Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 06.09.2017 № 3959 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2017

Документ актуальний на 25.10.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

06.09.2017  № 3959

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 вересня 2017 р.

за № 1193/31061

Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

Відповідно до пункту 10 частини першої та пункту 1 частини п’ятої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893 (додаються).

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Оленчика А.Я.

В.о. директора-розпорядника

В.В. Новіков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

06.09.2017  № 3959

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 вересня 2017 р.

за № 1193/31061

ЗМІНИ

до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

1.

У пункті 2.1 глави 2 розділу І:

в абзаці другому слово «цього» виключити;

в абзаці четвертому слова «крім фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності» замінити словами «у тому числі фізична особа - підприємець».

2. У главі 3 розділу ІІ:

1) абзац третій пункту 3.6 викласти в такій редакції:

«виконавчою дирекцією Фонду надається доручення уповноваженому структурному підрозділу Фонду організувати повідомлення банків, Державної служби фінансового моніторингу України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Пенсійного фонду України, спеціалізованих небанківських іпотечних фінансових установ другого рівня, відповідного структурного підрозділу Міністерства юстиції України, до завдань якого належить забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), про здійснення Фондом тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію, якій делеговано здійснення повноважень органів управління банку (у разі делегування). Повідомлення направляються Фондом від імені Фонду.»;

2) в абзаці п’ятому пункту 3.9 слово «його» виключити.

3. У розділі ІІІ:

1) у главі 1:

у реченні третьому абзацу другого пункту 1.16 слова «цієї статті» замінити словами та цифрами «статті 36 Закону»;

абзац п’ятий пункту 1.19 після слів «відповідних повноважень)» доповнити словами «у випадках, передбачених Законом,»;

пункт 1.29 після слів «прийняття рішення» доповнити словом «про»;

в абзаці другому пункту 1.30:

перше речення після слів «рахунку, відкритого в» доповнити словом «цьому»;

друге речення доповнити після слів «фізичної особи» словами «(у тому числі фізичної особи - підприємця)»;

у третьому реченні слова «або фізичною особою - суб’єктом підприємницької діяльності» виключити;

2) абзац сьомий пункту 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:

«складає переліки рахунків відповідно до Закону та нормативно-правових актів Фонду;».

4. У розділі IV:

1) у главі 2:

у пункті 2.5:

в абзаці сьомому слово «заявка» замінити словом «заявку»;

у першому реченні абзацу дев’ятого слова «вона були» замінити словами «вона була»;

в абзаці першому пункту 2.6 слова «отримали підтвердження» замінити словами «щодо яких Фонд отримав підтвердження»;

2) у главі 3:

в абзаці другому підпункту 3.2.2 пункту 3.2 слова «на здійснення ліквідації» замінити словами «на ліквідацію»;

у пункті 3.4:

абзац другий підпункту 3.4.2 викласти в такій редакції:

«У разі відсутності достатнього обсягу активів для відчуження у повному обсязі зобов’язань банку за вкладами фізичних осіб, гарантованими Фондом, Фонд може надати фінансову підтримку приймаючому банку в межах та порядку, передбачених статтею 43 Закону та нормативно-правовими актами Фонду.»;

у підпункті 3.4.3:

в абзаці другому слово «гарантовані» замінити словом «гарантованими»;

абзац третій виключити;

у підпункті 3.5.11 пункту 3.5:

абзаци дев’ятий, десятий викласти в такій редакції:

«неплатоспроможний банк належить до групи банків з державною часткою за розподілом Національного банку України;

зобов’язання неплатоспроможного банку складають 2 і більше відсотків від загальних зобов’язань банків по банківській системі за даними на останню звітну дату;»;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

«одночасне виведення двох і більше неплатоспроможних банків з ринку з наявністю попередньо кваліфікованої особи (інвестора), яка бажає взяти участь у виведенні таких банків з ринку та підписала відповідні зобов’язання.»;

в абзаці шостому пункту 3.7 слово «перехідному» замінити словом «приймаючому».

5. У розділі V:

1) у главі 2:

в абзаці третьому пункту 2.4 слово «цього» виключити;

абзац дев’ятий пункту 2.8 після слів «реєстру обтяжень» доповнити словом «рухомого»;

в абзацах тринадцятому, шістнадцятому пункту 2.17 слова «Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

2) абзац перший пункту 3.7 глави 3 викласти в такій редакції:

«3.7. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) зобов’язаний (зобов'язана):»;

3) у главі 4:

абзац вісімнадцятий пункту 4.8 викласти в такій редакції:

«Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) під час проведення інвентаризації активів і зобов'язань перевіряє і документально підтверджує їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання. Інвентаризацією охоплюються всі види зобов'язань та всі активи банку.»;

у пункті 4.20 слова «за формою, визначеною в додатку 3 до цього Положення,» виключити;

пункт 4.24 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.25-4.38 вважати відповідно пунктами 4.24-4.37;

пункт 4.25 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.26-4.37 вважати відповідно пунктами 4.25-4.36;

пункт 4.28 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.29-4.36 вважати відповідно пунктами 4.28-4.35;

у пункті 4.31 слово «зобов’язана» замінити словами «зобов’язаний (зобов’язана)»;

у пункті 4.34 друге речення виключити;

4) у главі 6:

у пункті 6.12 слова «шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів, відкриті в інших банках» замінити словами «у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Фонду»;

пункт 6.17 викласти в такій редакції:

«6.17. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається акціонерам неплатоспроможного банку у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Фонду.»;

5) у підпункті 3 пункту 7.10 глави 7 слова «Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

6) у главі 8:

у пункті 8.2 цифри «20» замінити цифрами «40»;

пункти 8.5, 8.6 викласти в такій редакції:

«8.5. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) у ліквідаційному балансі відображає або активи, які залишилися за результатами реалізації процедур, передбачених статтями 51 та 53 Закону (у разі задоволення всіх акцептованих вимог кредиторів банку), або залишок кредиторських вимог до банку, які залишилися незадоволеними (у разі реалізації процедур, передбачених статтями 51 та 53 Закону, за результатами яких у банку відсутні активи).

8.6. Заборгованість за активними операціями банку та основні засоби або матеріальні цінності списуються в порядку, встановленому законодавством України.»;

пункти 8.7-8.9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8.10-8.25 вважати відповідно пунктами 8.7-8.22;

пункт 8.17 викласти в такій редакції:

«8.17. Після затвердження ліквідаційного балансу та остаточного звіту Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) від імені банку вчиняє необхідні дії для проведення державної реєстрації припинення банку.».

6. У главі 1 розділу VI:

1) в абзаці першому пункту 1.1 цифру «4» замінити цифрою «3»;

2) у абзаці третьому пункту 1.3 слова «які не можуть бути більшими» замінити словами «які не можуть бути більше розміру, встановленого Фондом, але у будь-якому разі не більше,»;

3) абзац другий пункту 1.10 викласти в такій редакції:

«не пізніше трьох днів після капіталізації неплатоспроможного або перехідного банку новим власником відповідно до умов плану врегулювання та договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного або перехідного банку;»;

4) у пункті 1.11:

в абзаці третьому цифру «5» замінити цифрою «4»;

в абзаці п’ятому цифру «6» замінити цифрою «5».

7. Додаток 3 виключити.

У зв’язку з цим додатки 4-6 вважати відповідно додатками 3-5.

Начальник відділу стратегії

та нормативно-методологічного

забезпечення

Н.О. Лапаєва


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.11.2017 — 2017 р., № 86, стор. 605, стаття 2640, код акта 87696/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 151 "Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 148 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 02.03.2020 № 495 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 09.01.2020 № 35 "Про внесення змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 149 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 150 "Про внесення зміни у додаток до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 12.03.2020 № 575 "Про затвердження Змін до Правил пропускного та внутрішньооб’єктового режимів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 02.04.2020 № 727 "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 696 "Про внесення змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 23.03.2020 № 652 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 23.04.2020 № 842 "Про внесення зміни до пункту 1.2 глави 1 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 17.01.2019 № 100 "Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 13. РІШЕННЯ від 14.02.2019 № 360 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та організацію продажу цінних паперів, які належать банкам, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 14. до. Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 15. РІШЕННЯ від 11.02.2019 № 308 "Про затвердження Змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 28.02.2019 № 482 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 28.02.2019 № 481 "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 18.04.2019 № 963 "Про утворення Комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 03.06.2019 № 1419 "Про внесення змін до пункту 2 розділу II Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 20. РІШЕННЯ від 13.06.2019 № 1482 "Про внесення змін до розділу VIII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -