<<
>>

РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 87 "Про затвердження Положення про виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб засобами автоматизованої системи виплат судових рішень на користь вкладників щодо стягнення гарантованої суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого припинено або завершено виплати, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум та Змін до Інструкції про порядок фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022

Документ актуальний на 25.04.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

03.02.2022  № 87

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 лютого 2022 р.

за № 253/37589

Про затвердження Положення про виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб засобами автоматизованої системи виплат судових рішень на користь вкладників щодо стягнення гарантованої суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого припинено або завершено виплати, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум та Змін до Інструкції про порядок фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 2 частини третьої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб засобами автоматизованої системи виплат судових рішень на користь вкладників щодо стягнення гарантованої суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого припинено або завершено виплати, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум, що додається.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 вересня 2017 року № 4313, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2017 року за № 1254/31122, що додаються.

3. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4.

Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Рудуху Н.Є.

Директор-розпорядник

С. Рекрут


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої

дирекції Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

03 лютого 2022 року № 87

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 лютого 2022 р.

за № 253/37589

ПОЛОЖЕННЯ

про виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб засобами автоматизованої системи виплат судових рішень на користь вкладників щодо стягнення гарантованої суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого припинено або завершено виплати, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум

1. Це Положення визначає порядок виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) засобами автоматизованої системи виплат Фонду в добровільному порядку судових рішень щодо стягнення/зобов’язання відшкодувати/здійснити виплату Фондом гарантованої суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого припинено або завершено виплати гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

автоматизована система виплат Фонду - у значенні, наведеному в Положенні про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 14, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1548/21860 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 823) (далі - Положення № 14);

банк-агент - банк, через який Фонд здійснює виплату гарантованої суми відшкодування коштів за вкладом відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», визначений відповідно до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за № 1494/21806 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 січня 2020 року № 35);

заявник - фізична особа, на користь якої ухвалене судове рішення;

модуль операцій виплат (далі - МОВ) - у значенні, наведеному у Положенні № 14;

процесинговий центр Фонду (далі - ПЦФ) - у значенні, наведеному у Положенні № 14;

судове рішення - судове рішення, яке набрало законної сили та стосується стягнення/зобов’язання відшкодувати/здійснити виплату Фондом гарантованої суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого припинено або завершено виплати гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум.

3. Виплата коштів за судовим рішенням здійснюється засобами автоматизованої системи виплат Фонду через банки-агенти.

4. Для отримання коштів за судовим рішенням заявник звертається до Фонду із заявою про виконання судового рішення, в якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника, місце його проживання або контактна адреса для листування.

До заяви додаються:

засвідчена особистим підписом заявника копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), серію (за наявності), номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі;

копія документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію заявника в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінки паспорта, в якому контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або якщо до паспорта внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / копія паспорта у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, в якому територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово «відмова»;

копія судового рішення з датою набрання ним законної сили, засвідчена належним чином судом.

У разі звернення до Фонду представника заявника додатково подається нотаріально засвідчена копія довіреності. За результатом розгляду заяви представника заявника Фонд передає до банку-агента інформацію з реквізитами заявника.

5. Заява про виконання судового рішення розглядається у строк, що не перевищує трьох місяців.

6. У разі звернення Фондом до суду, який розглядав справу, із заявою про роз’яснення судового рішення, виправлення описок та/або арифметичних помилок у судовому рішенні, зміні чи встановленні способу і порядку його виконання, або з інших підстав, передбачених процесуальним законом та необхідних для належного виконання судового рішення, перебіг строку, передбачений у пункті 5 цього Положення, зупиняється до моменту розгляду судом відповідної заяви Фонду та постановлення ухвали, що набрала законної сили.

7. Про результати розгляду заяви Фонд повідомляє заявника та/або його представника у строк, передбачений пунктом 5 цього Положення.

8. Рішення про вивантаження на ПЦФ інформації про заявника та належну йому суму коштів на виконання судового рішення приймається виконавчою дирекцією Фонду.

9. Фонд на підставі рішення виконавчої дирекції:

здійснює формування штатними засобами МОВ інформації про заявника та суми коштів, належні до виплати заявнику відповідно до судового рішення;

вивантажує на ПЦФ інформацію про заявника та загальну суму коштів, належну заявнику.

10. Заявник має право одержати кошти, належні йому до виплати на підставі судового рішення, у будь-якій установі будь-якого банку-агента, що підключений до ПЦФ.

11. Банк-агент здійснює виплату коштів заявнику відповідно до інформації, отриманої від Фонду через ПЦФ на підставі укладеного з Фондом договору, та надає Фонду звіти про виплати таких коштів у строки, за формою та структурою звітного файла, визначеними таким договором.

12. Розрахунки Фонду з банком-агентом здійснюються в порядку та строки, встановлені Інструкцією про порядок фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами, затвердженою рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 вересня 2017 року № 4313, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2017 року за № 1254/31122.

Начальник управління

організації виплат

вкладникам та операційної

підтримки банків,

що виводяться з ринку

О. Ракарчук


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.03.2022 — 2022 р., № 23, стор. 71, стаття 1225, код акта 110407/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 24.03.2022 № 201 "Про особливості виплати гарантованої суми відшкодування в період дії воєнного стану в Україні". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 2. РІШЕННЯ від 17.02.2022 № 122 "Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 та у додатки 1 і 8 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 3. РІШЕННЯ від 02.03.2022 № 147 "Про внесення зміни до рішення виконавчої дирекції Фонду від 03 лютого 2022 року № 87 «Про затвердження Положення про виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб засобами автоматизованої системи виплат судових рішень на користь вкладників щодо стягнення гарантованої суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого припинено або завершено виплати, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум та Змін до Інструкції про порядок фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами»". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 4. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 5. РІШЕННЯ від 17.01.2022 № 27 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 6. РІШЕННЯ від 29.03.2022 № 205 "Про внесення змін до розділу III Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 7. РІШЕННЯ від 13.04.2022 № 243 "Про затвердження Змін до Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 8. РІШЕННЯ від 17.05.2022 № 349 "Про внесення змін до пункту 1 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 квітня 2022 року № 269". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 9. РІШЕННЯ від 17.05.2022 № 348 "Про внесення змін до пункту 1 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 квітня 2022 року № 268". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 10. РІШЕННЯ від 03.05.2022 № 291 "Про особливості реалізації в період дії воєнного стану в Україні пілотного проєкту щодо надання в оренду нерухомого майна банку, процедура ліквідації якого здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів)". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 11. РІШЕННЯ від 26.04.2022 № 267 "Про затвердження Змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 12. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 13. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 14. РІШЕННЯ від 07.06.2022 № 394 "Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 15. РІШЕННЯ від 26.05.2022 № 366 "Про внесення змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку та Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 16. РІШЕННЯ від 14.01.2021 № 34 "Про затвердження Порядку здійснення перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 25.02.2021 № 192 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 09.03.2021 № 231 "Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 01.02.2021 № 99 "Про затвердження Змін до Положення про особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 18.03.2021 № 258 "Про внесення зміни до пункту 11 розділу VIII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -