Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 05.07.2021 № 692 "Про затвердження Положення про порядок і умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб кредиту перехідному банку відповідно до частини дванадцятої статті 41". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021

Документ актуальний на 10.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

05.07.2021  № 692

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 серпня 2021 р.

за № 1018/36640

Про затвердження Положення про порядок і умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб кредиту перехідному банку відповідно до частини дванадцятої статті 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12, пункту 7 частини другої статті 20, абзацу шостого частини дванадцятої статті 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок і умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб кредиту перехідному банку відповідно до частини дванадцятої статті 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», що додається.

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення подати це рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

С.

Рекрут


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

05 липня 2021 року № 692

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 серпня 2021 р.

за № 1018/36640

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок і умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб кредиту перехідному банку відповідно до частини дванадцятої статті 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає умови та порядок надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) кредиту перехідному банку, створеному з метою, визначеною пунктом 2 частини двадцятої статті 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), на підставі рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 4 частини другої статті 39 Закону (далі - Перехідний банк).

2. Перехідний банк має право звернутись до Фонду з клопотанням про надання кредиту в період з дати отримання Фондом рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 4 частини другої статті 39 Закону, до дати надання Міністерством фінансів України коштів та/або облігацій внутрішньої державної позики Перехідному банку у розмірі, визначеному Національним банком України в пропозиції, на підставі якої прийнято рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, але не пізніше 7 днів з дати укладання договору купівлі-продажу акцій перехідного банку.

Датою надання Міністерством фінансів України коштів та/або облігацій внутрішньої державної позики Перехідному банку є дата відображення в балансі Перехідного банку на відповідних балансових рахунках розміру коштів або вартості облігацій, фактично отриманих від Міністерства фінансів України для приведення показників капіталу Перехідного банку у відповідність до банківського законодавства (у тому числі в обмін на облігації внутрішньої державної позики), на суму мінімальної потреби у капіталі, визначену Національним банком України в пропозиції, на підставі якої прийнято рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку.

3. Рішення про укладення кредитного договору з Перехідним банком приймає виконавча дирекція Фонду в порядку та на умовах, визначених цим Положенням.

II. Умови надання кредиту

1. Виконавча дирекція Фонду має право прийняти рішення про укладення кредитного договору з Перехідним банком про надання кредиту у національній валюті однією або кількома сумами (траншами) у разі достатності у Фонду коштів та за умови відсутності загрози для забезпечення платоспроможності Фонду на весь період користування кредитом, за умови наявності забезпечення, яке відповідає вимогам, встановленим цим Положенням.

2. Строк користування коштами за кредитним договором не може перевищувати одного місяця з дати укладання кредитного договору.

3. Процентна ставка за кредитним договором встановлюється на рівні облікової ставки Національного банку України, яка діє на день надання кредиту, а у разі наявності у Фонду фінансових зобов’язань - на рівні середньої процентної ставки цих зобов’язань плюс два процентні пункти.

Процентна ставка за кредитом протягом строку кредитного договору є фіксованою.

4. Проценти нараховуються згідно з умовами кредитного договору, починаючи з дня надходження коштів на рахунок Перехідного банку і закінчуючи днем, який передує даті фактичного повернення кредиту.

5. Проценти за користування кредитом сплачуються не пізніше дня повернення кредиту.

6. Перехідний банк має право достроково повернути кредит та сплатити проценти, письмово (із зазначенням дати перерахування коштів) повідомивши про це Фонд не пізніше ніж за один робочий день до дня такого дострокового повернення / сплати.

7. Фонд має право звернутися з вимогою до Перехідного банку щодо дострокового повернення кредиту (повністю або частково) у порядку, визначеному в кредитному договорі, а Перехідний банк на вимогу Фонду має забезпечити дострокове повернення кредиту відповідно до умов кредитного договору.

8. Фонд має право у разі невиконання Перехідним банком зобов’язань за кредитним договором задовольнити свої вимоги за кредитним договором частково або у повному обсязі шляхом звернення стягнення на заставлене майно, набуття його у власність або отримання коштів від погашення/пред’явлення гарантові у письмовій формі вимоги по гарантії.

9. Порядок надання кредиту Перехідному банку складається з таких етапів:

1) надання Перехідним банком до Фонду клопотання про надання кредиту та документів, визначених цим Положенням;

2) розгляд клопотання та поданих документів Фондом та прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про укладення кредитного договору;

3) затвердження проєктів кредитного договору та договору (договорів) забезпечення виконання зобов’язання;

4) укладення кредитного договору та договору (договорів) забезпечення виконання зобов’язання / отримання державної гарантії;

5) надання Перехідним банком до Фонду клопотання про перерахування чергового траншу (якщо умовами кредитного договору передбачено надання кредиту траншами) та документів, визначених цим Положенням;

6) перерахування всієї суми кредиту (якщо кредит надається одноразово) або коштів чергового траншу (якщо умовами кредитного договору передбачено надання кредиту траншами) на рахунок Перехідного банку.

III. Забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором

1. Забезпеченням виконання зобов’язань Перехідного банку за кредитним договором (далі - забезпечення) може виступати:

1) державна гарантія;

2) застава майна, яке належить Перехідному банку або майновому поручителю, а саме:

державні цінні папери (зокрема, облігації внутрішньої державної позики);

депозитні сертифікати Національного банку України;

інше високоліквідне майно, а саме залишки коштів на кореспондентському рахунку в Національному банку, банківські метали.

Майновим поручителем за кредитним договором може виступати виключно державний банк, в якому держава є власником частки понад 75 відсотків акцій, як визначено частиною першою статті 41-1 Закону.

2. Фонд має право прийняти в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором забезпечення, яке вказане у пункті 1 цього розділу, строк погашення/дії якого (у разі встановлення такого строку) перевищує строк виконання зобов’язань за кредитним договором не менше ніж на тридцять календарних днів.

3. Майно, що пропонується Фонду Перехідним банком або майновим поручителем як предмет застави в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, не повинно бути обтяжене іншими зобов’язаннями та/або перебувати під арештом. Фонд має бути заставодержателем першої черги (найвищого пріоритету).

4. Фонд має право відмовити Перехідному банку в прийнятті в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором майна та гарантії, які не відповідають вимогам цього розділу.

5. Вартість майна / сума гарантій, що надається (надаються) в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, до якої застосовано коригуючий коефіцієнт 0,8, має бути не меншою за суму заборгованості за кредитним договором та процентів за користування кредитом.

6. Фонд приймає в забезпечення цінні папери, визначені в пункті 1 цього розділу, за справедливою вартістю, визначеною за методикою оцінки справедливої вартості цінних паперів, затвердженою Національним банком України.

7. Фонд приймає в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором банківські метали за вартістю, визначеною з урахуванням курсу, що встановлений Національним банком України на дату укладання відповідного договору забезпечення.

IV. Порядок розгляду Фондом документів, укладання кредитного договору та договору (договорів) забезпечення

1. Перехідний банк подає до Фонду клопотання про надання кредиту, підписане керівником Перехідного банку та зареєстроване в Перехідному банку.

Клопотання про надання кредиту має містити розрахунок необхідної суми кредиту, графік надання траншів кредиту (за необхідності), орієнтовний строк користування кредитом та перелік майна, яке Перехідний банк та/або майновий поручитель пропонує Фонду у якості забезпечення за кредитним договором, та/або розмір державної гарантії, а також контактні дані відповідальної особи Перехідного банку.

2. Разом з клопотанням про надання кредиту Перехідний банк надає до Фонду такі документи:

1) інформацію про орієнтовну дату надходження та стан надання Міністерством фінансів України коштів та/або облігацій внутрішньої державної позики на суму мінімальної потреби у капіталі Перехідного банку, визначену Національним банком України в пропозиції, на підставі якої прийнято рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку (за наявності інформації);

2) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

3) копії банківської ліцензії на право здійснення банківської діяльності та статуту Перехідного банку, засвідчені уповноваженим представником Перехідного банку;

4) копії відповідних документів про призначення керівника Перехідного банку або особи, яка виконує його обов’язки на дату подання до Фонду клопотання про надання кредиту, засвідчені уповноваженим представником Перехідного банку;

5) копії документів, які ідентифікують особу керівника Перехідного банку або особу, яка виконує його обов’язки на дату подання до Фонду клопотання:

ксерокопії всіх сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, [для фізичної особи - іноземця - паспорта (документа, що посвідчує особу)], засвідчені підписом власника або нотаріально. У разі відсутності в паспорті інформації про місце проживання подається документ, який відповідно до законодавства підтверджує адресу реєстрації місця проживання особи;

копії документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган, та мають відмітку в паспорті), засвідчені підписом власника або нотаріально;

6) у випадках, передбачених законодавством та установчими документами Перехідного банку,- рішення відповідного органу Перехідного банку про надання згоди на укладення кредитного договору та залучення кредиту відповідно до вимог статуту Перехідного банку (за необхідності);

7) файли з показниками статистичної звітності станом на дату подання клопотання:

01Х «Дані про залишки на рахунках»;

02Х «Дані про обороти та залишки на рахунках»;

8) розрахунок прогнозних показників грошових потоків Перехідного банку на весь період користування кредитом;

9) засвідчені уповноваженим представником Перехідного банку копії документів, які відповідно до законодавства підтверджують право власності на майно, яке пропонується у забезпечення (зокрема, правовстановлюючі та реєстраційні документи, документи, які підтверджують відсутність обтяжень, застав, заборон щодо такого майна).

3. Якщо в забезпечення виконання зобов’язань Перехідного банку пропонується майно майнового поручителя, надаються такі документи:

1) лист майнового поручителя про надання майна в забезпечення виконання зобов’язань Перехідного банку за кредитним договором з описом такого майна;

2) копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з інформацією про майнового поручителя;

3) копію банківської ліцензії на право здійснення банківської діяльності, засвідчену уповноваженим представником майнового поручителя;

4) засвідчені уповноваженим представником майнового поручителя копії документів, які відповідно до законодавства підтверджують право власності на майно, яке пропонується в забезпечення (зокрема, правовстановлюючі та реєстраційні документи, документи, які підтверджують відсутність обтяжень, застав, заборон щодо такого майна);

5) завірені копії відповідних документів про призначення керівника майнового поручителя або особи, що виконує його обов’язки на дату подання клопотання до Фонду;

6) засвідчені уповноваженим представником майнового поручителя копії документів, що ідентифікують особу керівника майнового поручителя або особи, що виконує його обов’язки на дату подання клопотання до Фонду:

ксерокопії всіх сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, [для фізичної особи - іноземця - паспорта (документа, що посвідчує особу)], засвідчені підписом власника або нотаріально. У разі відсутності в паспорті інформації про місце проживання, подається документ, який відповідно до законодавства підтверджує адресу реєстрації місця проживання особи;

копії документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, і мають відмітку в паспорті), засвідчені підписом власника або нотаріально.

4. Фонд розглядає клопотання та документи, подані Перехідним банком, майновим поручителем відповідно до пунктів 2 та 3 цього розділу, протягом двох робочих днів з дня отримання клопотання Перехідного банку.

5. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про відмову в укладенні кредитного договору з Перехідним банком у разі:

1) подання документів, що не відповідають вимогам цього Положення;

2) подання неповного пакету документів або виявлення у поданих документах недостовірної інформації;

3) подання документів з порушенням строків, визначених у пункті 2 розділу I цього Положення;

4) якщо укладення кредитного договору порушує вимоги, визначені пунктом 1 розділу II цього Положення;

5) невідповідності або недостатності майна, що пропонується Перехідним банком та/або майновим поручителем у якості забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, вимогам, визначеним цим Положення;

6) надання Міністерством фінансів України коштів та/або облігацій внутрішньої державної позики для забезпечення своєчасного виконання Перехідним банком своїх зобов’язань відповідно до частини шістнадцятої статті 41-1 Закону;

7) за наявності підстав існування загрози для платоспроможності Фонду в разі укладення кредитного договору.

6. Фонд письмово повідомляє Перехідний банк про відмову в укладенні кредитного договору з обґрунтуванням підстав такої відмови.

7. Рішення виконавчої дирекції Фонду про укладення кредитного договору має містити суму кредиту Перехідному банку, строк та умови, на яких він надається (одноразово або траншами), інформацію про перелік майна та/або державну гарантію, яке (які) має (мають) виступати в якості забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, та проєкти кредитного договору та договору (договорів) забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором.

Проект кредитного договору повинен включати подання Перехідним банком протягом строку дії кредитного договору інформації до Фонду, а саме:

щотижневого прогнозу грошових потоків Перехідного банку на наступний тиждень;

щоденну інформацію про фактичні грошові потоки Перехідного банку.

8. Кредитний договір між Фондом та Перехідним банком укладається одночасно з договором (договорами) забезпечення / передачею до Фонду належним чином оформленої державної гарантії.

9. Перехідний банк подає до Фонду клопотання про перерахування чергового траншу, підписане керівником Перехідного банку та зареєстроване в Перехідному банку, якщо кредит планується надавати траншами.

Клопотання про перерахування чергового траншу має містити розрахунок необхідної суми траншу та повідомлення, що документи, які були надані відповідно до пунктів 2 та 3 цього розділу, є актуальними, або у разі наявності змін у зазначених документах - змінені документи мають бути додані до клопотання. Клопотання про перерахування першого траншу може подаватися разом з клопотанням про надання кредиту.

10. Фонд забезпечує перерахування повної суми коштів (якщо кредит надається одноразово) Перехідному банку після укладання відповідних кредитного договору та договору (договорів) забезпечення / передачі до Фонду належним чином оформленої державної гарантії або суми відповідного траншу після отримання Фондом клопотання Перехідного банку про перерахування чергового траншу (якщо умовами кредитного договору передбачено надання кредиту траншами).

V. Контроль за виконанням умов кредитного договору та відповідальність

1. Перехідний банк протягом строку дії кредитного договору подає до Фонду інформацію відповідно до пункту 7 розділу IV цього Положення:

щотижня - прогноз грошових потоків Перехідного банку на наступний тиждень;

щоденно - інформацію про фактичні грошові потоки Перехідного банку.

Фонд має право запитувати у Перехідного банку додаткову інформацію та/або документи, необхідні для аналізу прогнозних та фактичних грошових потоків Перехідного банку, а Перехідний банк зобов’язаний надавати Фонду запитувану інформацію та/або документи.

2. За порушенням умов кредитного договору Перехідний банк несе відповідальність, визначену умовами такого договору та законодавством.

Начальник відділу методології

та стратегічного планування

Т. Овчаренко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.08.2021 — 2021 р., № 63, стор. 187, стаття 3994, код акта 106497/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 24.03.2022 № 201 "Про особливості виплати гарантованої суми відшкодування в період дії воєнного стану в Україні". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 2. РІШЕННЯ від 17.02.2022 № 122 "Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 та у додатки 1 і 8 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 3. РІШЕННЯ від 02.03.2022 № 147 "Про внесення зміни до рішення виконавчої дирекції Фонду від 03 лютого 2022 року № 87 «Про затвердження Положення про виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб засобами автоматизованої системи виплат судових рішень на користь вкладників щодо стягнення гарантованої суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого припинено або завершено виплати, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум та Змін до Інструкції про порядок фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами»". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 4. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 5. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 87 "Про затвердження Положення про виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб засобами автоматизованої системи виплат судових рішень на користь вкладників щодо стягнення гарантованої суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого припинено або завершено виплати, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум та Змін до Інструкції про порядок фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 6. РІШЕННЯ від 17.01.2022 № 27 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 7. РІШЕННЯ від 29.03.2022 № 205 "Про внесення змін до розділу III Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 8. РІШЕННЯ від 13.04.2022 № 243 "Про затвердження Змін до Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 9. РІШЕННЯ від 14.01.2021 № 34 "Про затвердження Порядку здійснення перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 10. РІШЕННЯ від 25.02.2021 № 192 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 11. РІШЕННЯ від 09.03.2021 № 231 "Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 01.02.2021 № 99 "Про затвердження Змін до Положення про особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 18.03.2021 № 258 "Про внесення зміни до пункту 11 розділу VIII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 18.01.2021 № 50 "Про затвердження Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 11.05.2021 № 465 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 11.05.2021 № 465 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 495 "Про затвердження Змін до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 496 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 497 "Про затвердження Змін до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 12.07.2021 № 717 "Про внесення зміни до пункту 4 розділу ІІ Інструкції про порядок виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -