<<
>>

Стаття 17

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Відокремлення звітності

1. Держави-члени вживають всіх необхідних заходів для забезпечення ведення газовими підприємствами обліку у відповідності із пунктами 2 - 5 даної Статті.

Якщо підприємства отримують вигоди від порушення даного положення відповідно до Статті 28(2) та (4), вони принаймні повинні вести внутрішню звітність відповідно до цієї Статті.

2. Газові підприємства, незалежно від їх системи власності або юридичної форми, складають, подають для проведення аудиту та публікують свої річні звіти відповідно до положень національного законодавства, стосовно щорічних звітів товариств з обмеженою відповідальністю, прийнятих згідно з Четвертою Директивою Ради від 25 липня 1978 року ( 994_908 ) на основі Статті 44(2) (g) (*) Угоди ( 994_017 ) стосовно щорічних звітів певних типів компаній. Підприємства, яких чинне законодавство не зобов'язує публікувати свої річні звіти, тримають примірник річного звіту в правлінні компанії для можливості надання на ознайомлення всім бажаючим.

_______________ (*) Заголовок Директиви 78/660/ЄЕС був змінений, щоб врахувати зміну нумерації Статей Угоди про заснування Європейського Співтовариства ( 994_017 ) відповідно до Статті 12 Амстердамської Угоди; оригінальне посилання було на Статтю 54(3)(g).

3. Газові підприємства ведуть свою внутрішню фінансову звітність окремо для кожного виду діяльності з транспортування, розподілу, ЗПГ та зберігання газу так само, як це вимагалось би від них, якби згадані види діяльності здійснювалися би окремими підприємствами, з метою запобігання дискримінації, підтримки підприємства, що не дає прибутку, за рахунок інших прибуткових підприємств, та спотворення конкурентної боротьби. Вони також ведуть звітність, яка може бути консолідованою, для видів діяльності, що не пов'язані із транспортуванням, розподілом, ЗПГ та зберіганням газу.

До 1 липня 2007 р. вони ведуть окрему звітність для діяльності з постачання газу кваліфікованим споживачам та для діяльності з постачання газу некваліфікованим споживачам. Доходи від права власності на газотранспортну/газорозподільчу мережу зазначаються у звітності. Де це доцільно, вони ведуть консолідовану звітність для видів діяльності, що не пов'язані з газом. Пакет документів внутрішньої звітності включає балансовий звіт та звіт про доходи та видатки для кожного виду діяльності.

4. Аудит, про який йде мова у пункті 2, зокрема, засвідчує, що зобов'язання не допускати дискримінації та підтримки підприємства, що не дає прибутку, за рахунок прибуткових, згадані у пункті 3, виконується.

5. Підприємства зазначають у своїх внутрішніх документах фінансової звітності облікові принципи, що застосовувалися для розподілу активів та пасивів, видатків та доходів, а також амортизаційних відрахувань, з урахуванням вимог національних правил ведення бухгалтерського обліку, якими вони керуються при підготовці окремої звітності, про яку йшлося у пункті 3. Ці внутрішні принципи можуть бути змінені тільки у виняткових випадках. Подібні зміни повинні бути відкритими та належно обгрунтованими.

6. В примітках до документів щорічної звітності вказуються будь-які операції на певну суму, що здійснюється з дочірніми підприємствами.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву 98/30/ЄС " Брюссель, 26 червня 2003 року"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,. Європейський Союз. 2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 17