>>

(До Розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею"Глава 6. Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля)

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

РІШЕННЯ

ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/1984 від 3 листопада 2015 року щодо обставин, форматів та процедур нотифікації відповідно до статті 9(5) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку

(оприлюднено під номером C(2015) 7369)

(Текст стосується ЄЕП)

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ,

Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу,

Беручи до уваги Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС (-1), зокрема його статтю 9(5),

Оскільки:

(1) Нотифікація схем електронної ідентифікації державами-членами є необхідною умовою взаємного визнання засобів електронної ідентифікації.

(2) Співпраця у сфері інтероперабельності та безпеки схем електронної ідентифікації вимагає спрощених процедур.

Оскільки співпраця між державами-членами, що передбачена у статті 12(6) Регламенту (ЄС) № 910/2014 і детально регулюється Імплементаційним рішенням Комісії (ЄС) 2015/296 (-2), вже вимагає застосування англійської мови, таке саме рішення для цілей нотифікації схем електронної ідентифікації повинно забезпечити інтероперабельність і безпеку схем. Проте переклад уже наявної документації не повинен призводити до невиправданого навантаження.

__________(-1)ОВ L 257, 28.08.2014, с. 73. (-2) Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2015/296 від 24 лютого 2015 року про процедурний порядок співпраці між державами-членами у сфері електронної ідентифікації відповідно до статті 12(7) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку (ОВ L 53, 25.02.2015, с. 14).

(3) До схем можуть бути залучені декілька сторін, які випускають засоби електронної ідентифікації, та/або декілька рівнів надійності.

З метою забезпечення ясності та правової визначеності необхідно, щоб нотифікація таких схем була єдиним процесом з окремими формами нотифікації для кожної із сторін, яка випускає засоби електронної ідентифікації, та/або для кожного рівня надійності.

(4) Процеси організації схем електронної ідентифікації різняться між собою в державах-членах, залучаючи суб'єктів державного та приватного секторів. Хоча метою форми нотифікації повинно бути надання якомога точнішої інформації, крім іншого, щодо різних органів або суб'єктів, які залучено до процесу електронної ідентифікації, вона не повинна охоплювати перелік, наприклад, усіх місцевих муніципалітетів, якщо такі залучено. У такому випадку у відповідному полі форми нотифікації необхідно зазначати рівень залученого органу або суб'єкту.

(5) Надання опису схеми електронної ідентифікації перед здійсненням нотифікації іншій державі-члену, як зазначено у статті 7(g) Регламенту (ЄС) № 910/2014, є необхідною умовою для взаємного визнання засобів електронної ідентифікації. Необхідно використовувати форму нотифікації, визначену в цьому імплементаційному акті, в контексті надання опису схеми для інших держав-членів для того, щоб уможливити експертну оцінку, зазначену в статті 10(2) Імплементаційного рішення (ЄС) 2015/296.

(6) Термін для опублікування Комісією нотифікації, як передбачено в статті 9(3) Регламенту (ЄС) № 910/2014, необхідно відраховувати з дня, коли подано повністю заповнену форму. Форму нотифікації не можна вважати повністю заповненою, якщо Комісії потрібно подати запит на додаткову інформацію або пояснення.

(7) 3 метою забезпечення однакового використання форми нотифікації Комісії доречно надати державам-членам настанови, зокрема щодо того, чи зміни до форми нотифікації можуть призвести до повторного здійснення нотифікації.

(8) Інструменти, передбачені цим Рішенням, відповідають висновку Комітету, зазначеного у статті 48 Регламенту (ЄС) № 910/2014,

УХВАЛИЛА ЦЕ РІШЕННЯ:

| >>
Законодавчий акт: ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/1984 від 3 листопада 2015 року щодо обставин, форматів та процедур нотифікації відповідно до статті 9(5) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку. Європейський Союз. 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

(До Розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею"Глава 6. Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля)