з наміром отримання прибутку у короткий термін від фактичної та/або очікуваної різниці між їх купівельною і продажною цінами або інших варіацій ціни або відсоткової ставки та позиції в фінансових зобов'язаннях, що випливають з узгоджених основних брокерських операцій, або позиції, прийняті з метою покриття інших елементів портфеля цінних паперів;

(підпункт (a) пункту 6 статті 2 із змінами, внесеними згідно з Директивою 98/31/ЄС)

(b) виплати, належні за непогашеними операціями, безплатною доставкою і похідними позабіржовими зобов'язаннями, про які йдеться в параграфах 1, 2, 3 та 5 Додатка II, виплати, належні за угодами про повторну купівлю і передачу в позику цінних паперів, які грунтуються на цінних паперах або товарах, включених до портфеля цінних паперів, як визначено в (a), про що згадується в параграфі 4 Додатка II, ті виплати, які належні за зворотними угодами про повторну купівлю і операціями з отримання в позику цінних паперів і товарів, описаними в тому ж параграфі, за умови що це затверджено компетентними органами, які відповідають або умовам (i), (ii), (iii) та (v), або умовам (iv) та (v), викладеним нижче:

(підпункт (b) пункту 6 статті 2 із змінами, внесеними згідно з Директивою 98/31/ЄС)

(i) виплати котируються щоденно за ринком згідно з процедурами, встановленими в Додатку II;

(підпункт (i) пункту 6 статті 2 із змінами, внесеними згідно з Директивою 98/31/ЄС)

(ii) до забезпечення робиться поправка для урахування матеріальних змін у вартості цінних паперів або товарів, що включені в угоду або операції, про які йдеться, згідно з правилом, прийнятним для компетентних органів;

(підпункт (ii) пункту 6 статті 2 із змінами, внесеними згідно з Директивою 98/31/ЄС)

(iii) угода або операція передбачає, що вимоги установи автоматично і негайно компенсуються стосовно вимог другої сторони в разі невиконання обов'язків останньою;

Окремі позиції включаються в портфель цінних паперів або виключаються з нього згідно з об'єктивними процедурами, що включають, коли це доцільно, бухгалтерські норми в відповідній установі, при цьому такі процедури та їх послідовна імплементація підлягають перевірці компетентними органами;

7.

материнське підприємство, дочірнє підприємство і фінансова установа визначаються в відповідності до Статті 1 Директиви 92/30/ЄЕС ( 994_435 );

8. фінансова холдингова компанія означає фінансову установу, дочірні підприємства якої є виключно або переважно кредитними установами, принаймні одна з яких є кредитною установою або інвестиційною фірмою;

9. оцінки ризику означають ступені ризику неплатежу за позикою, що застосовуються до відповідних сторін за Директивою 89/64/ЄЕС. Проте для активів, які становлять вимоги і інші виплати інвестиційних фірм або визнаних інвестиційних фірм третьої країни та виплати, які мають здійснити визнані розрахункові палати та біржі, призначається така сама оцінка, як призначена там, де відповідною стороною є кредитна установа;

10. Пункт 10 статті 2 вилучено

(згідно з Директивою 98/33/ЄС)

11. регульований ринок означає ринок, який відповідає визначенню, наданому в Статті 1 Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 );

12. кваліфікаційні позиції означають зобов'язання за терміновими угодами при грі на підвищення і пониження в активах, про які йдеться в Статті 6 (1) (b) Директиви 89/647/ЄЕС ( 994_354 ) і в боргових зобов'язаннях, випущених інвестиційними фірмами або визнаними інвестиційними фірмами третьої країни. Вони також означають зобов'язання за терміновими угодами при грі на підвищення і пониження в боргових зобов'язаннях, за умови що такі зобов'язання відповідають таким умовам: такі зобов'язання повинні, по-перше, бути занесені в список на принаймні одному регульованому ринку в Державі-члені або на біржі в третій країні, за умови що та біржа визнана компетентними органами відповідної Держави-члена, і, по-друге, бути визнані відповідною установою як достатньо ліквідні і з точки зору платоспроможності емітента підлягати ступеню ризику несплати, порівнянному або нижчому за той, який мають активи, згадані в Статті 6 (1) (b) Директиви 89/647/ЄЕС; спосіб, у який оцінюються зобов'язання, підлягає перевірці компетентними органами, які відкидають рішення установи, якщо вважають, що відповідні зобов'язання підлягають вищому ступеню ризику несплати, аби бути кваліфікаційними позиціями.

Незважаючи на вищевикладене і в залежності від подальшої координації залишається на розсуд компетентних органів визнання кваліфікаційними позиціями зобов'язань, які є достатньо ліквідними і які через платоспроможність емітента підлягають ступеню ризику несплати, який є порівнянним або нижчим, ніж рівень активів, про які йдеться в Статті 6 (1) (b) Директиви 89/647/ЄЕС ( 994_354 ). Ризик несплати, пов'язаний з такими зобов'язаннями, повинен бути оцінений на такому рівні принаймні двома агентствами оцінки кредитоспроможності, визнаними компетентними органами, або тільки одним таким агентством, якщо вони не оцінені нижче такого рівня будь-яким іншим агентством оцінки кредитоспроможності, визнаним компетентними органами.

Проте компетентні органи можуть відкидати умову, встановлену в попередньому реченні, якщо вони вважають її недоцільною в світлі, наприклад, характеристик ринку, емітента, випуску або деякої комбінації тих характеристик.

Крім того, компетентні органи вимагатимуть від установ застосування максимальної оцінки, наведеної в таблиці 1 у параграфі 14 Додатка I, до зобов'язань, які виявляють особливий ризик через недостатню платоспроможність емітента або ліквідності.

Компетентні органи кожної Держави-члена регулярно надають Раді і Комісії інформацію стосовно методів, використаних для оцінки кваліфікаційних статей, зокрема, методів, використаних для оцінки ступеня ліквідності випуску та платоспроможності емітента.

13.

зобов'язання центрального уряду означають зобов'язання за терміновими угодами при грі на підвищення і пониження в активах, про які йдеться в Статті 6 (1) Директиви 89/647/ЄЕС ( 994_354 ), і ті, яким призначено оцінку 0% у Статті 7 тієї ж Директиви.

14. конвертований цінний папір означає цінний папір, який, за бажання власника, може бути обмінений на інший цінний папір, як правило, акцію емітента;

15. "варрант" означає цінний папір, який надає власнику право придбати забезпечення за встановленою ціною до або в день закінчення строку дії варранта. Вони можуть бути оплачені видачею цінних паперів самих або їх еквіваленту готівкою;

(пункт 15 статті 2 із змінами, внесеними згідно з Директивою 98/31/ЄС)

16. "фондове фінансування" означає позиції, коли реальний запас продається завчасно, а вартість фінансування замкнено до дати продажу на термін;

(пункт 16 статті 2 із змінами, внесеними згідно з Директивою 98/31/ЄС)

17. "угода про повторну купівлю" і "угода про зворотну повторну купівлю" означають будь-яку угоду, в якій установа або її партнер передає цінні папери або товари або гарантовані права, що стосуються права власності на цінні папери або товари, якщо та гарантія випускається визнаною біржею, яка володіє правами на цінні папери або товари, а угода не дозволяє установі переказувати або заставляти конкретний цінний папір або товар більше, ніж одному партнеру за один раз, під зобов'язання повторної купівлі їх (або замінних цінних паперів, або товарів з такими ж характеристиками) за визначеною ціною у дату в майбутньому, визначену або таку, яка має бути визначена, особою, яка перепоступається правами (індосантом), при цьому для установи, яка продає цінні папери або товари, укладається угода про повторну купівлю, а для установи, яка купує їх, угода про зворотну повторну купівлю;

(пункт 17 статті 2 із змінами, внесеними згідно з Директивою 98/31/ЄС)

Зворотною угодою про повторну купівлю вважається міжпрофесійна операція, за якої партнер підлягає фінансовій координації на рівні Співтовариства або є кредитною установою Зони A згідно з визначенням Директиви 89/647/ЄЕС ( 994_354 ) або є визнаною інвестиційною фірмою третьої країни, або, коли угода укладається з визнаною розрахунковою палатою або біржею.

18. "передача в позику цінних паперів або товарів" і "отримання в позику цінних паперів або товарів" означають будь-яку операцію, в якій установа або її партнер передає цінні папери або товари за відповідне забезпечення, яке підлягає зобов'язанню, що той, хто отримає позику, поверне еквівалентні цінні папери або товари в певну дату в майбутньому або, коли цього вимагатиме той, хто передав їх, при цьому така операція є передачею в позику цінних паперів або товарів для установи, яка передає цінні папери або товари, і отриманням в позику цінних паперів або товарів для установи, якій вони передаються.

(пункт 18 статті 2 із змінами, внесеними згідно з Директивою 98/31/ЄС)

Отриманням у позику цінних паперів або товарів вважається міжпрофесійною операцією, якщо партнер підлягає фінансовій координації на рівні Співтовариства або є кредитною установою Зони A згідно з визначенням Директиви 89/647/ЄЕС ( 994_354 ) або є визнаною інвестиційною фірмою третьої країни або коли операція укладається з визнаною розрахунковою палатою або біржею;

19. кліринговий член означає члена біржі або розрахункової палати, який має пряме відношення за контрактом до центрального партнера (гаранта ринку); неклірингові члени повинні проводити свої операції через клірингового члена;

20. місцева фірма означає фірму, яка діє тільки за свій рахунок на біржі фінансових ф'ючерсів і опціонів або за рахунок інших членів тієї ж біржі або робить ціну для них та має гарантії клірингового члена тієї ж біржі. Відповідальність за забезпечення виконання контрактів, укладених такою фірмою, повинен брати на себе кліринговий член тієї ж біржі, і такі контракти повинні враховуватись в обчисленні необхідного загального капіталу клірингового члена, оскільки позиції місцевої фірми повністю відокремлені від позицій клірингового члена.

21. дельта означає очікувану зміну в опціонній ціні як пропорція малої зміни в ціні зобов'язання, на якому грунтується опціон;

22. Для цілей параграфа 4 Додатка I зобов'язання за терміновими угодами при грі на підвищення означає зобов'язання, у якому установа встановила відсоткову ставку, яку вона отримає в певний час у майбутньому, а зобов'язання за терміновими угодами при грі на пониження означає зобов'язання, у якому вона встановила відсоткову ставку, яку вона виплатить у певний час у майбутньому;

23. власні фонди означають власні фонди згідно з визначенням Директиви 89/299/ЄЕС ( 994_450 ). Це визначення, однак, може бути змінене за обставин, описаних у Додатку V;

24. початковий капітал означає пункти 1 та 2 Статті 2 (1) Директиви 89/299/ЄЕС ( 994_450 );

25. вихідні власні фонди означають суму пунктів 1, 2 та 4 мінус сума пунктів 9, 10 та 11 Статті 2 (1) Директиви 89/299/ЄЕС ( 994_450 );

26. капітал означає власні фонди;

27. змінена тривалість обчислюється на підставі формул, встановлених у параграфі 26 Додатка I.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 2