Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 04.05.2018 № 1278 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2018

Документ актуальний на 05.07.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

04.05.2018  № 1278

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 травня 2018 р.

за № 634/32086

Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 1 частини третьої статті 12, частини шостої статті 17 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 7, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1547/21859 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 вересня 2013 року № 29), що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

К.М.

Ворушилін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

04 травня 2018 року № 1278

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 травня 2018 р.

за № 634/32086

ЗМІНИ

до Положення про порядок ведення реєстру учасників  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. У пункті 5 розділу І слова «та санаційного банку, створеного до набрання чинності Законом» виключити.

2. У розділі ІІ:

1) у підпункті 6 пункту 5 слова «(за наявності)» виключити;

2) у пункті 6:

у підпункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата та місце народження, місце проживання та паспортні дані / дані електронного безконтактного носія (посвідки на тимчасове/постійне проживання / іншого документа, що посвідчує особу), реєстраційний номер облікової картки платника податків (або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що внесені до паспорта / відомості щодо внесення територіальними підрозділами Державної міграційної служби України запису про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або дані паспорта, в якому проставлено слово «відмова» (для резидентів)), інформація щодо дати та номера розпорядчого документа, який підтверджує факт призначення/переведення/звільнення та дату фактичного початку виконання посадових обов’язків у повному обсязі, номери телефонів та електронна адреса таких категорій осіб:»;

абзац сьомий виключити;

підпункт 5 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 6–8 вважати відповідно підпунктами 5–7.

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 1:

в абзаці п’ятому слово «семи» замінити словом «десяти»;

підпункт 5 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 6 вважати підпунктом 5;

в абзаці одинадцятому слова та цифри «підпунктах 5 та 8» замінити словом та цифрою «підпункті 7»;

2) у пункті 2:

в абзаці другому слово «семи» замінити словом «десяти»;

після абзацу другого доповнити новими двома абзацами третім, четвертим такого змісту:

«Щодо осіб, які виконують обов’язки менше 30 календарних днів за переліком посад, які зазначені в підпунктах 7, 8 пункту 5 розділу ІІ цього Положення, подання змін до відомостей, що містяться в реєстрі, не вимагається.

У разі наявності інформації щодо призначення/заміни/уповноваження іншої особи на виконання функцій куратора банку / відміни куратора банку така інформація подається відповідно до додатка 4 до цього Положення.».

У зв’язку з цим абзаци третій - двадцять третій вважати відповідно абзацами п’ятим - два-дцять п’ятим;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«У разі змін інформації щодо материнської компанії та/або її рейтингів, наведених у додатку 5 до цього Положення, учасник Фонду зобов’язаний надати до Фонду інформацію щодо таких змін протягом 30 календарних днів з дати їх виникнення у вигляді електронної таблиці за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення.»;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять четвертим;

абзаци шостий, сьомий викласти в такій редакції:

«У разі зміни банківських реквізитів (коду банку (МФО), номера кореспондентського рахунку банку в Національному банку України, адреси абонента електронної пошти Національного банку України) та/або зміни місцезнаходження, найменування учасника Фонду учасник Фонду зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати виникнення змін до відомостей, що містяться у реєстрі, повідомити про це Фонд шляхом надсилання Повідомлення за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення. У разі зміни місцезнаходження та/або найменування учасника Фонду надається код доступу для перегляду зазначених змін на офіційному ресурсі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. У разі зміни банківської ліцензії учасник Фонду надає копію ліцензії, завірену належним чином.

У разі запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку та призначення куратора банку або заміни (уповноваження іншої особи на виконання функцій куратора банку) / продовження терміну дії/ відміни куратора, банк повідомляє про це Фонд шляхом надсилання повідомлення в електронному вигляді засобами електронного зв’язку Національного банку України за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення, із зазначенням номера та дати відповідного рішення та надає копію цього рішення до Фонду.»;

в абзаці дев’ятому:

слова «призначення/заміну» замінити словами «призначення/заміну/відміну/»;

слова «Національного банку» замінити словами «Національним банком»;

після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом п’ятнадцятим такого змісту:

«Для заміни Свідоцтва банк подає до Фонду Повідомлення за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення, та завірену відповідно до законодавства копію банківської ліцензії, виданої Національним банком України.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять п’ятим;

в абзаці дев’ятнадцятому слово «семи» замінити словом «десяти»;

в абзаці двадцятому слово «семи» замінити словом «десяти».

4. У додатках до Положення:

1) у додатку 1 після слів «адреса сторінки в мережі Інтернет» слова «(за наявності)» виключити;

2) позиції 8-10 таблиці кодів додатка 2 викласти в такій редакції:

«

8

Голова спостережної (наглядової) ради

9

Член спостережної (наглядової) ради

10

Заступник голови спостережної (наглядової) ради

».

Начальник відділу стратегії

та нормативно-методологічного

забезпечення

Н.О. Лапаєва


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.06.2018 — 2018 р., № 49, стор. 173, стаття 1742, код акта 90597/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 14.01.2021 № 34 "Про затвердження Порядку здійснення перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 2. РІШЕННЯ від 25.02.2021 № 192 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 09.03.2021 № 231 "Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 151 "Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 148 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 02.03.2020 № 495 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 09.01.2020 № 35 "Про внесення змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 149 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 150 "Про внесення зміни у додаток до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 12.03.2020 № 575 "Про затвердження Змін до Правил пропускного та внутрішньооб’єктового режимів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 02.04.2020 № 727 "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 696 "Про внесення змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 13. РІШЕННЯ від 23.03.2020 № 652 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 23.04.2020 № 842 "Про внесення зміни до пункту 1.2 глави 1 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 23.07.2020 № 1399 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 16. РІШЕННЯ від 18.06.2020 № 1159 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 17. РІШЕННЯ від 09.07.2020 № 1312 "Про затвердження Змін до Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 18. РІШЕННЯ від 18.06.2020 № 1158 "Про затвердження Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 і 5". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 19. РІШЕННЯ від 30.11.2020 № 2031 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 20. РІШЕННЯ від 17.11.2020 № 1965 "Про внесення змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -