Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

"МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії". 2016

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

- підвищення рівня прозорості та ефективності функціонування енергетичних ринків України та боротьби з корупцією; та

- створення сприятливого інвестиційного клімату з метою підвищення привабливості її енергетичного сектора для інвесторів.

Сторони повинні співпрацювати, насамперед, задля адаптації законодавства України до вимог та норм чинного права ЄС, а також до стандартів щодо розроблення, планування та експлуатації електричних та газових мереж у рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Беручи до уваги рішення Уряду України про повну інтеграцію української електроенергетичної системи в європейський енергетичний ринок, Сторони мають намір працювати з метою забезпечення синхронного функціонування Об'єднаної енергетичної системи України та енергосистеми країн Центральної Європи у довгостроковій перспективі та удосконалення асинхронного режиму роботи енергосистем у короткостроковій перспективі, у разі потреби.

Рівні умови з точки зору еквівалентних базових правил щодо доступу до ринків, інфраструктури і відкритості ринку, а також екологічних стандартів і стандартів безпеки, приведених до європейського законодавства, будуть сприяти розвитку торгівлі електроенергією між сторонами.

Сторони наголошують на тому, що для функціонування внутрішнього енергетичного ринку вкрай необхідно мати повністю незалежні та компетентні регуляторні органи.

Сторони зобов'язуються зміцнити адміністративну спроможність та ефективність відповідних органів.

Сторони поставлять собі за мету забезпечити розвиток діючої або у разі необхідності нової нафтової інфраструктури, що призведе до ефективнішої її інтеграції у європейську мережу нафтопроводів.

З метою створення конкурентоспроможного та ліквідного ринку природного газу Сторони мають намір продовжувати конструктивну співпрацю і вживати необхідних заходів для забезпечення підписання Оператором газотранспортної системи України Угоди про сполучення з операторами газотранспортних систем сусідніх держав - членів ЄС відповідно до нормативно-правових актів ЄС.

Сторони мають намір співпрацювати з метою захисту прав споживачів електроенергії та природного газу, а також розширення можливостей для споживачів, у тому числі щодо боротьби з нечесною діловою практикою.

Зокрема Сторони вбачають можливість співпраці між Україною та Європейським Союзом у пошуку способів:

- забезпечення вільного вибору постачальника електричної енергії та природного газу для всіх споживачів;

- здійснення всього обліку електроенергії, природного газу та тепла в економічно ефективний спосіб;

- дотримання найвищих стандартів надання інформації споживачам, оброблення скарг та врегулювання суперечок, що виникають на ринках електроенергії та природного газу;

- забезпечення високої якості та безпеки постачання електричної енергії та природного газу; та

- захисту уразливих категорій споживачів.

4. Підвищення енергоефективності

Сторони мають намір надавати одна одній підтримку у розробленні політик у сфері енергоефективності з метою підвищення енергоефективності в усіх галузях споживання енергії, її перетворення, передачі та розподілу в цілях зменшення питомого енергоспоживання в Україні.

У зв'язку з цим Сторони планують розглянути можливість обміну належними практиками впровадження заходів з підвищення енергоефективності у сфері виробництва, передачі та розподілу електричної енергії, а також кінцевого споживання, включаючи практику комплексного обліку та прозору процедуру розрахунку оплати для всіх споживачів житлового сектора, адміністративних та промислових будівель.

Сторони відзначають, що ефективне впровадження систем енергетичного аудиту, управління енергоспоживанням або системи екологічного менеджменту відповідно до міжнародних стандартів (EN/ISO) є необхідною умовою підвищення енергоефективності і висловлюють згоду співпрацювати у питанні впровадження зазначених систем у приватному та державному секторах України.

Сторони повинні докласти зусиль для створення фонду на підтримку заходів з підвищення енергоефективності будівель України.

Сторони також планують співпрацювати у таких питаннях:

- підвищення енергоефективності споживання за рахунок використання енергоефективних продуктів (повна імплементація правових норм ЄС з енергетичного маркування та екодизайну);

- підвищення ефективності передачі та розподілу природного газу, електричної енергії і тепла;

- забезпечення повноцінного використання можливостей, передбачених інвестиціями в енергоефективність, наданими у рамках програм за підтримки ЄС, наприклад, програм, що фінансуються Фондом Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології (Е5Р Fund) та інших проектів, що фінансуються Інвестиційним фондом сусідства (NIF).

Сторони повинні підтримувати діяльність, спрямовану на зміцнення спроможності органів центральної та місцевої влади України до підвищення енергоефективності та розвиток експертного і кадрового потенціалу місцевого рівня у сфері енергоефективності.

5. Декарбонізація економіки

Визнаючи, що Україна має одну з найбільш вуглецевоємних економік у світі, а також той факт, що загальною метою є низьковуглецевий розвиток всіх секторів економіки, Сторони підтримують розроблення відповідних стратегій скорочення викидів парникових газів та обмін ними.

Беручи до уваги викладене вище, Сторони повинні:

- сприяти використанню та подальшому розвитку відновлювальних джерел енергії шляхом аналізу ступеня сприятливості регуляторних та економічних умов;

- здійснювати обмін найкращими практиками у сфері переходу на паливо з низьким рівнем викидів та альтернативні види палива з низьким рівнем викидів, у тому числі основаних на найкращих наявних технологіях;

- стимулювати відновлення та використання метану з діючих і закритих вугільних шахт;

- обмінюватись досвідом у сфері впровадження жорсткого моніторингу, звітності та верифікації викидів, виплат за викиди вуглецю в атмосферу та торгівлі квотами на викиди; та

- співпрацювати з метою забезпечення умов для широкого застосування низьковуглецевих технологій, наприклад, технологій уловлювання та зберігання або використання вуглецю, за умови їх безпечного використання та належного управління ризиками.

Сторони мають намір тісно співпрацювати з метою надання допомоги Україні у досягненні цільових показників у сфері скорочення викидів від теплових електростанцій згідно з відповідними зобов'язаннями, передбаченими Договором про заснування Енергетичного Співтовариства.

Енергоефективні та екологічно чисті транспортні засоби відіграють важливу роль у скороченні споживання енергії, викидів СO2 та викидів забруднюючих речовин.

Сторони домовились сприяти використанню екологічно чистих транспортних засобів та слідкувати за тим, щоб екологічні наслідки експлуатації транспортних засобів впродовж усього строку їх служби бралися до уваги у всіх випадках купівлі засобів автомобільного транспорту. Сторони домовились співпрацювати з питань обміну найкращими практиками у сфері популяризації екологічно чистого транспорту та оптимізації відповідної інфраструктури, у тому числі сприяння розробленню належної нормативно-правової бази.

Сторони мають намір тісно співпрацювати з метою надання Україні допомоги у популяризації ідеї використання енергії з відновлювальних джерел енергії згідно з відповідними зобов'язаннями, передбаченими Договором про заснування Енергетичного Співтовариства.

Беручи до уваги необхідність повноцінної імплементації положень Паризької угоди про зміну клімату, Сторони мають намір співпрацювати в усіх сферах, передбачених зазначеною угодою. Сторони визнають, що у рамках цієї співпраці особливу увагу слід приділити фінансуванню програм адаптації до наслідків зміни клімату та скорочення викидів парникових газів.

6. Дослідження та інновації

Сторони повинні співпрацювати з метою сприяння повноцінній участі України у заходах, передбачених програмою «Горизонт 2020», Програмою наукових досліджень і навчання Євратом (2014-2018), яка є компліментарною до програми «Горизонт 2020», Дослідницькою програмою науково-дослідного фонду вугілля і сталі (RFCS) та іншими програмами, пов'язаними з дослідженнями у галузі енергетики та застосуванням наукового підходу до регулювання цієї галузі. Сторони прагнуть зміцнити співпрацю за рахунок асоційованої участі України у програмі «Горизонт 2020». Зокрема Сторони повинні прагнути до співпраці у напрямку більш ефективного впровадження інновацій в енергетичному секторі, у галузі енергоефективних технологій та у сфері ядерної безпеки, а також у розробленні нових технологій використання відновлювальних джерел енергії. Перевага також буде віддаватись співпраці щодо пом'якшення наслідків зміни клімату.

Що стосується, зокрема, ядерних досліджень, асоційована участь України у Програмі наукових досліджень і навчання Євратом дозволить Сторонам зміцнити їхню нинішню тісну співпрацю і забезпечить умови для подальшої інтеграції дослідницьких програм та більш ефективного спільного використання ресурсів та інфраструктур. У рамках досліджень у галузі ділення атомного ядра - охоплені відповідними програмами сторін - можуть бути проаналізовані такі аспекти, як радіаційний захист, виведення з експлуатації ядерних об'єктів, управління відходами, безпека ядерних реакторів типу ВВЕР (WER) та приведення моделі діяльності України у цій галузі до найкращих європейських практик. Що стосується досліджень у галузі ядерного синтезу, співпраця з цього питання дозволить Україні ефективніше узгоджувати свою діяльність з Європейською дорожньою картою щодо термоядерної енергетики.

Сторони мають намір розвивати та зміцнювати співпрацю у сфері наукових досліджень і розробок та проводити регулярні діалоги (у тому числі на технічному рівні) з метою сприяння розвитку науки та підвищенню наукового потенціалу в цілях розв'язання регіональних та глобальних проблем в енергетичній галузі. Спільна діяльність у галузях, передбачених Статтею 4 Угоди про наукове та технологічне співробітництво, має здійснюватись згідно з положеннями цієї Угоди. Координування цієї діяльності в основному здійснюватиме Спільний комітет, створений відповідно до Угоди про наукове та технологічне співробітництво.

7. Імплементація та звітність

Сторони планують проводити регулярні зустрічі (принаймні раз на рік) на рівні міністрів (та, у разі необхідності, на інших рівнях) для обговорення ходу виконання цього Меморандуму та визначення пріоритетних напрямів роботи на основі річних робочих планів.

Для забезпечення безперешкодного виконання умов цього Меморандуму Сторони повинні призначити уповноважених представників на рівні експертів. Завданням зазначених представників має бути забезпечення безперебійного обміну інформацією, організація спільних нарад та складання річних робочих планів, а також підготовка звітів про хід імплементації цього Меморандуму.

У разі необхідності Сторони можуть спільно створювати робочі групи із щорічних пріоритетних питань.

Сторони повинні регулярно інформувати відповідний Підкомітет, передбачений Угодою про Асоціацію, про хід виконання умов цього Меморандуму. Слід приділяти належну увагу публічному висвітленню спільної діяльності, у тому числі інформуванню зацікавлених сторін про досягнуті результати та пріоритетні напрями співпраці, передбачені щорічними робочими планами.

У рамках виконання умов цього Меморандуму Сторони повинні тісно співпрацювати з органами Енергетичного Співтовариства з усіх питань, віднесених до сфери повноважень Енергетичного Співтовариства, та у відповідних випадках вживати заходів до того, щоб їхня діяльність була чітко скоординована з діяльністю інших донорів та партнерів, присутніх в Україні.

Сторони ставлять собі за мету сприяти тісній співпраці між регуляторами у галузі енергетики, операторами мереж та їхніми асоціаціями, що існують в Україні та ЄС, включаючи, серед іншого, Агентство з співробітництва регуляторів (ACER), Раду європейських енергетичних регуляторів (CEER), Європейську мережу системних операторів з передачі електроенергії (ENTSO-E) та Європейську мережу системних операторів постачання природного газу (ENTSO-G), а також між національними органами на двосторонній основі. Зокрема Сторони планують докласти спільних зусиль для того, щоб забезпечити національному регулятору у сфері енергетики України статус спостерігача, а також статус спостерігача з подальшим повноцінним членством системних операторів України постачання електричної енергії та природного газу в ENTSO-E та в ENTSO-G (відповідно).

Сторони наполегливо рекомендують розвивати в енергетичному секторі відповідну співпрацю учасників ринку, професійних об'єднань та членів громадянського суспільства.

Визнаючи важливість ролі громадянського суспільства в ефективному здійсненні структурних реформ в енергетичній галузі, Сторони планують надавати інституційну підтримку неурядовим організаціям (NGO) України з метою посилення їхньої ролі у здійсненні реформ в енергетичній галузі України.

8. Застосування положень меморандуму, строк дії, перегляд

Сторони погоджуються, що з моменту набуття чинності цього Меморандуму, втрачає чинність Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі, підписаний 1 грудня 2005 року.

Цей Меморандум не створює і не передбачає створення жодних юридичних зобов'язань жодної Сторони, які регулюються внутрішнім або міжнародним правом. Зокрема, жодне з положень цього Меморандуму не є зобов'язанням фінансового характеру будь-якої зі Сторін.

До того ж, цей Меморандум не передбачає жодного зобов'язання для будь-якої зі Сторін щодо надання преференційного режиму іншій Стороні у будь-якому питанні, передбаченому цим документом або в інший спосіб.

Сторони повинні вживати заходів для того, щоб будь-який обмін інформацією, передбачений цим Меморандумом, та всі види діяльності, що здійснюються згідно з цим Меморандумом, узгоджувались з відповідними політиками та процедурами у сфері розкриття інформації. Крім того, обидві Сторони мають право на оприлюднення цього Меморандуму.

Цей Меморандум укладений на строк 10 років. Наприкінці п'ятого року строку дії цього Меморандуму Сторони повинні провести нараду відповідного рівня, щоб вирішити, чи потребує цей Меморандум будь-якого перегляду, внесення поправок та/або доповнень. У разі визнання за доцільне, Сторони повинні переглянути Меморандум та/або внести необхідні зміни та/або доповнення до нього.

Сторони можуть переглядати цей Меморандум або продовжувати строк його дії, або будь-яка зі Сторін може припинити дію цього Меморандуму в будь-який час. У випадку припинення дії Меморандуму, відповідна Сторона повинна письмово повідомити про це іншу Сторону не пізніше ніж за 90 днів, відлік яких розпочинається з дати отримання такого повідомлення.

Цей Меморандум набирає чинності у перший день після його підписання обома Сторонами.

Учинено в м. Брюссель 24 листопада 2016 року у двох примірниках, кожен з яких викладений українською та англійською мовами.

За Україну

За Європейський Союзта Європейське Співтовариствоз атомної енергії

(підпис)

(підпис)

|
Законодавчий акт: "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії". Європейський Союз. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

"МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії". 2016