Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 05.02.2018 № 372 "Про затвердження Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, та Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

05.02.2018  № 372

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 лютого 2018 р.

за № 254/31706

Про затвердження Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, та Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

№ 2873 від 25.10.2018

№ 2031 від 30.11.2020}

Відповідно до пункту 10 частини першої, пунктів 1-1 і 2 частини п’ятої статті 12, частини п’ятої статті 48, статті 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

2.

Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора - розпорядника С.В. Рекрут.

Директор - розпорядник

К.М. Ворушилін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої

дирекції Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

05.02.2018 № 372

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 лютого 2018 р.

за № 254/31706

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечено іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

2. Дія цього Положення не поширюється на договори:

1) укладені з фізичними особами, які є пов’язаними з банком, процедура ліквідації якого здійснюється Фондом (далі - банк), особами;

2) виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою:

предметом якої є повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти;

предмет якої обтяжений також іншими зобов’язаннями ніж зобов’язання за кредитним договором, кредитна заборгованість за яким реструктуризується;

що є наступною іпотекою, а банк, що є держателем такої наступної іпотеки, не є одночасно попереднім іпотекодержателем, вимоги якого мають найвищий пріоритет.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

дата реструктуризації - дата укладання банком додаткового(их) договору(ів) з фізичною особою - боржником (поручителем/заставодавцем);

кредитна заборгованість фізичної особи - боржника - сума грошових вимог банку до фізичної особи - боржника, що включає основну суму боргу, процентів за користування кредитом, комісійних винагород, передбачених кредитним договором;

пакет документів - документи, що подаються фізичною особою - боржником для прийняття Фондом рішення про проведення реструктуризації;

період реструктуризації - проміжок часу, протягом якого застосовуються умови реструктуризації, з дати реструктуризації до дати завершення реструктуризації, що зазначена у додатковому (додаткових) договорі (договорах), якими визначаються умови проведення реструктуризації з фізичною особою - боржником (поручителем/заставодавцем);

{Абзац п’ятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2873 від 25.10.2018; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2031 від 30.11.2020}

реструктуризація - зміна істотних умов (зміна процентної ставки; зміна графіка погашення боргу (строків і сум погашення основного боргу, сплати процентів/комісійних винагород), черговості платежів) за кредитним договором та договором(ами) забезпечення шляхом укладання додаткового(их) договору(ів) з фізичною особою - боржником (поручителем/заставодавцем) з метою створення сприятливих умов для виконання зобов’язань за кредитним договором.

фізична особа - боржник - фізична особа (крім фізичної особи - підприємця), яка не є пов’язаною з банком особою та звернулася до банку з клопотанням про проведення реструктуризації кредитної заборгованості.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Фонду.

4. У разі якщо майнові права за кредитом є предметом застави, заставодавець протягом трьох робочих днів після проведення реструктуризації надає заставодержателю відомості про її проведення.

{Пункт 4 розділу I в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2873 від 25.10.2018}

5. Сплату всіх витрат щодо проведення реструктуризації, у тому числі пов’язаних з укладанням відповідних додаткових договорів, забезпечує фізична особа - боржник, та/або заставодавець, та/або поручитель.

6. Зміна валюти зобов’язання не є предметом реструктуризації.

7. Забезпечення виконання зобов’язання за кредитним договором з банком при проведенні реструктуризації кредитної заборгованості може збільшуватися шляхом прийняття в забезпечення додаткового нерухомого майна.

При проведенні реструктуризації кредитної заборгованості не допускається припинення іпотеки та поруки.

{Пункт 7 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2031 від 30.11.2020}

{Пункт 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2031 від 30.11.2020}

8. Фонд має право відмовити у проведенні реструктуризації у разі, якщо до закінчення строку виконання заходів щодо управління майном (активами) банку та задоволення вимог кредиторів залишилося менше, ніж 180 днів.

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2873 від 25.10.2018; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2031 від 30.11.2020}

ІІ. Умови щодо реструктуризації, які мають бути передбачені договором

1. Банком реструктуризується кредитна заборгованість фізичної особи - боржника, виконання зобов’язань за якою забезпечене іпотекою, крім кредитної заборгованості, оформленої договорами, визначеними пунктом 2 розділу І цього Положення.

2. Неустойка (штрафи, пені), право на яку виникло до проведення реструктуризації, не застосовується у разі виконання фізичною особою - боржником умов реструктуризації (як у строки, визначені умовами реструктуризації, так і достроково).

{Абзац перший пункту 2 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2031 від 30.11.2020}

Сплата неустойки (передбачених відповідними договорами штрафів, у тому числі за несвоєчасну сплату платежів за кредитним договором, невиконання умов щодо страхування предмета іпотеки тощо, та пені), право на яку виникло до проведення реструктуризації, не включається до умов проведення реструктуризації.

3. Фізична особа - боржник, виконання зобов’язань за кредитною заборгованістю якої забезпечене іпотекою нерухомого майна або іпотекою земельної ділянки, повинна забезпечити не пізніше наступного дня після укладання додаткового (додаткових) договору (договорів) сплату коштів у розмірі не менше ніж 10 відсотків суми її кредитної заборгованості, розрахованої станом на дату звернення фізичної особи - боржника щодо реструктуризації.

{Пункт 3 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2031 від 30.11.2020}

4. Фізична особа - боржник, виконання зобов’язань за кредитною заборгованістю якої забезпечене іпотекою об’єктів незавершеного будівництва та/або іпотекою нерухомого майна, яке стане власністю іпотекодавця після укладення іпотечного договору, за умови, що іпотекодавець може документально підтвердити право на набуте ним у власність відповідне нерухоме майно у майбутньому, або іпотекою майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва, повинна забезпечити не пізніше наступного дня після укладання додаткового (додаткових) договору (договорів) сплату коштів у розмірі не менше ніж 5 відсотків суми її кредитної заборгованості, розрахованої станом на дату звернення фізичної особи - боржника щодо реструктуризації.

{Розділ II доповнено новим пунктом 4 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2031 від 30.11.2020}

5. Період реструктуризації за кредитною заборгованістю визначається та встановлюється відповідно до рішення Фонду у разі проведення реструктуризації за кредитною заборгованістю та може бути продовжений за окремим зверненням фізичної особи - боржника протягом здійснення процедури управління майном (активами) та задоволення вимог кредиторів в межах загального строку, визначеного пунктом 3 розділу І цього Положення.

Загальний період реструктуризації не може перевищувати сім років.

{Пункт 5 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2031 від 30.11.2020}

6. Сплата основного боргу та нарахованих процентів, комісійних винагород за кредитним договором у період реструктуризації здійснюється щомісяця у строки, встановлені додатковим договором до кредитного договору, з урахуванням вимог пункту 7 цього розділу.

{Абзац перший пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2031 від 30.11.2020}

Нараховані у період реструктуризації проценти та комісійні винагороди сплачуються окремо від щомісячного платежу.

7. Розмір щомісячного платежу в період реструктуризації за кредитним договором розраховується за такою формулою:

де

РЩП

-

розмір щомісячного платежу в період реструктуризації за кредитним договором;

КЗ

-

розмір кредитної заборгованості, строк сплати якої на дату, яка передує даті реструктуризації, настав;

РП

-

розмір платежу, визначений пунктами 3, 4 цього розділу;

ЩП

-

сума платежів за основним боргом, що має бути сплачена в період, що відповідає періоду реструктуризації, відповідно до умов кредитного договору станом на дату, що передує даті реструктуризації, незалежно від того, чи здійснювалося дострокове виконання зобов’язань за кредитним договором;

КМ

-

кількість місяців у періоді реструктуризації.

Якщо будь-який з доданків у формулі, наведеній в абзаці другому цього пункту, приймає від’ємне значення, для подальшого розрахунку приймається значення такого доданку, що дорівнює 0 (нулю).

{Пункт 7 розділу II доповнено новим абзацом восьмим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2031 від 30.11.2020}

Якщо розмір щомісячного платежу, розрахованого відповідно до цього пункту, перевищує 10000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату, що передує даті проведення реструктуризації, розмір такого платежу встановлюється на рівні 10000 гривень або еквівалента цієї суми в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату, що передує даті проведення реструктуризації, або за згодою позичальника - у більшому розмірі.

{Абзац дев'ятий пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2031 від 30.11.2020}

Якщо розмір щомісячного платежу, розрахованого відповідно до цього пункту, є меншим ніж 2000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату, що передує даті проведення реструктуризації, розмір такого платежу встановлюється на рівні 2000 гривень або еквівалента цієї суми в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату, що передує даті проведення реструктуризації, або за згодою позичальника - у більшому розмірі.

{Пункт 7 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2031 від 30.11.2020}

{Пункт розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2873 від 25.10.2018; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2031 від 30.11.2020}

8. На період реструктуризації встановлюється процентна ставка за користування кредитом у розмірі 0,01 процента річних.

9. На період реструктуризації комісійні винагороди (за наявності) встановлюються на рівні 1 гривні.

{Пункт 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2031 від 30.11.2020}

10. На період реструктуризації встановлюється така черговість погашення кредитної заборгованості, якщо інше не встановлено законом:

1) проценти за користування кредитними коштами, нараховані відповідно до умов реструктуризації;

2) комісійні винагороди, нараховані відповідно до умов реструктуризації;

3) заборгованість за основним боргом;

4) прострочена заборгованість за нарахованими процентами;

5) прострочена заборгованість за комісійними винагородами;

6) інші платежі, передбачені кредитним договором, в черговості, встановленій кредитним договором.

11. З дня, наступного за днем завершення періоду реструктуризації, черговість погашення кредитної заборгованості встановлюється відповідно до умов кредитного договору, що діяв до проведення реструктуризації.

12. У разі дострокового погашення заборгованості за кредитним договором протягом періоду реструктуризації не застосовуються будь-які штрафні санкції за дострокове погашення заборгованості, якщо такі ним передбачені.

13. У разі невиконання або неналежного виконання умов реструктуризації банк має право на застосування неустойки (штрафу, пені) відповідно до умов, що діяли до проведення реструктуризації.

14. Період реструктуризації кредитної заборгованості за окремим зверненням фізичної особи - боржника та за умови прийняття Фондом рішення про продовження строку управління майном (активами) та задоволення вимог кредиторів відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо банку, може бути подовжений без повторної сплати платежів, зазначених у пунктах 3, 4 цього розділу шляхом укладання відповідного (відповідних) додаткового (додаткових) договору (договорів). Продовження періоду реструктуризації здійснюється у межах загального періоду, визначеного пунктом 5 цього розділу.

{Пункт 14 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2031 від 30.11.2020}

ІІІ. Порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості

1. Фізична особа - боржник, яка має намір реструктуризувати свою кредитну заборгованість перед банком, звертається до банку із заявою про реструктуризацію кредитної заборгованості.

Разом із заявою фізична особа - боржник подає документи, що дають можливість:

ідентифікувати саму особу, її поручителів/заставодавців;

підтвердити право власності на майно (на предмет наявності/відсутності обтяжень у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно).

2. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку забезпечує протягом п’яти робочих днів перевірку поданої інформації/документів для визначення можливості реструктуризації кредитної заборгованості фізичної особи - боржника відповідно до умов цього Положення.

{Абзац перший пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2031 від 30.11.2020}

У разі подання фізичною особою - боржником неповної інформації, неналежним чином оформлених документів уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку забезпечує інформування про це фізичної особи - боржника або повернення пакета документів для приведення його у відповідність до встановлених Фондом вимог.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку з метою уточнення інформації, необхідної для прийняття рішення про можливість реструктуризації, має право запитати у фізичної особи - боржника додаткову інформацію, документи.

3. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку після виконання фізичною особою - боржником вимог щодо надання пакета документів та за наявності її згоди з умовами пропонованої реструктуризації забезпечує протягом 10 робочих днів з дня отримання повного пакета документів унесення на розгляд малого комітету з управління активами (далі - МКУА) питання про можливість проведення/неможливість проведення реструктуризації.

{Пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2873 від 25.10.2018}

4. МКУА за результатами розгляду документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, приймає одне з таких рішень:

1) про можливість проведення реструктуризації та клопотання перед Фондом про розгляд зазначеного питання (у такому разі рішення має містити всі умови, на яких можливе проведення реструктуризації);

2) про неможливість проведення реструктуризації (з обґрунтуванням підстав, що зумовлюють неможливість її проведення);

3) про необхідність додаткового опрацювання заяви про реструктуризацію та доданого до неї пакета документів.

5. У разі прийняття МКУА рішення про неможливість проведення реструктуризації (з обґрунтуванням підстав, що зумовлюють неможливість її проведення) уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку забезпечує інформування фізичної особи - боржника про прийняте рішення протягом двох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

6. У разі прийняття МКУА рішення про необхідність додаткового опрацювання заяви про реструктуризацію та доданих до неї матеріалів уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку в строк до 10 робочих днів з дня прийняття рішення МКУА забезпечує вжиття заходів щодо усунення недоліків, отримання додаткової інформаціі, документів та інших заходів, передбачених відповідним рішенням МКУА, та повторно виносить питання на розгляд МКУА.

7. Прийняте рішення МКУА оформлюється у двох примірниках.

8. У разі прийняття МКУА рішення про можливість проведення реструктуризації та звернення до Фонду про розгляд зазначеного питання уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку протягом наступних 5 робочих днів з дня прийняття МКУА рішення забезпечує підготовку та відправлення до уповноваженого підрозділу Фонду таких документів:

лист-звернення за підписом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку з пропозиціями щодо проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичної(их) особи (осіб) - боржника(ів);

заява(и) про реструктуризацію кредитної заборгованості фізичної(их) особи (осіб) - боржника(ів);

пакет(и) документів, наданий(і) фізичною(ими) особою (особами) - боржником(ами);

проекти додаткових договорів до кредитного договору та договорів забезпечення, копії кредитного договору та договорів забезпечення з усіма додатковими договорами до них та юридичного висновку, складеного юридичним підрозділом банку, про статус фізичної особи - боржника, статус заставленого майна та відповідність реструктуризації вимогам законодавства;

відомості щодо кредитної заборгованості фізичної особи - боржника станом на дату його звернення до банку;

один примірник рішення МКУА щодо можливості проведення реструктуризації.

9. Якщо повноваження Фонду як ліквідатора банку здійснюються Фондом безпосередньо, уповноважений підрозділ Фонду здійснює функції, визначені пунктами 2-8 цього розділу, крім забезпечення розгляду питання щодо реструктуризації кредитної заборгованості МКУА банку та звернення до Фонду. За результатами розгляду матеріалів, наданих позичальником, уповноважений підрозділ Фонду забезпечує протягом загального строку, визначеного пунктами 2, 3 та 10 цього розділу, внесення проєкту рішення про проведення / відмову у проведенні реструктуризації на розгляд виконавчої дирекції Фонду або відповідного колегіального органу Фонду у разі делегування йому відповідних повноважень виконавчою дирекцією Фонду.

{Розділ III доповнено новим пунктом 9 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2031 від 30.11.2020}

10. Уповноважений підрозділ Фонду розглядає надані банком матеріали, визначені пунктом 8 цього розділу, протягом 20 робочих днів з дня отримання.

{Абзац перший пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2873 від 25.10.2018}

Уповноважений підрозділ Фонду має право залучити до розгляду отриманого пакета документів відокремлені структурні підрозділи Фонду в межах їх компетенції.

Уповноважений підрозділ Фонду протягом 2 робочих днів з дати отримання матеріалів від банку забезпечує надання:

юридичному департаменту - проектів додаткових договорів до кредитного договору та договорів забезпечення, копій кредитного договору та договорів забезпечення з усіма додатковими договорами до них для вивчення та візування, а також юридичного висновку, складеного юридичним підрозділом банку, про статус фізичної особи - боржника, статус заставленого майна та відповідність реструктуризації вимогам законодавства;

відділу супроводження операцій неплатоспроможних банків Фонду - відомостей щодо кредитної заборгованості фізичної особи - боржника з метою перевірки їх відповідності даним бухгалтерського обліку банку.

У межах строку, встановленого абзацом першим цього пункту:

юридичний департамент Фонду здійснює візування проектів додаткових договорів, наданих банком;

відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків Фонду надає висновок щодо відповідності сум кредитної заборгованості фізичної особи - боржника даним бухгалтерського обліку банку.

У разі наявності питань щодо отриманого пакета документів уповноважений підрозділ Фонду має право здійснити запит на адресу банку або безпосередньо до фізичної особи - боржника щодо надання додаткової інформації, документів.

11. Уповноважений підрозділ Фонду не пізніше двадцять другого робочого дня з дня отримання повного пакета документів/інформації від банку або фізичної особи - боржника забезпечує внесення пропозицій щодо проведення/відмови в проведенні реструктуризації кредитної заборгованості фізичної особи - боржника (у розрізі кожної окремої особи) на розгляд виконавчої дирекції Фонду або відповідного колегіального органу Фонду у разі делегування йому відповідних повноважень виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2873 від 25.10.2018}

12. Виконавча дирекція Фонду або відповідний колегіальний орган Фонду у разі делегування йому відповідних повноважень виконавчою дирекцією Фонду приймає рішення про проведення/відмову в проведенні реструктуризації на підставі висновків відповідних відокремлених структурних підрозділів Фонду, банку, процедура ліквідації якого здійснюється Фондом, та з урахуванням інформації та документів, наданих фізичною - особою боржником.

13. Рішення виконавчої дирекції Фонду або відповідного колегіального органу Фонду у разі делегування йому відповідних повноважень виконавчою дирекцією Фонду про здійснення реструктуризації має містити:

позитивний висновок щодо проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичної особи - боржника (щодо кожної особи);

доручення уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку забезпечити укладання та підписання додаткових договорів щодо реструктуризації з фізичною особою - боржником та надання скан-копій підписаних додаткових договорів до уповноваженого підрозділу Фонду; забезпечення контролю здійснення платежів, передбачених умовами реструктуризації, з визначенням строків для підписання відповідних додаткових договорів;

доручення уповноваженому підрозділу Фонду забезпечити координацію між відповідними відокремленими структурними підрозділами Фонду та уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку щодо укладення додаткових договорів на проведення реструктуризації (у разі необхідності);

пропозиції або рішення про зняття відповідного лота (пула), до складу якого входить право вимоги за цим кредитним договором, з продажу на відкритих торгах (аукціоні) - у разі якщо право вимоги за відповідним кредитним договором виставлено на продаж.

{Абзац п'ятий пункту 13 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2031 від 30.11.2020}

IV. Наслідки для фізичної особи - боржника невиконання умов реструктуризації кредитної заборгованості

1. Звернення фізичної особи - боржника до банку із заявою щодо проведення реструктуризації її кредитної заборгованості, її згода з умовами реструктуризації та підписання додаткового (додаткових) договору (договорів) є підставою для припинення роботи щодо підготовки до продажу/продажу права вимоги за цим кредитним договором та зняття відповідного лота, до складу якого входить право вимоги за таким кредитним договором, з продажу на відкритих торгах (аукціоні).

{Абзац перший пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2031 від 30.11.2020}

При цьому продаж прав вимоги за кредитними договорами, заборгованість за якими було реструктуризовано відповідно до цього Положення, здійснюється в останню чергу з урахуванням вимог Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24 березня 2016 року № 388, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за № 606/28736, у період завершення процедури ліквідації банку.

{Абзац другий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2031 від 30.11.2020}

2. Основними порушеннями фізичною особою - боржником умов реструктуризації є:

незабезпечення своєчасної сплати коштів у розмірі відповідно до пунктів 3, 4 розділу II цього Положення;

{Абзац другий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2873 від 25.10.2018, № 2031 від 30.11.2020}

невиконання двічі протягом трьох календарних місяців хоча б однієї з умов реструктуризації.

Порушення фізичною особою - боржником умов реструктуризації є підставою для відновлення умов договору(ів), який (які) діяв (діяли) до часу проведення реструктуризації, та поновлення Фондом роботи щодо продажу права вимоги за цим кредитним договором.

3. Фізична особа - боржник та сторони за договорами забезпечення після завершення періоду реструктуризації забезпечують виконання умов договорів, що діяли до проведення реструктуризації.

Директор департаменту

управління активами

О.С. Білай


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.03.2018 — 2018 р., № 23, стор. 560, стаття 840, код акта 89476/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 14.01.2021 № 34 "Про затвердження Порядку здійснення перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 2. РІШЕННЯ від 25.02.2021 № 192 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 151 "Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 148 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 02.03.2020 № 495 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 09.01.2020 № 35 "Про внесення змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 149 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 150 "Про внесення зміни у додаток до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 12.03.2020 № 575 "Про затвердження Змін до Правил пропускного та внутрішньооб’єктового режимів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 02.04.2020 № 727 "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 696 "Про внесення змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 23.03.2020 № 652 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 13. РІШЕННЯ від 23.04.2020 № 842 "Про внесення зміни до пункту 1.2 глави 1 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 23.07.2020 № 1399 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 18.06.2020 № 1159 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 16. РІШЕННЯ від 09.07.2020 № 1312 "Про затвердження Змін до Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 17. РІШЕННЯ від 18.06.2020 № 1158 "Про затвердження Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 і 5". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 18. РІШЕННЯ від 30.11.2020 № 2031 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 19. РІШЕННЯ від 17.11.2020 № 1965 "Про внесення змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 20. РІШЕННЯ від 17.11.2020 № 1967 "Про затвердження Змін до Положення про порядок накладання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -